ה.ל.מ. בע"מ - עדי חן, ירדן - מוסך משמר הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ה.ל.מ. בע"מ עדי חן ירדן - מוסך משמר הירדן
 
ה.ל.מ. בע"מ - עדי חן, ירדן - מוסך משמר הירדן
תיקים נוספים על ה.ל.מ. בע"מ | תיקים נוספים על עדי חן | תיקים נוספים על ירדן - מוסך משמר הירדן |

397957
48177/05 א     31/01/2006




א 48177/05 ה.ל.מ. בע"מ נ' עדי חן, ירדן - מוסך משמר הירדן




בעניין:
1



בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
048177/05


בפני
:
שופטת: אושרי פרוסט-פרנקל
תאריך :
31/01/2006





בעניין:
ה.ל.מ. בע"מ




ע"י ב"כ
אורן ישרים
המבקשת


נ
ג
ד


1.
עדי חן


2.
ירדן – מוסך משמר הירן







המשיבות


החלטה

בפני
י בקשה לתיקון כתב
התביעה מטעם התובעת (להלן המבקשת) להחלפת זהות נתבעת 2 בזהות בעליה מר אבי חן ת.ז. 053997359 – מוסך משמר הירדן
.

טענות המבקשת
המבקשת הגישה כנגד המשיבים כתב תביעה בסדר דין מקוצר בהתאם לנתונים ולזהות המשיבים כפי שמופיעים במסמכי המבקשת.
לנוכח היות משיבה 2 רשומה כ"עוסק מורשה" אשר הנה התאגדות ללא אישיות משפטית נפרדת מבעליה, ולאור העובדה כי זהותו של בעליה של משיבה 2 לא הייתה ידועה למבקשת עד ליום הגשת הבקשת רשות להתגונן מטעם המשיבים, מתבקש בית המשפט להתיר למבקשת לשנות את זהותה של נתבעת 2 לשמו של בעליה כמפורט ברישא בקשה זו.

עד ליום מתן החלטה זו לא נתקבלה כל תגובה מצד המשיבים.


דיון-
העקרונות הכללים המנחים את בית-המשפט בסוגיית תיקון כתבי טענות, הן תרומת התיקון ליעילות ההליך המשפטי, ולגיבוש השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין,(אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, סיגא, עמ' 120). סמכות זאת מוקנית לבית-המשפט מכוח תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984



92. רשות לתקן [97] (תיקון תשנ"א)
בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין.תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות.

מלשון תקנה זו עולה שכאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית-המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת נעתרים לו ברוחב לב, אך זאת בחריגים.

רע"א 2345/98 - סלים דנגור ו-3 אח' נ' חנוך ליבנה ו-3 אח' . פ"ד נב(3), 427 ,עמ' 431-432.
"מלשון תקנה 92 לתקנות ומהפרשנות לה, כפי שעוגנה בפסיקה, עולה כי כאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין - נעתרים לו ברוחב לב (ע"א 3092/90 צבי אגמון נ' זוהר פלדבוי, פ"ד מו(214 (3, רע"א 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"דלט (556 (2). ברם, זיקתו האמיצה של התיקון המבוקש לפלוגתא האמיתית בין הצדדים אינה חזות הכל. חריגים לכלל זה הינם מקרים בהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום לב או מקרים בהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהיתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש".

החריגים, קרי הסייגים וההגבלות הקשורים במבקש התיקון סובבים סביב התנהגות בעלי הדין טרם הגשת בקשת התיקון, ושיהוי יתר בהגשת בקשת התיקון (329/60 פנחס נ' תעשית אבן וסיד, פ"ד ט 487, 490).

וכן בע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו (3) 214.
"הלכה היא כי בית המשפט מאפשר לתובע לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. ברם, אם לא שוכנע בית המשפט כי בלעדי התיקון לא תבוא הפלוגתא האמיתית לדיון, דין הבקשה להידחות. הגישה הנקוטה על ידינו בכגון דא היא ליברלית ביותר, ולפיה אפשרו תיקונים אף במקרים שבהם כתב התביעה המקורי כלל לא הקים עילה (ד"ר י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה ששית, 1991,בעמ' 328). כן אפשרו תיקון כתב תביעה בשלבים מתקדמים של הדיונים ואפילו בשלב הערעור. בע"א 721/84(משען נ. מדינת ישראל, פד"י מ"א(1), 748, 755)... לא תמיד יאפשר בית המשפט תיקון כתב תביעה. במקרים שבהם נקט המבקש בשיהוי רב או נהג בחוסר תום לב, לא יעתר בית המשפט לבקשת התיקון. כמו כן לא יאפשר בית המשפט תיקון כתב תביעה אם התיקון ימנע מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש".


מן הכלל אל הפרט

כאשר התיקון דרוש כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת שנויות במחלוקת , בית המשפט יתיר את תיקון המבוקש בכתב התביעה.
תיקון כתב התביעה כפוף להוצאות המשיבים בסך של
750
₪ בצירוף מע"מ.
המבקשת תגיש כתב תביעה מתוקן תוך 15 יום מיום מתן החלטה זו.

דיון מקדמי יתקיים ב-26.03.06 בשעה 15:00

ניתנה היום ב' בשבט, תשס"ו (31 בינואר 2006) בהעדר הצדדים
.



פרוסט-פרנקל אושרי, שופטת








א בית משפט שלום 48177/05 ה.ל.מ. בע"מ נ' עדי חן, ירדן - מוסך משמר הירדן (פורסם ב-ֽ 31/01/2006)













להסרת פסק דין זה לחץ כאן