אנדרטקס בע"מ - גוליאן אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אנדרטקס בע"מ גוליאן אחזקות בע"מ
 
אנדרטקס בע"מ - גוליאן אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על אנדרטקס בע"מ | תיקים נוספים על גוליאן אחזקות בע"מ

39104
111394/02 בשא     04/04/2002
בשא 111394/02 אנדרטקס בע"מ נ' גוליאן אחזקות בע"מ
1
בתי המשפט
בשא111394/02
בית משפט השלום תל אביב-יפו
04/04/2002
תאריך:
כב' השופטת ענת ברון

בפני

אנדרטקס בע"מ

בעניין:
המערערת

נ ג ד
גוליאן אחזקות בע"מ
המשיבה

גריפ עיצובים בע"מ
ובעניין:
המחזיקה

פסק דין
1. בפני
ערעור על החלטת כב' הרשם אטיאס שניתנה ביום 31/3/2002, בתיק בש"א 111324/02, במסגרת ת.א. 167267/02, בה דחה את בקשתה של המערערת למתן צו עיקול זמני על כספים המגיעים למשיבה מאת המחזיקה, עד לסכום של 260,000 ₪.

המשיבה ניהלה בעת הרלוונטית חנות למכירת מוצרי הלבשה בקניון השלום במרכז עזריאלי בתל-אביב.

הבקשה למתן צו עיקול זמני הוגשה בד בבד עם הגשת תביעה על ידי המערערת נגד המשיבה בגין סחורה - מוצרי הלבשה - שהמשיבה רכשה מאת המערערת ונטען שלא שולם עבורה, הגם שהסחורה סופקה זה מכבר.

כב' הרשם נימק את דחיית הבקשה בכך שהטענות שנטענו על ידי המשיבה בדבר קיומו של "יסוד ההכבדה", אינן נתמכות בראיות מהימנות לכאורה.

יוער, למען הסדר, כי התביעה הוגשה גם נגד מנהל המשיבה והבעלים בה, מר דלויה יאן, בטענה שהוא שותף למעשה ההונאה הנטען של המשיבה ומשכך יש להרים את מסך ההתאגדות החוצץ בין החברה המשיבה לבינו. צו העיקול נתבקש נגד המשיבה בלבד.

בתוקף הסמכות הנתונה לי, כאמור בתקנה 406א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), נדון הערעור במעמד צד אחד.

2. מהבקשה למתן צו העיקול הזמני והתצהיר התומך בה עולה, כי התובענה נסמכת על ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה נגד המשיבה.

בגין סחורה שנרכשה על ידי המשיבה מאת המערערת, שילמה המשיבה בשיקים, אשר הוחלפו בשיקים שזמן פרעונם מאוחר יותר, ונטען שכך נעשה מחמת קשיי תשלום של המשיבה.

אלא, שאחד מאותם השיקים שהוחלפו, שיק על סך 10,000 ₪ שזמן פרעונו 10/3/2002, חזר תוך ציון שניתנה לגביו הוראת ביטול.

משכך ובעקבות פניית המערערת למשיבה, שבה המשיבה והחליפה את השיקים - שכבר הוחלפו בעבר - בשיקים שזמן פרעונם שונה ומאוחר לשיקים הקודמים (להלן: "סדרת השיקים האחרונה").

ואולם, גם השיק הראשון בסדרת השיקים האחרונה, שיק בסכום של 12,500 ₪ שזמן פרעונו 25/3/2002, הוחזר תוך ציון שניתנה לגביו הוראת ביטול.

משחזר השיק הראשון מהסדרה האחרונה, סבורה המערערת, כפי שנטען בתצהיר מנהלה, כי יש להניח שהודעת ביטול ניתנה גם ביחס ליתרת השיקים.

3. לצורך מתן צו עיקול, צריך שהבקשה תהא נתמכת בראיות מהימנות לכאורה הן בנוגע לקיומה של עילת התביעה והן בנוגע לקיומו של יסוד ההכבדה.

ככל שעסקינן בעילת התביעה, סבורתני, ונראה כי כך סבר גם כב' הרשם, כי התביעה נתמכת בראיות מהימנות לכאורה, והכוונה לשיקים, כאשר נראה, לאור השתלשלות האירועים שפורטה בתמצית לעיל, כי קיימת הפרה צפויה גם בנוגע ליתרת השיקים שטרם הגיע זמן פרעונם.

4. ואולם סבורתני, כי השתלשלות האירועים כפי שפורטה - החלפת שיקים בשיקים, פעם ועוד פעם, ומתן הוראות הביטול כאמור - תומכת גם בקיומו של יסוד ההכבדה, כאשר השיקים המוחלפים והוראות הביטול מהווים את הראיה המהימנה הנדרשת לצורך שלב זה של הדיון, גם בהקשר זה.

מנהל המערערת לא הסתפק בכך ופירט בתצהירו עובדות, שלטענתו נתבררו לו ולמנהל השיווק בבירור שערכו, ופורטו ברמת פירוט ראויה, המצביעות לכאורה על כך שהמשיבה פעלה החל מ-1/3/02 למכירת הסחורה שבחנות שבהנהלתה במחירי הפסד, וכי הוראת קבע שניתנה לקניון עזריאלי תמורת דמי השכירות חזרה לאחרונה. כן עולה מתצהיר מנהל המערערת, כי למשיבה נושים נוספים וכי נודע לו כי לעובדי החנות, בעודה בהנהלת המשיבה, שולמה משכורת חלקית בלבד.

לא רק זאת, אלא שנתברר למערערת כי מנהל המשיבה, מר דלויה יאן, מכר את החנות לגריפ עיצובים בע"מ ח.פ. 9-300778-51 שבבעלות עופר כהן (להלן: "המחזיקה") וברח לצרפת.

מתצהיר נוסף שהגיש מנהל המערערת במסגרת הערעור עולה, כי אמנם המחזיקה היא שיושבת כיום במען הרשום של המשיבה בקניון עזריאלי.

5. המערערת מבקשת כי צו העיקול יינתן ביחס לכספים המגיעים מאת המחזיקה למשיבה תמורת רכישת עסקה של המשיבה.

בנסיבות המתוארות לעיל נראה, כי גם איזון האינטרסים המתחייב מהוראת תקנה 362(ב) לתקנות, תומך בהטלת העיקול הזמני.

שכן ממה נפשך?

אם יתברר כי אין ממש בטענות המערערת וכי המשיבה יושבת לבטח בחנות שבקניון עזריאלי ולא מכרה את עסקה וברחה מן המקום, ממילא לא יתפוס העיקול דבר.

ואם נעשתה עסקה כזו והמשיבה מתחמקת מתשלום חובותיה, שהרי נתנה הוראת ביטול ביחס לשיקים ששולמו בגין סחורה שנטען שסופקה לה וקיימת, לכן, לכאורה, הפרה צפויה גם ביחס לשיקים האחרים, הרי שיש הצדקה למתן צו העיקול הזמני.

6. התוצאה הינה, איפוא, כדלקמן:

א. ניתן בזה צו עיקול זמני אצל המחזיקה על סכומים המגיעים או שיגיעו הימנה למשיבה עד לסכום של 237,717 ₪ צמוד למדד הידוע בעת הגשת התביעה.

ב. בנוסף להתחייבות עצמית שהמציאה המערערת, עליה להמציא ערבות צד ג' בסכום של 50,000 ₪, צמוד למדד הידוע היום, כאמור בתקנה 364(א) לתקנות וערבון כספי בסכום של 7,500 ₪ צמוד למדד הידוע היום, כאמור בתקנה 364(ב) לתקנות.

ג. המערערת תמציא במסירה אישית למשיבה העתק של צו זה, הבקשה והמסמכים המצורפים אליו, כמו גם כתבי הערבות, בתוך 3 ימים מעת שהצו יומצא לה.

ד. צו זה יפקע כאמור בתקנה 370 לתקנות.

7. בקשה לביטול צו העיקול הזמני, אם תוגש, תידון בפני
הרשם.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לידי ב"כ המערערת באמצעות הפקסימיליה.

ניתן היום 04/04/2002, בהיעדר הצדדים וב"כ.

ענת ברון
, שופטת
בשא בית משפט שלום 111394/02 אנדרטקס בע"מ נ' גוליאן אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/04/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן