האלונים ייצור בלוקים בע"מ, האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ - מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ, עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ, פהימה חוסין

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
האלונים ייצור בלוקים בע"מ האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ פהימה חוסין
 
האלונים ייצור בלוקים בע"מ, האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ - מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ, עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ, פהימה חוסין
תיקים נוספים על האלונים ייצור בלוקים בע"מ | תיקים נוספים על האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ | תיקים נוספים על מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ | תיקים נוספים על עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ | תיקים נוספים על פהימה חוסין |

410068
9687/07 א     18/01/2009
א 9687/07 האלונים ייצור בלוקים בע"מ, האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ נ' מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ, עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ, פהימה חוסין
בעניין:


בתי המשפט


7
בבית משפט השלום בירושלים
א
009687/07


בפני
:
כב' השופט יצחק מילנוב
תאריך:
18/01/2009
בעניין:
1 . האלונים ייצור בלוקים בע"מ

2 . האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ
התובעים


נגד


1 . מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ
- נמחקה
2 . עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ
3 . פהימה חוסין
הנתבעים


בשם התובעים: עו"ד גבריאל פרידמן
בשם הנתבעים: עו"ד ג'וני שחאדה
(ב"כ הנתבעת 3)

החלטה

למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום

בדיקת מסמכים
והוראות נוספות

על יסוד הסכמת בעלות הדין ע"י ב"כ למינוי מומחה מוסכם / מטעם בית המשפט, מחליט בית המשפט כדלקמן:

1.
מינוי המומחה

ממנה בזה, מומחה מטעם בית המשפט, בתחום בדיקת מסמכים.
המומחה הוא: מר יעקב יניב שמענו: רח' משה קול 6/12 ת"ד 3292 ירושלים 91032 טלפון: 6481874-02 או: 878022-0522.

2.
תפקידי המומחה
לבדוק את המסמכים הרצ"ב:
הזמנות מס' 1917, 1272 והשיקים 06504722, 06504723, 06524724, 06504690, 06504691, 06504689, 06504677, 06504657, 06504536, 06504544, 06504658, 06504645, 06504605, 06504743, 06504606, 06504726, 06504586, 06504733 (כל השיקים משוכים על בנק דיסקונט לישראל בע"מ סניף קרית היובל, ירושלים).(להלן: המסמכים)
ולחוות דעתו בשאלה הבאה:
האם החתימה שעל ההזמנות והשיקים היא חתימת פהימה חוסיין (הנתבעת
3)?
הערה
: העותק המקורי של המסמכים שמורים בכספת בית המשפט, וימסרו למומחה ישירות בבית המשפט. המומחה יחזיר המסמכים המקוריים עם חוות דעתו.

3.
פניה למומחה
ב"כ בעלי הדין יפנו למומחה, בתוך חמישה (15) עשר ימים ממועד קבלת החלטה זאת, ויבקשו אותו להתחיל בתפקידו.

4.
פעולות הצדדים

הצדדים וב"כ יפעלו לפי הוראות המומחה לעניין מתן דוגמאות חתימה, דוגמאות כתב יד, הכתבות וכיוצ"ב.

5.
הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה

המומחה יגיש
את חוות דעתו וחשבונו לבית המשפט, במקור, והעתקים במישרין לב"כ בעלי הדין, בתוך שלושים (30) ימים מיום שהומצאו לו המסמכים, או מיום שסיים הבדיקה (לפי המאוחר).

בחוות דעתו יציין המומחה את מועד/י הבדיקה, לרבות מועד/י מתן דוגמאות חתימה / כתב יד והמסמכים שהיו בפני
ו בעת עריכת חוות דעתו.

לחוות הדעת תצורף רשימת האסמכתאות אשר המומחה הסתמך עליהן בחוות דעתו. אסמכתאות אשר לא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

6.
שאלות הבהרה

בעלי הדין יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה, בתוך חמישה (15) עשר ימים, מיום קבלת חוות הדעת ו/או חוות הדעת המשלימה/עדכנית.

שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם העתקים לביהמ"ש ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, בתוך חמישה (15) עשר ימים מיום קבלתן, עם העתקים לביהמ"ש ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.

מספר מועט של שאלות הבהרה (לא חקירה נגדית) לא כרוך בתשלום. שאלון שהוא למעשה חקירה נגדית, כרוך בתשלום נוסף שיחול על מציג השאלון, וכפי שיקבע בית המשפט.

7.
חקירת המומחה

לבעלי הדין הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו ו/או חוות דעתו המשלימה/ עדכנית
ו/או תשובותיו לשאלות ההבהרה.

זימון המומחה לחקירה נגדית בבית המשפט, יהיה כרוך בהפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט, כפי שיקבע ע"י בית המשפט, על חשבון שכרו והוצאותיו של המומחה.

8.
שכר המומחה והוצאותיו
8.1
התובעות (יחדיו) והנתבעת 3 ישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשני
(02) חלקים שווים, בשכר המומחה ובהוצאותיו.

הערה: הצדדים הפקידו כסף בקופת בית המשפט, על חשבון שכרו והוצאותיו של המומחה.
8.2
בפסק הדין או אף לפני כן, יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו, בין בעלי הדין.
8.3
שכר המומחה והוצאותיו כפופים לאישור בית המשפט. המומחה מתבקש לשלוח (לבית המשפט והעתקים לצדדים) את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו כבר עתה, לפני תחילת עבודתו. בהעדר התנגדות/הסתייגות לשכר המומחה, בתוך עשרה (10) ימים מיום
קבלת החשבון/הערכה יחשב הדבר כהסכמה.
8.4
המומחה ישחרר את חוות דעתו / חוות דעתו המשלימה / עדכנית רק לאחר ששולם חשבונו

או שהתשלום הובטח להנחת דעתו.
8.5
לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.

9.
הוראות בדבר המשך ההליכים

לאחר סיום הליכי שאלות / תשובות הבהרה, יפעל/ו בעל/י הדין כך:
9.1
בעל דין המעונין בחקירת המומחה, יגיש בקשה לבית המשפט, בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלת חוות הדעת עם העתק ישירות לב"כ בעל/י הדין האחר/ים, ויפרט בה מועדים מוסכמים (על בעל/י הדין והמומחה) לשלושה חודשים מיום הגשת הבקשה.
9.2
אם בעלי הדין (כולם) לא מעונינים בחקירת המומחה, יודיעו על כך לבית המשפט בכתב, ויגיש/ו בקשה לקיום המשך לקדם משפט, עם תאריכים מוסכמים לשלושה חודשים, מיום הגשת הבקשה, לדיון עפ"י "הערכה מוקדמת".
9.3
לצרכי הדיון עפ"י "הערכה מוקדמת", יגישו הצדדים הערכותיהם, באופן תמציתי. התובעים לא יאוחר משלושים (30) ימים לפני מועד הדיון ושאר בעלי הדין, לא יאוחר מחמישה (15) עשר ימים לפני מועד הדיון. העתקים ימסרו ישירות לצדדים / ב"כ.

10.
פגרה

תקופת פגרה תובא במניין הימים הנקובים בהחלטה זו.

11.

ניתנה היום, כ"ב בטבת תשס"ט (18 בינואר 2009) בשעה 12:46 בהעדר בעלי הדין וב"כ.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ בעלי הדין.
לעיוני ביום 15/05/09.

יצחק מילנוב
, שופט
009687/07א
130 גלית טובינה


א בית משפט שלום 9687/07 האלונים ייצור בלוקים בע"מ, האלונים 2000 מרצפות ושיש(1998) בע"מ נ' מ.עבד הובלות וחומרי בניין בע"מ, עבד אלקאדר חומרי בנין בע"מ, פהימה חוסין (פורסם ב-ֽ 18/01/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן