מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ - ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ

 
מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ - ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ
תיקים נוספים על מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ | תיקים נוספים על ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ

11627/00 א     17/02/2002
א 11627/00 מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ נ' ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ
5
בתי המשפט
א 011627/00
בית משפט השלום תל אביב-יפו
17/02/2002
תאריך:
כב' השופטת רונית פינצ'וק - אלט

בפני
:

1. מ. ברקן הנדסה בע"מ

2. כפיר מעליות חב' בע"מ

בעניין:
המבקשות- הנתבעות 1-2
ש. לביא

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1.ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ
המשיבה - התובעת
א. גלרשטיין

ע"י ב"כ עו"ד
1. עו"ד משה קולמן
2. עו"ד עמיקם שוחט

משיבים פורמלים

ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

1. בפני
בקשה לעיכוב הליכים בתביעה שהגישה המשיבה נגד המבקשות, הן הנתבעות 1 - 2 בתביעה העיקרית, וכנגד שני נתבעים נוספים (המשיבים הפורמלים) עפ"י סעיף 5 לחוק הבוררות התשכ"ח - 1968.

2. המבקשות מסתמכות בבקשתן על 22.4 להסכם (נספח א' לבקשה) (להלן: "ההסכם") נשוא כתב התביעה שלשונו:
"בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לליקויים בנכס ולאחריות המוכרת ו/או לכתב ובכלל זה חלוקי דיעות בשאלות האם קיים ליקוי לגביו המוכרת אחראית, האם הליקוי תוקן עפ"י אחריות המוכרת, ומהו הסכום הדרוש לביצוע תיקון הליקויים אותו על המוכרת לשלם במקום לבצע התיקון בעצמם, אם תבחר הרוכשת לעשות זאת יוכרעו חלוקי הדעות בבוררות שתתקיים בפני
בורר יחיד עליו יוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה ע"י בורר שיתמנה ע"י יו"ר איגוד לשכות המסחר סעיף זה מהוה הסכם בוררות".
3. לטענת המשיבה יש לדחות את הבקשה לעיכוב ההליכים מנימוקים שפורטו בתצהירו של מנהל המשיבה שצורף לתגובה לבקשה ועיקרם:

א. המבקשות דחו את הצעת המשיבה לקיים בוררות במתכונת שהוצעה על ידה, דהיינו בפני
שופט בדימוס.

ב. לכתב התביעה צורפו שני נתבעים נוספים, המשיבים הפורמלים, אשר אינם צד להסכם (נספח א' לבקשה) וככאלה אינם חתומים על הסכם הבוררות.

ג. עילת התביעה אינה רק בגין ליקוי בניה אלא בגין עילות נוספות שהסכם הבוררות לא חל עליהם.
4. הסמכות שלא לעכב הליכים בבית המשפט למרות קיומו של הסכם בוררות מצויה בסעיף 5 (ג) לחוק הבוררות התשכ"ח - 1968 הקובע כי:
"בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא ידון בבוררות".
מכאן, וכפי שציינה ד"ר ס. אוטולנגי ספרה בוררות דין ונוהל ת"א תשכ"א - 1999 בעמ' 127 כי:

"הגישה של החוק היא, שביהמ"ש ישקול אם לסרב לבקשה, שכן המגמה היא, שסכסוך אשר הוסכם למסרו לבוררות - באמת יידון בה. רק אם יש טעם מיוחד שלא לעכב את הדיון, רק אז יסרב ביהמ"ש לבקשה. דבר זה מטיל את נטל ההוכחה על המתנגד לבקשה, ועליו להוכיח ולשכנע את ביהמ"ש מדוע אין לעכב את ההליכים".
5. אדון בטענות המשיבה כסדרן:

א. המשיבה טוענת כי המבקשות סירבו להצעתם למינוי שופט בדימוס כבורר. סעיף 22.4 להסכם כאמור לעיל לא קבע כי יש למנות בורר שהוא שופט בדימוס, דווקא, אלא בורר שיקבע ע"י יו"ר איגוד לשכות המסחר. לא מצאתי כי קיים פגם ברצון המבקשות לקיים את החוזה כרוחו וכלשונו ועל המשיבה להעלות טעם מיוחד מדוע לא תחוייב להביא את הסכסוך בינה לבין המבקשות בפני
הגוף ששני הצדדים הסכימו כי יכריע במחלוקת שבינים, דהיינו בורר שימונה ע"י יו"ר איגוד המסחר (ראה: רע"א 985/93 אלרינה נ' ברקי פ"ד מ"ח (1) 397). בעניינינו לא ניתן טעם מיוחד לכך ואין מקום שלא לתת תוקף להסכם הבוררות מטעם זה.

ב. הנימוק השני לבקשה הוא, כאמור, שלכתב התביעה צורפו כנתבעים שני עו"ד שאינם צד להסכם, וכי יש לשאוף לרכז את התביעות בערכאה אחת.
נושא זה נדון בהרחבה ברע"א אלירנה נ' ברקי הנ"ל. בפסיקה קיימות שתי גישות באילו נסיבות, אם בכלל, צירוף נתבעים הינו טעם מיוחד שלא לעכב הליכים בשל הסכם בוררות. גישה אחת הינה הגישה הפרגמטית, המבוססת על מבחן הנוחות והצד המעשי של אי פיצול הדיון. גישה אחרת בפסיקה דוגלת בגישה ולפיה יש לתת עדיפות לכלל כי הסכמים יש לכבד.

ברע"א אלירנה נ' ברקי הנ"ל נקבע באשר לגישה הראשונה כי:
"השאיפה לריכוז התביעות בהליך אחד, אינה בנסיבות דנא, חזות הכל ואין בה לבדה לשמש "טעם מיוחד" שלא לעכב את ההליכים. סבורני כי עד שאנו באים ליישם שאיפה זו עלינו לקיים מבחן דו שלבי:
ראשית לבחון את הנחיצות הדיונית, דהינו אם צורף לתובענה מי שאינו צד להסכם הבוררות צירוף של אמת או רק כדי שיהא בידי התובע עילה להתחמק מהתחייבותו ליישב את הסכסוך בבוררות (בוררות דין ונוהל הנ"ל עמ' 138).
בשלב השני תבחן הנחיצות המהותית שבקיום הליך אחד בבית המשפט כנגד הנתבעים כולם. דהיינו אם חיוני הוא כדי שיהא בידי התובע לזכות בסעד אפקטיבי כי הדיון לא יפוצל ויתנהל כמקשה אחת".

דעתי כי בנסיבות כתב התביעה לא היתה נחיצות דיונית לצרף את עורכי-הדין כנתבעים שכן ניתן היה, לו רצתה בכך המשיבה, לתבוע את עורכי-הדין בגין רשלנותם הנטענת בעת עריכת ההסכם שלא כנתבעים נוספים בתביעה זו. כל הנזקים המפורטים בסעיף 46 לכתב התביעה הינם נזקים אשר נגרמו למשיבה, עפ"י הטענה, ע"י המבקשות, ואין כל נחיצות דיונית לצירוף עורכי הדין כנתבעים. גם מן הטעם המהותי איני סבורה כי קיימת נחיצות בצרוף עורכי הדין, ואין הדבר חיוני על מנת שהמשיבה תזכה בסעד אפקטיבי (טענה שאף לא נטענה).

לפיכך אינני רואה, אף בטעם זה, עילה שלא לעכב הדיון עד להכרעתו בבוררות.

ג. לאחר עיון מדוקדק בסעיף 22.4 להסכם, הגעתי לכלל דעה כי הסעיף רחב דיו כדי להכיל את כל העילות המפורטות בכתב התביעה. הרישא לסעיף קובעת:
"בכלל מקרה של חילוקי דעות בקשר לליקויים בנכס ולאחריות המוכרת ו/או לכתב".

סעיף זה הינו הכלל והוא מכניס לגדר הסכם הבוררות את כל אחריות המוכרת. כל שנאמר אחרי כן לא בא למעט דבר אלא להביא דוגמאות, ואיני סבורה כי מדובר בהסדר שלילי המצמצם את "אחריות המוכרת" לליקויי בנייה.

כך כותבת לעניין זה ד"ר ס. אוטלונגי בספרה הנ"ל בעמ' 142:
"הוא הדין כאשר התובע מפצל את תביעתו ומבססה על שתי עילות שונות, כמו ביסוס התובענה בחלקה על עילת נזיקין ובחלקה - על חוזה. ביהמ"ש המחוזי הורה פעם על עיכוב התובענה רק באותו חלק הנוגע לחוזה בין התובעת למבקשת, בפוסקו כי יתרת התובענה, עד כמה שנוגעת היא לעילת נזיקין בין הצדדים (וביחוד בין התובעת ליתר הנתבעים) צריכה להישאר בבית המשפט. ביהמ"ש העליון ביטל הבחנה זו: לא זו בלבד שאין כל מניעה לכך, שבורר ידון גם בתביעות נזיקין אם הסכם הבוררות מסמיכו לכך, אלא שאין כל הצדקה למבחן המהותי: "המבחן היחיד הקובע הוא המבחן הפרסונלי". הוא הדין אם התובע מגיש תביעה מקבילה בבית המשפט, בעתרו לסעד אחר, שלדעתו הבורר לא יוכל לתיתו. במקרה זה יעכב בית המשפט את ההליכים, כדי למנוע דיון כפול".

גם העובדה שהצדדים קבעו כי יו"ר איגוד לשכות המסחר הוא שיבחר את הבורר, תומכת בדעה שהסכמת הצדדים חלה לא רק על ליקויי בנייה, בהבדל מבחירה ביו"ר ארגון הקבלנים או מנכ"ל מרכז הבניה לדוגמה.

לפיכך לא מצאתי אף בטענה זו טעם שלא לעכב ההליכים.

6. אשר על כן, ומכח הסמכות הנתונה לי עפ"י סעיף 5 לחוק הבוררות, אני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה זו כנגד המבקשות.

בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום ה' באדר, תשס"ב (17 בפברואר 2002) העדר הצדדים.
המזכירות תעביר עותק ההחלטה לצדדים.
מותר לפרסום מיום 17/02/2002.
רונית פינצ'וק - אלט
, שופטת
א בית משפט שלום 11627/00 מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ נ' ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 17/02/2002)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ      דוח מידע משפטי על ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מ. ברקן הנדסה בע"מ ,כפיר מעליות חב' בע"מ      דוחות מידע עסקי על ר.וויו ניהול פרויקטים בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן