עוואדיה בסאם, עוואדייה בולוס - מנהל מס שבח מקרקעין חיפה, מנהל מס שבח מקרקעין נצרת

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עוואדיה בסאם עוואדייה בולוס מנהל מס שבח מקרקעין חיפה מנהל מס שבח מקרקעין נצרת
 
עוואדיה בסאם, עוואדייה בולוס - מנהל מס שבח מקרקעין חיפה, מנהל מס שבח מקרקעין נצרת
תיקים נוספים על עוואדיה בסאם | תיקים נוספים על עוואדייה בולוס | תיקים נוספים על מנהל מס שבח מקרקעין חיפה | תיקים נוספים על מנהל מס שבח מקרקעין נצרת |

324970
3129/02 וע     17/06/2004
וע 3129/02 עוואדיה בסאם, עוואדייה בולוס נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה, מנהל מס שבח מקרקעין נצרת
בעניין:

8בתי המשפטבית משפט מחוזי חיפה
וע 003129/02


בפני
:
מ. סלוצקי
- נשיא בדימוס
א. ארבל - שמאי מקרקעין
א. שניאור - עורך דין
תאריך:
17/06/2004בעניין
:
1. עוואדיה בסאם
ת"ז 050474865

2. עוואדייה בולוס
ת"ז 055222541


ע"י ב"כ עו"ד
ברכאת נביל

העוררים- נ ג ד -


1. מנהל מס שבח מקרקעין חיפה

2. מנהל מס שבח מקרקעין נצרת


ע"י ב"כ עו"ד
פרקליטות מחוז חיפה

המשיבים
פסק דין

1.
בפני
נו ערעור על החלטת המשיב בהשגה שהגישו העוררים כפי שיפורט להלן.

2.
העובדות הבאות הן:
ביום 17.1.01, נכרת הסכם חליפין בין העוררים לבין הימנותא בע"מ לפיו התחייבו העוררים "להעביר ולרשום" בשם הימנותא את המקרקעין מסוג מזרע הבאים:

חלקים מחלקות 23 בגוש 10315, מחלקה 2 בגוש 10352, מחלקה 28 בגוש 12214 ואת החלקה 31 בגוש 12214 בשלמות, סך הכל 25,318 דונמים הנמצאים באזור שפרעם.

בתמורה התחייבה הימנותא להעביר ולרשום בשם העוררים את מחצית חלקה 71 ושישית מחלקה 55, שתיהן בגוש 12211 מאדמות כפר עבלין, בתוספת תשלום של 40,000 דולרים. החלקות הנ"ל מסווגות כאדמה חקלאית. השטח הכולל המועבר לעוררים הוא 25,318 דונמים.

3.
השאלה היא מהו שווי המכירה של חלקות הקרקע שהקנו העוררים להימנותא. שווי זה אמור להיות כשווי המכירה של החלקות שהקנתה הימנותא לעוררים בתוספת סך של 40,000 דולר כמוסכם בהסכם החליפין.

המחלוקת נסבה בשאלה מהו שווי המכירה של החלקות שהקנתה הימנותא לעוררים.
שמאי מקרקעין מר שינה מאגף שומת מקרקעין העריך בחוות דעתו מיום 22.6.00, ת/3 את שווין של המקרקעין שהקנתה הימנותא לעוררים כדלקמן:

חלקה 55 בגוש 1221
418,860 שקלים
65 שקלים למ"ר
x
6444 מ"ר.
חלקה 71 בגוש 1211
660,590 שקלים
35 שקלים למ"ר
x
18,874 מ"ר.
בתוספת 40,000 דולרים
160,000 שקלים
סה"כ
1,239,000 שקלים.

העוררים מבקשים לקבוע את שווי המכירה לסך 1,079,450 שקלים לאחר ניכוי הסכום הדולרי ששולם להם.

המשיב לא קיבל שומה זו והעריך את שווי המכירה של החלקות הנ"ל כדלקמן:
חלקה 55 בגוש 12211
לפי 25,000 דולר לדונם
644,400 שקלים
100 שקלים


למ"ר
x
6444 מ"ר.
חלקה 71 בגוש 12211
לפי 12,000 דולר לדונם
905,592 שקלים
48 שקלים למ"ר
x

18,874 מ"ר
בתוספת 40,000 דולרים
בשווי שקלי
160,000 שקלים
סה"כ
1,710,352 שקלים.

העוררים טוענים בתצהיריהם כי עובר לכריתת ההסכם החליפין נערכה שומת שווי המקרקעין על ידי שמאי המקרקעין הממשלתי שהעריך בחוות דעתו ת/3, את שווין של חלקות 55 ו-71 בגוש 12211 לסך 1,239,000 שקלים והוסכם בינם לבין הימנותא כי שווים של המקרקעין יהיה בהתאם לשומת השמאי בתוספת 40,000 דולרים כדי "לאזן" את השווי
בין חלקות אלא
לשווי החלקות שהקנו העוררים להימנותא.

המשיב כאמור לא קיבל הערכת שווי זו בנקטו ככלל כי שווי המכירה לצורך חישוב המס נקבע לפי מחיר השוק, ממוכר מרצון לקונה מרצון. ההבנה לענין השווי בין העוררים לבין הימנותא אינה מחייבת את המשיב אם אינה תואמת את נוסחת "שווי השוק" המבוססת על:
".... יסודות אוביקטיביים וערכי שוק חפשי. גלום בו איזון ראוי של אינטרסים, הן של הפרט והן של הרשות הציבורית ונעשה בו שימוש בתחומי חקיקה שונים...".

רע"א 4487/01 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות נ' מ. לוסטרניק ורנע חברה להנדסת בנין בע"מ, פ"ד נ"ז (5) ע' 529 בעמ' 536.

4.
בקרקעות שהוקנו לעוררים ע"י הימנותא טיפלה לשכת המשיב בנצרת. ב-14.5.02 הסכים העורר-1 - לאחר שהוסבר לו, כדבריו בפיסקה 16 לתצהירו ת/1, כי "עסקאות בסביבה הנדונה מצביעות על כך כי השווי הוא יותר גבוה מהשווי אשר ניתן בשמאות "של השמאי הממשלתי" - להתקשר בהסכם פשרה", המעמיד את שווי החלקות שהקנו להימנותא על
סך 1,600,000 שקלים לפי הפרוט הבא:

חלקה 55
161,100 דולרים = 25 דולר למ"ר
x
6444 מ"ר.
חלקה 71
226,488 דולרים = 12 דולר למ"ר
x
18874 מ"ר.
סה"כ
387,588 דולרים ששווים השיקלי הוא 1,600,000 שקלים (ראה מ/2).

המשיב
קיבל את השווי שנקבע בהסכם הפשרה בתוספת 40,000 דולרים שהוספו לאיזון השווי, כמשקפים את שווי השוק של חלקות הקרקע שהקנו העוררים להימנותא. (ראה ע' 6 שורה 23 לרשומות). המפקחת שהעידה לענין זה לא נחקרה על ידי ב"כ העוררים כאשר לעסקאות להשוואה שעליהן הסתמכה.

אין בסיס עובדתי לטענת ב"כ העוררים בפיסקה 21 לסיכומיו כי רכז משרד המשיב בנצרת הכליל את סך ה-40,000 דולרים בהסכם הפשרה. הרכז פרש במכתבי מ/2 שלא הכליל סכום זה בשווי שנקבע. ב"כ העוררים לא טרח להזמינו למתן עדות לבסס טענתו זו. מה גם שדמי האיזון לא התיחסו לחלקות שהימנותא הקנתה לעוררים, שהוו את נשוא הסכם הפשרה אלא לחלקות שהעוררים הקנו להימנותא.

העוררים נקטו לטענתה בהליכים לביטול הסכם הפשרה, אך "טעמים כבדי משקל במיוחד" עשויים לגרום לבטולו, אך כל עוד לא בוטל תקפו קיים. (ראה ע"א 2495/95
בן-לולו נ' אטראף ואח', פס"ד נ"א (1) ו- 577 בין 590).
על כל פנים, הערכת המשיב את שווי הרכישה של שתי החלקות שהוקנו לעוררים מבוססת על שווי השוק שנבדק ונמצא תואם את השווי שנקבע בהסכם הפשרה.

נעיר כי חוות דעתו של השמאי שונה, ת/3, אינה מתיחסת כלל לשווי המקרקעין שמסרו והעבירו העוררים להימנותא. מההסכמה לתשלום דמי איזון עולה כי שווי החלקות שהקנו העוררים להימנותא עולה על שווי שתי החלקות שהקנתה הימנותא לעוררים בסכום האיזון כמוסכם על הצדדים בהסכם החלופין.

5.
נטל השכנוע כי השומה מופרזת או מוטעית מוטל בראש וראשונה על הנישום (ראה בר"ע 5045/01) רום נ' פקיד שומא תא 5 חסום יד/6 ע' ה 81).

לא שוכנענו כי שומת המשיב היא מופרזת או מוטעית המצדיקה את התערבותנו.

6.
אנו דוחים את הערר ומחייבים את העוררים יחד ולחוד לשלם למשיב את הוצאות הערר ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 שקלים בתוספת הפרשי הצמדה מיום
מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ח בסיון, תשס"ד (17 ביוני 2004).

מ. סלוצקי
- נשיא בדימוס
יו"ר הוועדה

א. ארבל - שמאי מקרקעין
חבר הוועדה

א. שניאור - עו"ד
חבר הוועדה

003129/02וע 051 עפרה שמאי


וע ועדת ערר מס שבח 3129/02 עוואדיה בסאם, עוואדייה בולוס נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה, מנהל מס שבח מקרקעין נצרת (פורסם ב-ֽ 17/06/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן