מקורות חברת המים לישראל - המועצה האזורית עמק הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מקורות חברת המים לישראל המועצה האזורית עמק הירדן
 
מקורות חברת המים לישראל - המועצה האזורית עמק הירדן
תיקים נוספים על מקורות חברת המים לישראל | תיקים נוספים על המועצה האזורית עמק הירדן

388625
78/08 עתמ     24/11/2008
עתמ 78/08 מקורות חברת המים לישראל נ' המועצה האזורית עמק הירדן
בעניין:

1בתי המשפטבימ"ש לעניינים מינהליים נצרת
עתמ000078/08


בפני
:
שופט: ארבל בנימין
תאריך:
24.11.08
בעניין
:
מקורות חברת המים לישראלהעותרת

נ
ג
ד


המועצה האזורית עמק הירדן
.


המשיבה


החלטה


1.
ביום 18.5.08, הוגשה עתירה מנהלית המכוונת כנגד חיוב העותרת בגין אגרת הנחת צינורות מים על ידי המשיבה. לטענת העותרת, הטלת החיוב הינה שלא כדין, באשר הינה מתייחסת לחלקות קרקע שאינן חלק מאתר "ספיר" המוחזק על ידה, וכן על הטענה כי האתר אינו נזקק כלל לתשתית צנרת מים, שכן, האתר עצמו מספק מים. בסעיף 14, נאמר כי: "אתר ספיר אינו מחובר למערכת המים של המשיבה...".

2.
לטענת המשיבה בתגובתה, חובר אתר ספיר לתשתית המים המקומית שהותקנה על ידי המשיבה, והובילה מים עד לאתר הידוע ככרי דשא, הסמוך לאתר ספיר. המשיבה אף צירפה לתגובתה צילומים, המצביעים על מערכת המים, המחברת את הצנרת המקומית שנבנתה על ידה, לאתר ספיר.

3.
נוכח טענות אלה, הסותרות זו את זו, דרשתי מן העותרת, בהחלטתי מיום 8.7.08, כי תבדוק את טענת המשיבה באשר לחיבור האתר למקור מים המצוי באתר כרי דשא, ותביע עמדתה לעניין זה לא יאוחר מיום 1.8.08. עד לישיבה שלאחריה, שהתקיימה ביום 8.9.08, לא נמסרה כל הודעה כאמור, ועל כך הבעתי את מורת רוחי באותה ישיבה. יש לציין, כי בישיבה זו טען עו"ד אנשל בשם העותרת: "בקשתנו היחידה ואנו עומדים מאחורי טענותינו שאתר ספיר לא מחובר למפעל מים".


בלית ברירה, נאלצתי לקבוע את התיק לדיון, לאחר שלא ראיתי עוד תועלת בקיום הליכים מקדמיים, ליום 30.10.08, תוך שאני דורש מהעותרת כי תגיב על הצילומים והחשבוניות שהוצגו על ידי המשיבה, לעניין חיבור העותרת לרשת המים, לא יאוחר מיום 28.9.08.

4.
רק כשלושה שבועות לאחר מועד זה, ביום 15.10.08, הוגשה תגובת העותרת, בה היא חזרה על טענתה "לפיה אתר ספיר אינו מחובר למפעל המשיבה בכרי דשא". הפעם הוספו לתגובה המילים הבאות: "ככזה המקים חבות העותרת בהיטל צינורות מים". העותרת הוסיפה טענות אשר לא נמצא להן זכר בעתירתה, ואשר אין ספק כי הינן נטענות באיחור רב, תוך שיהוי ניכר והפרת הוראות בית המשפט, לפיה קיים צינור מים המחבר את אתר ספיר לאתר כרי דשא, אולם לטענתה, קו ליבנים כרי דשא, הינו צינור "הולכה" שאין בו להביא לחיובה באגרת חיבור צינורות. העותרת ביקשה להביא ראיות, באשר לעובדות וסיכומים אשר נערכו בסוף חודש אוגוסט השנה, חודשים רבים לאחר הגשת העתירה, ולהעיד עדים בעניין זה.

5.
בהחלטתי מיום 30.10.08, דהיינו במועד שנקבע לשמיעת העתירה כולה, קבעתי כי איני רואה מקום להמשיך בדיונים מקדמיים, איני רואה מקום להעיד עדים. אף לא נעתרתי לבקשה, שהועלתה בעל-פה, להוספת תצהיר משלים. אציין, כי החלטתי זו באה, בין היתר, נוכח התנהלותה של העותרת כפי שפורטה לעיל. למותר לציין, כי להודעתה של העותרת מיום 15.10.08, לא צורף כל תצהיר, כך שבמועד שנקבע לדיון בעתירה, לא עמדו בפני
כל ראיות המגובות בתצהיר, בעוד שהעדות אשר נתבקשה, נגעה לעובדות אשר נוצרו לאחר הגשת העתירה, ואינן מעניינה של העתירה.

6.
הואיל ולמועד האמור הוגשה תגובה מטעם המשיבה, אשר לטענת ב"כ העותרת, הוא לא ראה אותה קודם לכן, ביקשה העותרת להגיש "תגובה קצרה", תוך שהעותרת מודיעה כי היא ערה לכך כי בקשתה בעל-פה מיום 30.10.08, להגשת תצהיר נוסף, נדחתה. העותרת לא ביקשה רשות להגיש תצהיר נוסף, אלא רק "תגובה קצרה". והינה,
ביום 17.11.08, הוגשה אותה "תגובה קצרה", אליה צורף תצהיר, אשר מפרט עובדות חדשות, אשר לא הועלו בעתירתה של העותרת, לא הובאו בהליכי הביניים ובשתי הישיבות המקדמיות, והוא כולל, כאמור, עובדות חדשות, לרבות עובדות אשר התרחשו לאחר הגשת העתירה.

7.
נוכח האמור, מובנת הודעתה של המשיבה, ובקשתה להוציא את התצהיר המשלים שצורף ל"תגובה הקצרה".


בתגובתה הארוכה והמפורטת לבקשה זו, טוענת העותרת, בין היתר, כי הגשת התצהיר באה לייעל את הדיון במחלוקת, ולהביא בפני
בית המשפט תשתית ראייתית, עובדתית ראויה ונכונה. לא מצאתי בתגובה זו, כל הסבר מדוע זה צורף תצהיר נוסף בניגוד להחלטתי מיום 30.10.08.


העותרת מפנה אצבעה לדברים שנאמרו על ידי בית המשפט העליון בעע"מ 5674/04 עיריית תל-אביב יפו נגד פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובניין בע"מ, שם התיר בית המשפט לתקן תגובה לעתירה לאחר שהוגשו סיכומים. לטעמי, אין הראייה דומה לנדון. במקרה שלפנינו, לא ביקשה העותרת לתקן את עתירתה, באופן שיפורטו בה עובדות, הנתפסות על ידה כעובדות הנכונות אשר ראוי להביאן בפני
בית המשפט. כאמור, עד לישיבת יום 30.10.08, לא ביקשה העותרת אף לצרף תצהיר, כאשר כל אשר ביקשה היה, להביא עדות ביחס לעובדות שהתרחשו לאחר הגשת העתירה, ולכך לא הסכמתי.


העותרת ניצלה את רוחב ליבו של בית המשפט, אשר התיר לה להגיב על תגובה, ופעלה בצורה שאינה ראויה, על מנת "להגניב" לתיק בית המשפט תצהיר, אשר מעולם לא ביקשה רשות להגישו, ואם אכן ביקשה רשות להגיש תצהיר לגבי חלק מן העובדות המפורטות בו, בקשתה נדחתה.

8.
איני מוכן לקבל את דרך פעולתה זו של העותרת. יש לזכור כי עסקינן בבית משפט לעניינים מנהליים, האמור לשקול אף שיקולי צדק, שיהוי ונקיון כפיים. הכנסת תצהיר לתיק בית המשפט, בניגוד להחלטה ברורה שלו, תוך הבאת עובדות שאינן עולות בקנה אחד עם העתירה, או שאינן רלוונטיות לעתירה, אינה פעולה בדרך ראויה.

9.
על כן, אני נעתר לבקשה ומורה על סילוקו של התצהיר, המצורף ל"תגובה הקצרה", מתיק בית המשפט.


אני מחייב את העותרת לשאת בהוצאות המשיבה, ושכ"ט פרקליטה ללא כל קשר לתוצאות הדיון בעתירה, בסך כולל של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ ועליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתנה היום כ"ו בחשון, תשס"ט (24 בנובמבר 2008) בהעדר.
על המזכירות להמציא העתק ההחלטה לצדדים.__________________

בנימין ארבל, שופט


מירב.עתמ בית משפט לעניינים מנהליים 78/08 מקורות חברת המים לישראל נ' המועצה האזורית עמק הירדן (פורסם ב-ֽ 24/11/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן