בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד - . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ
 
בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד - . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ
תיקים נוספים על בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד | תיקים נוספים על . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ

36487
2888/97 א     22/02/2001
א 2888/97 בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד נ' . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ
6
בתי המשפט
א 002888/97
בית משפט השלום באר שבע
22/02/2001
תאריך:
כבוד השופט אריאל ואגו
בפני
:
בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד

בעניין:
התובע
א.ערב

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1 . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ

2 . סוקולובסקי זאב
3 . סוקולובסקי צבי
4 . סוקולובסקי איטה

הנתבע
מ.בר

ע"י ב"כ עוה"ד
פסק- דין

1. הבנק התובע הגיש תביעה, בסד"מ, כנגד הנתבעים, לסך כ- 47,500 ₪, נכון לעת הגשתה.

2. העילה לתביעה - יתרת חוב, בחשבון עו"ש של הנתבעת, כאשר הנתבעים ערבו לחובות החברה, והם המנהלים ובעלי עניין בה.

3. לאחר שסורבה בקשת ר"ל שהוגשה, על ידי הנתבעים, ערעורם לבית המשפט המחוזי, התקבל, כך שהותר לנתבעים להתגונן, בטענת הגנה, אשר עמדה בלב בקשת הרשות להגן, ופורטה בתצהיר הנתבע 3 (צבי), שניתן לתמוך באותה בקשה.

4. טענת ההגנה פשוטה בתכלית -

א. נטען שסך חובות הנתבעת לבנק, נכון למרץ 96, היה כ- 41,000 ₪ (חובה בחח"ד כ- 15,000 ₪, ויתרת הלואה לרכישת רכב כ- 26,000 ₪).
ב. נטען, שהרכב שנרכש, מסוג "סיטרואן", היה משועבד לבנק להבטחת החזר ההלוואה. (התברר ששעבוד זה נועד להבטחת כלל חובות החברה, ולא רק עבור ההלוואה הספציפית).

ג. נטען, כי הוצע, על ידי הנתבעים, כי הבנק יפרע לחשבון סכום של כ- 10,500 ₪, מתוך פק"מ, של הנתבעת 3, וכי, במקביל, "תפדה" הנתבעת, את הרכב המשועבד, תמורת 30,000 ₪, וכי, כך, יסולק כל חובה של הנתבעת כלפי הבנק.

ד. נטען, כי הבנק סרב להצעה לפדות את הרכב, כנגד 30,000 ₪, ובכך סיכל את האפשרות לפרוע את מלוא החוב.

בפועל - הפק"מ האמור נפדה, ואילו הרכב נמכר בהליכי הוצל"פ, כאשר, מטבע הדברים, הסכום שהתקבל עבורו, לבסוף, בניכוי ההוצאות, יחד עם הפק"מ, לא הספיק לסגירת החובה בחשבון.

ה. הנתבעים טוענים, כי קונה הרכב, בהליכי הוצל"פ, שילם עבורו, אף הוא 30,000 ₪. מכאן הם מסיקים, כי בשעתו, לו נתנו אותו סכום, ולו אימץ הבנק את הצעתם, כי אז כל החוב היה מסולק, החשבון היה מפסיק לצבור ריבית גבוהה, במהלך הליכי הממוש והמכירה, לא היו נוספים הוצאות מכירה ומימוש, להכביד על החשבון, והחוב היה "מתאפס" בנקל.

5. ניתן לתמצת, ולאמר, שתביעת הבנק היא על יתרת החוב בחשבון העו"ש, שעמדה לאחר ממוש הרכב, ולאחר פרעון הפק"מ האמור.

לכן - טענת הנתבעים, בקליפת אגוז היא, כי צמיחת החוב, כמתואר, נבעה רק מכך שהבנק סרב להצעתם, בחוסר תום לב, ומשיקולים זרים.
6. דין הגנת הנתבעים, לגופה, להדחות, מניה וביה, ברמה העובדתית הבסיסית, משהוכח, שתפיסת היסוד החשבונאית, שלהם, היתה שגויה לחלוטין, והעמדת הדברים על דיוקם מוטטה את קו ההגנה שבנו.
וזה ספור המעשה לאשורו:

א. אין חולק, שהנתבעים היו מודעים, היטב, מלכתחילה, לכך שהאובליגו בחשבונם לא נבע רק מיתרת חוב בחח"ד, ומיתרת הלואת הרכב, אלא, גם מערבות בנקאית, ע"ס 17,500 ₪, לטובת גוף בשם "קאדיר", ולהבטחת פס"ד שעשוי היה להנתן בהליך שבין הנתבעת לאותו "קאדיר".

ב. בהסכם פשרה, בין הבנק לנתבעת, בהליך של בקשה לבטול הגבלה, בשל שיקים שלא כובדו, הוסכם בין הצדדים, (ע"א 131/95 , בפני
השופט אליעז, מיום 6.2.96, כי הנתבעת תסגור את חשבונה בבנק תוך 4 חודשים - "ע"י סילוק יתרות ושחרור ערבויות ביצוע וכיוצא באלה". (הדגשה שלי, א.ו.).

מכאן - שהנתבעת היתה מודעת היטב לקיום ערבות בחשבונה.

ג. אין חולק, שערבות זו מומשה בפועל ,וכספיה חוייבו בחשבון הנתבעת, וזאת, מכח פס"ד שניתן, לבסוף, לטובת "קאדיר" בהליך שבו הערבות הבטיחה את פסה"ד.

לכל אורך הדרך, עד שלב חקירתו הנגדית של צבי בבית המשפט, התעלמו הנתבעים לחלוטין מקיום הערבות, ולא לקחו בחשבון את קיומה כמרכיב בחוב שהיה עליהם לכסותו.

ה. הסברו, האבסורדי, של צבי, להתעלמות מהערבות הבנקאית, היה , (עמ' 7), כי חשב שהנתבעת תזכה בתביעה, וכי הערבות לא תחולט, לטובת "קאדיר", אלא תוחזר לבנק. דא עקא, מסכים, אף הוא, (ש' 19), שלאכזבתו, זכתה דווקא "קאדיר" במשפט, והערבות חולטה ...

ו. יוצא, שבשום שלב, הרלבנטי להצעת הנתבעים, שהיא בסיס הגנתם, לא היה די בפק"מ וב"פדיון" הסיטרואן, כדי לכסות את יתרת החוב שבחשבון ולהביא לסגירתו, לפי ההתחייבות שנתנה בבית המשפט ביום 6.2.96.

לו היה הבנק מסכים, לשיטתם, להצעה במלואה - עדיין לאחר חילוט הערבות - היה נותר חוב של לפחות 17,500 ₪, בלתי מובטחים ובלתי מוסדרים.

ז. מניין ניתן להסיק שסרוב הבנק להצעה שתוארה נעשה בחוסר תום לב או משקול זר?

האם הבנק חייב היה לוותר, כלאחר יד, על 17,500 ₪?

7. כאשר הוכח, שאין אמת בטענה, שהנתבעים הציעו "לאפס" את חובות החברה הנתבעת, כלפי הבנק. בסמוך ליוני 1996, והוכח, כי התעלמו, בהצעתם, וגם בבקשתם לרשות להגן, מאובליגו "פתוח" ובלתי מובטח של 17,500 ₪ - הרי הגנתם קורסת ללא תקומה.

8. למעלה מן הצריך - הוברר, שסרוב הבנק, או אי ההענות להצעה "לפדות" את הרכב ב- 30,000 ₪, אף היא, לגופה היתה , מחוייבת המציאות באותה עת.

הרכב היה אז מעוקל, על ידי צד שלישי, שהיה נושה של הנתבעת, וכדי לממשו ולשריין את כספי התמורה לבעל המשכון - הבנק - הנהנה מזכות קדימה, נחוץ היה הליך של פתיחת תיק הוצל"פ , (ממוש משכון), והגשת בקשות שונות לראש הוצל"פ , כפי שאכן נעשה, על ידי הבנק, כדין, ועל פי הנוהל הנאות, ובלוח זמנים סביר.

הוכח, ושוב, לטעמי, מעבר לצריך, כי לא ניתן היה, כלל, באותה עת, לפדות הרכב, ולהזרים את תמורתו לחשבון, מכח הסכם שבין הנתבעים לבנק, והמציאות המשפטית ששררה אותה עת סיכלה אפשרות זו לחלוטין.

9. התובעת חזרה והתנגדה, נמרצות, לאורך הדיון לכל שנוי בחזית הדיון.
ככל שסיכומי הנתבעים, או נהול הגנתם, בבית המשפט, כוונו את החזית לעבר הרחבה למישורים אחרים - אין להזקק לכך, ואין להתייחס לכך.

10. כב' בית המשפט המחוזי, (בע"א 1080/98 - פס"ד מ- 4.2.99), הגדיר את הגנת הנתבעים, בקצרה ובתכליתיות, בכל הכבוד, ובאלה המילים:

"טענתו של המערער ... שהחוב סולק או יכול היה להיות מסולק הן על ידי מכירת הרכב והן על ידי מכירת הפק"מ לא נסתרה ובכך הראה הגנה אפשרית".

11. הוכח, במהלך המשפט, כי החוב לא סולק ולא יכול היה להיות מסולק, לא על ידי מכירת הרכב, לא על ידי מכירת הפק"מ, ולא על ידי ביצוע שני אלה גם יחד.

12. לכן אני דוחה את הגנת הנתבעים.

כאשר אין טענת הגנה אחרת, המתייחס לעילת התביעה, גופה, או לסכומים ולדרך חישובם, דין התביעה להתקבל במלואה.

13. הנתבעים, סולידרית, ישאו בהוצאות הבנק התובע וכן בשכ"ט עו"ד של התובעת בסך 7,500 ₪ ומע"מ, נכון להיום.
תוגש פסיקתא על ידי ב"כ התובעת בתוך 14 יום.

המזכירות תשלח עותק של

פסק דין
זה לב"כ הצדדים.
ניתן היום כ"ט בשבט, תשס"א (22 בפברואר 2001) בהעדר הצדדים
אריאל ואגו
- שופט
א בית משפט שלום 2888/97 בנק לאומי לישראל בע"מ סניף ערד נ' . ס.ז.צ. אחזקות (1985) בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/02/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן