נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ - תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח'

 
נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ - תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח'
תיקים נוספים על נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח'

1496/06 א     21/05/2006
א 1496/06 נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ נ' תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח'
בעניין:
1בתי המשפטבית משפט מחוזי תל אביב-יפו
א
001496/06

בש"א 10055/06


בפני
:
כב'
הרשם
דוד גלדשטין
29/05/2006

בעניין
:
נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ

המבקשת

נ
ג
ד


1. תעשית אבן וסיד בע"מ
2. ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ

3. דינו אסף
4. גלילי משה
המשיבים

החלטה


1.
בפני
בקשה להורות על ביטול העיקולים הזמניים, אשר הוטלו במעמד צד אחד, במסגרת בש"א 9250/06 וזאת בעקבות בקשה לעיקול זמני שהוגשה על ידי המשיבה 1 (להלן:"אבן וסיד"), במסגרת תביעה בסדר דין מקוצר שהגישה כנגד המבקשת (להלן:"נווה") והמשיבים 2 – 4 על סך 4,265,320 ₪.

בקשת העיקול הזמני הוגשה בשל כך שהמשיבה 2 (להלן:"ב.ג.א.ד") התקשרה עם המשיבה 1 ביום 27.9.05 בהסכם לאספקת חומרי מחצבה, כאשר המשיבים 3 ו- 4 חתמו על ההסכם כערבים אישית לקיום כל התחייבות המשיבה 2 ולא פרעה חובה.

צו העיקול ניתן על סכום התביעה ובהמשך צומצם לסך 2,700,000 ₪.

2.
ב.ג.א.ד נותרה חייבת לאבן וסיד סך של 4,265,320 ₪ ועל חשבון חוב זה מסרה ב.ג.א.ד שיקים המשוכים על ידה.
שיק אחד חולל עקב העדר כספים בחשבון.
המשיב 3 הודיע כי גם יתר השיקים לא יכובדו ומכאן התביעה.

נווה חתמה על כתב המחאת זכות והוראה בלתי חוזרת לטובת אבן וסיד במסגרתה התחייבה נווה להעביר לאבן וסיד את כל הכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לב.ג.א.ד.

נוסח אישור ההמחאה עליה חתמה נווה המופנית אל אבן וסיד קובע כי דלהלן :
" הרינו מאשרים כי מגיעים ו/או יגיעו מאתנו כספים בסך לפי חשבוניות שיאושרו על ידי חברת נווה ב.ב לב.ג.א.ד תשתיות ובנייה ויזמות בע"מ (להלן : "החברה") וכי קבלנו המחאת זכות והוראה בלתי חוזרת מיום........... הנ"ל .
הרינו מתחייבים להעביר לכם מתוך הכספים הראשונים שיגיעו לב.ג.א.ד תעשיות בנייה ויזמות בע"מ את כל הכספים עד לסך הנ"ל וזאת מבלי לדרוש מכם להוכיח את זכאותכם לקבלת הכספים הנ"ל.
ידוע לנו כי רק על סמך התחייבותנו זו אתם תספקו לחברה הנ"ל חומרים, מוצרים ושרותים.
הרינו מאשרים כי אין הוראה קודמת ו/או סותרת וככל הידוע לנו אין כל מניעה לביצוע האמור לעיל.
ולראיה באנו על החתום 26/6/06


חותמת וחתימה"

4.
על פי מכתבה של אבן וסיד לנווה מיום 14.2.06 (נספח ה' לבקשה), מכתב אשר אושר על ידי נווה, פנתה ב.ג.א.ד לאבן וסיד, כי חרף המחאת הזכות, תעביר נווה לב.ג.א.ד תשלומים שוטפים בגין עבודות שיבוצעו על ידה בפועל קודם למועד התשלום.

למען הסר ספק, מודגש בכתב כי אין להעביר לב.ג.א.ד תשלומי מקדמות כלשהם או תשלומים שלא במהלך העסקים הרגיל.

אבן וסיד מתנה בנוסף, כי תהא רשאית להודיע בכל עת בדבר ביטול אישור זה ועל נווה יהיה לפעול בהתאם לאמור בהמחאת הזכות אם ישארו תשלומים שלא קבלו עדיין.

5.
ביום 10.4.06 שלחה אבן וסיד מכתב לנווה בו היא מבטלת את ההודעה וההוראה הקודמת ודורשת העברת התשלומים בהתאם למועדי הפרעון לזכותה.

ביום 11.4.06 הודיעה נווה כי נערך חשבון סופי לב.ג.א.ד והסתיימו התשלומים המגיעים לב.ג.א.ד וכי ב.ג.א.ד חתמה על טופס העדר תביעות.

6.
במכתב ב.ג.א.ד המופנה לנווה ביום 11.4.06 (נספח ח' לבקשת העיקול), מציינת ב.ג.א.ד כי נדהמה לקבל את מכתבה של נווה מיום 11.4.06 הכופר בחוב של נווה כלפי ב.ג.א.ד ומציין כי עדיין נותר חוב של נווה בגין עבודות שביצעה ב.ג.א.ד בגין חודשים ינואר עד מרץ 2006 וחשבונות אלה טרם שולמו על ידי נווה וכי חשבונות חברת ב.ג.א.ד עבור חודשים ינואר, פברואר 2006 להן צורפו תעודות משלוח חתומות שנבדקו על ידי נווה לא שולמו על ידי נווה ואילו החשבון בגין חודש מרץ יועבר רק בימים הקרובים.

7.
המשיב 4 אשר הינו מנהל העסקים של ב.ג.א.ד ועסק בהכנת החשבונות מול חברת נווה, מסר לידי אבן וסיד, תצהיר לפיו ההסכם בין ב.ג.א.ד לנווה היה כי התשלומים יהיו שוטף + 60 – 75 יום וכי חשבונות עבור חודשים נובמבר ודצמבר, למעט מספר קיזוזים שטרם אושרו על ידי ב.ג.א.ד, שולמו על ידי נווה לב.ג.א.ד. חשבון בגין חודש ינואר 2006 בהיקף של 1,442,686 ₪ אמור היה להיות משולם בתחילת חודש מרץ ונווה לא שילמה תשלום כלשהו בגין חשבון זה.

תשלום
נוסף בגין עבודה שנעשתה בפברואר 2006 המגיע לידי סך 664,107 ש"ח הוגש לנווה וטרם שולם ואילו חשבון בגין עבודות חודש מרץ 2006 המוערך על ידי המשיב 4 בסך 600,000 ₪ עדיין לא הוגש על ידו ויוגש בימים הקרובים וממילא טרם שולם.

8.
נווה פנתה לב.ג.א.ד בטענה בנוגע לטיב ביצוע האספלט והודיעה שתעכב ביצוע כל התשלומים עד לתיקון הליקויים.

לאחר דין ודברים בהשתתפות נציג אבן וסיד, נציג ב.ג.א.ד ומנהל הפרוייקט מטעם נווה, סוכם כי דוגמאות העבודה ישלחו לבדיקה אולם נווה נתלתה בסיבה זו ולא שילמה את החשבונות המגיעים ממנה.

המשיב 4 מציין כי נכון ליום 11.4.06 ב.ג.א.ד עדיין מצוייה באתר העבודה עם הכלים ההנדסיים ולא קבלה שום הודעה מנווה על הפסקת העבודה.

9.
טענתה של נווה כי דין העיקול להתבטל מאחר ועילת התביעה היחידה נגד נווה היתה כי נווה נותרה חייבת כספים לב.ג.א.ד ועליה להעבירם לאבן וסיד מכח המחאת הזכות. לטענת נווה אין הדבר כך מאחר ושילמה את חשבונותיה של ב.ג.א.ד באמצעות העברות בנקאיות, שיקים סחירים עתידיים וקיזוזים שונים.

לדברי נווה העבודה של ב.ג.א.ד החלה בנובמבר 2005 והסתיימה במרץ 2006 והסך שהגיע לב.ג.א.ד הינו 1,897,404 ₪ בצרוף מע"מ .

נווה טוענת כי הינה חברה מבוססת והטלת העיקולים הזמניים גורמים לה לנזקים קשים ביותר מול לקוחותיה, ספקיה ומול הבנקים ולכן מבקשת היא את ביטול העיקול.

10.
יש לציין כי לפי ההסכם שבין נווה וב.ג.א.ד על נווה לשלם לב.ג.א.ד בתנאי תשלום של שוטף +
60 יום
וכי המע"מ ישולם ביום שבו צריך לשלם את המע"מ.

11.
בנספחים ב' לבקשה לביטול העיקול מביאה נווה את החשבונות שאושרו ומועדי התשלום והשיקים שנמסרו ומעיון בנספחים למדים על מועדי החשבונות, תאריך מסירת ההמחאות ומועדי הפרעון .

12.
המצהיר מטעם נווה מציין כי עבודות האספלט בוצעו עד אמצע חודש מרץ 2006 ועבודות המצעים והכלים הסתיימו בסוף חודש מרץ 2006.

ביום 30.3.06 הגישה ב.ג.א.ד חשבונית מס בגין ביצוע עבודות האספלט ובאותה פגישה העלתה נווה טענות בדבר ליקויים בעבודות האספלט, הן בחומר והן בעבודה וכתוצאה מכך הוציאה אבן וסיד כתב התחייבות לפיו היא אחראית לתקינות עבודות האספלט.

המצהיר מציין כי לאור כתב ההתחייבות שילם לב.ג.א.ד את מלוא הסכומים שהתחייבו.

ביום 6.4.06 נמסר כתב העדר תביעות לנווה החתום ע"י ב.ג.א.ד לפיו מצהירה ב.ג.א.ד כי קבלה את כל הסכום המגיע בגין הפרוייקט וכי מדובר בסכום סופי ואין לה שום תביעות או טענות כלפי הפרוייקט.

13.
ביום 18.5.06 התקיים דיון והצדדים הסכימו כי תינתן החלטה לפי המסמכים שבתיק.
ביום 23.5.06 הוגשה עמדת נווה למסמך שצורף על ידי המשיב 4 – גלילי משה, המציין כי המסמך הנוסף שצורף, מעולם לא הוצג בפני
המצהיר מטעם נווה קודם לכן וכי המחירים המפורטים במסמך גבוהים מהמחירים ששולמו מאת מזמין העבודה, משרד השכון. לאור האמור טוענת נווה כי בכוונתה לפנות לרשויות להגיש תלונה כנגד ב.ג.א.ד והמשיב 4 בגין זיוף.

14.
על פני הדברים נראה כי תשלומים בוצעו שלא במהלך העסקים הרגיל אלא הוקדמו בצורה שאינה מקובלת תוך סיכומים שנעשו בין נווה וב.ג.א.ד מאחורי גבה של אבן וסיד וללא הסכמתה ומוזר כי חשבון אחרון אושר לתשלום ביום האחרון לביצוע העבודה ושולם באותו יום.
הועברו תשלומים במזומן והמחאות ניתנו כאשר הן ניתנות לפקודת ב.ג.א.ד וניתנות להסבה.

ב"כ נווה לא ביקש לחקור את המצהיר מטעם אבן וסיד ולא ביקש לחקור את המשיב 4
- מר משה גלילי.

תצהירו של המשיב 4, בשלב זה לא נסתר והוא מציין את הסכומים המגיעים לב.ג.א.ד ושלא התקבלו בידה.

כמו כן, אין הסבר מניח את הדעת של ב.ג.א.ד מדוע הסכומים אשר מצהיר עליהם המשיב 4, לא שולמו.

יש לציין כי הן בבקשה לעיקול כמו גם בכתב התביעה נטען כלפי נווה כי זו התחייבה לשלם לאבן וסיד כל סכום המגיע או יגיע מנווה לב.ג.א.ד וכי פעולותיה של נווה נעשו בחוסר תום לב ובתרמית.

באמרת אגב אציין, הגם שאין הדבר נחוץ להחלטתי, כי עמדת נווה למסמך שצורף על ידי המשיב 4, הוגשה ללא בקשה להתיר את הגשת המסמך וללא מתן הזדמנות לצדדים האחרים להגיב וזאת באשר הדיון הסתיים עוד ביום 18.5.06 והותר בשעת הדיון להגיש את ההסכם המצוי בידי המשיב 4 בלבד.

15.
מהמסמכים והתצהירים שבפני
בית המשפט, עולה כי לכאורה תשלומים שנמסרו ושולמו על ידי נווה לב.ג.א.ד שלא לפי ההסכם, דהיינו, שנמסרו עם מועד פרעון מוקדם משוטף + 60 או נמסרו במזומן, ושלא בדרך העבודה הרגילה והם מהווים הפרה של כתב המחאת הזכות ושולמו בשלב זה שלא כדין ומכאן שיש יסוד להטלת עיקול זמני.

16.
לאחר עיון בחשבונות ובתשלומים ששולמו או נמסרו
המחאות לפרעון, מגיעים הסכומים ששולמו על פני הדברים בשלב זה, כדי סך של
2,100,000 ₪ (בעיגול הסכום).

17.
יש לזכור כי המידע שבידי הנמחה הינו מועט, באשר אין הוא קרוב ליחסים שבין הממחה לבין החייב. משום כך חובת תום הלב של החייב והממחה הינה גבוהה ביותר ואין הם רשאים לפי כתב ההמחאה להגיע להסכמים נוספים ביניהם ללא הסכמת הנמחה .

18.
מאזן הנוחיות בשלב זה נוטה לטובת אבן וסיד לאור קיומה לכאורה של עילת תביעה ראויה ויש להבטיח כי אם יתקבל

פסק דין
, ניתן יהיה להפרע מנווה.

לא מצאתי כל פגם בתום ליבה של אבן וסיד אלא אולי תמימות בכך שסמכה על החייב והממחה וכתוצאה מכך הגיעה לפתחו של בית המשפט.

לעומת זאת, פעילות נווה וב.ג.א.ד הינה מוזרה בלשון המעטה. על פני הדברים, נעשתה תוך הסתרת הפעילות מאבן וסיד, ובכך קיים נסיון להבריח נכסים.

מהנתונים שמסרה נווה בטיעוניה לא מצאתי כי עיקול זה פוגע בה יותר מאשר באבן וסיד.


לאור האמור יועמד העיקול על סך 2,100,000 ₪ .


בשל הפחתת הסכום המעוקל אין צו להוצאות.


המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.


ניתנה היום כ"ג באייר, תשס"ו (21 במאי 2006) בהעדר הצדדיםד. גלדשטין, שופט

רשם בית המשפט המחוזי
א בית משפט מחוזי 1496/06 נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ נ' תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח' (פורסם ב-ֽ 21/05/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על נווה ב.ב. פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על תעשית אבן וסיד בע"מ, ב.ג.א.ד תעשיות בניה ויזמות בע"מ, דינו אסף ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן