המועצה האזורית בקעת הירדן - פקיד שומה עפולה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
המועצה האזורית בקעת הירדן פקיד שומה עפולה
 
המועצה האזורית בקעת הירדן - פקיד שומה עפולה
תיקים נוספים על המועצה האזורית בקעת הירדן | תיקים נוספים על פקיד שומה עפולה

368649
1017/07 עמה     14/09/2008
עמה 1017/07 המועצה האזורית בקעת הירדן נ' פקיד שומה עפולה
בעניין:
1


בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת
עמה001017/07

בפני
:
כב' השופט אברהם אברהםתאריך:

14/09/2008
בעניין:
המועצה האזורית בקעת הירדןע"י ב"כ עו"ד
בלנגה ג'ק
המערערת
נ
ג
דפקיד שומה עפולה

המשיב


פסק דין


המערערת היא מועצה אזורית, המצויה באזור יהודה ושומרון. בערעורה שלפניי היא טוענת, כי אין היא חייבת בתשלום מס מעסיקים, הואיל וחוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975 (לעיל ולהלן

'החוק'

או

'חוק מס מעסיקים'

) איננו חל על תושבי האזור. המשיב לא קיבל את עמדתה ועמד על חובתה לשלם מס מעסיקים. מכאן בא ערעורה שלפניי.

הואיל והשאלה השנויה במחלוקת הינה משפטית גרידא הסכימו בעלי הדין, כי אכריע בה על יסוד טיעונים שיטענו בפני
י בכתב. משנטענו הטענות הנני בא עתה להכריע במחלוקת.

בניסיון לשכנע בעמדתה טוענת המערערת, כי המשפט הבינלאומי הפרטי מחייב חקיקה מפורשת, על מנת שחוק המדינה יחול על האזור. על כן, על מנת שהחוק בו עסקינן יחול על תושב האזור היה על המחוקק לומר את דברו באופן מפורש, בין באורח ישיר ובין באמצעות המפקד הצבאי, ומשלא עשה כן כי אז מתבקשת המסקנה, כי אין תחולה לחוק על תושב האזור. עוד טוענת המערערת, שבעוד שהמחוקק אמר את דברו במפורש ביחס לתחולתם של דיני מס אחרים, הוא שתק ביחס לתחולת חוק מס מעסיקים, ולכן יש לראותו כמי שהתכוון, בשתיקתו, שלא להחיל את החוק על תושבי האזור.

אין לי להידרש לשלל הטענות שהעלתה המערערת בערעורה, כפי שאינני צריך לתשובות המפורטות שניתנו מפי המשיב, ובכלל זה טעמים שבצדק (הכיצד עשויה מועצה אזורית, הנהנית מתקציב המדינה וכו', לטעון כי אין היא חבה בחובות החלות על מועצות אזוריות שבתחומי המדינה?!), הואיל ולפי הבנתי – הסוגיה הוכרעה בפסיקת בית המשפט העליון בע"א 4949/97 מעלה חבר – אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים, מיסים יד/3 יוני 2000, שם נדחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' הנשיא ו' זיילר) שפסק, כי אגודה שיתופית בתחומי יהודה ושומרון חייבת במס מעסיקים. בית המשפט העליון אימץ את פסק הדין של בית המשפט המחוזי, על הטעמים שהוטעמו בו. לפי הבנתי, מהלכה זו מתבקשת המסקנה, כי מועצה אזורית שבאזור יהודה ושומרון חייבת בתשלום מס מעסיקים.

המערערת מבקשת לשכנע, כי בעניין מעלה חבר לא עלתה כלל השאלה אותה היא מעמידה עתה בערעורה שלפניי, שכן המחלוקת היחידה שעמדה שם היתה, האם האגודה השיתופית היא בבחינת "אזרח ישראל" כמשמעו בסעיף 3א(ב) לפקודת מס הכנסה, כאשר בעלי הדין הסכימו, כי אם בית המשפט יתן תשובה חיובית לשאלה זו, כי אז יש תחולה לחוק מס מעסיקים על האגודה. לטענת המערערת, אין היא מחויבת להסכמה אליה באו בעלי הדין בענין מעלה חבר, ולפי שיטתה אין תחולה לחוק מס מעסיקים אף שהיא עצמה בבחינת "אזרח ישראל", שכן על מנת להחיל את חוק מעסיקים היה על המחוקק (או המפקד הצבאי) להחיל את החוק באופן מפורש על אזור יהודה ושומרון, וכל עוד לא נעשה הדבר – אין לחוק תחולה.

אינני מקבל עמדה זו של המערערת. תחולת הפסיקה שנקבעה בעניין מעלה חבר על העניין שלפנינו אינה נובעת מכוחם של השתק עילה או פלוגתא, שאז יכולה היתה המערערת לומר, כי ההסכמה אליה באו בעלי הדין בדבר תחולת החוק (אם יימצא כי האגודה היא אכן "אזרח ישראל") אינה מחייבת אותה. תחולתה של ההלכה דשם על העניין שלפנינו נובעת מכוחו של עקרון התקדים המחייב. בית המשפט העליון אימץ את שפסק בית המשפט המחוזי וכך קבע הלכה, לפיה חוק מס מעסיקים חל על חבר בני אדם באזור יהודה ושומרון. מכוחה של הלכה זו – על המערערת, "אזרח ישראל" על פי האמור בגדרו של סעיף 3א לפקודת מס הכנסה, חל חוק מס מעסיקים.

משום הטעמים הללו הנני דוחה את הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיב בסך של 15,000 ₪.

ניתן היום י"ד באלול תשס"ח (14 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.
המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.


אברהם אברהם
, שופטעמה בית משפט מחוזי 1017/07 המועצה האזורית בקעת הירדן נ' פקיד שומה עפולה (פורסם ב-ֽ 14/09/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן