לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק, עו"ד יניב אינסל - לוקי בנייה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי

 
לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק, עו"ד יניב אינסל - לוקי בנייה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי
8572/08 בשא     16/09/2008
בשא 8572/08 לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק, עו"ד יניב אינסל נ' לוקי בנייה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי
בעניין:
ובעניין:
לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק

(הבונה א.ק. עבודות ביצוע בע"מ)

עו"ד יניב אינסל
– המפרק
ע"י ב"כ עו"ד ש. מילוא

המבקש

- נ ג ד -
1. לוקי בנייה ופיתוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד י. ברינט ואח'

2. כונס הנכסים הרשמי

ע"י ב"כ עו"ד נ. לבנת

המשיבה
החלטה

בבש"א 7055/08 עותר המפרק להורות למשיבה (להלן: "לוקי בניה"), חברת האם של החברה בפירוק, לשלם לקופת הפירוק סך של 28,865,928 ₪ בגין חוב אותו חבה לוקי בניה לחברה בפירוק.

בבש"א 8572/08 עותרת לוקי בניה לבטל את ההחלטה שניתנה בבש"א 7056/08 לעיקול זמני על נכסיה בסך 13 מליון ₪.

שם החברה בפירוק לוקי ביצוע פרוייקטים (בניה) 1989 בע"מ (להלן: "לוקי ביצוע") שונה ביום 22/12/04 ל-הבונה א.ק. עבודות ביצוע בע"מ (להלן: "הבונה").
אני דוחה את טענות המשיבה כי השימוש בשם לוקי ביצוע נעשה בחוסר תום לב ומתוך הטעיה.
למען הסדר, כל האמור גבי לוקי ביצוע מתייחס, החל ממועד שינוי השם, גם להבונה.

העובדות החשובות תפורטנה בקצרה.

מנכ"ל לוקי בניה, ישראל נבו (להלן: "נבו").
לוקי ביצוע הוקמה בשנת 1989 והחלה בפעילות בשנת 1997. במסגרת פעילותה התקשרויות עם ספקים וקבלני משנה בתחום הבניה עבור צדדים קשורים שהעיקרי מביניהם - לוקי בניה. לוקי בניה החזיקה ב-91% ממניות החברה. יתרת המניות הוחזקו ע"י לוקי ניהול ואחזקה (טירת הכרמל בע"מ) חברה נוספת באשכול החברות של נבו.
בין לוקי ביצוע ולוקי בניה נחתמו הסכמים כדוגמת נספחים ב' ו-ב'1 לתצהיר נבו לפיהם לוקי ביצוע נותנת ללוקי בניה שירותי ניהול, פיקוח ותשלומים, לרבות חתימת הסכמים עם קבלני משנה וספקים וכן תשלומים לאלו.
לוקי בניה מספקת ללוקי ביצוע שירותי הנהלת חשבונות.
תמורת הניהול והפיקוח, לוקי בניה אמורה לשלם ללוקי ביצוע תשלומים חודשיים שהגיעו, בשנים 2003-1999, לפי מאזני לוקי ביצוע, לסכומים הנעים בין 400,000 ₪ ל-520,000 ₪. ללוקי ביצוע לא היו רכוש או ציוד כלשהו.

נבו אישר בחקירתו הנגדית (עמ' 53 לפרוטוקול) כי לוקי ביצוע היתה מקבלת הכנסות מדמי הניהול ומשתתפת בהוצאות הניהול וכי רק אלה היו רווחיה.

על פי הדוחות הכספיים של לוקי ביצוע, שצורפו לבקשת המפרק, ושהגיעו לידיו ממשרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי כחלק מפעילותו (נספחים ב'1–ב' 4 לבש"א 7055/08), היתה לוקי בניה חייבת ללוקי ביצוע ביום 31/12/03 סך של 23,059,905 ₪.
סכומי חוב לוקי בניה ללוקי ביצוע גדלו בצורה משמעותית מ-9,280,033 ₪ נכון ליום 31/12/99 ל-21,821,037 ₪ נכון ליום 31/12/02.
בהשוואת הסכומים עם דף המאזן של לוקי בניה, שהתקבל לבקשת המפרק מרואי החשבון, נכון ליום 31/12/03, נמצאה התאמה לחיובים אלה. דהיינו, גם בספרי לוקי בניה נרשם חובה ללוקי ביצוע בסכום האמור.

ביום 6/5/04 נעשה הסכם בין לוקי ביצוע, לוקי בניה ולוקי ניהול ואחזקה עם אחד אקופיאן ארמנק (להלן: "אקופיאן"), למכירת כל המניות של החברות האמורות בלוקי ביצוע. ההסכם צורף כנספח א' לתצהיר נבו בבש"א 8572/08. לפי ההסכם חתמו הצדדים עוד ב-25/12/03 על זיכרון דברים, במסגרתו סוכם על מכירת המניות לאקופיאן, תוך התניית השלמת העיסקה וחתימת הסכם מפורט במתן שהות של 5 חודשים, במסגרתם ערך אקופיאן בדיקת נאותות גבי החברה והתחייבויותיה, לרבות בחינת כדאיות וניהול הפרויקטים.
לוקי בניה התייחסה למועד הקובע לעיסקה שביניהם כמועד חתימת זיכרון הדברים 25/12/03, או חודשיים קודם לכן. זיכרון הדברים לא הוצג בשלב כלשהו.

עיקרי ההסכם:

1. תשלום 130,000 ₪ ב-7 תשלומים חודשיים ע"י אקופיאן עבור מניות החברה; תמורת המניות נקבעה לפי הערכת שווי שתוארה בהסכם בנספח י'. הערכת השווי לא צורפה להסכם ולא הוגשה בשלב כלשהו.
בחקירתו הנגדית בעמ' 38-37 לפרוטוקול נשאל נבו, האם היתה הערכת שווי, האם צורפה בסופו של דבר להסכם ולפי מה נקבע השווי. תשובתו היתה מתחמקת ובלתי ברורה. לדבריו, החברה היתה שווה מליוני שקלים, אך התמקד במכירת המניות.
2. תשלום סך של 120,000₪ עבור שימוש בסיווג "רשיון קבלן סוג ג'2". ככל הנראה הסך האמור לא שולם ע"י אקופיאן, גם אם נשלחה לו, כדברי נבו בעמ' 43-42 לפרוטוקול, הודעת חיוב. ספק רב אם אמנם נשלחה;

3. החוב לבנקים שנאמד בהסכם על סך של 7.9 מליון ₪, היה אמור להיות מסולק ע"י לוקי בניה. נקבע כי החוב יכוסה מתוך הכספים אותם חבה לוקי בניה לחברה, בדרך של איפוס החוב ישירות בחשבון הבנק של החברה בתוך 12 חודשים ממועד החתימה על ההסכם;

4. ללוקי בניה זכות סירוב ראשונה לביצוע עבודות בניה בקבלנות לפי המנגנון שנקבע בין הצדדים;

5. לוקי ביצוע התחייבה לסיים את הפרויקטים בהם התחילה (בטרם המכירה), עוד בתקופה שבה היתה החברה בשליטת לוקי בניה, כמתואר בנספח ו' להסכם. בנספח ו' תוארו 5 פרויקטים אשר היו אמורים להניב הכנסות של כ-5.6 מליון ₪. עוד נרשם שם שהיקף החובות לספקים 3 מליון ₪ ושההפרשה בגין תביעות משפטיות 2 מליון ₪.
כטענת המפרק גם לשיטת נבו, ערב החתימה על ההסכם, לוקי ביצוע היתה חייבת לנושים שונים סכום של כ-5 מליון ₪ בנוסף לחוב לבנקים, כמתואר לעיל. מנספח ו' נלמד גם, לשיטת המפרק שרווחי החברה היו תלויי פרויקט ומשתנים מפרויקט לפרויקט והחברה פועלת בשיטת cost+. הדבר סותר את האמור בדוחות הכספיים לשנים 2003-2000, שם תוארו רווחי החברה כקבועים ונובעים מההפרש בין דמי הניהול, המשתלמים לחברה ע"י לוקי בניה, לבין ההוצאות שהיא משלמת לה;

6. לוקי ביצוע קיבלה רשות להשתמש בשם זה למשך תקופה של 12 חודשים, שלאחריה התחייב אקופיאן לשנות את שם החברה לשם שאינו קשור למבקשת.

דרך ביצועו של ההסכם מעלה ספקות גבי נסיבות כריתתו.
לא חלפו ימים רבים ולטענת לוקי בניה, שהמשיכה ליטול חלק פעיל בהתנהלות לוקי ביצוע, היא סילקה מלוא חובותיה ללוקי ביצוע. לתמיכה בטענתה צרפה את החלקים הרלוונטיים מהדוחות הכספיים שלה, לשנים 2005-2004, לפיהם נכון ליום 31/12/05 נרשם שסולקו מלוא החובות של לוקי בניה ללוקי ביצוע.
מן הדו"ח הכספי ל-31/12/04 (נספח ז' לתצהיר נבו) עולה, שבהתחייבויות השוטפות של לוקי בניה, ירדה יתרת החוב לחברה שנמכרה (לוקי ביצוע) מ-23,060,000 ₪ ל-10,855,000 ₪.
בדו"ח הכספי ל-31/12/05, לצד הרשומה "החברה שנמכרה", בפרק ההתחייבויות השוטפות, לא מופיע חוב בכלל.

לתמיכה בטענה שלוקי בניה פרעה את חובותיה ללוקי ביצוע, מתאר נבו בתצהירו העברות מלוקי בניה ללוקי ביצוע בשנת 2004 בסך של כ-50 מליון ₪, לפי ריכוז ההעברות (נספחים ג'1, ד'1, ה'1) ובשנת 2005 סך של כ-17 מליון ₪ נוספים לפי ריכוז ההעברות (נספח ו'1 לתצהיר עדותו הראשית של נבו).
לטענת נבו התשלומים בוצעו בגין חשבונות מאושרים וחשבוניות לצדדים שלישיים והן על חשבון עמלות החברה, תוך שלוקי בניה פורעת את מלוא חובותיה ללוקי ביצוע.

בקשתו של המפרק היתה מבוססת על יתרת החוב שנרשמה בדוחות הכספיים של לוקי ביצוע לשנת 2003. לוקי בניה מתנגדת לשינוי חזית מצד המפרק בנטשו את עילתו המקורית וטענותיו גבי הרמת מסך, פעולות מירמה של לוקי בניה ונבו, הדומות במהותן לטענות לפי סעיפים 373 ו-374 לפקודת החברות.
נטען ששינוי כזה מהווה חריגה מהותית מסדרי הדין. אלו נועדו להבטיח את זכות המתדיין להליך הוגן, בנתיב הנכון והיעיל לחשיפת האמת.
בא כוחה של לוקי בניה הרחיב בטענותיו גבי טיבן של הראיות ועל מי מוטלת החובה להביאן. עוד הקדיש פרק נרחב לתקיפת הוכחת החוב ואישור תביעות החוב, כפי שפרט גם בבש"א 12786/08.

כשאני בוחנת את תצהירו של נבו ואת תשובותיו בחקירה הנגדית, אין אני נותנת אמון בגירסתו בתארו את המטרות והנסיבות של כריתת ההסכם אם אקופיאן, על התנהלותו לאחר המכר ועל תשלומים שהועברו, כביכול, מלוקי בניה ללוקי ביצוע. כך היה בתום חקירתו הנגדית, אז הוריתי למפרק להגיש תלונה במשטרה גבי נסיבות כריתת העיסקה, שיש חשד שנעשתה כעיסקה פיקטיבית, והמפרק אמנם הגיש תלונה לפי הנחייתי. טרם נתקבל דו"ח אם נבו כבר נחקר במשטרה.

עדותו של נבו, גם אם נגעה ללב ליבם של עיסוקיו במשך שנים רבות, היתה מתחמקת, נמסרה ביבושת, בדלות ובעליבות. תשובותיו היו לקוניות וחלקיות, ורב בדבריו הנסתר על הנגלה. הפירוט, כביכול, במסגרת הנספחים לתצהירו, גבי העברות כספים מלוקי בניה ללוקי ביצוע לא נתמך בהסבר או אסמכתא, חשבונאית או אחרת, על ההשתלשלות מעבר הכספים מלוקי ביצוע לנושים שונים, ספקים וכיוצ"ב.

יש טעם רב בטענת המפרק שאפשר שהכספים לא שימשו את לוקי ביצוע ונושיה. מרבית הנושים לא זכו לתשלומים בגין חובם ונבו עצמו אישר שלא שילם כספים לנושים גם כי סבר שדרישותיהם הכספיות גבוהות מהמגיע להם. תעלומה בלתי פתורה הסיבה להעברת סכומים העולים על 60 מליון ₪ לחשבון הבנק של לוקי ביצוע בשנים 2005-2004. בתקופה זו לוקי ביצוע כבר לא בשליטת ובבעלות לוקי בניה. אין דמיון בין העברות בסכומים נכבדים, כאמור, לבין הערכת שווי הפרויקטים שנותרו, לפי נספח ו', להשלמת ביצוע של לוקי ביצוע.
מצאתי טעם רב בטענת המפרק שהעיסקה עם אקופיאן היתה חוזה למראית עין, וכי לפי סעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג – 1973, יש לקבוע שהחוזה בטל. תוצאות מראית העין מביאות לבטלות אוטומטית מעיקרה מוחלטת וכלפי כל עלמא.
נבו והחברות שבבעלותו לא התכוונו להיפרד מלוקי ביצוע, אך כן התכוונו להרחיק עצמם מתשלום הכספים שלוקי ביצוע חייבת לנושים, קבלני משנה וספקים.
זו גם הסיבה הנחזית לשינוי שם החברה, להרחיק את נבו ולוקי בניה מכל פעילות ומעיני הנושים על מנת ליצור ערפול וטשטוש עקבות לוקי ביצוע, בהותירה חובות של מליוני שקלים לנושים שונים. פירוט חלק החובות ב-מב/11 – רישום של דן אנד ברדסטריט ישראל.
בניגוד לנטען על ידו, המשיך נבו וניהל את התביעות כנגד הנושים השונים באמצעות עורכי דינה של לוקי בניה.
אקופיאן, שנרשם בהסכם כמי שיש לו הידע והניסיון בתחום הנדל"ן והבניה בשל פעילותו בתחום במזרח אירופה, שנזקק לפלטפורמה בעלת רישוי, ותק וצבר הזמנות התחלתי כדי להיכנס להשקעות בתחום הבניה והנדל"ן בארץ, נתגלה, מהמסמכים שהוצגו ע"י המפרק (מב'3 -מב'4), וכעולה מהפשרה שהושגה בעניינו בתביעת הנזיקין שהגיש על פציעתו ברחבת ריקודים, כעוזר טבח, מובטל, עבד לסירוגין כפועל במפעל המייצר חמוצים, הורשע בעבירת סחיטה ואיומים, השתכר במפעל כ-3,500 ₪ לחודש. על פי העובדות שהוצגו היה אקופיאן איש קש, ללא שום ניסיון בתחום הנדל"ן, בוודאי לא מי שערך בדיקת נאותות לרכישת לוקי ביצוע. אלא שלא אוכל להכריע כנגדו, בהעדרו. כל קביעה בעניינו של אקופיאן צריכה להיעשות לאחר שתינתן לו הזדמנות להעלות טענותיו.

אני דוחה את טענת לוקי בניה כי המפרק הוא זה שהיה צריך להזמינו לדיון.
כנדרש בחקירה נגדית בחר המפרק להציג לנבו את הראיות נגד אקופיאן בנסותו לסתור את טענותיו, ואמנם הצליח.
התנהלות לוקי בניה ונבו, באי הזמנת אקופיאן תומכת מהותית בעמדת המפרק על העיסקה למראית עין והיא נדבך נוסף במגדל השקרים של נבו.

המסגרת הדיונית של הבקשה שבפני
מצומצמת. על אף טענותיו המלומדות של המפרק והתמיהות העולות מהתנהלות לוקי בניה ולוקי ביצוע, לא אוכל להיעתר לבקשה כפי שהוגשה.

הגעתי לכלל מסקנה שלצורך בדיקת הדוחות הכספיים, המאזנים, מאזני הבוחן, ההעברות הכספיות (שנרשמו במיליוני שקלים), נדרשת חקירה ע"י בעל תפקיד שאמון על בדיקת ספרים של חברות, רואה חשבון במקצועו שמומחיותו בחקירות כלכליות וחשבונאיות.
גם הכנ"ר הציע מינוי בודק בתגובתו לבקשה.

אני ממנה את רו"ח יום טוב בילו, ממשרד רו"ח בר-לב, לבצע חקירה מקיפה, בהתייחס לכל השאלות שפורטו בהחלטתי זו. לצורך כך לוקי בניה תמציא לו את כל המסמכים שידרשו על ידו, בין שלה עצמה ובין של חברות באשכול החברות, וכל המסמכים הקשורים ללוקי ביצוע ו/או בשמה החדש, הבונה, החל מ-1989 ועד היום.

שכרו ישולם ע"י לוקי בניה, בסכום שיאושר על ידי.
כדי להבטיח את תשלומו תפקיד לוקי בניה בקופת המפרק סך 20,000 ₪ תוך 10 ימים מהיום.

למרות שלא הטלתי, בשלב זה, חיובים כספיים על לוקי בניה, ישאר העיקול הזמני שהוטל בבש"א 7056/08 על כנו ובסכום שננקב בו, כי האמור בהחלטתי זו מצדיק קיומו.

אני דוחה את בקשת לוקי בניה לשינוי החלטתי לעיקול הזמני או לביטולה, וכן את בקשתה להביא ראיות נוספות באשר לתביעות החוב אשר הוגשו למפרק ע"י נושי החברה, בבש"א 12786/08. כבר עכשיו אציין כי ניסיונו של נבו לתקוף את החלטות המפרק בתביעות החוב, כדי ללמד שאלו נמוכות בהרבה מהסכומים שאושרו ע"י המפרק, דינו להידחות. בחקירתו בפני
הסביר נבו את שיטתו לניהול מו"מ עם הנושים. כטענת המפרק, כל טענה כנגד המפרק באשר להכרעתו בתביעות החוב תעשה אך ורק לפי דין במסגרת הליך ערעור על החלטת מפרק.

עם קבלת דו"ח החוקר ועל פי ממצאיו ימשיכו ההליכים נגד לוקי בניה, נבו ואח'.

כבר עכשיו רשאי המפרק להגיש בקשה להצהיר על ההסכם שנעשה עם אקופיאן כחוזה למראית עין ולכן בטל. קביעותי בהחלטה זו בעניין החוזה נגד לוקי בניה בעינן. לוקי בניה תצורף כמשיב פורמלי בלבד. הבקשה תומצא לאקופיאן לפי הכתובת המופיעה בספרי רשם החברות וכרשום ב-מב/4, וגם לידי עו"ד קרופניק שייצגו בכריתת ההסכם.
המפרק יזמן כעדים את עוה"ד פרויליך שייצג את לוקי ביצוע בהליכים שונים, כמתואר ב-מב/2, ואת עו"ד טיקוצקי, שהיה ממונה על כריתת ההסכם והתווית דרכי ביצועו (נספח י' לתצהיר נבו).

אין צו להוצאות בקשה זו, למעט האמור גבי שכרו של החוקר.

ניתנה היום ט"ז באלול, תשס"ח (16 בספטמבר 2008) בהעדר.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ב. גילאור
, שופטת
נשיאה

1
בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה
בש"א 7055/08+8572/08

בתיק פש"ר 000905/05

בפני
:
כב' השופטת ב. גילאור
- נשיאה
תאריך:
16/09/2008

בשא בית משפט מחוזי 8572/08 לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק, עו"ד יניב אינסל נ' לוקי בנייה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 16/09/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק, עו"ד יניב אינסל      דוח מידע משפטי על לוקי בנייה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על לוקי ביצוע פרויקטים (בניה) 1989 בע"מ – בפירוק, עו"ד יניב אינסל      דוחות מידע עסקי על לוקי בנייה ופיתוח בע"מ , כונס הנכסים הרשמי