מקורות חברת המים לישראל - מועצה אזורית עמק הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מקורות חברת המים לישראל מועצה אזורית עמק הירדן
 
מקורות חברת המים לישראל - מועצה אזורית עמק הירדן
תיקים נוספים על מקורות חברת המים לישראל | תיקים נוספים על מועצה אזורית עמק הירדן

402508
366/08 בשא     29/12/2008
בשא 366/08 מקורות חברת המים לישראל נ' מועצה אזורית עמק הירדן
בעניין:
1בתי המשפטבימ"ש לעניינים מינהליים נצרת
בשא000366/08

בתיק עיקרי: עתמ 000078/08

בפני
:
שופט: ארבל בנימין

תאריך:
29/12/2008

בעניין
:
מקורות חברת המים לישראלהמבקשת

נ
ג
ד


מועצה אזורית עמק הירדןהמשיבה


החלטה


1.
ביום 30/10/08 התקיים דיון אחרון בתיק זה, וזאת לאחר שנתקיימו שלושה דיונים מקדמיים.

בישיבה זו ביקשו ב"כ העותרת כי אתיר להם להעיד עד נוסף, באשר לאירועים והסדרים אליהם הגיעו הצדדים בתקופה האחרונה, ואשר לפיהם יש להסיק כי חיבור צנרת המים לאתר "ספיר", שהנו האתר נשוא העתירה, נעשה בהתאם להוראת סעיף 35 א' לחוק המים תשי"ט – 1959.

2.
יש לציין כי נושא חיבור המים לאתר "ספיר" עלה כבר במהלך שתי הישיבות שקדמו לאותה ישיבה.


הנושא הועלה לראשונה בתגובת המשיבה מיום 15/6/08, בו ציינה המשיבה כי אתר "ספיר" מחובר לקו המים של המשיבה, המגיע עד אתר "כרי דשא". לתגובה צורפו צילומי מסמכים, לפיהם ניתן ללמוד על ההתקשרות שבין הצדדים באשר לחיבור האתר.


נוכח האמור, הוריתי בהחלטתי בישיבת יום 8/7/08, כי העותרת תבדוק את טענת המשיבה באשר לחיבור האמור ותביע עמדתה לענין זה.


העותרת לא נעתרה להוראתי זו.

משהתייצב בא כוחה בישיבת 7/9/08, הוא ציין:

"בקשתנו היחידה ואנו עומדים מאחורי טענתנו, שאתר "ספיר" לא מחובר למפעל מים. בפועל מה שאני יודע שאין לנו את הנתונים לגבי החיבור, אופי החיבור. מה שאנו בטוחים זה שאנו לא מקבלים מים מהמועצה.".

כנגד טענה זו, הציג ב"כ המשיבה העתקי חשבוניות בגין תשלומים עבור מים וכן צילומי חיבורי המים והמונים.

לטענת המבקשת, זו הפעם הראשונה שנודע לה, נוכח הצילומים, כי אתר "ספיר" מחובר למערכת המים של המשיבה.

טענה זו אינה מקובלת עלי.

כעולה מתגובת המשיבה מיום 15/6/08, כבר באותו יום הועלתה הטענה, ובהתאם ניתנה הוראתי ביום 8/7/08. איני מקבל את הטענה כי רק ביום 7/9/08 ידעו אנשי העותרת על החיבור האמור נוכח הצילומים. יש לציין כי אנשי העותרת עצמם ניהלו משא ומתן עם המשיבה באשר להסכם על הספקת מים על סמך החיבור הקיים, ויעיד על כך התצהיר שהוגש ע"י הגברת מירב טוניאן – ג'וראנו התומך בבקשה דידן.

סבורני כי העלאת הטענה האמורה, יש בה יותר משמץ של חוסר נקיון כפים והתממות. במיוחד רואה אני בחומרה את התנהלותה של העותרת, נוכח ההוראה שניתנה לה להבהיר את עמדתה נוכח טענות המשיבה באשר לחיבור הקיים לאתר "כרי דשא".

סבורני, נוכח הטענות שהובאו, כי אין מחלוקת על כך כי קיים צינור מים המוליך מאתר "ספיר" לאתר "כרי דשא", וכי הצינור המחבר את אתר "כרי דשא" למערכת המים, הינו צינור אשר הותקן ע"י המשיבה ומשמש את העותרת.

3.
ביום 15/10/08, הגישה העותרת תגובה
לתצהיר שהוגש מטעם המשיבה, ובה טענה, טענה שזכרה לא עלה עד כה בעתירה, ונראה כי אף לא הועלתה בפני
המשיבה קודם להגשת העתירה, ולפיה צינור המים הנטען ע"י המשיבה, אינו אלא "צינור הולכה אשר בוצע וממומן ע"י העותרת", וזאת על פי סיכום רב שנים הקיים בין הצדדים, לפחות מאז שנת 1997 ומכוחו פועלים בעלי הדין.

4.
כאמור, טענה זו הנוגעת ל"צינור הולכה", אשר אינו "חיבור", לא הועלתה בעתירה, והינה למעשה טענה חדשה לחלוטין, ההופכת את העתירה כולה על פיה.


בעוד שבעתירה נטען כי:

"...המתקנים המצויים בחלקות ובגושים המנויים בדרישת החיוב ומהווים חלק מאתר "ספיר", כלל אינם מחוברים לצנרת המים של המשיבה"

.

ובנוסף טענה העותרת כי אינה נזקקת כלל לשימוש במתקני המים של המשיבה, כיוון שהיא עצמה ספקית מים ומשתמשת במים המופקים על ידה, הרי מסתבר כי העותרת נזקקת לשימוש בתשתית המים של המשיבה ועושה בה שימוש לצרכיה.

5.
רק כאשר הוברר כי אכן קיים חיבור מים למתקני העותרת, ביקשה העותרת להעיד עד מטעמה, אשר יעיד על המגעים שבין בעלי הדין באשר להספקת המים לאתר. כעולה מן הבקשה, מדובר בעדות המתייחסת למגעים אשר התנהלו רק לאחר הגשת העתירה. ככאלה סברתי, כי אינם מהווים חלק מן העובדות עליהן מושתתת העתירה, ובהתאם, אסרתי על העדת העד.

יש לציין כי העותרת צירפה אף תצהיר באשר לעובדות אלה, אולם לבקשת המשיבה הוריתי על הוצאתו בהחלטתי מיום 24/11/08.

6.
בשתי החלטותי דלעיל, היה, לכאורה, כדי לגדר את המחלוקת שבין הצדדים למחלוקת המקורית, אשר הותוותה בעתירתה של המבקשת. אלא שזו לא אמרה נואש ובמקום לסכם את טענותיה בעתירה, כפי שהוריתי בהחלטתי מיום 30/10/08, פנתה בבקשה זו אשר בפני
, בה ביקשה לתקן את כתב עתירתה. בבקשתה טענה כי אכן ביום 14/5/08 הגישה עתירה בה נטען כי אתר "ספיר" אינו מחובר למערכת המים, אולם נוכח הצילומים שהוגשו ע"י המשיבה, הודיעה ביום 15/10/08 כי ה"חיבור" הנטען לאו הוא אלא הוא צינור הולכה אשר בוצע ומומן על ידה. על כן, פטורה היא מתשלום אגרת הנחת צינורות, וזאת נוכח הוראת סעיף 35 א לחוק המים, תשי"ט – 1959.

7.
סבורני, כי נוכח השיהוי הרב שחל בהגשת בקשה זו, ובשלב המאוחר בו התעוררה העותרת להעלותה ונוכח העובדה כי טענה זו אף לא הועלתה טרם הגשת העתירה, הרי אין כל מקום להורות על תיקון כתב הטענות בשלב כה מאוחר.

8.
עם זאת, סבורני כי גם לגופה, אין בבקשת העותרת, כי החיבור יוגדר כ"קו הולכה" כדי להועיל לה. עיינתי בס' 35 א' לחוק המים ומצאתי, בפסקה 35 א (ב) את הדברים הבאים:

"ב) לשם קיום הפקה, הספקה או צריכה סדירות ויעילות של מים, הוזלתם, או ניצול מיטבי


של תשתיות מים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית -

(1)להורות לבעלים, למפעיל או למחזיק בתשתית מים (להלן - בעל תשתית), לספק שירותי


תשתית למפיק או לספק מים שעליו הורה מנהל הרשות הממשלתית;
(2) להורות לבעל תשתית


שהוא גם ספק מים, לרכוש מים מאדם שעליו הורה מנהל הרשות הממשלתית או להורות לאדם


האמור למכור את המים לבעל התשתית; בהעדר הסכמה בין הצדדים על מחיר המים שעל רכישתם


או על מכירתם הורה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית, באישור שר האוצר או מי שהוא הסמיכו


לכך, להורות על המחיר שבו יימכרו המים כאמור; אין בהעדר הסכמה על מחיר המים כדי


למנוע או לעכב את ביצוע הוראות מנהל הרשות הממשלתית;
(3) הוראת מנהל הרשות הממשלתית


לפי סעיף קטן זה לא יהיה בה כדי לפגוע פגיעה משמעותית במי שעליו הורה או בצרכניו


ויכול שתהיה בתנאים ולתקופה כפי שקבע; הרואה עצמו נפגע מהחלטת מנהל הרשות הממשלתית


רשאי לערור עליה לפני בית הדין".

מהסעיף האמור רואים אנו כי לשם הענקת שירותי תשתית מים לספק מים או למפיק, נדרשת הוראה של מנהל הרשות הממשלתית לענייני מים. ברי, כי בענייננו, לא נטען כי ניתנה הוראה כאמור ע"י מנהל הרשות. יש לזכור כי הוראת ס' 35 א' הנ"ל הותקנה רק בשנת 2000, כאשר התשתית נשוא עתירה זו, הותקנה כבר בשנת 1997. התקנתה של התשתית נעשתה בתיאום בין הצדדים, כאשר ברור היה, לפי הנספחים לתגובת המשיבה, שהוסכם כי על העותרת היה לשלם תמורת המים שצרכה ומקורה בתשתית זו.

בהערת אגב, אציין, כי לא מצאתי בס' 35 א' הנ"ל כל הוראה הפוטרת את ספק המים מתחולת הוראות חוק העזר לעמק הירדן (אספקת מים) ה'תשנ"ז – 1987. אך גם אם אצא תוך הנחה כי אכן יש לפרש את הוראת החיקוק כפי שמציעה לי העותרת, הרי העותרת לא טענה בבקשתה לתיקון, ולא צירפה כל ראיה, כי חיבור המים לאתר "ספיר" נעשה בהתאם להוראת מנהל הרשות הממשלתית כמפורט בסעיף 35 א' הנ"ל.

יש לציין, כי על פי הוראת פסקה (ד) לאותו סעיף, הרי מנהל הרשות הממשלתית אמור לקבוע בהוראתו אף את התנאים למתן שירותי התשתית לרכישת מים לפי סעיף זה. כן אמורה מועצת הרשות לקבוע, על פי הוראת פסקה (ו) לאותו סעיף, את התעריפים לשירותי התשתית לפי עלותם. לא נטען כי אכן הותוו כללים כאמור החלים על החיבור דידן. ומכאן, שבכל מקרה, אין העותרת אמורה לצאת פטורה מתשלום.

כאמור, לא מצאתי בטענות העותרת כי אספקת המים לאתר "ספיר" נעשית בהתאם להוראת הממונה, ובהתאם, יהא תיקון כתב העתירה המבוקש תיקון עקר.

9.
נתתי דעתי לטענותיהם המלומדות של ב"כ הצדדים, הנוגעות לכללים החלים במקרה של הגשת בקשה לתיקון כתב טענות. נוכח הדברים שהובאו לעיל, סבורני כי תיקון כתב העתירה לא יועיל לעותרת. לא די שהבקשה הוגשה באיחור, אלא שהבקשה אף נוגדת טענות קודמות של העותרת המופיעות בכתב העתירה, ואשר לא נטענו בפני
המשיבה קודם להגשת העתירה. כאמור, נוכח הוראותיו של ס' 35 א', כפי שפורשו על ידי לעיל, הרי סבורני כי התיקון לא יועיל לעותרת, שכן, במקרה דידן, על פי הטענות שנטענו, אין מקום להחיל את הוראת ס' 35 א' על מערכת ותשתית אספקת המים לאתר "ספיר".
10.
נוכח כל האמור, אני מחליט לדחות את הבקשה. העותרת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ ועליהם הפרשי הצמדה וריבית וזאת, ללא כל קשר לתוצאות הדיון בעתירה לגופה.


11.
נוכח החלטתי זו, אני מורה כי העותרת תגיש את סיכומיה בעתירה תוך 30 יום מהיום. כתב הטיעונים יועבר במישרין למשיבה, אשר תסכם את טענותיה תוך 45 יום נוספים. התיק יובא אלי לשם כתיבת

פסק דין
ביום 1/4/09.


ניתנה היום ב' בטבת, תשס"ט (29 בדצמבר 2008) בהעדר ב"כ הצדדים.__________________

בנימין ארבל, שופט

000366/08בשא064 עדן ונדר


בשא בית משפט לעניינים מנהליים 366/08 מקורות חברת המים לישראל נ' מועצה אזורית עמק הירדן (פורסם ב-ֽ 29/12/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן