חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ - משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה

 
חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ - משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה
תיקים נוספים על חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה

9/06 עב     01/08/2006
עב 9/06 חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ נ' משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה
בעניין:


בית הדין הארצי לעבודה
עב 000009/06
חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ
המערערת
-

1. משרד התעשיה
, המסחר והתעסוקה
2. הממונה על חוק שירות התעסוקה
המשיבים

בפני
: השופט עמירם רבינוביץ'
, השופט שמואל צור
, השופטת ורדה וירט-ליבנה


נציג עובדים מר יצחק שילוןב"כ המערערת: עו"ד אהוד ערב ועו"ד אמיר דוגין
ב"כ המשיבים: עו"ד קובי אמסלם

פסק דין

השופט עמירם רבינוביץ


פתח דבר:

1.
הערעור שבפני
נו מכוון כנגד החלטתה של המשיבה 2 (להלן- הממונה) מיום 27.11.2005, אשר דחתה את בקשתה של המערערת לחדש את רישיונה לעסוק כלשכה פרטית ואת ההיתר שניתן לה לתיווך עובדים זרים.


2.
הרקע העובדתי:

א.
המערערת (להלן- החברה) הינה חברת כוח אדם, אשר הייתה בעלת רישיון לנהל לשכת עבודה פרטית ולעסוק בתיווך עובדים זרים בתחום הסיעוד. מר דוד מרציאנו היה מנהל החברה (להלן- המנהל).

ב.
כנגד החברה ומנהלה הוגש כתב אישום בגין חמש עבירות, בהן הואשמו בהעסקת עובדים שלא כדין, בניגוד לסעיף 2 לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) תשנ"א-1991. עובדות כתב האישום מתארות מספר מצבים של ניוד עובדים זרים שלא כדין על ידי החברה, ממשפחות עם היתר העסקה למשפחות אשר אין בידן היתר העסקה כחוק.

ג.
במאמר מוסגר נציין, כי בתחילה הכיל כתב האישום עבירות נוספות, אך לאחר מכן הוחלט לצמצמן לחמשת העבירות האמורות.

ד.
ביום 2.10.2005 הגיעו הצדדים לידי עסקת טיעון, בה הודתה החברה בכל חמשת העבירות. החברה הורשעה, והושת עליה קנס בגובה של 15,000 ₪. המנהל הודה רק בעבירה אחת, של עיכוב דרכון, עבירה לפי סעיף 376א' לחוק העונשין, תשל"ז-1977. על המנהל הוטל לחתום על התחייבות בגובה של 15,000 ₪, ללא הרשעה, לפיה לא יעבור עבירות דומות במשך 12 חודשים מיום מתן פסק הדין.

ה.
אין מחלוקת, כי רישיונה של החברה לעסוק כלשכה פרטית פקע עוד בחודש דצמבר 2004, טרם הגשת כתב האישום.

ו.
ביום 16.11.2005 הגישה החברה בקשה לחידוש רישיונה לעסוק כלשכה פרטית ולחידוש ההיתר שניתן לה לתיווך עובדים זרים.

ז.
ביום 27.11.2005 נדחתה בקשת החברה על ידי הממונה, מן הטעם שנסיבות העבירות בהן הואשמה החברה וחומרתן נוגעות לתחום פעילות הלשכה הפרטית.

3.
טענות הצדדים:
טענות החברה:

א.
החברה ריצתה את עונשה, ואין להענישה מעבר לכך.

ב.
לא נערך למערערת שימוע טרם דחיית בקשתה לחידוש הרישיון.

ג.
העבירות בהן הואשמה המערערת הינן עבירות קלות, ואינן עבירות שמפאת חומרתן, מהותן או נסיבותיהן אין מבקש הרישיון ראוי לעסוק כלשכה פרטית, כאמור בסעיף 63א'(א)(3) לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 (להלן- חוק שירות התעסוקה).

ד.
אם לא לוקחים בחשבון את הזמן שעבר ואת העובדה שהחברה כבר ריצתה את עונשה, החלטת הממונה משמעה, למעשה, שלילת רישיונה של החברה לצמיתות.

טענות המשיבים:

א.
החלטת הממונה בדין יסודה ואין להתערב בה. שיקולי הממונה בדחיית הבקשה לחידוש הרישיון היו שיקולים ענייניים, המתחייבים מלשונו של סעיף 63א'(א)(3) לחוק שירות התעסוקה. החברה הפרה את האמון שניתן בה עת ניתן לה הרישיון לעסוק כלשכה פרטית, בביצועה את העבירות האמורות, ופגעה בערך המוגן על ידי החוק.

ב.
ההחלטה מושא הערעור אינה חורגת ממתחם הסבירות והיא מידתית. גם טענת החברה לפיה החלטת הממונה אינה מתחשבת בנסיבות בהן נסתיים ההליך הפלילי אינה מבוססת, שכן לשון חוק שירות התעסוקה משאירה את שיקול הדעת להחליט האם מדובר בעבירה המצביעה על כך שהמבקש אינו ראוי לעסוק כלשכה פרטית בידי שר העבודה והממונה על ידו.4.
הכרעה:
לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים ולנסיבות המקרה, לא מצאנו טעם להתערב בהחלטת הממונה. נחה דעתנו כי החלטת הממונה סבירה ומידתית. על כן, ולאור ההלכה לפיה לא ישים בית דין זה שיקול דעתו תחת שיקול דעת הרשות המוסמכת, הגענו לכלל מסקנה כי מן הדין להותיר את החלטת הממונה על כנה ולדחות את הערעור, מן הטעמים שלהלן:

א.
באשר לטענת המערערת כי לא נערך לה שימוע טרם שלילת הרישיון, הרי שכל טענות החברה נטענו בפירוט בבקשתה לקבלת הרישיון.
לא זו אף זו. זכות הטיעון וחובת השימוע קיימות רק כאשר מדובר בזכות קיימת, אשר טרם שלילתה, ישנה חובה לקיים שימוע. אולם במקרה דנן, מדובר בבקשה לקבל זכות, והיא קבלת הרישיון, ועל כן לא הייתה מוטלת חובה על המשיבים לערוך שימוע למערערת.

ב.
באשר לחומרת העבירות, העבירות מן הסוג בהן הורשעה החברה, הינן עבירות הפוגעות בערך המוגן על ידי חוק עובדים זרים, והוא לקיים משטר הסדרה ורישוי בתחום התיווך בין מהגרי העבודה לבין המעבידים בישראל. על כן, הרשעתה בעבירות הפוגעות במטרותיו של משטר זה, על ידי העסקת עובדים זרים ללא היתר, משליכה באופן ישיר על כושרה של החברה לעסוק בתיווך עובדים זרים. גם כמות העבירות- חמש עבירות, יש בה כדי להעיד על חומרתן ועל חומרת הנסיבות בהן נשלל רישיונה של המערערת.

ג.
גם בטענת המערערת באשר לסופיותה של החלטת הממונה לשלילת הרישיון אין ממש. אם תוגש בעתיד בקשה נוספת למתן רישיון על ידי החברה, היא תידון לגופה.

5.
סוף דבר:
הערעור נדחה. המערערת תשא בהוצאות הערעור בסך של 3,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין שישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ז' באב תשס"ו (1 באוגוסט 2006) וישלח לצדדים.השופט עמירם רבינוביץ

השופט שמואל צור

השופטת ורדה וירט-ליבנה


נציג עובדים מר יצחק שילון


עב בית הדין הארצי לעבודה 9/06 חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ נ' משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה (פורסם ב-ֽ 01/08/2006)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על חברת אור לדוד ביצוע פרויקטים בע"מ      דוחות בדיקת רקע על משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה, הממונה על חוק שירות התעסוקה


להסרת פסק דין זה לחץ כאן