דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ , דוד הבר - עמותת מורים בונים לוד - עמבל , 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ דוד הבר עמותת מורים בונים לוד - עמבל 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה
 
דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ , דוד הבר - עמותת מורים בונים לוד - עמבל , 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה

מידע על דוד הבר    מידע על עמותת מורים בונים לוד - עמבל   


698/94 א     21/08/2003תיקים נוספים על דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ
תיקים נוספים על דוד הבר
תיקים נוספים על עמותת מורים בונים לוד - עמבל
תיקים נוספים על 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה
א 698/94 דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ , דוד הבר נ' עמותת מורים בונים לוד - עמבל , 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה

1. דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ

2. דוד הבר

בעניין:
התובעים
אילן מוריאנו

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1. עמותת מורים בונים לוד - עמבל

2-88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה


הנתבעים
יואב לוי

ע"י ב"כ עו"ד
1. עמותת מורים בונים לוד-עמבל
2. 2-88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה

ובעניין:
התובעים
נ ג ד
1. דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ

2. דוד הבר


הנתבעים
פסק דין

הרקע
1. דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בנייה בע"מ, היא קבלן לעבודות בנייה בשליטתו של דוד הבר
.
בעמותת מורים בונים לוד התאגדו חברים לצורך הקמת 118 בתים לחברי העמותה בשכונת נוה נוף שבלוד.
העמותה פרסמה מכרז להקמת הבתים. המכרז הוכן על ידי חברת טריפל אר. הקבלן לא השתתף במכרז.

טריפל אר פנתה לקבלן בשם העמותה, ובעקבות משא ומתן נחתם ביום 4.4.91 הסכם שלפיו יקים הקבלן 30-50 בתים תוך 12 חודש. לאחר מכן הוסכם להגדיל את מספר היחידות שתוקמנה ל-70.

בין הצדדים התגלו חילוקי דיעות ובעקבותיהם הוגשו לבית המשפט שתי התובענות שבפני
. ביום 26.3.97 הגיעו בעלי הדין להסכם דיוני שעל-פיו יאוחד הדיון בשתי התובענות. כן הוסכם כי בית המשפט יכריע בשלוש פלוגתאות:

"א. החוזה בין הצדדים הוא פאושלי או למדידה ואם הוא למדידה לפי איזו שיטת מדידה (כפי שנוסח בפרוטוקול בית המשפט - האם הוא חל על המטרים הרבועים המופיעים כנספח לחוזה (טבלה א') או האם הוא מכפלה של 1,400 ₪ למטר לפי מדידה מטרית).

ב. האם יש עילות תביעה כנגד חברי העמותה (נתבעים 2-39 בת.א. 695/94) ומהן או האם יש לדחות את התביעות נגדם (במידה ובימ"ש יכריע כי קיימת עילת תביעה בעילה של התעשרות שלא כדין והוא ינחה את הבורר כיצד לבדוק לגבי כל נתבע האם היתה התעשרות ומה היא גובהה).

ג. סמכות ה"מפקח" (חברת טריפל אר) כפוסק בעניינים שונים נשוא התובענות."

כן הוסכם שלאחר הכרעת בית המשפט יועבר הדיון בתובענות להכרעת מהנדס שישמש בורר.
יש להצטער על כך שכוונת בעלי הדין כולם להביא ליישובה של המחלוקת בהקדם לא התממשה והדיונים בפני
בית המשפט התארכו, וכך אף סיכומיהם של בעלי הדין בכתב. על כל פנים איפשר ההסכם הדיוני להתמקד בשלוש השאלות שהן סלע המחלוקת שבין בעלי הדין.

חוזה פאושלי או לפי מדידה
2. המחלוקת הראשונה והעיקרית בין בעלי הדין היא בדבר מהות ההתקשרות ביניהם. אם התשלום המגיע לקבלן הוא על בסיס "פאושלי" או על בסיס מדידה. גם לגבי מהותו של הבסיס למדידה אין הסכמה בין בעלי הדין, אם המדידה צריכה להיות של העבודות שבוצעו כפי שבוצעו בפועל או על יסוד התוכניות.

הסכם פאושלי מהו
3. השאלה הראשונה היא מה הוא הסכם פאושלי.
העמותה מציעה בסיכומיה את הגישה הבאה להסכם פאושלי (בפסקאות 73-74):

"בהסכם פאושלי מסכימים הצדדים מראש מה בדיוק יבצע הקבלן, כאשר התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות המצורפים לחוזה מגדירים את העבודה שתבוצע, ומה כלול בה בדיוק. כן מסכימים הצדדים איזה מחיר כולל וסופי יקבל הקבלן תמורת ביצוע עבודה זו. עוד מסכימים צדדים בהסכם פאושלי כיצד יתומחרו שינויים בעבודה, כאשר שינויים מוגדרים אך ורק כשינויים בתוכניות או במפרטים עליהם הוסכם מראש. בהסכם עם מחיר קבוע (פאושלי) מוטל הסיכון על הקבלן לגבי כמות העבודה או החומרים שיידרשו על ידו בפועל לביצוע העבודה ... או בדבר עלות ביצוע העבודה מוטל במלואו על הקבלן.

המהות של הסכם פאושלי היא שהקבלן אינו יכול לחלוק על חישובי כמויות או על חישובי שטחים משום שהם "אינם למדידה"."

בסעיף 0060 למפרט הבינמשרדי, מוגדר מחיר פאושלי: "פאושל פירושו מחיר חוזה סופי ללא מדידת כמויות".

קביעתו של מחיר פאושלי תיתכן באחת משתי דרכים: האחת היא בציון הסכום הסופי בחוזה שבין הצדדים או על ידי צירוף לחוזה של תוכניות וכתב כמויות מלא. במקרה זה המחיר הסופי ניתן לחישוב על ידי סיכום כתב הכמויות (כך נאמר בסעיף 0061 למפרט).
4. טוען הקבלן שבמקרה שבפני
לא התקיים אף אחד משני התנאים האמורים. רודד (שהעיד מטעם העמותה) אישר את טענת הקבלן (בעמ' 579). כן אמר כי "מספר סופי היה בלתי אפשרי" (עמ' 585) שכן לא היה כתב כמויות "שמחייב מבחינת המשך הפרוייקט".
מכאן מבקש ב"כ הקבלן להסיק כי אין מחיר סופי בין הצדדים וכי התמורה צריכה להיקבע על פי מדידה.

5. רודד העלה אפשרות של מחיר פאושלי לכל דגם של בית, להבדיל ממחיר פאושלי לפרוייקט כולו. אלא שרודד אישר כי אין מסמך שבו נקבע מחיר פאושלי לדגמים של בתים (עמ' 630).

6. לענין הקביעה אם החוזה הוא פאושלי אם לאוו, יש חשיבות רבה לפירושו של סעיף 1לנספח השינויים לחוזה שנחתם ביום 4.4.91 (נספח י"ב לחוזה), שבו נאמר:

"המחיר למטר מרובע בניה בכל הדגמים ובכל הגדלים בכל דגם ודגם הינו אחיד ויעמוד על 1,400 שקל חדש."

לאמור בסעיף זה לא יכולה להיות כל משמעות מלבד הנקיטה בשיטת המדידה. יש למדוד את השטח ולהכפיל בו את הסכום של 1,400 ₪. טיעון כי הכוונה בסעיף זה היא למחיר פאושלי לכל יחידה או לכל דגם הוא מופרך מעיקרו. לו התכוונו הצדדים לחישוב תיאורטי של המחיר הפאושלי לכל דגם, ניתן היה לערוך את המכפלה ולציין את התוצאה ליד כל דגם. היה הגיון רב לעשות כן, לו אכן התכוונו הצדדים למחיר פאושלי לכל דגם, שכן בדרך זו היה כל חבר עמותה יודע בדיוק מה המחיר יצטרך לשלם תמורת הדגם אותו רכש. נראה שהחותמים על נספח השינויים סברו שהדבר לא ניתן באותו שלב וקבעו את הצורך לחישוב המחיר של כל דגם.

7. בפרטיכל מס' 17 מיום 11.4.91 מישיבת הוועד המנהל של העמותה, נרשמו מפי אורי רודד הדברים הבאים:

"המחיר 1,400 ₪ הוא נתון לצורכי התחשבנות עם הקבלן ברמת הפרוייקט."

האמירה שהמחיר למ"ר הוא בסיס להתחשבנות משמעה שתהיה מדידה והתשלום לקבלן יהיה לאחר עריכת התחשבנות. עוד יוער שכעולה מדברי רודד באותה ישיבה, באותו שלב דובר על הקמת הפרוייקט באמצעות קבלנים אחדים, והמחיר האחיד לכל מ"ר סוכם בהנחה שכל קבלן יקבל חלוקה שווה של דרך הדגמים השונים. גישה זו מתיישבת עם הצורך לערוך ההתחשבנות עם כל קבלן על דרך של מדידה.

8. עוד יצוין כי בנספח השינויים נזכרת המילה "פאושלי" בסעיף 14 שבו נאמר:

"למניעת ספק מובהר בזאת כי ארון החשמל ולוח חשמל הינם חלק מהחוזה הפאושלי וכלולים במחיר היסוד."

ההתייחסות כאן למונח חוזה פאושלי אינה באה לבטל מדידה אלא לציין כי אותם הפריטים של ארון החשמל ולוח החשמל כלולים במחיר המוסכם, דהיינו 1,400 ₪ למ"ר.

שיטת המדידה
9. משקיבלתי את טיעון הקבלן כי לא סוכם על מחיר פאושלי לא לפרוייקט ולא לכל דגם ודגם, וכי יש לנקוט בדרך המדידה, נותר להכריע במחלוקת נוספת שבין בעלי הדין והיא באשר לנושא המדידה.

לכאורה, הגיונם של דברים הוא שמשלא הסכימו הצדדים על מחיר פאושלי אלא על מחיר לפי מדידה, הרי הכוונה למדידה של העבודות שבוצעו. הקבלן אכן טוען כי יש לחשב את התמורה המגיעה לו על-פי התוכניות שלפיהן הוקמו הבתים.
העמותה טוענת כי המדידה צריכה להיות על פי האמור בטבלה א'. טבלה א' מהווה ככותרתה: "טבלת ריכוז מחירים". מצויינים בה הדגמים השונים, כאשר ליד כל דגם רשום שטח קמת קרקע ושטחה של קומה א'. העמותה טוענת כי טבלה א' מהווה חלק ממסמכי החוזה, וכי במסמך סיור הקבלנים יש התייחסות לטבלה א'. אלא שקבלת טיעונה של העמותה, שלפיו טבלה א' מהווה חלק מהחוזה אינה משמיעה דבר לעניין משמעותה של טבלה א' ויישומה. בצדק טוען הקבלן שאין במסמכי החוזה התייחסות למשמעותה של טבלה א'.
העמותה טוענת (בפיסקה 188 לסיכומיה), כי:

"הצדדים קבעו מחיר אחיד למ"ר פאושלי בסך 1,400 ₪, בשתי הקומות של כל הבתים, ולכל הדגמים השונים המפורטים בטבלה א', אך הבהירו כי מחיר זה כבר כולל בתוכו את פרק 57, שהן עבודות מחוץ למבנה והן למדידה."

טיעונה של העמותה שעליו חוזרים בסיכומים הלוך וחזור, אינו עולה מהמסמכים. כאמור, אין בחוזה התייחסות למשמעותה של טבלה א'. נראה שצירופה נועד למתן מידע לחברי העמותה בדבר שטחו של כל דגם, כמובן שבצירוף המחיר של 1,400 ₪ למ"ר. אין בשום מקום בחוזה אמירה כי אותה מכפלה של מחיר למ"ר (1,400 ₪) במספר המטרים, יהווה את המחיר הסופי. דבר כה משמעותי אין ללמוד בדרך הפתלתלה שהעמותה מציעה.
ניתנה היום כ' באב, תשס"ג (18 באוגוסט 2003) בהעדר.

דר' גבריאל קלינג
, שופט
סגן נשיא
1
בתי המשפט
אז' 000698/94
אז' 152/96
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
21/08/03

כב' השופט דר' גבריאל קלינג
, סגן נשיא
בפני
:

א בית משפט מחוזי 698/94 דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ , דוד הבר נ' עמותת מורים בונים לוד - עמבל , 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה (פורסם ב-ֽ 21/08/2003)תיקים נוספים על דו בר ובניו (1983) חברה לעבודות בניה בע"מ
תיקים נוספים על דוד הבר
תיקים נוספים על עמותת מורים בונים לוד - עמבל
תיקים נוספים על 88 עובדיה שי ו-87 חברי העמותה
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט