מדינת ישראל - ג'ינו יוסף, ג'ינו מיקי, א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ ואח'

 
מדינת ישראל - ג'ינו יוסף, ג'ינו מיקי, א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ ואח'
560/04 פ     06/09/2005
פ 560/04 מדינת ישראל נ' ג'ינו יוסף, ג'ינו מיקי, א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ ואח'
בעניין:

1בתי המשפטבית משפט השלום בית שאן
פ
000560/04


בפני
:
כב' סגנית
הנשיא עיריה מרדכי
תאריך:
06/09/2005
בעניין
:
מדינת ישראל


המאשימה


נ
ג
ד


1 . ג'ינו יוסף

2 . ג'ינו מיקי
3 . א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ
4 . שלגי ערן

הנאשם


החלטה

1.
כתב האישום בתיק זה הוגש ביום 10.11.04, בגין עבירות של ביצוע עבודות בניה ללא היתר ובניגוד להוראות התוכנית שבתוקף; שימוש חורג; הפרת צו הפסקה שיפוטי והפרת צו שיפוטי למניעת פעולות.

2.
ביום 7.3.05 ו-18.5.05 התקיימו דיונים בתיק זה כאשר הנאשמים השיבו לכתב האישום ולכתב האישום המתוקן שהוגש.

3.
ניתן ללמוד מעיון בפרוטוקולים על העמדות המנוגדות, הנחרצות, שהובעו על ידי הצדדים באשר לעובדות ולעבירות המיוחסות לנאשמים מעיון בפרוטוקול הדיון. התיק קבוע להוכחות ביום 14.9.05.

4.
עוד ביום 7.3.05 ביקש ב"כ הנאשמים מבית המשפט להורות על העברת הדיון בפני
מוטב אחר ולפסול את עצמו, עקב העובדה שמוטב זה דן בהליכים קודמים, הקשורים בתיק זה. המדובר בצו למניעת פעולות ובצו הפסקה שיפוטי שניתנו בבש 387/04 וכן בבקשה לביטול אותם הצווים, שהוגשה במסגרת בש 469/04 ונדחתה על ידי, לאחר שמיעתו במעמד הצדדים.

5.
אין מחלוקת שאותם הצווים (שנדונו בבקשות הנ"ל), מהווים חלק אינטגרלי מתיק זה, ככל שכתב האישום מתייחס הן לפעולות ועבודות הנטענות שהתגלו לפני מתן הצווים והן לפעולות ועבודות הנטענות שהתגלו לאחר המצאתם, תוך כדי הפרתם הנטענת.

6.
ביום 7.3.05 דחיתי את בקשת הפסילה, הכל כמפורט בפרוטוקול הדיון מאותו מועד.

7.
מאז מועד מתן אותה ההחלטה ולאחר הדיון שהתקיים ביום 18.5.05, מצאתי לנכון לבחון סוגיה זו, בשנית, ועיינתי בהחלטות מנחות שניתנו על ידי בית המשפט העליון לגביה. המדובר בבחינת
שאלת הפסלות, במקום שאותו מוטב דן בכתב אישום אודות הפרת צווים שניתנו על ידו, תוך כדי הכרעת מחלוקות בין הצדדים, שהועלו בדיון שהתנהל באשר לאותם הצווים.

8.
אין מחלוקת שעל פי ההלכה הפסוקה, עצם העובדה שאותו שופט דן פעמים חוזרות בעניינו של נאשם, אינה מקימה עילת פסלות ואינה מעוררת חשש ממשי למשוא פנים, אלא בנסיבות מיוחדות. כך הדבר לגבי שופט שדן בהליך מנהלי אחד ובהליך פלילי אחר הקשורים באותו נאשם.

9.
מאידך, וכהשלמת הצד השני של המטבע, ישנם מצבים ששמיעת הראיות בהליך מנהלי על ידי מוטב, עשויה להוות עילה לפסלותו, בהליך הפלילי העוקב. הדבר תלוי במידת האופי והקשר שבין ההליך המנהלי וההליך הפלילי ותלוי במידת הזהות שבין התשתית העובדתית והמשפטית המונחת ביסוד שני ההליכים (ראה דברי כבוד הנשיא ברק, בע"פ 4151/05, מיום 26.6.05).

10.
במקרה דנן, במסגרת בש 469/04, נדרשתי לדון במחלוקת העובדתית והמשפטית שבין הצדדים, בכל הקשור לעבודות הנטענות שבוצעו בשטח ומועד ביצוען.
שמעתי ראיות באשר לטענות המבקש (הנאשם 2), כי בוצעו פעולות "שיפוץ" בלבד, לעומת טענות המאשימה בנדון. שמעתי ראיות באשר להמצאת הצו לידי הנאשמים השונים. בהחלטתי מיום 7.9.04, אימצתי טענות עובדתיות, על פי החומר שהונח בפני
, וקבעתי (בין היתר) שהשתכנעתי כי בוצע שיפוץ נרחב; שינויים; ושימוש חורג המצדיקים את השארת הצווים על כנם. כמו כן, התייחסתי לעובדה
שאותה בקשה הוגשה על ידי הנאשם 2, על אף שהצו הופנה כנגד הנאשם 1 ולדברים אלה גם נתתי את הדעת, בצורה מפורשת בהחלטתי.

במילים אחרות, אמנם החלטתי ניתנה תוך ציון העובדות והמסקנות המשפטיות שהיו רלוונטיות בקשר לאותם הצווים, אלא שעיון בכתב האישום מלמד שחלק לא מבוטל מהעובדות המיוחסות לנאשמים בתיק זה, הינן זהות ו/או קשורות בקשר הדוק לאותן הראיות וטענות שהובאו בפני
ונתתי
עליהם את הדעת, בהחלטתי האמורה מיום 7.9.04.

11.
המחוקק מצא לנכון להתיר למוטב שהרשיע אדם בפלילים, לדון לאחר מכן בהליך האזרחי/נזקי המוגש כנגד אותו נאשם, בגין העוולה נשוא אותה הרשעה. אין הוראה דומה ואין הדין זהה באשר למצב שבו אותו מוטב חייב בעבר נתבע בהליך אזרחי ואותו נתבע מופיע בפני
ו, לאחר מכן, כנאשם בפלילים, אודות אותו הארוע. הליכים שונים הינם בעלי סדרי דין שונים ואף בעלי היקף חובת ראיה שונה. אין דרישת הוכחה על פי מאזן ההסתברות, כדרישת הוכחה מעל לספק סביר. כך הדבר, כאשר מדובר בהליך מנהלי של מתן צווים להבטחת הקפאת מצב קיים בשטח, לעומת ההליך הפלילי, החותרת להרשעה בפלילים.

12
מצאתי לנכון לבחון מחדש את בקשת הפסילה, לאחר שהגעתי למסקנה שקשה לדחות את טענת הנאשמים שהם חשים שההליך הפלילי המתנהל כנגדם נפגע, בשעה שהוא מתנהל בפני
אותו המוטב שכבר שמע, בהליך המנהלי, חלק מראיות הצדדים הנדרשות להוכחה בתיק זה, במישור הפלילי. מובן מאליו שהדיון בבקשות למתן צווים מנהליים ו/או ביטולם אינם מייתרים את ההליך הפלילי ועל כן הם אינם חורצים, מראש, את גורלו.

אין זה מן הנמנע שנאשם יחוש שהוא נקלע "למשחק מכור", בנסיבות מסוג אלה, בשעה שהוא מופיע בפני
אותו מוטב ששמע חלק מטענותיו בעבר, בהליך מסוג אחר ודחה אותם. איני אלא שופט בשר ודם ואיני יכולה לצפות מראש איזה חומר ראיות יוצג בפני
בית משפט על ידי הצדדים בתיק פלילי זה וכיצד המידע שהובא לידיעתי האישית בעבר בהליך
המנהלי עלול להשפיע עלי, אף שלא במודע. די בכך כדי להטות את הכף לטובת הנאשמים.

13.
במקרה דנן, הנני סבורה שהקשר ההדוק הקיים בין התשתית העובדתית שנדונה בפני
בשעה שדנתי באותם הצווים, לבין חלק לא מבוטל מהתשתית העובדתית הדרושה להרשעת הנאשמים, מוביל למסקנה שמן הראוי שתיק זה יישמע בפני
מוטב אחר. לא די בכך שהצדק יעשה, באם לא נשכיל לדאוג ולהקפיד אף שהצדק ייראה. המבחן אינו קיום בפועל של משוא פנים, אלא נסיבות אובייקטיביות היכולות להצביע, באופן מתקבל על דעת, על יצירת חשש בר משקל לכך, במהלך הדיון הצפוי בתיק. אף אם אין חובה בדין לפסול את עצמי, ברור לי שבנסיבות הענין, רצוי שתיק זה יישמע על ידי מוטב אחר.

14.
לאור כל האמור, מועד ההוכחות שנקבע הינו מבוטל והנני פוסלת את עצמי מלדון בתיק ומורה שהתיק יועבר על ידי המזכירות לכבוד הנשיא, בכדי להעבירו לשמיעה בפני
מוטב אחר.
ניתנה היום ב' באלול, תשס"ה (6 בספטמבר 2005) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לצדדים לאלתר והצדדים יודיעו לעדיהם על ביטול מועד ההוכחות.

עיריה מרדכי
,סגנית נשיא

000560/04פ
117 איריס סויסא הרוש


פ בית משפט שלום 560/04 מדינת ישראל נ' ג'ינו יוסף, ג'ינו מיקי, א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 06/09/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מדינת ישראל      דוח מידע משפטי על ג'ינו יוסף, ג'ינו מיקי, א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
     דוחות מידע עסקי על ג'ינו יוסף, ג'ינו מיקי, א.י.מ מצולות פרויקטים ויזמות בע"מ ואח'