מתילדה בן-חיים - רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ

 
מתילדה בן-חיים - רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ
תיקים נוספים על מתילדה בן-חיים | תיקים נוספים על רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ

21331/03 א     01/05/2005
א 21331/03 מתילדה בן-חיים נ' רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ
בעניין:
4בתי המשפט

א
021331/03

בית משפט השלום חיפה


01/05/2005

תאריך:

כב' השופט ר. חדיד
בפני
:


מתילדה בן-חיים
בעניין

:

התובעת

בן-חיים שמואל
ע"י ב"כ עו"ד-
נ
ג
ד
-1 . רסידו יזום פרויקטים בע"מ
2 . א.י.י.ן.מבנים בע"מ


הנתבעות

הרשקוביץ צבי
ע"י ב"כ עו"ד
החלטה


1.
הנני ממנה את המהנדס מר יהושע בר-זיו מרח' איטליה 39, דניה חיפה, (טלפון:
04-8247097
) , כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה, על מנת שיבדוק את הדירה נשוא התביעה (להלן:"הדירה") ויחווה דעתו המקצועית באם קיימים פגמים בדירה, באם כן, מהם אותם פגמים, איזה מהם סביר לתקן ואיזה לא, מהי העלות של הפגמים שסביר לתקנם, כמה זמן יארך ביצוע התיקונים.

2.
בשלב זה, תישא התובעת במחצית שכר טרחתו של המומחה והנתבעות תשאנה במחצית השנייה.

המומחה יהיה רשאי להתנות את עריכת הבדיקה או את הכנת חוות דעתו בתשלום שכרו או בהפקדתו.

3.
ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל התוכניות, המפרטים, ההסכמים והמסמכים האחרים שבידי מרשיהם או בשליטתם וכל מסמך אחר שיבקש המומחה.

4.
המומחה יתאם את ביקוריו בדירה עם ב"כ הצדדים, או עם הצדדים, כפי שימצא לנכון, כדי שהצדדים או באי כוחם יוכלו להיות נוכחים בעת הבדיקה ולהסב את תשומת לב המומחה למה שימצאו לנכון. המומחה לא יקיים פגישה עם צד אחד בלבד, אלא אם הזמין את שני הצדדים ואחד מהם בחר שלא להופיע.

5.
אם יתקל המומחה בקושי כלשהו בקשר עם מילוי תפקידו, יוכל לפנות, בכתב, במישרין לבית המשפט.

6.
המומחה מתבקש לבדוק את הדירה תוך 30 יום ממועד קבלת כל המסמכים שיבקש מהצדדים ולהגיש את חוות דעתו, עם העתקים ישירות לב"כ הצדדים, תוך 30 יום לאחר מכן. אם נראה למומחה שלא יוכל לעמוד במשימה או אם אינו מעוניין בה, יואיל להודיע לבית המשפט בכתב, מיד עם קבלת החלטה זו.

7.
אין להפנות למומחה שאלות הבהרה, אלא לאחר הגשת בקשה, שאליה תצורף טיוטת השאלות וקבלת רשות בית המשפט לעשות כן.


המומחה לא ישיב לשאלות הבהרה שתופנה אליו אלא על פי החלטה של בית המשפט.

8.
ב"כ התובעים ימציא העתק החלטה זו למומחה.


המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.ניתנה היום כ"ב בניסן, תשס"ה (1 במאי 2005)
בהעדר הצדדים.


ר. חדיד
, שופט
קלדנית: אורלי שרון


א בית משפט שלום 21331/03 מתילדה בן-חיים נ' רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ (פורסם ב-ֽ 01/05/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מתילדה בן-חיים      דוח מידע משפטי על רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על מתילדה בן-חיים      דוחות מידע עסקי על רסידו יזום פרויקטים בע"מ, א.י.י.ן.מבנים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן