ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ - א.צ.א הדס דרום בע"מ

 
ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ - א.צ.א הדס דרום בע"מ
6517/00 א     09/08/2001
א 6517/00 ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ נ' א.צ.א הדס דרום בע"מ
1
בתי המשפט
א 006517/00
בית משפט השלום באר שבע
09/08/2001
תאריך:
כב' השופט אברהם יעקב
- סגן נשיא

בפני
:

ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ

בעניין:
התובעת
נגד
א.צ.א הדס דרום בע"מ
הנתבעת
פסק דין
1. 1. התובעת הגישה כנגד הנתבעת 3 שיקים לביצוע בלשכת ההוצל"פ. הסכום הנתבע באותה בקשה לביצוע שטרות היה סכום קרן של 585,900 ₪.
הוגשה התנגדות לבצוע השטרות וכן תצהיר נוסף בשלב מאוחר יותר כך שבסיכומו של דבר טוענת הנתבעת לקיזוז של 420,272 ₪.
מערכת היחסים בין הצדדים היתה של קבלן ראשי וקבלן משנה. הנתבעת היתה הקבלן הראשי לבצוע פרוייקט והתובעת היתה קבלן המשנה לעבודות חשמל.
בין הצדדים נערך חוזה בכתב ידה של בתו של מר סופר, מנהל הנתבעת. ההסכם צורף לתצהירו של מר סופר.

טענות הקיזוז של הנתבעת הן כדלקמן:

א. א. התובעת בצעה עבודות נוספות בפרוייקט, מעבר למה שנאמר בהסכם, ולכן זכאית הנתבעת ל-12% מתקבוליה של התובעת עקב אותן עבודות - כאמור בהסכם.

ב. ב. הנתבעת שילמה לתובעת סכום כסף עבור התייקרויות, אלא שהיא שילמה סכום גדול מן המגיע ולכן יש לקזז את היתרה.

ג. ג. יש להפחית 12% בסעיף החריגים בהתחשבנות שנערכה בין הצדדים.
ד. ד. על התובעת לשלם לנתבעת דמי השתתפות בפרמיית הבטוח ששולמה ע"י הנתבעת.

ה. ה. על התובעת לפצות את הנתבעת בשל עכוב של שנה בבצוע העבודות.

2. 2. אדון בטענות הקיזוז של הנתבעת אחת לאחת:

א. א. אכן, ההסכם בין הצדדים קובע כי כל עבודה נוספת שתעשה התובעת עבור מזמין
הפרוייקט תזכה את הנתבעת ב-12% מתקבולי התובעת.
אולם העבודות הנוספות להן טוענת הנתבעת אינן עבודות נוספות במסגרת המכרז בו זכתה הנתבעת, אלא עבודות אחרות שהוצאו מכרזים נפרדים בגינם.
פרשנות נכונה של ההסכם מובילה למסקנה שהעבודות הנוספות האמורות שם, הן עבודות נוספות שהתובעת תבצע עבור מזמין הפרוייקט במסגרת העבודות שצריכה הנתבעת לבצע עבור המזמין עפ"י המכרז בו זכתה.
לא ייתכן שמדובר בעבודות נוספות שאינן כלולות כלל במכרז המקורי בו זכתה הנתבעת. פרשנות כזו תעשיר את הנתבעת שלא כדין מכיוון שאם כך, היא תהיה זכאית לתקבול עבור עבודה שמלכתחילה לא היתה צריכה לבצע.
העבודות הנוספות בהן מדובר כאן הן עבודות חשמל שבגינן הוציא המזמין מכרזים נפרדים והתובעת נגשה אליהם כמו קבלני חשמל אחרים.
היא לא זכתה בדבר שהיה שייך לנתבעת ולכן הנתבעת אינה זכאית לדבר בגין עבודות אלה.
לפיכך, אני דוחה טענת קיזוז זו.

ב. ב. טענת הקיזוז השניה היא בדבר תשלום יתר בגין התיקרויות.
התובעת טענה לעניין זה כי הסכום נקבע במו"מ בינה לבין נציג הנתבעת, אשר הכיר בכך שהתובעת זכאית לריבית על סכום ההתייקרויות וסכום הריבית הוא זה הנתבע בטענת קיזוז זו.
הנתבעת לא העידה את נציגה, מר קורס, כך שלא יכולה היתה להזים את טענות התובעת.
מאחר והנטל מוטל על הנתבעת להוכיח את טענות הקיזוז שלה, ומאחר והיא לא עמדה בנטל זה, אני דוחה אף טענת קיזוז זו.

ג. ג. הטענה הבאה עניינה אי הפחתת 12% בסעיף החריגים.
הנתבעת מבססת טענה זו על טעות בחישוב שעשה הנציג שלה מר קורס. כאמור, מר קורס לא הובא להעיד, כך שלא יכול היה להעיד על טעותו הנטענת ע"י הנתבעת.
לעומת זאת, העיד נציג התובעת כי בכל פעם שהיו עבודות חריגות, נוהל מו"מ ונקבע הסכום נטו לו זכאית התובעת. כלומר, הסכום בנכוי אותם 12%.
מאחר וגרסה זו לא נסתרה, אני דוחה טענת קיזוז זו.

ד. ד. הטענה הנוספת עניינה השתתפות של התובעת בפרמיית הביטוח ששולמה ע"י הנתבעת.
הנתבעת בטחה את עצמה ולא את התובעת. אמנם התובעת לא בטחה את עצמה בבטוח מיוחד לפרוייקט זה, אך אין בעובדות אלה כדי להקים את זכותה של הנתבעת להשתתפות כלשהי של התובעת בתשלום פרמיה ששילמה הנתבעת על-פי פוליסה שבטחה אותה.
לפיכך, אני דוחה אף טענה זו.

ה. ה. הטענה האחרונה הינה בדבר עיכוב והארכת ביצוע העבודות בשנה מעבר למוסכם.
התובעת טענה כי העיכובים נגרמו עקב עיכובים של קבלנים אחרים, לרבות הנתבעת, בהם היא תלויה לצורך המשך העבודה.
הנתבעת לא שלחה לתובעת כל התראה בעניין האחור ולא הביאה כל ראייה לטענתה שהתרתה בע"פ בעניין זה.
מר סופר מעיד בעמוד 6 לפרוטוקול כי האיחור נגרם באשמת מזמין העבודה והקבלנים שלו ובאשמת הנתבעת עצמה.
בנסיבות כאלה אין כל אשם הרובץ לפתחה של התובעת והיא אינה אחראית לעכוב בבצוע העבודות.
לפיכך, אני דוחה אף טענה זו.

3. 3. סיכומו של דבר שדחיתי את כל טענותיה של הנתבעת ולכן רשאית התובעת להמשיך בהליכי הגבייה של מלוא סכום השטרות בתיק הוצל"פ 6-00-12541-01 של לשכת ההוצל"פ בתל-אביב.
אני מאשר את העיקול שהוטל בבש"א 10886/00 וזאת באשר לסכום של 57,626 ₪ הנמצא בתיק ההוצל"פ הנ"ל.
בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד ומע"מ, בסכום של 10,000 ₪, כשסכום זה כולל את כל הסכומים שנפסקו כהוצאות ושכ"ט במסגרת הליכי הביניים בתיק זה.
ניתן היום כ' באב, תשס"א (9 באוגוסט 2001) בהעדר הצדדים.
אברהם יעקב
, שופט
סגן - נשיא


א בית משפט שלום 6517/00 ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ נ' א.צ.א הדס דרום בע"מ (פורסם ב-ֽ 09/08/2001)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ      דוח מידע משפטי על א.צ.א הדס דרום בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ארדן פרויקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ      דוחות מידע עסקי על א.צ.א הדס דרום בע"מ