מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ - רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
 
מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ - רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ8954/04 בשא     30/01/2005תיקים נוספים על מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ
תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
בשא 8954/04 מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ נ' רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
בעניין:
1בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים
בשא008954/04

בתיק עיקרי: א
008315/04

בפני
:
כב' השופט משה סובל
תאריך:

30/01/2005מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ
בעניין:


מבקשת

ר. פרץ
ע"י ב"כ עו"ד


נ
ג
ד


רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"ממשיבה

א. גבאי
ע"י ב"כ עו"דהחלטה

המבקשת (הנתבעת 1 בתיק העיקרי) והמשיבה (התובעת שם) הגישו לבית המשפט ביום 13.7.04 הודעה על הסכמה חלקית לגופה של התביעה, והסכמה דיונית לגבי יתרתה הנוגעת לתשלום הארנונה. ההסכמה הדיונית אמרה כי הצדדים "יגיעו ביניהם להסדר בנוגע לתשלום הארנונה שעל הנתבעת לשלם לתובעת ו/או לעיריית ירושלים, וזאת תוך מספר שבועות. באם לא יגיעו הצדדים להסכמה באשר (ל)חוב הארנונה אזי תגיש הנתבעת כתב הגנה לבית המשפט עד ולא יאוחר מיום 15.10.04". הסדר כאמור לא הושג, ומאידך גיסא המבקשת לא הגישה כתב הגנה עד המועד שהוסכם, ולפיכך ניתן נגדה ביום 28.10.04, לבקשת המשיבה,

פסק דין
חלקי בהעדר הגנה על סכום התביעה בקשר לארנונה (143,196 ₪) והוצאות (14,000 ₪).

המבקשת עותרת לביטול פסק הדין וטוענת, ראשית, כי כתב ההגנה לא הוגש על ידה במועד בשל משא ומתן אותו המשיכה לנהל עם המשיבה עד למועד נתינתו, ושנית, כי סיכוייה להצליח להתגונן נגד התביעה הנם טובים.

אתחיל מהטענה השניה. המבקשת אינה כופרת בחובתה לשלם את הארנונה העירונית עבור התקופה בה החזיקה במושכר, אך טוענת כי המשיבה לא הוכיחה שהחוב לעיריית ירושלים בגין הארנונה עומד על הסכום הנקוב בכתב התביעה ובפסק הדין. זאת, הן בשל הפער הניכר בין תעריפי הארנונה למגורים לעומת משרדים, והן בשל זכאותה של המבקשת להנחה בתעריף בהיותה חברת טכנולוגיה. המשיבה אינה מתמודדת בתשובתה לבקשה לביטול פסק הדין עם טענה זו באופן ישיר, אלא רק טוענת כי פתוחה בפני
המבקשת האפשרות להסדיר את החוב במישרין מול עיריית ירושלים ולהציג בפני
ה את כל טענותיה להפחתתו. אולם הלא פסק הדין לא חייב את המבקשת בפרעון החוב ישירות לעירייה אלא בתשלומו למשיבה, ולפיכך זכותה של המבקשת להשיג על הסכום הנקוב בפסק, ככל שקיימת אפשרות שהוא שגוי. כך, במיוחד, בשים לב לכך שנספח ה' לכתב התביעה, עליו מבוסס הסכום הנתבע בו בגין הארנונה, כולל בתוכו שתי חלופות (מגורים ומשרדים), שהפער ביניהן עומד על מאות אחוזים, בעוד הסכום הנתבע הוא הגבוה מביניהן, ומטרות השכירות על פי הסכם השכירות הולמות את שתי החלופות. די בכך כדי לגלות הצדקה לביטול פסק הדין, שהרי סיכוי לפיו בירור טענות ההגנה יוביל להקטנת החוב הפסוק, אף כי לא לביטולו, מספיק על מנת ש

פסק דין
שניתן בהעדר הגנה יבוטל, בתוקף הזכות החוקתית לגישה לבית המשפט (רע"א 8292/00 יוספי נ' לוינסון, תק-על 2001(1) 1120; ש. לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט) עמ' 204).

בהיות סיכויי ההגנה השיקול העיקרי לעניין ביטול

פסק דין
שניתן על פי צד אחד, הכף נוטה אצלנו לעבר הביטול גם אם המבקשת לא נהגה כהלכה כאשר הסתמכה על ניהולו של משא ומתן עם המשיבה ולא דאגה להצטייד בארכה להגשת כתב ההגנה לאחר המועד שנקבע להגשתו בהודעה המוסכמת מיום 13.7.04. על מחדל זה ניתן – ובנסיבות שלפנינו צריך – לפצות את המשיבה באמצעות פסיקת הוצאות. המשיבה אינה מכחישה בתשובתה את הטענה בדבר ניהולו של משא ומתן בסמוך למתן פסק הדין, אלא רק מציינת כי הטענה "נטענת בעלמא"; על מנת להכחיש את הטענה היה על המשיבה לצרף לתגובה תצהיר כמענה לתצהיר התומך בבקשה (תקנה 241(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984); ובנסיבות אלה אין לראות בהתנהלות המבקשת כחורגת מרשלנות בניהול ענייניה שאינה מגיעה כדי זלזול מכוון בהליך השיפוטי. אם צריך לכך ראיה נוספת הריהי מצויה בעובדה שהמבקשת הסכימה למתן פסק הדין החלקי ופרעה את חובה על פיו סמוך ממש לנתינתו.

מטעמים אלה אני מחליט כי פסק הדין החלקי מיום 28.10.04 יבוטל בתנאי ולאחר שהמבקשת תשלם למשיבה תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו את ההוצאות הכרוכות בנטילת פסק הדין החלקי, בסך של 2,000 ₪ ומע"מ.


ניתנה היום כ' בשבט תשס"ה (30 בינואר 2005) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.משה סובל
, שופט
בשא בית משפט שלום 8954/04 מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ נ' רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ (פורסם ב-ֽ 30/01/2005)תיקים נוספים על מדיאסליד טכנולוגיות בע"מ
תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט