אלוקון אחזקות בע"מ - מנדו עסקים בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אלוקון אחזקות בע"מ מנדו עסקים בע"מ
 
אלוקון אחזקות בע"מ - מנדו עסקים בע"מ
תיקים נוספים על אלוקון אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על מנדו עסקים בע"מ

27401
123055/01 א     16/03/2003
א 123055/01 אלוקון אחזקות בע"מ נ' מנדו עסקים בע"מ
בתי המשפט
בית משפט השלום תל אביב-יפו
א 123055/01


בפני
:
כב' השופטת קוברסקי דורית


16/03/2003


אלוקון אחזקות בע"מע"י ב"כ עוה"ד
אורגד

התובעת

נ ג ד


מנדו עסקים בע"מע"י ב"כ עוה"ד
שמחוביץ

הנתבעת
פסק דין


בפני
תביעה לביצוע שטר משוך על ידי הנתבעת על סך 40,200 ₪ מיום 18.03.99.

א. העובדות:
1. 1. ביום 07.12.88 נחתם הסכם (להלן: "הסכם המייסדים") – נספח ו' לת/2 בין מנדו עסקים בע"מ
(37.5%), יצחק מולד (6.25%) ועופר מולדבסקי
(6.25%) מצד אחד לבין מולטיגו הולדינגס (1988) בע"מ ביסוד (25%), ואלקונטרן 1981 בע"מ (25%) מצד שני, לפיו תוקם חברה בשם ניו סייף תעשיות (1988) בע"מ (להלן: "החברה"). על פי סעיף 8.1 להסכם המייסדים נקבע כי כל צד ישקיע סך שקלים שווה ערך ל- 250,000 $ לפי השער היציג ביום ההשקעה וזאת בנוסף לכספים שיושקעו על ידי הצדדים עבור רכישת ציוד (להלן: "ההשקעה השווה"). עוד הוסכם כי "ההשקעה השווה של הצדדים תיעשה בין בדרך של נטילת הלוואה על ידי החברה מהבנק... כאשר כל צד מעמיד בטחונות עצמאיים ממקורותיו להבטחת ההלוואה ובין בדרך של השקעת מזומנים על ידי הצד המעונין ובאותם תנאים. קצב נטילת ההלוואה או השקעת המזומנים במסגרת ההשקעה השווה של הצדדים, תיעשה כפי שיוסכם על ידי הצדדים מעת לעת".
2. 2. התובעת הינה חברה הקשורה עם חברת אלקונטרן (1981) בע"מ ושתי החברות מנוהלות על ידי מר יגאל כהן אורגד
(להלן: "כהן אורגד
").
3. 3. לצורך קבלת קו האשראי חתם מנהלה של הנתבעת, מר מולד (להלן: "מולד") כערב (נספח ז' לת/2) ואילו התובעת הפקידה פיקדון על מלוא הסכום. מוסכם על ידי הצדדים כי ביוני 1995 הופחת גובה הפיקדון שניתן על ידי התובעת לסך של 220,000$ מבלי שהדבר פגע בגובה האשראי שניתן לחברה (פרוטוקול מיום 04.11.02 עמ' 11 שורה 21).
4. 4. ביום 01.09.97 נחתם חוזה בין הנתבעת לתובעת לפיו התובעת העבירה מניותיה וזכויותיה בחב' ניו סייף כספות בע"מ תמורת 20,000 $ לנתבעת (להלן: "החוזה"). כמו כן נקבע שהתשלום יתבצע 12 חודש מיום חתימת החוזה. על פי סעיף 7 לחוזה "אלוקון מתחייבת להמחות בבלעדיות לניו סייף כספות בע"מ ו/או לפקודת מנדו את חשבונות הבנק שלה... על תכולתם. יתרה נכון ליום 01.09.97 בסך של _____, וחתימה על הסכם זה מהווה ייפוי כוח בלתי חוזר כלפי הבנק לבצע את כל הפעולות הנדרשות...".
5. 5. ביום 12.01.98 וביום 11.02.98 הועברו יתרת הכספים שהצטברו בחשבון התובעת בסך כולל של 234,801 $ לניו סייף כספות בע"מ (נספח ב' לת/2). ביום 18.03.99 הנתבעת משכה השיק נשוא ההתנגדות בתמורה לרכישת המניות, השיק חולל ומכאן התביעה שבפני
.

ב. טענות הנתבעת:
הנתבעת העלתה 3 טענות הגנה:
1. 1. טענת קיזוז – נוכח העובדה שסכום הפיקדון הופחת, כי אז רשאית הנתבעת לקזז סכום השיק כנגד הסכום החסר בפיקדון כפי שנקבע בהסכם המייסדים.
2. 2. התובעת הציגה מצג שווא ועל סמך מצג זה נכרת החוזה.
3. 3. השיק הוגש לביצוע רק כעבור שנתיים מיום פירעונו ועל כן לא הוגש במועד.

ג. טענת קיזוז:
1. על פי עדות מולד, הנתבעת לא ידעה כי סכום הפיקדון הופחת ומשנודע לה יש לקזז הסכום שהופחת מסכום השטר (פרוטוקול מיום 04.11.02 עמ' 4 שורות 15-10). מנגד העיד כהן אורגד
מטעם התובעת כי הנתבעת ידעה שסכום הפיקדון הופחת (פרוטוקול עמ' 12 שורות 2-1 ועמ' 13 שורות 4-3) ובתמיכה לעדות זו העיד מנהל הכספים של חב' ניו סייף, מר מוצי בר - נבון, שהינו עד אובייקטיבי : "בהתייחס לסעיף 11 - מדובר בתקופה די ארוכה של חודשים. היו לי פגישות קודם לכן עם מולד. מולד העלה את הנושא. הוא נזף בי כי לא דיווחתי לדירקטוריון... מולד כעס כי הוא חשב שאני הייתי צריך לדווח וחוץ מזה שאני לא מנעתי מכהן אורגד
למשוך את ה- 30,000$. בתקופה הזו מולד ואורגד
מדברים וישנם ישיבות דירקטוריון שאני גם נוכח בהם" (עמ' 6 שורות 16-9).

בבוחני גרסת הנתבעת מול גרסאות התובעת, אני מעדיפה גרסאות התובעת. לא סביר בעיני כי מולד, איש עסקים אשר היה מיוצג אותה עת, לא ידע ביום חתימת החוזה (01.09.97), כי הופחת סכום הפיקדון ואפילו ואקבל גרסתו כי לא ידע אז, לא סביר בעיני שלא ידע אף זמן רב לאחר מכן. אין חולק כי ביום 12.01.98 וביום 11.02.98 הועברו כספי התובעת לחשבון ניו סייף כספות בע"מ בסך כולל של 234,820 $ (עמ' 4 שורה 10) ורק ביום 18.03.99, שלושה עשר חודש לאחר מכן נמשך השיק על ידי הנתבעת. ברי כי אם היתה לנתבעת טענה כלשהי היה בידה מספיק זמן כדי לבטל את השיק. עובדה זו אף מתיישבת עם מכתב מיום 04.12.98 (נספח ד' לת/1) אשר נשלח על ידי בא כוחה של הנתבעת ולא זומן על ידה למתן עדות ומשכך צריך הדבר לעמוד לה לרועץ (על הימנעות מהבאת ראיה ע"א 27/91 קבלו נ' ק. שמעון עבודות מתכת בע"מ מט (1) 450, 457 וע"א 55/89 קופל נהיגה עצמאית נ' טל קאר נהיגה בע"מ מד (4) 595).
נוכח האמור לעיל דין הטענה להידחות.

2. הצגת מצג שווא
לטענת מולד בתצהיר עדותו הראשית (נ/1) התובעת הציגה מצג שווא לגבי סכום הפיקדון ועל יסוד זה נחתם החוזה מיום 01.09.97. לא הונחה בפני
כל תשתית ראייתית בענין זה ועל כן גם דין טענה זו להידחות.

ג. אי הצגת השטר במועד ואי מתן הודעת חילול
השיק נמשך ביום 18.03.99 אך הופקד לאחר שנתיים ומכאן מתעוררת השאלה האם פגם זה מפקיע את היות השיק תקף על פי פקודת השטרות? סעיף 74 (1) לפקודת השטרות קובע כי: "שיק שלא הוצג לפירעון תוך זמן סביר לאחר התאריך הנקוב בו, או לאחר הוצאתו, לפי המאוחר ביניהם ובזמן ההצגה היה המושך או האדם שעל חשבונו משוך השטר זכאי, בינו לבין הבנקאי לפירעון השיק והאיחור בהצגה גרם לו נזק ממשי, הרי הוא מופטר כנגד שיעור הנזק, כלומר כדי השיעור שבו גדל נשיו מאת הבנקאי מכפי שהיה אילו נפרע השיק".

כלומר העובדה שהשיק לא הוצג תוך זמן סביר מיום הוצאתו אינה פוגעת בתוקפו, אלא שבמקרה זה יש לפטור את המושך כדי שיעור הנזק שנגרם לו בפועל על ידי הצגתו באיחור. הואיל והנתבע לא הוכיח ולו בראיה קלושה את הנזק שנגרם לו מאי הצגת השיק במועד, אני דוחה גם טענה זו (ראה: ע"א 503/95 עמירית בע"מ נ' יאיר דוד תק – מח 96 (2) 998).

כמו כן יש לדחות טענת הנתבעת כי לא נמסרה הודעת חילול שכן על פי מכתב מיום 20.02.01 נמסרה הודעה (נספח ה' 1 לת/2) על כך לא נחקר אורגד
ואף הודעה הנמסרת בעל פה, הודעה היא ובענין זה העיד אורגד
כי הצדדים ניסו לפתור המחלוקת ביניהם באמצעות מר חבשה אך כל ההצעות נדחו על ידו (סעיף 27 לת/2) (ע"א 198/75 אליאס חזן נ' ניהאד ל (1) 421, 429) וגם בענין זה לא נחקר.

ד. סוף דבר:
נוכח כל האמור לעיל אני מקבלת את התביעה.
הליכי הוצל"פ בתיק מס' 1-01-01367-34 ימשכו כסדרם בתוספת הוצאות הליך זה בסך 6,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן היום 16.03.03
במעמד ב"כ התובעת עוה"ד _____
במעמד ב"כ הנתבעת עוה"ד ______

קוברסקי דורית
, שופטת

א בית משפט שלום 123055/01 אלוקון אחזקות בע"מ נ' מנדו עסקים בע"מ (פורסם ב-ֽ 16/03/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן