פארק העמק בע'מ - ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פארק העמק בע'מ ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים
 
פארק העמק בע'מ - ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים
תיקים נוספים על פארק העמק בע'מ | תיקים נוספים על ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים

543/03 בש     03/07/2003
בש 543/03 פארק העמק בע'מ נ' ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים
בתי המשפט
בש 000543/03
בית משפט השלום בית שאן
(בש 497/03)

03/07/03
תאריך:
כב' השופטת עיריה מרדכי

בפני
:
פארק העמק בע'מ

בעניין:
מבקש

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים
משיב

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה
1. בפני
בקשה לביטול חלק מצו ההפסקה השיפוטי שניתן על ידי בבש 497/03 במעמד צד אחד, ביום 26.6.03. באותה החלטה ציינתי את זכות המשיבים לפנות לבית המשפט, בבקשה לביטולו.

2. המשיבים פנו בבקשה לביטול הצו ביום 1.7.03 ובקשתם נדונה בפני
, במעמד הצדדים ביום 3.7.03. הבקשה נדונה, כדיון מחדש בבקשה למתן הצו, במעמד הצדדים.

3. ב"כ המבקשת טען בטיעוניו כי העילות למתן הצו במעמד צד אחד לא צויינו כהלכתם,ככל שבקשת ההיתר של המבקשת לא נדחתה אלא הושהתה על ידי הועדה וכן הטענות לסכנה בטיחותית, אינן נכונות ומבוססות. הפניתי את תשומת ליבו לכך שככל שבקשה זו נדונה, כדיון מחודש בבקשה, העילות ושיקולים להשארת הצו על כנו מחד או ביטולו או התלייתו מאידך, הינם אלה הקבועים בחוק (סעיף 239 לחוק התכנון והבניה) והפסיקה.

4. אין מחלוקת שהאתר הנדון הוקם בשטח שהיעוד החקלאי שלו, שונה ליעוד לאזור "ספורט ונופש", בת.ב.ע. ג/12046, שקיבלה תוקף ב-3.02.

5. על פי תוכנית זו, הוצא ביום 17.6.02 היתר מספר 20010528. ההיתר האמור כולל מבנה מרכז נופש וספורט, תוכנית בינוי, בריכות שחיה, וכ-164 מקומות חניה, מאושרים על ידי יועץ תחבורה. בין שטח החניה למבנה העיקרי סומן שטח קטן למתקני משחקים ושעשועים ושטח נוסף ל-2 מגלשות.

6. ב-2.03 הומצא למצהיר המבקשת צו הפסקת עבודות מנהלי, בגין הקמת גן שעשועים במקום ללא היתר ובסטיה מההיתר הנ"ל. לטענת המבקשת, המתקנים כבר הותקנו באותו מועד ולא בוצעו עבודות נוספות, לאחר המצאת הצו. טענות אלה, באם יועלו בהליך פלילי, ייבחנו בהתאם. ביום 8.5.03 הוגש כתב האישום בתיק עמק 20367/03, שטרם נדון.

7. המבקשת הגישה לועדה בקשה למתן לגיטמציה "להגדלת מתקני משחקים". הבקשה נדונה בועדה ביום 13.5.03 והדיון הושהה למילוי תנאים, שפורטו על ידי הועדה בהחלטתה מאותו מועד. ההחלטה הומצאה לידי המבקשת.

8. לאחרונה, המבקשת החלה להפעיל את פארק השעשועים, הכולל (על פי הבקשה להיתר ומסמכי המבקשת שצורפו לבקשה זו), קופה ו-11 מתקנים. עיון בבקשה להיתר מלמד על השוני המהותי שנוצר בשטח דהיום, מהמצב שאושר בהיתר מ-6.02.

9. מתקני השעשועים הקטנים שצויינו בהיתר המקורי לא הוקמו. המתקנים שהוקמו, משתרעים על שטח נרחב והוקמו בשטח שיועד בהיתר למקומות חניה ומעבר כלי רכב. על פי הבקשה החדשה, נותרו 47 מקומות חניה משטח החניה מקורי ובשינוי מיקומם. ב"כ המשיבה משיג על כך וטוען שהבקשה להיתר אינה תואמת את המציאות. לדבריו, לא נותרו מקומות חניה בכלל בשטח התוכנית. לטענת המבקשת, היא הכשירה בפועל כ-171 מקומות חניה. מרבית שטחים אלה אינם מקבלים ביטוי בבקשה להיתר ככל שהם הוכשרו מחוץ לגבולות התוכנית, בשטח חקלאי סמוך. כמו כן נטען שהכניסה לשטח החניה של האתר מהכביש הראשי, טרם בוצעה בפועל והכניסה מתבצעת היום מהכביש הראשי בדרך חליפית, מאולתרת ולא מאושרת.

10. סעיף 239 לחוק התכנון והבניה קובע:

"(א) נעשתה עבירה או השתמשו במקרקעין בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204, בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי בית המשפט לצוות על הנאשם או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה, ועל כל מי שעובד בשירותם להפסיק את העבודה או את השימוש..."

11. אקדים ואציין שהחוק אינו מתנה את מתן הצו בקיום "סכנה תכופה" לציבור והמחוקק הבהיר שדי בביצוע העבירה לבסס הגשת בקשה למתן צו, כאמור. שיקולי בטיחות הינם בעלי חשיבות בבוא בית המשפט להעתר לבקשה בדחיפות, במעמד צד אחד. לאור טענות המשיבה, אכן ניתן הצו האמור ב-26.6.03. משנדונה הבקשה בפני
, במעמד הצדדים, ב-3.7.03, הרי ששאלת "הסכנה התכופה" הינה טענה שניתן להעלות, אך אינה מהווה השיקול המרכזי או העיקרי בבחינת הבקשה, לגופה.

12. כמו כן, נפסק להלכה שבמסגרת דיון בבקשה שכזו בית המשפט אינו עוסק במבחן "מאזן הנוחות" בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס של אותו הפרט שבחר לפעול שלא כחוק. עדיין מוטל על הרשות המבקשת את הצו, לפעול בנקיון כפיים ובהתאם לכללי מנהל ראויים ותקינים.

13. לאור כללים אלה אבחן את הבקשה.

א. אין מחלוקת שהמבקשת הקימה 11 מתקני שעשועים, חלקם בקונסטרוקציה מאסיבית ומורכבת, כל זאת ללא היתר ובסטיה מההיתר שהוצא ב-6.02. המתקנים הוקמו, בשטח שיועד בהיתר לסלילת מקומות חניה ומעברים לכלי רכב, לצרכי האתר נשוא ההיתר(מבנה הנופש וספורט).

ב. אין מחלוקת שמצהיר המבקשת קיבל לידיו צו מנהלי להפסקת עבודות באשר להקמת גן השעשועים במקום, ב-2.03.

ג. אין מחלוקת שהמבקשת הגישה בקשה להיתר למתן לגיטמציה למצב החדש בשטח ושהדיון בבקשה הושהה עד למילוי תנאי הועדה, כמפורט בפרוטוקול הועדה מיום 13.5.03.

ד. אין מחלוקת שעורך התוכנית עבור המבקשת הגיש לועדה הודעה על הסרת אחריותו, ביום 26.6.03.

ה. אין מחלוקת שהמבקשת החלה להפעיל את פארק המשחקים לאחרונה, בטרם מולאו תנאי הועדה שפורטו ובטרם קבלת כל היתר, ל"שינויים" המבוקשים.

ו. אין מחלוקת שבתחום התוכנית יש היום (לכל היותר), 47 מקומות חניה, במקום 164 ואם הוכשרו בפועל מקומות נוספים, הרי שלא ניתן לכלול אותם בבקשה להיתר לאתר שבתחום הת.ב.ע, ככל שהם הוכשרו מחוץ לתחום התוכנית, בשטח חקלאי אחר וללא היתר.

ז. אין מחלוקת שמתבצעות היום עבודות סלילה בכביש המהיר וטרם הוסדרה והושלמה הסלילה החדשה בכביש, בסמוך לאתר.

14. המבקשת טוענת שאין צורך בהיתר בניה למתקני שעשועים וכן צרפה חוות דעת של מהנדס בטיחות באשר לבטיחות המתקנים. כמו כן, לטענתה, יש מתקנים שאושרו בהיתר המקורי. לטענת המבקשת, הבקשה אינה "מידתית", ובהעדר סכנה מוחשית, אין מקום למתן צו הפסקת שימוש שייסב למבקשת נזקים כלכליים כבדים. ניתן לטענתה לדון בנושא, בהעדר צו כאמור, כפי שכל הליך פלילי "רגיל" מתנהל, על פי הוראות חוק התכנון ובניה.

15. הוכח להנחת דעתי שפארק השעשועים הוקם ללא היתר ובסטיה מהיתר הבניה שהמבקשת קיבלה ב-6.02. הוכח שעמדת המשיבה בנדון הובהרה למבקשת עוד ב-2.03, בעת המצאת צו ההפסקה המנהלי לידיה.

16. המדובר בשינוי רחב היקף ומהותי ואין כל הקבלה בין 2 המגלשות ומתקן קטן נוסף, שצויינו בהיתר המקורי, כמעין מתקני מגרש משחקים לילדים, למצב שקיים היום בפועל בשטח. אותם המתקנים (בהיתר שבתוקף) לא הוקמו כלל. הוקם במקומם, פארק שעשועים-מעין לונה פארק, עם קופה ו-11 מתקנים. פארק זה הוקם על השטח נרחב, שיועד לחניה לבנין מרכז הספורט והנופש בלבד, נשוא ההיתר שבתוקף (ללא פארק שעשועים). בנסיבות אלה, אין מקום לקבל את טענת המבקשת שמדובר בשינוי "לא משמעותי".

17. ביטול אותם מקומות החניה ומעברים להסדרי תחבורה, מהווה שינוי משמעותי ובניה בסטיה מהותית מהיתר. לאור האמור, שאלת בטיחות הפעלת מבנה הספורט והנופש, בהתחשב בעובדה שנבנה בסטיה מההיתר, מוצב בסימן שאלה. בוודאי שהדבר כך באשר לפארק השעשועים החדש שהוקם ונבנה ללא היתר כלל, במקום.
18. הנני סבורה שלצרכי הקמת פארק שעשועים שכזה, אכן טעון היתר בניה. מתקנים כבדים ומורכבים שכאלה, המוצבים דרך קבע במקום, עונים על הגדרות החוק בנושא "מבנים" ו"בניה". המבקשת בעצמה סברה כך ואילולא האמור, היא לא היתה מגישה בקשה להיתר בניה בנדון. יתרה מכך, אין צורך להכריע בשאלת הגדרת הקמת המתקנים כבניה הטעונה היתר, לצורך ההכרעה בתיק זה.

19. אין מחלוקת שהשטח בו הוקמו מתקני השעשועים נקבע בהיתר לשמש למקומות חניה ומעברי כלי רכב. אין מחלוקת שמדובר באתר חדש שהקמתו התסיימה לפני זמן לא ארוך ושהמבקשת החלה להפעילו בתקופה האחרונה. המשיבה, שהביעה את דעתה בצו מ-2.03, לא השהתה את מועד פנייתה לבית המשפט אלא פנתה, מיד, משגילתה שהמבקשת החלה את השימוש בפארק השעשועים. שימוש זה נעשה שלא כדין, ככל שהינו בניגוד לשימוש שהותר בהיתר הבניה שהוצא. ביום הגשת הבקשה, עורך התוכנית אף הודיע על הסרת אחריותו. די בשימוש החורג, לבסס את הבקשה.

20. יש צדק בטענות ב"כ המשיבה שאין צורך בהוכחת הסכנה המוחשית לציבור בכדי שיינתן הצו המבוקש. שיקול זה אינו השיקול העיקרי ואף די בחשש מבוסס בנדון, להילקח בחשבון. המחוקק ביקש להבטיח ששאלות מסוג אלה לא ייבחנו בבית המשפט, אלא ייבחנו בגופים הראויים לכך, קרי ועדות התכנון ובניה והגופים המקצועיים המייעצים שלהם. בדיקות אלה מתבצעות על פי הוראות החוק בטרם ביצוע הבניה ובטרם הפעלה ושימוש, במסגרת הליכי הרישוי המתאימים. השאלה אינה באם ביכולתה של המבקשת למלא אחר דרישות הועדה באופן מיידי ובאם לאו. השאלה הינה באם יש כל הצדקה, על פי דין, לאפשר לה להפעיל את פארק השעשועים והמתקנים שהוקמו, בטרם אושרו כדין ובסטיה מההיתר שניתן לאתר. ההשוואה שב"כ המבקשת עושה בין הליך "רגיל" של ניהול תיק פלילי להליך זה, אינו מתאים לענייננו. ראשית, גם בהליכים פליליים ישנם מצבים שבית המשפט נותן צווים, בטרם סיום ההליך. כל מקרה נבחן לגופו. שנית, אין סגירת מרפסת או הקמת גגון או אפילו הקמת בית מגורים, כהקמת פארק שעשועים, המיועד למבקרים רבים מידי יום וברובם ילדים. כך לגבי עצם הפעילות בתוך הפארק וכך לענין הסדרי החניה והתחבורה הנדרשים, להבטחת בטיחות ותפעול מקום שכזה.

21. בנסיבות המתוארות לא מצאתי כל דופי בצעדים בהם נקטה המשיבה. היא פעלה על פי כללי מנהל תקינים וראויים. החשש הבטיחותי שהיא העלתה הינו חשש כן ואמיתי. פעולותיה ננקטו ללא שיהוי ומשיקולים ראויים. הטעות של נציג המשיבה ביום 26.6.03, כאשר ציין שהבקשה נדחתה, במקום שהדיון הושהה אינה טעות היורדת לשורש הענין ואינה מעידה על שיקולים זרים או העדר תום לב. המשיבה הודתה בטעות והדברים הועמדו על דיוקם, בדיון בפני
.

22. בבוא בית המשפט לבחון בקשה מסוג זו, יש ליתן משקל ראוי לאינטרס של ההגנה על שלטון החוק. אל לו לבית המשפט לסייע "לחוטא", לצאת נשכר. בגין האמור בית המשפט אינו שוקל שאלות של "מאזן הנוחות", כפי שציינתי לעיל. יתרה מכך, אין ספק בעיני שמאזן הנוחות נוטה בברור להגנה על האינטרס לבטיחות הציבור הרחב, יהיה הנזק למבקשת אשר יהיה. החששות שהועלו בנדון הינן בעלות משקל ולצורך כך הם נבחנות בועדה, במסגרת הדיון בבקשה למתן היתר. טרם הוצא כל רשיון עסק לאתר. העתרות לבקשת המבקשת לביטול או התליית הצו, תהווה הענקת פרס ושכר למבקשת, בגין קביעות עובודת בשטח על ידיה, שלא כדין. העתרות כזו אינה במקום במקרה דנן ואף היה בה כדי להכשיל את כוונת המחוקק.

23. לאור כל האמור, הבקשה נדחית והצו עומד בעינו וחל כנגד בעל הקרקע, המבקשת וכל הפועל מטעמה, כולל מצהיר המבקשת אשר טען לאחריותו (מטעם המבקשת) בנדון.
ניתנה היום ג' בתמוז, תשס"ג (3 ביולי 2003) בהעדר הצדדים
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
עיריה מרדכי
שופטת
בש בית משפט שלום 543/03 פארק העמק בע'מ נ' ועדה לתכנון ובניה יזרעאלים (פורסם ב-ֽ 03/07/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן