תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ, כח ועצמה בע"מ, כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ - שר התעשיה המסחר והתעסוקה, מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ כח ועצמה בע"מ כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ
 
תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ, כח ועצמה בע"מ, כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ - שר התעשיה המסחר והתעסוקה, מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

מידע על שר התעשיה המסחר והתעסוקה   


406/03 בשא     17/08/2003תיקים נוספים על תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ
תיקים נוספים על כח ועצמה בע"מ
תיקים נוספים על כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על שר התעשיה המסחר והתעסוקה
תיקים נוספים על מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
בשא 406/03 תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ, כח ועצמה בע"מ, כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ נ' שר התעשיה המסחר והתעסוקה, מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
בעניין:


בית הדין הארצי לעבודה
בשא000406/03
בר"ע 329/031.
תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ
2.
כח ועצמה בע"מ
3.
כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ

המבקשות
-


1.
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
2.
מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

המשיביםבפני
: הנשיא סטיב אדלר
,
השופטת נילי ארד
, השופט שמואל צור


נציג עובדים: מר דב פרנקל,
נציג מעבידים: מר גדליה סטויצקי

ב"כ המבקשות: עו"ד חיים יוגב
ב"כ המשיבים: עו"ד מיכל נעים
,עוזר לפרקליט מחוז תל-אביב (אזרחי);
עו"ד איה דויטשר-קורנהאוזר, עוזר ראשי לפרקליט מחוז תל-אביב (אזרחי)החלטה
השופטת נילי ארד
1.
לפנינו "בקשה דחופה למתן צו מניעה ארעי" או זמני במעמד צד אחד, שהגישו המבקשות כנגד החלטת המשיבים לחילוט ערבויות (להלן: הבקשה).
לאחר שהתקבלה, בו ביום, תגובה בכתב מטעם המשיבות, ולאחר עיון בכלל החומר שהובא לפנינו, ועל סמך כלל הטענות שפורטו על ידי הצדדים במסמכי בי-דין, החלטנו לדחות את הבקשה, מן הטעמים המפורטים להלן.

השתלשלות הדברים
2.
המבקשות (להלן: החברות) פעלו כקבלני כוח אדם, על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996 (להלן: החוק). לשם הבטחת מילוי חובותיהן כלפי עובדיהן, הפקידו החברות במשרד העבודה והרווחה ערבויות בנקאיות, כנדרש על פי דין. הפקדת הערבויות נעשתה באופן הבא:
קבוצת יו.אס.ג'י.די בע"מ בכינוס נכסים, היא חברה שעסקה בקבלנות כוח אדם (להלן: החברה) ופעלה בניהולה של המבקשת 3 (להלן: חברת כיוון ודרך). לבקשתה של זו האחרונה, ערבו המבקשת 1
(להלן: חברת תנופה) והמבקשת 2 (להלן: חברת כח עצמה) להתחייבויות החברה, בהתאם לתקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה), תשנ"ו – 1996 (להלן: התקנות) והפקידו בידי המשיב 1 (להלן: השר) ערבויות בנקאיות בסכום כולל של 850,000 ש"ח. מושא דיוננו בבקשה זו, בשלשה מבין ארבעה כתבי ערבות ואלה הם:
כתב ערבות, בסך 150,000 ש"ח וכתב ערבות בסך 275,000 ש"ח, שניהם הוצאו על ידי בנק הפועלים, בתוקף עד ליום 28.2.04; וכתב ערבות בלתי מוגבל בזמן, בסך 150,000 ש"ח שהוצא על ידי בנק דיסקונט (להלן: הערבויות).

3.
ההיתר שנתן השר לחברה לפעול כקבלן כוח אדם לא חוּדָש לה ותוקפו פג כליל ביום 27.10.02, לאחר שבית דין זה דחה את ערעורן של החברות על החלטת השר.

4.
ביום 24.2.03 התקבלה החלטתה המנומקת של הוועדה המייעצת, בפעולתה על פי התקנות,
"לחלט לאלתר את כל הערבויות לצורך שמירה על זכויות העובדים". זאת, לאחר שהיו לפניה מכתביו של מר אלי פז, סמנכ"ל בכיר של משרד העבודה והרווחה, ומכתביו של בא-כוח החברות במענה להן.
ביום 24.2.03, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת כנדרש בתקנות, הודיע מר פז לחברות, כי הוחלט לחלט את הערבויות, שהפקידו כנדרש בתקנות. הוסיף מר פז והודיע במכתבו לחברות – אף זאת בהתאם להחלטת הוועדה המייעצת – "באם אקבל בימים הקרובים ראיות חד משמעיות לגבי קליטתם של עובדי מרשותיך על ידי מעסיקים חדשים באופן המבטיח את מלוא זכויותיהם, יתכן ויהא מקום להחזיר חלק מהסכומים שחולטו" (להלן: החלטת החילוט).

כנגד החלטת החילוט, פתחו החברות בסדרת בקשות אותן הגישו לבית הדין האזורי בתל-אביב, בהן ביקשו את ביטול ההחלטה.

5.
לראשונה מבין אותן בקשות, נעתר בית הדין האזורי, כאשר הוציא, בחודש מרץ 2003, צו מניעה זמני במעמד צד אחד, כנגד חילוט כל הערבויות. בדיון שהתקיים ביום 15.7.03 במעמד שני הצדדים (השופטת חגית שגיא;
בש"א 1226/03), הגיעו הצדדים לידי הסדר מוסכם, לפיו נדחה החילוט
ב - 21 יום, כאשר, בד בבד נדרשו החברות למלא את ההתחייבויות עליהן הצהירו לפני בית הדין האזורי, בדיון מיום 12.3.03.


6.
בין לבין, ובהיות החברה בכינוס נכסים, נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב (השופטת ד.קרת-מאיר; בש"א 3162/03; תיק עיקרי של פשר 2233/02) תוקף להסכמת הצדדים להתדיינות לפניו, ביום 26.6.03, לפיה תעביר רשות הדאר סכום חוב של 831,264 ש"ח לידי הכונסים.

7.
ביום 4.8.03 ביקשו המשיבים את חילוטן של שתי הערבויות אשר הוצאו על-ידי בנק הפועלים, וביום 5.8.03 התבקש חילוט הערבות אשר הוצאה על ידי בנק דיסקונט. שני אלה , בתוך 7 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה.

8.
ביום 11.8.03 דחה בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת נטע רות ונציגי ציבור אייזנברג ואלדר; בש"א 4047/03), לאחר שהתקבלה תגובת המשיבים, בקשה שהגישו חברת תנופה וחברת כח ועצמה, יום קודם לכן, לצו זמני במעמד צד אחד. את הבקשה עצמה לא הגישו החברות לעיוננו, אולם די לנו בהחלטת בית הדין האזורי, אשר קבע כי הבקשה "אינה מגלה עילה ולו לכאורה להתערבותו" בפעולתם המינהלית של המשיבים "בלא שהמבקשות הצביעו על פגם ולו לכאורה שנפל בפעולה זו ובלא שטענו אף לפגם שכזה". הוסיף בית הדין האזורי וציין:

"פעולת המשיבים נועדה להבטיח תשלום חובות לעובדים, כאשר המבקשות מודות בקיומם של חובות אלה מצד החברות, אך נמנעות מלציין את שיעורם".


ועוד קבע:
"המשיבות לא הצביעו ולא פרטו את הנזק שיגרם להן באם תדחה הבקשה והן אף לא מצאו מקום להתייחס כלל לנזק שעלול להיגרם לעובדים אשר לא קיבלו עדיין מן החברה את הזכויות המגיעות להם".

בית הדין אף לא מצא כל נימוק בבקשה "מדוע היא הוגשה יום אחד בלבד לפני המועד האחרון למימוש הערבויות, ומדוע הוגשה בלא שהוגשה תביעה בתיק העיקרי".

9.
או אז, מיהרו החברות והגישו "בקשה דחופה" נוספת למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד. בהחלטתו מיום 12.8.03, עמד בית הדין האזורי (השופטת נטע רות, כדן יחיד; בש"א 4123/03) על הקשר בין שתי הבקשות שבאו לפניו בזו אחר זו, וקבע, כי זו החדשה אינה שונה באופן מהותי מקודמתה שנדחתה "במסגרתה התבקשו אותם סעדים ממש כלפי המשיבים". עוד קבע בית הדין כי בטענות הקשות שהעלו החברות כלפי המשיבים לא נמצא "כל טעם המסביר מדוע מועלות טענות אלה רק כעת – ושוב במסגרת בקשה למתן סעד במעמד צד אחד – ומדוע לא הועלו טענות אלה בבקשה הראשונה שהוגשה על ידי המבקשות לפני יומיים בלבד".

הוסיף בית הדין בהחלטתו, כי החברות לא מילאו אחר הדרישה לבוא בנקיון כפיים לפני בית הדין בעתירתן לסעד זמני, בכך שכבשו את הטענות הרלבנטיות לטענתן, עד לאחר שנדחתה בקשתן הראשונה. "שתי הבקשות כמכלול" נמצאו על ידי בית הדין כ"מלמדות על דרך התנהלותן הפגומה של המבקשות, אשר נדמה כי היא גובלת בשימוש לרעה בהליכי משפט".
בכך
שאצרו את טענותיהן ולא פירטו אותן בבקשן הראשונה, העלה בית הדין אף "ספקות ביחס למידת הממשות של טענות אלה".

בנסיבות אלה, דחה בית הדין את בקשת החברות למתן צו ביניים במעמד צד אחד, מבלי שראה טעם להוסיף ולזמן, פעם נוספת, על אתר את המשיבים, וללא שנדרש עוד לתגובתם.

10.
לא נלאו החברות, וביום שלאחר דחיית הבקשה, ה- 13.8.03, פנו פעם נוספת לבית הדין האזורי הפעם בכתב בי-דין "תשובת המבקשות להחלטת בית הדין הנכבד מיום 12.8.03" ובו התבקש בית הדין לקיים דיון במעמד הצדדים "עוד היום שאם לא כן יחולטו הערבויות היום....". בבקשה זו פֵּרְטוּ המבקשות את שלוש הבקשות שהגישו עד כה כנגד החילוט, ובין היתר, טענו כי מלכתחילה השמיעו אותן טענות כנגד המשיבות, המצדיקות את מניעת החילוט.

אף בקשה זו נדחתה על ידי בית הדין האזורי, אשר מצא כי אין בה כדי לשנות "מן ההחלטה שכבר ניתנה אתמול".

הבקשה
11.
בצהרי יום 14.8.03 הגישו החברות את בקשתן לבית דין זה, למתן צו מניעה במעמד צד אחד כנגד המשיבים, באשר חילוט הערבויות ייעשה על ידי הבנקים "היום בשעה 14:00...". בד בבד הגישו החברות בקשת רשות ערעור כנגד שתי ההחלטות של בית הדין האזורי, עליהן עמדנו בסעיפים 9 ו - 10
לעיל .

12.
טעמן העיקרי של החברות בבקשה שלפנינו, הוא בטענה של העדר עילה לחילוט הערבויות, באשר אין הן חייבות בתשלומים לעובדיהן "... שהמשיכו בעבודתם, כעובדיהם של מעבידים אחרים , באותם מקומות עבודה שבהם עבדו מטעם המבקשות". עובדים אלה, לשיטתן של החברות, יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים מן החברות בהן הם מועסקים כיום. בעוד אשר חילוט הערבויות יגרום לחברות "נזק בלתי הפיך ויגרום להתמוטטותן המוחלטת". בנוסף טענו החברות, כי שלא כדין דחה בית הדין האזורי את הבקשה השניה שהגישו, כתיקון לקודמתה.

13.
המשיבים בתגובתם, ביקשו לדחות את הבקשה מכל וכל, וזאת מטעמים אלה: הטעם שהחברות ידעו גם ידעו על הכוונה לחלט את הערבויות כבר ביום 15.7.03, למרות כן לא נקטו בצעדים הנדרשים למניעת הצורך בחילוט, כגון תשלום החובות לעובדים; החברות "התעלמו באופן שיטתי מכל פניות המשיבים, ולא העבירו כל מידע שנתבקש מהם"; החברות ביקשו מבית משפט השלום, בדונו בכינוס הנכסים, שלא להחליט בעניינם לעת הזאת, לאור קיומן של ערבויות בנקאיות לטובת העובדים; במחדליהן, הביאו החברות על עצמן את החילוט, וכל טענותיהן בדבר נזקיהן כתוצאה מן החילוט לוקות בחוסר תום לב; המשיבות נקטו באמצעי השהיה לעצירת העברת הכספים "רק לאחר מאמצים ניכרים והתכתבויות הועברו הכספים כדין"; במיוחד, ראו המשיבים לציין, כי "שלוש הערבויות הבנקאיות נשוא הבקשה הועברו זה מכבר לחשבונות המשיבים לצורך חלוקה לעובדים" וכי על כן הסעד המבוקש אינו ברור כלל ועיקר.

הכרעה
14.
דינה של בקשה זו להידחות. נקדים ונציין, כי במסגרת הבקשה לסעד זמני, קביעותינו הן לכאוריות, בהסתמך על כלל החומר שהובא לפנינו.

15.
מהשתלשלות העניינים בפרשה, עליה עמדנו בהרחבה לעיל, נפרשה לפנינו מסכת מתמשכת, של נסיונות חוזרים ונשנים שעשו החברות, כדי לעכב את החלטת החילוט, אשר על פני הדברים, אינה משוללת יסוד. יזאת, בנסיבות, בהן פתחו המשיבים פתח לחברות לעשות מעשה ולשנות מאותה החלטה, באופן שימלאו אחר דרישות המשיבים, כמתחייב בדין.
משכך הוא, אין אנו רואים לנכון להעניק לחברות את הסעד המבוקש.

16.
לא זו אף זו. טענת החברות בדבר נזק בלתי הפיך שייגרם להן אם ימומש חילוט הערבויות, אינה מבוססת כל עיקר ואינה נתמכת בראיות כלשהן. אין די בהפרחת טענה מעין זו לחללו של עולם, כדי שנורה על עיכוב החלטת החילוט. מה גם שמתשובת המשיבים ונספחיה הוברר, כי בפועל חולטו כל שלושת הערבויות – מושא בקשה זו - כבר ביום 13.8.03. מטעמים השמורים עימן, נמנעו החברות מלהביא עובדה זו לידיעתנו. אף מטעם זה, עבר זמנו של הסעד הזמני ואין עוד לתיתו.

17.
לא נחתום את דברינו מבלי שנחזור ונטעים, כי הערבויות בהן חוייבו המבקשות, היו תנאי מוקדם למתן רשיון קבלן כוח אדם לחברה, ומטרתן להגן על העובדים שהועסקו על ידה, ולמנוע מצב בו אותם עובדים יוצגו ככלי אין חפץ בו, שעה שהחברה חדלה מלפעול.

18.
סוף דבר

הבקשה נדחית. המבקשות ישלמו למשיבים הוצאות משפט בבקשה זו בסכום כולל של 7,500 ש"ח, בתוך 30 יום מהיום. לא ישולם הסכום במועדו, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.


ניתן בהעדר הצדדים, היום,י"ט
באב תשס"ג
(17.8.2003) ויישלח לצדדים.______________
_______________
______________

הנשיא סטיב אדלר

השופטת נילי ארד

השופט שמואל צור
_____________________
___________________________

נציג עובדים, מר דב פרנקל
,

נציג מעבידים, מר גדליה סטויצקי

בשא בית הדין הארצי לעבודה 406/03 תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ, כח ועצמה בע"מ, כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ נ' שר התעשיה המסחר והתעסוקה, מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (פורסם ב-ֽ 17/08/2003)תיקים נוספים על תנופה שירותי עבודה 1997 בע"מ
תיקים נוספים על כח ועצמה בע"מ
תיקים נוספים על כיוון ודרך שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על שר התעשיה המסחר והתעסוקה
תיקים נוספים על מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט