פנצ'רית העמק בע"מ - שינוע והובלות הררי בע"מ, חקמון יעק ב ג'אק

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פנצ'רית העמק בע"מ שינוע והובלות הררי בע"מ חקמון יעק ב ג'אק
 
פנצ'רית העמק בע"מ - שינוע והובלות הררי בע"מ, חקמון יעק ב ג'אק
תיקים נוספים על פנצ'רית העמק בע"מ | תיקים נוספים על שינוע והובלות הררי בע"מ | תיקים נוספים על חקמון יעק ב ג'אק |

854/05 בשא     07/04/2005
בשא 854/05 פנצ'רית העמק בע"מ נ' שינוע והובלות הררי בע"מ, חקמון יעק ב ג'אק
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום אשדוד
בשא000854/05

בתיק עיקרי: א
000580/05

בפני
:
כב' הרשמת ענת אלפסי
תאריך:
07/04/2005
בעניין:
פנצ'רית העמק
בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד
צבי רודין ואח'

המבקשת


נ
ג
ד


1. שינוע והובלות
הררי בע"מ


2. חקמון יעק ב ג'אקהמשיבים


החלטה

בפני
בקשה למתן צו עיקול זמני, במעמד צד אחד.

כתב התביעה הוגש ביום
5.4.05 ועימו הבקשה הנוכחית.
כתבי טענות נוספים, כמובן, טרם הוגשו.

על מנת לדון בבקשה זו יש לבחון הן את הקריטריונים הכלליים שנקבעו בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשס"ד – 1984 (להלן:
"תק' סד"א") והן את הקריטריונים הספציפיים שנקבעו בתקנה 374.

1.
הדרישה הראשונה, הינה הדרישה הכללית לקיומן של ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה, על פי הוראת תקנה 362 (א) .

עיון בכתב התביעה, מעלה כי מדובר בחוב כספי לתשלום של 80,405 ₪, אותם התחייבו המשיבים לשלם למבקשת עבור שירותי תיקון רכב שביצעה עבורה, באמצעות שיקים המשוכים על ידי המשיב מס' 2, ואשר חוללו בשל העובדה שהחשבון ממנו נמשכו – מוגבל.

נוכח האמור לעיל דרישת קיומן של ראיות לכאורה – מתקיימת.

2.
דרישה נוספת הינה קיומו של חשש סביר לכך שאי מתן הצו יכביד על ביצועו של פסק הדין, וזאת על פי הוראת תקנה 374 (ב).

בעניין זה מגלה הבקשה נתונים בדבר מצבם הכלכלי הרעוע של המשיבים, כפי שעולה מכך
שחשבונו של המשיב מס' 2 -
מוגבל.

דרישה זו
עולה בקנה אחד עם דרישות ההלכה הפסוקה כפי שמצאה את ביטויה בפסק הדין שניתן על ידי כב' השופט ע. אזר ז"ל בת.א. (ת"א) 1781/03 רבינוביץ נ' נאמן, ועל כן דרישת ההכבדה בענייננו – מתקיימת.

דרישה נוספת המופיעה בתקנה 362 (ב) (1) , מתייחסת למאזן הנוחות, היינו לשאלה מהו הנזק שייגרם למבקשת אם לא יינתן הסעד הזמני, לעומת הנזק שייגרם למשיבים אם יינתן הסעד הזמני.


בענייננו העתירה היא להטלת עיקול ברישום על זכויותיהם
הכספיות של המשיבים אצל המחזיקים, על כלי הרכב של המשיבים ועל המיטלטלין בביתו של המשיב מס' 2.

ביחס לעיקול על כספים ועל כלי רכב,
הנזק שייגרם למשיבים הינו שמירת המצב הקיים, בעוד הנזק שייגרם למבקשת הינו אבדן הסיכוי האחרון לפרוע את חובה.

במצב דברים זה , נוטה מאזן הנוחות לטובת המבקשת בבירור.

שונים פני הדברים ביחס לעיקול המיטלטלין
. כאן – מדובר בעיקול (גם אם ברישום) בתוך ביתו של אדם פנימה, אשר ייתכן ויתייתר נוכח העיקולים בבנקים ובמשרד הרישוי.

4.
עוד דרישה הרלוונטית לענייננו, הינה דרישת תום הלב ודרישת היותו של הסעד ראוי וצודק בנסיבות העניין, כאמור בהוראת תקנה 362 (ב) (2) .
לאור כל האמור לעיל, דרישה זו
מתקיימת, לגבי הנכסים וכלי הרכב, אך לא לגבי המיטלטלין בביתו של המשיב מס' 2.

מכל הנימוקים דלעיל, אני מורה כדלקמן:

1.
מוטל בזאת צו עיקול על כל זכויות המשיבים אצל המחזיקים כמפורט בבקשה.

העיקול במשרד הרישוי מתייחס לכלי הרכב אשר מספרי הרישוי שלהם מפורטים בסעיף 19.2 לבקשה.

לא מצאתי
לנכון להטיל עיקול על
המיטלטלין בביתו ש המשיב מס' 2, בשלב זה.

2.
העיקול מוגבל לסכום של
81,000
₪, צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

מחובת המבקשת או בא כוחה לוודא ערכם של הנכסים שנתפסו, על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע לעיל. עוקלו נכסים שערכם עולה על הסכום שנקבע לעיל, תפנה המבקשת או בא כוחה לבית המשפט בבקשה לביטול העיקול על החלק בנכסים שעוקלו מעבר לסכום הנקוב בצו זה. הצו לא יחול על חשבון עו"ש וחשבון חח"ד ביתרת חובה. הצו לא יחול על ערבויות לחשבון עו"ש וחשבון חח"ד כשהחשבון נמצא ביתרת חובה. הצו לא יחול על מלאי עסקי. הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

3.
תחילת תוקפו של הצו תהא עם הפקדה של ערבות שתהיה של צד ג' בסך של 10,000 ₪, כאמור בסעיף 4, ובלבד שצד ג' לא יהיה מנהל במבקש/ת ו/או בעל מניות ו/או עובד שכיר בה ו/או בעל עניין ו/או בן משפחתו הגר עמו. ניתן להמיר ערבות זו בערבות בנקאית או במזומן.

4.
הערבויות יופקדו בתוך 3 ימים ממועד קבלת החלטה זו ויכללו, בין השאר, גם התנאים הבאים:
א.
כי נועדו לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם ע"י הצו לכל מי שיקבל את הצו אם תידחה התובענה, כולה או חלקה, או אם הצו פקע מסיבה אחרת.
ב.
כי יעמדו בתוקף למשך תקופה של שישה חודשים לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו.
אם תוגש בקשה (או תובענה) למימוש הערבות ו/או הערבון, תוך המועד הנ"ל, הם יישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.
ג.
הסכום הנקוב יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – 1961, מיום חתימת הערבות ו/או הערבון ועד ליום התשלום בפועל.

5.
ערבות שלא תכיל ההתניות הנ"ל – לא תתקבל ע"י המזכירות, אלא אם יקבע בית המשפט אחרת.

6.
על ב"כ המבקשת למסור למשיבים במסירה אישית, בתוך 3 ימים, את המסמכים המפורטים בתקנה 367(ב), כדלקמן:

א.
הבקשה על נספחיה;

ב.
החלטה זו;

ג.
ההתחייבות העצמית;

ד.
ערבות צד ג';
ה.
ערובה לפי ההחלטה.


על גבי אישור מסירה יצויינו
מפורשות כל המסמכים הללו.

7.
לא יופקדו הערבויות

ולא תתבצע המצאה
באופן ובמועד האמור לעיל - יפקע הצו.

החלטה זו תישלח למבקשת בלבד.

ניתנה היום כ"ז ב אדר ב, תשס"ה (7 באפריל 2005) בהעדר הצדדים.


ענת אלפסי
- רשמת

000854/05בשא139 תמי דרעי


בשא בית משפט שלום 854/05 פנצ'רית העמק בע"מ נ' שינוע והובלות הררי בע"מ, חקמון יעק ב ג'אק (פורסם ב-ֽ 07/04/2005)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן