חגאי אפרים - תנובת הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חגאי אפרים תנובת הירדן בע"מ
 
חגאי אפרים - תנובת הירדן בע"מ
תיקים נוספים על חגאי אפרים | תיקים נוספים על תנובת הירדן בע"מ

382427
154273/08 בשא     11/11/2008
בשא 154273/08 חגאי אפרים נ' תנובת הירדן בע"מ
בעניין:
1בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
בשא154273/08


בפני
:
כב' השופט אהוד שוורץ
תאריך:
11/11/2008

בעניין:
חגאי אפרים


ע"י ב"כ עו"ד
נתנאל
מבקש

נ
ג
ד


תנובת הירדן בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
אבי קורדובה

משיב

החלטה

בפני
התנגדות לביצוע שטר.

הבקשה מייחסת לשיק שהגיש המבקש כנגד המשיבה שיק מס' 5615702 ע"ס 200,000 ₪, ז"פ 31/12/07. השיק הוצג לפירעון וחזר בשל הוראת ביטול.
סכום החוב הכולל בתיק הוצל"פ מס' 2-08-08063-01 נכון להיום 276,007 ₪.

טענות הצדדים:
לטענת המבקש במסגרת עסקיו כמנכה שיקים פגש את מר דוד יוסף (להלן:

"דוד"
) אשר עוסק בשיווק ירקות בשוק הסיטונאי וביצע אצלו ניכיון שיקים שלו ושל לקוחותיו.
דוד פנה אל המבקש
וביקש ממנו שיקים עבור "תנובת הערבה", שהיא אחד הספקים ממנה רוכש סחורה, ומסרבת לקבל ממנו שיקים, ומנגד ימסור למבקש שיקים שלו או של לקוחותיו, לצורך פירעון השיקים שנתן המבקש לספק. המבקש הסכים לבקשה ובתנאי שהשיקים שלו ימסרו רק לאחר שיקבל מדוד את השיקים שלו ויפרעו רק לאחר שהשקים של דוד נפרעו. תחילה נמסרו שיקים של חברה בבעלותו של המבקש ולאחר מכן נמסרו שיקים מהחשבון העסקי בבל"ל, לטענת המבקש, ההסכם פעל למישרין ולאחר שנציג הספק "תנובת הערבה" התקשר
אליו עם קבלת השיקים מדוד, והמבקש הדגיש לו התנאי לעיל לגבי פירעון השיקים. בסוף שנת 2007 מסר המבקש לדוד 14 שיקים ע"ס 50,000 ₪ כל אחד, ובניגוד למוסכם, לא נמסרו שיקים תמורתם, עקב זאת ניתנה הוראת ביטול. לטענת המבקש דוד אמר לו כי אין לו מה לדאוג וכי הספק – המשיבה תשיב את השיקים. המבקש מסר 5 שיקים נוספים ע"ס 728,650 ₪, השיק הראשון ע"ס 50,000 ₪ נפרע הואיל ודוד פרע סכומו. כאשר הגיע מועד פירעון השיק השני ע"ס 200,000 ₪ ודוד לא נתן בתמורה שיקים, ביטל המבקש את השיק נשוא התביעה. המבקש ביקש מדוד להשיב לו את השיקים וזה האחרון מסר כי הספק/המשיבה מסרבת להשיב את השיקים. לטענת המבקש נפל לתרגיל "עוקץ" שבין דוד ובין המשיבה וניסיון להוציא ממנו כסף במרמה.
לטענת המבקש ידע כי שם הספק לו ימסרו השיקים הוא "תנובת הערבה" ולא המשיבה וכי השיקים נמסרו לשם רכישת סחורה בלבד.
לטענת המבקש הטענה כי דוד ניכה את השיקים שנמסרו על ידו אצל המשיבה, וקיבל תמורתם כספים, מקורה בתרמית וקנוניה בין דוד והמשיבה.

המשיבה טוענת כי השיק נמסר למשיבה ע"י המבקש במסגרת הסדר תשלומים שהושג בין הצדדים בקשר עם יתרת חוב שהייתה בין הצדדים. המשיבה ביצעה ניכיון שיקים לחברת "גן הפרי והירק" שבבעלות דוד, כאשר חלק מן השיקים היו של המבקש. עוד טוענת המשיבה, כי בטרם ביצוע עסקת הניכיון פנתה למבקש והודיעה כי השיקים מוסבים ע"י "גן הפרי והירק" למשיבה והמבקש אישר לקבלם ואף הבטיח פירעונם. המשיבה טוענת לאחיזה כשורה בשיקים וכן ניתנה תמורה מלאה, כאשר התמורה ניתנה במזומן.

לטענת המשיבה, השיק כאן הינו ראשון בסדרת שיקים שמסר המבקש עצמו למשיבה, ולפירעון חובו הקודם, כאמור.

למבקש טענת סף
לפיה
חל בעניין סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, ולא קויים על ידי המשיבה, שמצידה טוענת כי החוק לא חל בין הצדדים כאן, באשר הלווה הינה חברת "גן הפרי והירק" ולא המבקש, והוראות החוק אינן חלות על לווה שהינו תאגיד. לעניין זה המבקש טוען כי לפי גרסת המשיבה, והשיק עצמו, דובר בעסקה ישירה בין הצדדים כאן.

דיון והכרעה:
מן החומר
שבתיק לרבות תצהיר מנהל המשיבה לתמיכה בבקשה לעיקולים בטרם משלוח אזהרה, עולה שקיימת מחלוקת עובדתית קוטבית בין הצדדים, המבקש טוען, שדיבר עם מנהלי המשיבה, והתנאי לפירעון השיקים שלו, הנמסרים על ידי דוד, הודע להם (סעיף 11 לתצהיר המבקש).
ואילו המשיבה טוענת, כי השיקים נמסרו לידיה על ידי המבקש עצמו, ולכיסוי חוב בגין 14 שיקים קודמים שמסר, ונוכו על ידה, לחב' "גן הפרי", ולאחר שוידאה עם המבקש, חובתו לפורעם במועדם.

המבקש בתצהירו ובחקירתו כופר בעובדת מסירת סדרת
השיקים החלופית ולרבות שיק נשוא הדיון, בעצמו למשיבה, עמ' 3 שורה 20 ואילך לפרוטוקול החקירה וכן שורות 27, 26 עמ' 4.

יצוין שהשיק הראשון בסדרה החלופית, המשוך על ידי המבקש בסך 50,000 ₪ ליום 22/11/07 נפרע, אצל המשיבה, וכאשר כל הסדרה לכאורה נמסרה באותו מועד. לטענת המבקש אותו שיק נפרע כי דוד דאג לכסות סכומו (סעיף 14 א' לתצהיר המבקש).
שאר השיקים ובכללם השיק נשוא הדיון חוללו.

מן האמור עולה, שככל הנראה הייתה שיחה בין הצדדים במועד שקדם לעסקת הניכיון הנטענת בקשר ל- 14 שיקים (הסדרה הראשונה), ואולם לגבי תוכנה יש מחלוקת.
טענה להתחייבות לפרוע שיקים במועדם, מול טענה לאישור פרעונם, בכפוף לפירעון שיקים קודמים של דוד. בשיקים עצמם אין התנייה כלשהי.

נוכח האמור לעיל, לא נראה לי שניתן בשלב זה לקבוע ללא שמיעת המשיבה, שאינה מעידה בשלב זה, שמדובר בהגנת בדים, אם יוכח שהמשיבה ידעה שתנאי לפרעון שיקים של המבקש הוא פירעון שיקים של דוד, תקום הגנה למבקש. הטענה נראית דחוקה, הואיל וקשה להניח שבר דעת יבצע ניכיון שיקים לדוד, שעה שהמושך, המבקש, מודיע למנכה כי פירעון השיקים שמסר, מותנה בפירעון שיקים נגדיים שאמור לקבל מדוד, אותו דוד שלפי גרסת המבקש, מסר לו, שהספק אינו מוכן לקבל ממנו שיקים.
משכך, תינתן למבקש רשות להגן ובכפוף להפקדת ערובה שתקבע.

נוכח השלב הדיוני, בו הדברים נקבעים על פי גרסת המבקש בהתנגדות ובחקירה בדיון, וגרסתו שלא מסר השיקים בעצמו למשיבה וכי השיקים נמסרו למשיבה ע"י דוד, עימו היו לו בעצמו עסקי ניכיונות, איני רואה מקום לקבוע כי המבקש הינו בגדר לווה מן המשיבה, מבקשת הביצוע בהוצל"פ, ושחל ביחסי הצדדים סעיף 8 לחוק הלוואות חוץ בנקאיות, ומכאן שהטענה בעניין זה נדחית.

נוכח האמור, אני מחליט ליתן למבקש רשות להתגונן על פי התצהיר שיהווה כתב הגנה ולמעט הטענה לעניין תכולת סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.
מתן הרשות מותנית בהפקדת ערבון במזומן ו/או ערבות בנקאית צמודה למדד בסך 50,000 ₪ וזאת בתוך 45 יום מקבלת המבקש החלטה זו. לא תופקד הערובה במועד, תדחה ההתנגדות ויפסקו הוצאות.

התיק נקבע לתז"פ בעוד 50 יום.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"ג בחשון, תשס"ט (11 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.אהוד שוורץ
, שופט


קלדנית: ש. גמזו


בשא בית משפט שלום 154273/08 חגאי אפרים נ' תנובת הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/11/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן