כהן יצחק , כהן מרים - טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ

 
כהן יצחק , כהן מרים - טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על כהן יצחק , כהן מרים | תיקים נוספים על טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ

66490/04 א     10/07/2008
א 66490/04 כהן יצחק , כהן מרים נ' טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
066490/04


בפני
:
כב' השופט מרדכי בן חיים
תאריך:1 . כהן
יצחק

2 . כהן
מרים
בעניין:

התובעים
אקריש
ע"י ב"כ עו"דנ
ג
ד1 . טווינסטד אינבסטמנט לימיטד

2 . מנדריל אינבסטמנט אינק
3.
נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ
-נמחקה


הנתבעות
כהן
ע"י ב"כ עו"ד1. א. ארנסון בע"מ

2. דורון אהלי, אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ


צדדים שלישים
כפרי
אמדואי
צד ג' מס' 1
ע"י ב"כ עו"ד
צד ג' מס' 2
ע"י ב"כ עו"ד


פסק דין

א.

הרקע לתובענה ועיקר טענות בעלי הדין

בפני
תובענה שעניינה ליקויי בניה בדירת מגורים שרכשו התובעים מן הנתבעות, על פי הסכם מכר מיום 21.8.01.

1.
במסגרת כתב התביעה המתוקן עתרו התובעים לחיוב הנתבעות בתשלום סך של 71,403 ₪, המהווה רובו ככולו את סכום עלויות תיקון הליקויים בדירה כפי שהוערכו על ידי מהנדס מטעם התובעים.

2.
בכתב הגנתן המתוקן הכחישו הנתבעות את טענות התובעים וכפרו באחריותן הנטענת לנזקי התובעים.
הנתבעות טענו בין היתר כי הדירה נבנתה על ידי הנתבעת מס' 1, על פי תכנונה של הנתבעת מס' 2 ובפיקוח נתבעת 3.

3.
במצורף לכתב ההגנה הגישו הנתבעות הודעה לצדדים שלישיים כדלקמן:

3.1
נגר א. ארנסון בע"מ - קבלן הביצוע (להלן:
"הקבלן").

3.2
נגר דורון אהלי אדריכלים ומתכנני ערים אשר תכנן את הבית והדירה
(להלן: "המתכנן").

3.3
נגר אפרתי - מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ אשר היתה אחראית לניהול תאום ופיקוח על הבניה (להלן "המפקח")

4.
במסגרת הודעה זו ייחסו הנתבעות לצדדים השלישיים את האחריות לנזקי התובעים (המוכחשים לכשעצמם) ועתרו לשיפויין בכל סכום שייפסק נגד הנתבעות.

5.
הצדדים השלישיים הגישו כתבי הגנה בגדרם כפרו באחריות שיוחסה להם.

ב.
מינוי מומחה מטעם בית המשפט

1.
בית המשפט מינה כמומחה מטעמו את אינג' יהושע בר זיו (להלן: "המומחה") והנחה אותו לקבוע מהם הליקויים הקיימים בדירה ועלות תיקונם וכן לקבוע מי הצד הנושא באחריות לליקויים בין הנתבעות מזה והצדדים השלישיים מזה.

2.
המומחה סקר את הדירה בנוכחות בעלי הדין, עיין בכתבי הטענות ובחוות הדעת מטעמם, וביום 28.4.06 הוציא תחת ידו חוות דעת בגדרה נקבעו עיקרי הממצאים כדלקמן:

3.
המומחה הגדיר כליקוי קיומו של מדרג (הגבהה) בגובה של כ-25 ס"מ ביציאה שבין חדר שינה הורים למרפסת (להלן: "ליקוי ההגבהה") והטעים כי קיימת אפשרות לפיה הליקוי נוצר בשל הגדרת הפתח כדלת ולא כחלון.
בנסיבות אלו, גרס המומחה כי נבצר ממנו לקבוע על מי מבין הקבלן או המתכנן חלה האחריות לליקוי ההגבהה.
המומחה תמחר את עלות תיקון הליקוי האמור בסכום של 1,450 דולר.

4.
מעבר לליקוי ההגבהה איתר המומחה שורה של ליקויים נוספים, משניים בחומרתם ונמוכים בעלותם הכספית אשר הבולטים בהם הינם סטיה ממסילות חלון חדר המגורים (120 דולר) והעדר הטבעות אישור לגבי זכוכית מוגנת בתחתיות דלתות ההזזה ובמעקרות המרפסות, אשר בהעדרן מתחייבת החלפת הזכוכיות בעלות של 380 דולר.

5.
סכום עלות תיקון הליקויים הועמד בחוות דעת המומחה על סך 2,550 דולר ללא מע"מ והמומחה ציין כי למעט המקרים בהם ציין אחרת, חלה האחריות לליקויים על הקבלן, לסכום עלות התיקון הוסיף המומחה גם תוספת של 5% כפיקוח הנדסי.

6.
המומחה השיב ביום 23.9.07 על שאלות הבהרה שהוצגו לו על ידי המתכנן. שאלות ההבהרה מוקדו בניסיונו של המתכנן להוכיח כי בפתח בחדר השינה תוכנן למעשה חלון צרפתי להבדיל מדלת.

7.
במסגרת תשובות ההבהרה נמנע המומחה מלקבוע עמדה חד משמעית בסוגיה זו.

ג.
עדכונים דיוניים

1.
ביום 19.2.06 ניתן תוקף של

פסק דין
חלקי להסכם פשרה לפיו נדחתה למעשה ההודעה ששיגרו הנתבעות למפקח.

2.
ביום 28.2.07 הודיעו התובעים כי הינם מוכנים לסלק את תביעתם נגד הנתבעות
כנגד תשלום סופי ומוחלט בסך 18,000 ₪ (עמ' 7 לפרוטוקול).

ד.
דיון וממצאים

1.
למעשה, וכפי שהדברים משתקפים מעמדות בעלי הדין בישיבת יום 16.1.08 (עמ' 9 לפרוטוקול) סירב המתכנן לתרום את חלקו להצעת פשרה שהתגבשה בין בעלי הדין ועמד על חקירת המומחה.

2.
המומחה נחקר על ידי ב"כ המתכנן בישיבת יום 12.2.08, ובחקירתו הבהיר כי עמדו בפני
ו שני נוסחים שונים של מיפרט. על פי האחד (שצורף לכתב התביעה) קיימת דלת למרפסת בעוד שעל פי דף "מיפרט" ששיגר המתכנן למומחה ניתן להבין כי בפתח האמור קיים חלון. המומחה אף הטעים:

"שני המפרטים לא תואמים, ללא תכניות ביצוע אמיתיות איני יכול להגיע למסקנה"
(שם בעמ' 12).

3.
יתר על כן, גם בהמשך חקירתו ובהתייחסו לרשימת האלומיניום (פרט א/4) ששוגרה אליו על ידי המתכנן התקשה המומחה ליתן תשובה חד משמעית בהעידו:
"מה שבדקתי במקור
(מיפרט המכר-מ.ב.ח) צריך להיות דלת לפי המצב הזה (פרט א/4) אז צריך להיות חלון" (שם בעמ' 14).

4.
בחנתי את מיפרט המכר שצורף להסכם שבין התובעים לנתבעת ומצאתי כי במרפסת חדר השינה נקבע כי תוצב דלת אלומיניום רגילה, 2 כנפיים ואילו בעמ' 4 למיפרט במסגרת פרט 3.9 לו נרשם:
"חדרי שינה, חדר דיור, דלת יציאה למרפסת מטיפוס קליל 7000 או שו"ע".

סבורני כי למיצער בבחינת ההתחייבות שבין התובעים לנתבעות הרי שבין חדר השינה למרפסת היתה אמורה להיות מותקנת דלת ולא חלון.

5.
בכתב הגנתו טען המתכנן כי אין מדובר במרפסת אלא בחלון צרפתי. גרסה זו לפחות בבחינתה המילולית אינה מתיישבת עם המיפרט.
על כך אוסיף כי טענתו הנוספת של המתכנן לפיה התכניות האדריכליות שהכין נבחנו ואושרו על ידי המפקח, אושרה אמנם בסעיף 12.2 לכתב ההגנה שהגיש המפקח. אולם, סברתי כי, אין בגרסה זו לכשעצמה כדי לבסס את טענתו של המתכנן לפיה האחריות לאי ההתאמה שבין מיפרט המכר ובין הביצוע בפועל מוטל על הנתבעות שכן אין חולק בפני
על טענת הנתבעות לפיה מסרו את מטלות תכנון הדירה למתכנן ואת בנייתה לקבלן.

6.
המתכנן ביקש להיבנות מן העובדה שמעבר למיפרט שצורף להסכם היה קיים "מיפרט" נוסף שבו סומן חלון. טענה זו, לא הוכחה בפני
כלל ועיקר שכן המיפרט הנוסף אינו נושא חתימות כלל ואת חתימת הנתבעות בפרט, מכאן שניסיונו של המתכנן לבסס עליו מודעות של הנתבעות לקיומו של מיפרט כביכול שבו מופיע חלון צרפתי במקום דלת - נדון לכישלון.

7.
יתר על כן, מצאתי כי בניגוד לטענות המתכנן הרי שעל הסכם התכנון מיום 1.3.98 נטל המתכנן על עצמו מעורבות רבה בהכנת תכניות מכר ותשריטים המיועדים לצרכי מכירה ו/או השכרת הדירות: לעניין זה אפנה לסעיפים 2.6 ו-3.6 לנספח של הסכם התכנון, וכן להוראת סעיף 4.1 לאותו נספח לפיו התחייב המתכנן לפקח על ביצוע ההסכם בהתאם לתכניות וליתר המסמכים.

מכאן, שהמתכנן לא יצא ידי חובתו על פי הסכם התכנון להקפיד על הצגה מדויקת של ההגבהה.

8.
אשר לקבלן:

טענתו העקרונית לפיה לא הוכח כי נפלה טעות בביצוע ההגבהה מקובלת עלי, מה גם שהמומחה העיד כי:
"מבלי שיש בידינו תוכנית הפרט המיוחד לא ניתן לקבוע אם זה חלון או דלת"
(שם בעמ' 14, 13).

הנובע מן המקובץ הוא כי אין בפני
כל תשתית ראייתית לחיובו של הקבלן לליקוי ההגבהה.

9.
ביריבות שבין הנתבעות מזה והמתכנן מזה, מהווה ההודעה לצד שלישי כתב תביעה במובן זה שעל הנתבעות, שולחות ההודעה, מוטל נטל ההוכחה לביסוס אחריותו של המתכנן לליקוי המוגבה שהינו תולדת התקנת החלון הצרפתי. מאידך נפסק כי במשפט אזרחי נושא כל צד (בין תובע ובין נתבע) בנטל להוכיח כל עובדה או טענה החשובה לעינינו.
[השוו: ע"א 210/88 החברה להפצת פרי הדר נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא (פ"ד מ"ו (4) בעמ' 572)]

מכאן, שעל המתכנן הטוען כי תכנן חלון צרפתי בידיעתן של הנתבעות, נטל הראיה להוכחת הטענה.
כאמור לא עלה בידי המתכנן להוכיח טענתו זו.

מאידך ניתן להניח בדרגת הסתברות גבוהה, כי הנתבעות היו מודעות בזמן אמת (בתקופת הביצוע) לקיומו של ליקוי ההגבהה אך לא טרחו להתריע על כך בפני
המתכנן.

10.
על יסוד ממצאים אלו אני פוסק כי הנתבעות אחראיות כלפי התובעים לליקוי ההגבהה בבחינת סטיה מהוראות המיפרט אך על המתכנן לשפות את הנתבעות בשיעור של 50% מסכום עלות התיקון של ליקוי זה.

11.
הליקויים הנוספים:

11.1
מצאתי כי האחריות לליקויים שעניינם סדק, שיפוע בשפת האמבטיה, העדר צביעת הארכת דלת המחסן וכן העדר אישור לזכוכית בטיחותית - חלה על הקבלן, בהיותה ליקויי ביצוע מובהקים.

11.2
הקבלן טען כי הוא פטור מאחריות כלפי התובעים או כלפי הנתבעות וזאת מכוח הוראות חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973, המגבילות את המועדים למתן הודעות בדבר ליקויים.

11.3
אין בידי לקבל טענה זו ולו בשל העובדה כי הוראות חוק המכר הנ"ל אינן חלות כלל ועיקר ביחסים שבין הנתבעות לקבלן.

11.4
אוסיף כי טענת הקבלן לפיה הסטיה מקו הריצוף והסטיה במסילות חלון החדר - אינן עולות כדי ליקוי באשר עסקינן בתחום הסיבולת המותרת על פי תקנות התכנון והבניה - מקובלת עלי, ומכאן שאני רואה להפחית מסכום עלות הליקויים שקבע המומחה סך של 190 דולר.

11.5
אשר ליתר הליקויים (למעט ליקוי ההגבהה) הרי שבהעדר עמדה ברורה מצד המומחה באשר לאחריות לגביהם אני רואה לחלק את האחריות לקיומם ומכאן את עלות תיקונן בין המתכנן לקבלן בחלקים שווים ביניהם.

12.
סוף דבר

אני מחייב את הנתבעים 2, 1 יחד ולחוד לשלם לתובעים את סכום עלות התיקונים שנקבעו בחוות דעת המומחה בניכוי סך 190 דולר. דהיינו: על הנתבעות לשלם לתובעים את הסכומים כדלקמן:

סכום עלות התיקונים
2,550
דולר
בניכוי סך 190 דולר
(190 דולר)
בתוספת 5% פיקוח הנדסי
118
דולר
בתוספת מע"מ כדין
483

דולר

סך הכול:
2,862
דולר

אני מחייב את המתכנן לשפות את הנתבעות בסכומים כדלקמן:

50% מסכום ליקוי ההגבהה
725
דולר

50% מסכום עלות הליקויים האחרים למעט
הליקויים הנובעים מזכוכית בטיחותית, שפת
האמבטיה וצביעת הארכת דלת שחלים על
הקבלן בלבד (בסכום של 525 דולר)
555
דולר

בתוספת 5% פיקוח הנדסי
64
דולר
בתוספת מע"מ כדין
208
דולר

סך הכול:
1,552
דולר


אני מחייב את הקבלן לשפות את הנתבעות
בסכומים כדלקמן:
עלות ליקויים באחריותו הישירה של הקבלן
525
דולר
50% מכלל עלות הליקויים האחרים
278
דולר

803
דולר
5% פיקוח
40
דולר
מע"מ כדין
131
דולר

סך הכול לחיוב הקבלן
974
דולר

סכום החיוב הנקובים בדולרים אותו חויבו הנתבעות לשלם לתובעים וסכומי השיפוי בהם חוייבו הקבלן (צד ג' 1) והמתכנן (צד ג' 2) לשלם לנתבעות ישולמו על פי השער היציג של השקל לפי הדולר ליום עריכת חוות הדעת (28.4.06) (4.503 ₪ לדולר) וייווספו להם הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 24.4.06 ועד ליום התשלום בפועל.

לאור התוצאה אליה הגעתי, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעים הוצאות משפט בסכום של 1,500 ₪.

אין צו להוצאות בין הנתבעות מזה לצד ג' מזה.

הודעה זכות הערעור.

ניתן היום, ז' בתמוז, תשס"ח (10 ביולי 2008), בהעדר הצדדים.


מרדכי בןֿֿחיים, שופט
המזכירות תמציא את פסק הדין בדואר רשום.

א בית משפט שלום 66490/04 כהן יצחק , כהן מרים נ' טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/07/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על כהן יצחק , כהן מרים      דוח מידע משפטי על טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על כהן יצחק , כהן מרים      דוחות מידע עסקי על טווינסטד אינבסטמנט לימיטד , מנדריל אינבסטמנט אינק , נגר אפרתי מדפיס-ניהול פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן