רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ עו"ד צבי שילה עו"ד אילן שפירא
 
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא

מידע על צבי שילה    מידע על אילן שפירא   


9061/04 בשא     13/01/2005תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עו"ד צבי שילה
תיקים נוספים על עו"ד אילן שפירא
בשא 9061/04 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא
בעניין:בתי המשפטבית משפט השלום ירושלים
בש"א009061/04

בתיק עיקרי: א
005842/03

לפני
כב' השופט יחזקאל ברקלי
טיוטא 2
01/02/2005
1


בעניין:
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מע"י ב"כ עו"ד ריכטר ואח'
המבקשת


נ
ג
ד


עו"ד צבי שילה
עו"ד אילן שפיראהמשיבים

החלטה

א.
כללי

1.
המבקשת, רמות ארזים חברה לבניין ולהשקעות בע"מ, הנה הנתבעת בתיק העיקרי אשר עניינו תשלום שכר טרחת עורך דין במסגרת הסכם ייצוג משפטי שנערך בין הצדדים (להלן: "ההסכם").
2.
הבקשה היא להורות על מחיקת תצהיר עדות ראשית של עד התביעה– מר אילן קסוטו (להלן: "קסוטו"), וכן על מחיקת סעיף 7 תצהיר עדות ראשית של המשיב 2- עוה"ד אילן שפירא (להלן: "שפירא"), אשר הוגשו מטעם המשיבים (להלן: "התצהירים").

ב.
נימוקי המבקשת

3.
העדר רלוונטיות - לטענת המבקשת, בנסיבות בהן סלע המחלוקת בתיק העיקרי הוא פרשנות נוסחת החישוב בהסכם, ומקום שעל הייצוג אין מחלוקת, הרי שאין באמור בתצהירים כדי לשפוך אור על כוונת הצדדים במועד כריתת ההסכם.
4.
שינוי/הרחבת חזית – לטענתה, אין מדובר אלא בהעלאת טענות חדשות הנטענות לראשונה אשר זכרן לא בא בכתבי הטענות ולכן מדובר בשינוי חזית.

ג. תגובת המשיבים
5.
לצורך הכרעה בשאלה העומדת לדיון בתיק העיקרי, על בית המשפט לדעת וללמוד מה בדיוק היו נסיבות חתימת ההסכם, מה הוביל להתקשרות מה הוסבר למבקשת ומה הבינה, וכן על יסוד מה התבססה הבנתה של המבקשת. לצורך כך נדרשו המשיבים לפרט את כל העובדות והנסיבות של עריכת ההסכם וכך עשו. כל זאת כדי ללמוד על אומד דעתם של הצדדים להסכם על מנת לפרשו נכונה.
6.
אין בתיאור הנסיבות שהובילו לכריתת ההסכם כדי לשנות או להוסיף עילה ולשנות בכך את האמור בכתב התביעה. קסוטו לא היה צד להסכם ואינו מחוייב בגינו, חשיבות עדותו נעוצה בעובדה שהוא זה שידע את מצב המבקשת לאשורו והוא זה שלמעשה פעל על פי בקשת מנהל המבקשת, נחלץ לעזרתו ויצר את הקשר בין המשיבים למבקשת אשר הוביל לכריתת הסכם ההתקשרות.
7.
לפיכך, יש לדחות בקשת המבקשת.

ד.
דיון

8.
תחילה יוער כי איני רואה על איזה בסיס משפטי נסמכת הבקשה. אין מדובר במחיקת דברים מיותרים או מסובכים הנטענים בכתבי הטענות אלא בתצהירי עדות ראשית עסקינן. לא ברור לי כלל שניתן למנוע מעד בשלב זה להצהיר על עובדות הנמצאות בידיעתו או "לסנן" את עדותו, שכן זוהי בדיוק מטרתו של הליך הגשת התצהירים ולא ניתן למנוע מצד להביא ראיותיו להוכחת טענותיו.
9.
בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בסעיף 521 אשר עניינו עריכת תצהיר נאמר "תצהיר יהא ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים ומכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא, אלא שבבקשות ביניים רשאי הוא להצהיר גם לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך" ותו לא. דהיינו, ההגבלה היחידה היא "עובדות שיכול להוכיחן מתוך ידיעתו". באם לא יעמוד בכך המצהיר הרי שפתוחה בפני
המבקשת האפשרות לחקור אותו על כך בחקירה נגדית ואם היא סבורה שאין דבריו רלוונטים לסוגיה ולחילופין, אין בהם כדי לבסס את טענות התביעה הרי שיש מקום להתייחס לכך בשלב הסיכומים.
10.
למעלה מן הדרוש יוער כי לאחר שעיינתי בתצהירים לא מצאתי את טענות המבקשת ענייניות שכן, כדי להגיע להחלטה בתיק העיקרי, וליתן פרשנות נכונה להסכם שנכרת בין הצדדים, ולכוונתם באשר לחישוב התשלום המגיע, הרי שיש ללמוד על הנסיבות והגורמים שהובילו לכריתתו .
11.
(בעניין זה ראה דברי כבוד השופט רובינשטיין בע"א 898/03 - בנק לאומי לישראל בע"מ נ' גניה חזן ואח', תק-על 2004(4) 729 פסקה 15: "סעיף 25 (א) לחוק החוזים (חלק כללי) קובע: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו - מתוך הנסיבות" וכבר פורש הסעיף בפסק הדין מדינת ישראל נ' אפרופים הנזכר, מפי המשנה לנשיא (כתארו אז) ברק (עמ' 312-311) כי: "חוזה מתפרש על פי אומד דעתם של הצדדים. אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו").
12.
לכן, אני מוצא שתצהירו של קסוטו אף אם אין בו כדי להועיל בהחלט אין בו כדי להזיק. מה גם שהיה שותף למשא ומתן שנוהל לעניין שכר הטרחה וייתכן ויהא בעדותו כדי לשפוך אור על הסכסוך. אשר לטענות המבקשת לגבי סעיף 7 לתצהיר שפירא, על כך שטענה זו נטענת לראשונה, איני רואה עין בעין עם המבקשת אף בעניין זה. מדובר בארוע אחד, תוכנה של פגישה שקדמה לחתימת ההסכם, שהנה חלק מרצף השתלשלות הארועים כפי שמציגים אותה המשיבים ואם סבורה המבקשת כי אין ההסכם חל עליהם ו/או מושפע מהם, או שלגרסתה לא כך היו הדברים, הרי שעליה להפריכה על ידי הבאת ראיות לסתור.
13.
אני סבור כי עילת התביעה נותרה אותה עילה (מה גם שלמעט העובדה שהמבקשת העלתה טענה זאת לא טרחה להסבירה ולבססה), ואין בתצהירים כדי להרחיב את חזית המחלוקת. מדובר בעובדות אשר המשיבים סבורים כי יש בהן כדי לבנות את טענותיהם.
14.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקשת לשלם למשיבים שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בצירוף, מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד זה ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום ג' בשבט, תשס"ה (13 בינואר 2005), בשעה

12:35:09 pm

בהעדר הצדדים.


יחזקאל ברקלי
, שופט


009061/04בשא130 ענת ינירבשא בית משפט שלום 9061/04 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא (פורסם ב-ֽ 13/01/2005)תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עו"ד צבי שילה
תיקים נוספים על עו"ד אילן שפירא
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט