אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ - כרמל פיזואתי, תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ כרמל פיזואתי תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ
 
אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ - כרמל פיזואתי, תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ

מידע על כרמל פיזואתי   


6699/08 בשא     30/10/2008תיקים נוספים על אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ
תיקים נוספים על כרמל פיזואתי
תיקים נוספים על תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ
בשא 6699/08 אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ נ' כרמל פיזואתי, תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ
בעניין:

5בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא006699/08

בתיק עיקרי: עב
003401/08

בפני
:
סגנית נשיא - א. קציר
נציג מעבידים – אהרון אופיר
נציג עובדים – חיים גולדנברג

בעניין:
אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ


ע"י עוה"ד פיישבין
המבקשת


- נ ג ד -


1. כרמל פיזואתי

2. תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ

ע"י עוה"ד ברוך כהן

המשיבות

החלטה

זו בקשה למתן צו מניעה זמני שיאסור על המשיבות לפנות ללקוחותיה העיקריים של המבקשת, כמפורט בנספח א' לבקשה, ו/או להציע עובדים ללקוחות העיקריים, ו/או לספק להם עובדים ו/או להתקשר עימם בקשרים עסקיים בכל דרך שהיא.
כמו כן, מבוקש צו מניעה שיאסור על המשיבות מלעשות שימוש כלשהו במידע סודי שהגיע לידי המשיבה 1 במסגרת עבודתה אצל המבקשת ו/או בקשרים המסחריים שיצרה המשיבה 1 עם הלקוחות העיקריים של המבקשת.

להלן עובדות המקרה הרלוונטיות לענייננו:
1.
המבקשת הינה חברת כח אדם, בעלת 10 סניפים ברחבי הארץ.

2.
המשיבה 2 הינה גם היא חברת כח אדם, בעלת 10 סניפים ברחבי הארץ.

3.
המשיבה 1 עבדה בחברת "תמנון שירותים כח אדם בע"מ" משנת 1998 עד שנת 2004, כאשר משנת 2000 שימשה כמנהלת מחלקת כח אדם.

בשנת 2004 רכשה המבקשת את מחלקת כח אדם מחברת "תמנון", והמשיבה 1 החלה לעבוד אצל המבקשת החל מיום 1.1.05 עד יום 4.10.08, כמנהלת סניף חיפה.

4.
בתאריך 9.8.04, בטרם תחילת עבודתה של המשיבה 1 אצל המבקשת, חתמה המשיבה 1 על כתב התחייבות ושמירת סודיות. המשיבה 1 התחייבה, בין היתר, לשמור בסודיות ולא לעשות שימוש כלשהו, הן במהלך תקופת עבודתה אצל המבקשת והן לאחר מכן, בכל מידע, תמחור, הצעות מחיר, מידע מסחרי, ידיעת לקוחות וכל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעתה במסגרת תפקידה אצל המבקשת.

כמו כן, התחייבה המשיבה 1 לא להתקשר בכל קשר עסקי למשך תקופה של שנה מיום סיום עבודתה אצל המבקשת עם ספקים, לקוחות ו/או כל גוף אחר הקשור עם המבקשת.

5.
לטענת המשיבה 1 היא התפטרה מעבודתה אצל המבקשת בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה, ודינה כדין מפוטרת.

6.
בסמוך לסיום עבודתה אצל המבקשת החלה המשיבה 1 לעבוד אצל המשיבה 2 כמנהלת סניף חיפה.

7.
יש לציין, כי סניפי חיפה של המבקשת ושל המשיבה 2 ממוקמים באותו בניין ובאותה הקומה.

טענות המבקשת:
8.
המשיבה 1 התחייבה לשמור בסודיות כל מידע עסקי ומסחרי של המבקשת, הכולל את רשימת הלקוחות, אנשי הקשר, תנאי ההתקשרות, היקף ההתקשרות ומאגר ממוחשב של מחפשי עבודה.

המשיבה 1 מפרה את התחייבויותיה, תוך שימוש בקשרים העסקיים ובמידע הסודי של המבקשת.

9.
המשיבה 2 הינה מתחרה ישירה של המבקשת וכל שימוש במידע סודי ו/או בקשריה העסקיים של המבקשת עם לקוחות יגרום למבקשת נזק כספי כבד.

10.
אי מתן צו מניעה יסב נזק כלכלי חמור למבקשת ואף עלול להביא לקריסתה.

11.
על מנת שצו המניעה יהא יעיל ואפקטיבי קיים הכרח להחילו גם על המשיבה 2.

12.
המשיבה 2 מפרה חובתה כלפי המבקשת בסייעה למשיבה 1 בפעולותיה האסורות, תוך התעשרותה שלא כדין על חשבון המבקשת.

13.
צו המניעה מבוקש רק ללקוחותיה העיקריים של המבקשת, כמפורט בנספח א' שצורף לבקשה. (31 לקוחות).

טענות המשיבות:
14.
המבקשת לא הוכיחה כי רשימת הלקוחות שצורפה לבקשה מהווה סוד מסחרי.

15.
הלקוחות המצוינים ברשימת המבקשת עובדים עם חברות כח אדם רבות, לרבות עם המשיבה 2, והם אינם לקוחותיה הבלעדיים של המבקשת.

16.
לא ניתן בהתאם להסכם הסודיות עליו חתמה המשיבה 1, להגביל את חופש עיסוקה.

17.
מתן צו מניעה יפגע ללא צידוק בזכותה הבסיסית של המשיבה 2 לנהל את עסקה, ולהשתמש בידע ובניסיון שצברה, וכן בזכותה של המשיבה 1 לעבוד במשלח ידה.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:
18.
בפס"ד ע"ע 86/08 שחל טלרפואה בע"מ נ' רוני תובל, (
פ
ורסם בנבו), ניתן ביום 23.9.08,
נקבע כי רשימת לקוחות יכולה להוות בגדר סוד מסחרי, כאשר מדובר בלקוחות ממשיים או לקוחות קבועים, במקרים בהם נדרש מאמץ מיוחד להשיג את הרשימה.
"על פי סעיף 5 לחוק, "סוד מסחרי", הינו "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו".
על פי הלכת צ'קפוינט, כאמור, על מנת שתהיה הצדקה להגבלת חופש העיסוק של עובד, יש צורך כי המידע שבקשר אליו מוגבל העובד, יהיה בגדר סוד מסחרי השייך למעסיקו הקודם של העובד, וכן כי ההגבלה נועדה למנוע עשיית שימוש שלא כדין בסוד המסחרי, על ידי העובד.
...
רשימת לקוחות יכול ותהיה בגדר סוד מסחרי כאשר מדובר בלקוחות ממשיים או בלקוחות קבועים, ולא בלקוחות פוטנציאליים שאת שמותיהם ניתן לדלות, למשל, מ"דפי זהב", במקרים בהם דרוש מאמץ מיוחד להשיג את הרשימה וכאשר יוכח כי יש ערך מוסף כלשהו בקבלת הרשימה מן המוכן (דב"ע נא/ 133-3
אלון בע"מ נ' מזרחי פד"ע כג 416, וכן ע"א 9046/96 בן ברוך נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ, פ"ד נד(1) 625). במקרה הנדון, אין ספק שהמשיב חסך לעצמו טרחה רבה בפני
יתו אל לקוחות קיימים של החברה ובנסיון לשכנעם לעבור לחברת "נטלי" המתחרה, במקום לגבש רשימת לקוחות חדשה, הכרוכה במאמצים המפורטים לעיל, או במאמצים דומים להם."

19.
כבר נפסק לא אחת כי סוד מסחרי אינו מילת קסם ועל מעסיק הטוען לקיומו של סוד מסחרי להוכיח זאת, לתאר ולפרט מהו הסוד ואין מקום להסתפק בתיאור כללי או בטענה כללית על קיומו של סוד, ודאי הדברים נכונים כאשר המדובר ברשימת לקוחות.

(ע"ע 164/99 דן פרומר נ' רדגארד בע"מ, פ"ד לד 294 להלן: הלכת צ'ק פוינט).

20.
כמו כן, בהלכת צ'ק פוינט נקבע כי לא די בהוכחת קיומם של סודות מסחריים, אלא יש להוכיח כי העובד עשה שימוש שלא כדין בסודות וכי עקב השימוש של העובד במידע יש בו כדי לפגוע באופן ממשי בעצם קיומו של המעסיק הקודם.

21.
במקרה הנדון, חלק ניכר מרשימת הלקוחות העיקריים שצורפה לבקשת המבקשת, נשוא ההחלטה דנן, נמצאים בקשרים עסקיים ו/או קשרי עבודה עם המשיבה 2 מזה שנים, ואילו חלק אחר מרשימת הלקוחות עובדים עם חברות כח אדם נוספות מלבד עם המבקשת.


דהיינו, המבקשת לא הוכיחה, בשלב הלכאורי, כי רשימת הלקוחות שצורפה לבקשתה מהווה רשימת לקוחות בלעדיים של המבקשת, אשר אינם עובדים עם חברות כח אדם נוספות, וביניהן, עם המשיבה 2, וכי מדובר במידע עסקי שאינו נחלת הרבים.

22.
בפס"ד ע"ע 1141/00 הר זהב שירותי מזון בע"מ נ' פודליין בע"מ ואח', פד"ע לח 72, נקבע כי כאשר בוחנים את משקלה של רשימת לקוחות כסוד מסחרי יש להביא בחשבון מספר שיקולים ובהם האם המדובר ברשימה סודית, מהו היקף התחרות בין המעסיק הקודם למעסיק החדש, האם המעסיק הקודם פירט תנאי עסקאות מיוחדים שיש לו עם הלקוחות או תנאי תשלום מיוחדים שניתנו ללקוחות והאם קיימים תנאים ייחודיים שהמבקשת נותנת לכל לקוח ולקוח ושהוכחו בבקשתה, כן יש לקחת בחשבון שינויים במחירון ובתנאים היחודיים, כך שאם אלה משתנים כל מספר חודשים, הרי התנאים הקודמים מפסיקים להיות "סוד מסחרי" וכמובן יש לקחת בחשבון גם את ענף המשק בו מתנהלים עסקי המעסיק הקודם והמעסיק החדש והאם מדובר בענף שבו מעט לקוחות או בענף שבו עשרות או מאות ואף יותר לקוחות.

23.
במקרה הנדון, המבקשת כאמור לא הוכיחה כי מדובר ברשימת לקוחות סודית, זאת בהתחשב בעובדה כי המשיבה 2 עצמה וחברות כח אדם נוספות נמצאות בקשרים עסקיים כאלה ואחרים עם הלקוחות ברשימה הנ"ל.
כמו כן, המבקשת לא הביאה כל ראיה המעידה כי בינה לבין מי מהלקוחות המצוינים ברשימה הנ"ל קיימים תנאי עסקאות מיוחדים ו/או תנאי תשלום מיוחדים.
יש לציין, כי בענף חברות כח אדם לרוב המחירים נקבעים ע"י הלקוחות עצמם, וסביר כי בטרם חברה תתקשר בהסכם להעסקת עובדים עם חברת כח אדם כזו או אחרת היא תבקש לקבל מס' הצעות מחיר ממס' חברות כח אדם, ועל כן פערי הרווחים של חברות כח האדם השונות הינם מצומצמים מאוד.

לפיכך, נראה כי המבקשת לא הביאה ראיות ולו ברמת פירוט מינימלית שיש בהם כדי להפוך את רשימת לקוחותיה לסוד מסחרי בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

24.
כאמור לעיל, לא די בהוכחת קיומם של סודות מסחריים אלא יש להוכיח כי המשיבה 2 עשתה שימוש שלא כדין בסודות הללו, שיש בו בכדי לפגוע באופן ממשי בעצם קיומה של המבקשת.
המבקשת ציינה בבקשתה כדוגמא לשימוש המשיבה 2 שלא כדין במידע סודי ו/או בסוד מסחרי של המבקשת את פנייתה של המשיבה 2, לאחר תחילת עבודתה אצל המשיבה 1, לחברת "צינורות המזרח התיכון" בהצעה, לטענתה, ליצירת קשרי עבודה עם המשיבה 2 במקום המבקשת.

אולם, המשיבות הגישו לביה"ד הסכמים המעידים כי בין המשיבה 2 לבין חברת "צינורות המזרח התיכון" קיימים קשרים עסקיים לפחות משנת 2000.

25.
במהלך דיון שהתקיים במסגרת התיק דנן בתאריך 22.10.08, אף טענה המבקשת כי בטרם סיום עבודתה של המשיבה 2 אצלה, בתאריך 26.9.08, היא קיבלה מאחד מהלקוחות העיקריים חוזה בפקס עבור המשיבה 2 ולקחה ממאגרי המידע של המבקשת את פרטיהם של 5 עובדים והעבירה אותם למשיבה 2.

אולם, מנגד טענה המשיבה 2 כי בינה לבין אותו לקוח קיימים קשרים עסקיים כבר מתאריך 18.12.07, דהיינו, כ- 10 חודשים בטרם החלה המשיבה 2 לעבוד אצל המשיבה 1.המבקשת אף לא הציגה בפני
ביה"ד כל ראיה המעידה כי במהלך תקופת עבודתה של המשיבה 1 אצלה היא עשתה שימוש כלשהו שלא כדין במאגרי המידע של המבקשת לטובת המשיבה 2.

26.
לפיכך, לאור האמור לעיל, אנו קובעים כי המבקשת לא הוכיחה לכאורה לבית הדין, בשלב הדיון בבקשה לצו מניעה, כי רשימת הלקוחות העיקריים שצורפה לבקשתה מהווה בגדר סוד מסחרי. יתר על כן - גם אם היה מדובר במידע סודי ו/או בסוד מסחרי, הרי שהמבקשת לא השכילה להוכיח טענתה כי המשיבה 1 עשתה שימוש שלא כדין במידע סודי כלשהו, ובודאי שלא הוכיחה כי עבודתה של המשיבה 1 אצל המשיבה 2 יש בה כדי לפגוע בעצם קיומה של המבקשת.

27.
באשר לכתב ההתחייבות והסכם הסודיות עליו חתמה המשיבה 1 בטרם החלה עבודתה אצל המבקשת, הרי שבית המשפט העליון פסק בע"א 6601/96
aes system inc
ואח' נ' משה סער ואח'
, פ"ד נד(3) 850 ובהלכת צ'ק פוינט כאמור כי, בהעדר סודות מסחריים גובר עקרון חופש העיסוק על חופש ההתקשרות וכי ככל שהמדובר בידע כללי ואף במיומנות מקצועית שנרכשו במהלך העבודה, מחייב אינטרס הציבור, כי באלה יוכל העובד להשתמש גם אצל מעביד אחר או כעצמאי.
כמו כן, נקבע כי אין למעביד "אינטרס לגיטימי" שעובדו לא יתחרה בו לאחר סיום עבודתו, ועל כן הגבלת חופש העיסוק של העובד המגשימה אך את האינטרס הנ"ל של המעביד נוגדת את תקנת הציבור.

במקרה דנן כאמור, לא הוכח, לכאורה, קיומו של סוד מסחרי שמי מהמשיבות עשתה בהן שימוש שלא כדין. כמו כן, המבקשת לא הוכיחה כי לכאורה מדובר בלקוחות בלעדיים שלה, וכי עבודתה של המשיבה 1 אצל המשיבה 2, אשר יש בינה לבין חלק ניכר מרשימת הלקוחות שצורפה ע"י המבקשת קשרים עסקיים מזה מס' שנים, יש בו לכאורה בכדי לאיים על עצם קיומה של המבקשת.

28.
יתרה מכן, המשיבה 1 עבדה כמנהלת כח אדם בחברת "תמנון", אשר עסקה בין היתר גם באספקת כח אדם לחברות שונות, במשך כ- 4 שנים בטרם הועסקה ע"י המבקשת, ועל כן רכשה בתחום ידע וניסיון.
לפיכך, גם מאזן הנוחות נוטה שלא להיעתר לבקשה למתן סעד זמני, תוך שלילת אפשרותה של המשיבה 1 לעסוק בתחום בו רכשה ידע וניסיון, ושלילת אפשרותה של המשיבה 2 לנהל את עיסקה.

29.
ראוי להדגיש, כי במסגרת הדיון שהתקיים בתיק הנ"ל
בתאריך 22.10.08 כאמור, הוצע לצדדים להחליט, מתוך רשימת הלקוחות שצירפה המבקשת, מיהם לקוחותיה הבלעדיים בגינם יינתן צו מניעה שיאסור על המשיבות להתקשר עימם למס' חודשים ספורים, אולם לא עלה בידי הצדדים לקבוע רשימה מוסכמת של לקוחות כאמור.

30.
אשר על כן, לאור כל האמור לעיל,
הבקשה למתן צו מניעה זמני – דינה להידחות בזאת.

31.
אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
ניתנה היום,
באוקטובר 2008, בהעדר הצדדים.

א. קציר
סגנית נשיא

אהרון אופיר
נציג מעבידים

חיים גולדנברג
נציג עובדים

006699/08בשא710 לימור לוי


בשא בית דין אזורי לעבודה 6699/08 אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ נ' כרמל פיזואתי, תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/10/2008)תיקים נוספים על אביגיל שרותי כח אדם ועבודה בע"מ
תיקים נוספים על כרמל פיזואתי
תיקים נוספים על תובל פרסונל שירותי כח אדם בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט