עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ - גדליה קושניר

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ גדליה קושניר
 
עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ - גדליה קושניר1207/98 א     15/06/2001תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ
תיקים נוספים על גדליה קושניר
א 1207/98 עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ נ' גדליה קושניר
13
בתי המשפט
א 001207/98
בית משפט השלום באשקלון
15/06/01
תאריך:
כב' השופטת נחמה נצר

בפני
:
עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ

התובעת:
נגד

גדליה קושניר

הנתבע:
פסק דין
בתאריך 27.1.00 הגיעו הצדדים לידי הסכמה לפיה התבקש ביהמ"ש ליתן פסק דינו בתיק זה על דרך הפשרה, על פי סמכותו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984 (להלן: החוק).

ביהמ"ש (מפי כב' השופטת מ. נד"ב), בהחלטתו מיום 16.2.00, נתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים ולבקשתם אף הורה על הגשת סכומים בכתב.

לעת קבלתם של סיכומי הצדדים בתיק ביהמ"ש, השופטת נד"ב חדלה לכהן בבית משפט זה עקב מעברה לבית משפט אחר ועל פי הוראת סגן הנשיא - כב' השופט ח. נחמיאס הועבר התיק לטיפולי.

יצויין כי קודם להסכמת הצדדים, כאמור לעיל, התיק היה קבוע לשמיעת הראיות ומשכך תצהירי הצדדים, כפי שהוגשו לתיק ביהמ"ש, אף הם עמדו בפני
ביהמ"ש עת גובשו מסקנותיו והערכותיו, כפי שיפורטו להלן.

כידוע קובעת הוראת סעיף 79 א' לחוק כי ביהמ"ש הדן בענין אזרחי מוסמך לפסוק בעניין שלפניו כולו או מקצתו, בדרך של פשרה.
ההסדר שנקבע בסעיף 79 א' לחוק נועד "להחיש את פתרון הסכסוך מחד ולהקל מעומס ההתדיינות שבבתי המשפט מאידך".
ראה דברי ההסבר להצ"ח בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 15) התשנ"א - 1991, ה"ח 2070 בעמ' 322.

אין ספק כי צדדים המסמיכים את ביהמ"ש לפסוק בסכסוך שביניהם על דרך הפשרה מבקשים בכך לקצר את משך ההתדיינות ומשום כך גם לא נקבעו סדרי דין ודיני ראיות מיוחדים להליך זה וזאת בנגוד להליך הפישור והבוררות.
(ראה בענין זה ע"א 1639/97 אגיאפוליס בע"מ נגד הקסטודיה, פ"ד נ"ג (1) 337).

לא למותר יהיה לציין שכבר נפסק כי:
"סעיף 79 א' אינו מונע את ביהמ"ש מלהחליט בגדר סמכותו לקבל את התביעה במלואה או לדחותה במלואה, אם כי יש להניח שנסיבות אלו תהיינה מטבע הענין נדירות" . (ההדגשה אינה במקור - נ.נ.).
(ראה ע"א 3958/95 אדמונד נגד עזבון המנוח אלפרד ואח', תקדין עליון כרך 96 (1) 487).

אם תמצא לשאול מה הועילו חכמים בהתקינם הוראת החוק הנזכרת, הרי שתשובה לכך מצויה בהערותיו של השופט טירקל בענין אגיאפוליס שנזכר לעיל.

מחמת ניסוחם הקולע והמאלף של הדברים אביאם כלשונם:
"בית המשפט הדן שלא על דרך הפשרה חזקה עליו שהוא פוסק בראש ובראשונה על פי הדין שהוא מיישם על העניין שלפניו. עם זאת, אין הוא מנוע מלהביא בחשבון שקוליו - במידה שהדין אינו מציב גבולות לכך - גם שיקולים ראויים אחרים שהם בעיקר שיקולים אנושייים ומוסריים העולים מתוך הנסיבות המיוחדות של הענין ושל המתדיינים... כאשר הבכורה היא כמובן לשיקולי הדין.

גם שיקול דעתו של בית המשפט הפוסק על דרך הפשרה מבוסס הן על הדין והן, על השיקולים הנוספים שהזכרתי. אולם כאן לא ניתנה הבכורה לאלה או לאלה.
ראה בית המשפט לטוב לפניו, ישקול רק - או בעיקר - שיקולים שבדין. ראה לטוב לפניו, ישקול רק - או, בעיקר - אותם שקולים נוספים.
בתהליך ההכרעה רשאי הוא לאחוז באלה כמו באלה, במידה היפה בעיניו. "
(שם בעמ',349 מול האותיות ד-ה. ההדגשות אינן במקור - נ.נ.).

ומן הכלל לסכסוך שבפני
י:

1. אין חולק כי ראשיתו של ההליך בבקשה לביצוע שטר חוב שהגישה התובעת כנגד הנתבע ביחד עם אחר, בלשכת הוצל"פ אשקלון ואשר במסגרתו ביקשה היא לאכוף על הנתבע פרעונם של 2 שטרי חוב כ"א ע"ס 34,500 ₪ (תיק הוצל"פ 7-95-04582-22).

2. הנתבע הגיש את התנגדותו ומשהסכימה התובעת לקבלת ההתנגדות מבלי שהדבר יחשב כהודאה מצדה כטענות הנתבע, נקבע המשך הדיון בתיק העיקרי.

3. הנתבע הורשה להתגונן במסגרת טענותיו כפי שמצאו ביטוי בתצהיריו מיום 21.5.96 ו-11.9.96.

4. הואיל והמדובר בתביעה שטרית והנתבע נתבע מכוח ערבותו לשטרות עליהם חתם כערב, טענותיו כנגד חיובו כללו בין היתר את הטענות כדלקמן:

א. בחתימתו כערב נתכוון הוא לערוב לחוב לטובת עידן שיווק ולא לטובת התובעת - עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ
.

ב. ערבותו אינה ערבות שטרית אלא ערבות רגילה לכן המילים "bon pour aval" נמחקו.

ג. ערבותו הינה ערבות של "ערב יחיד" כמשמעות מונח זה בחוק הערבות כפי שתוקן בשנת 1992.

ד. השטרות ככל שהם נוגעים לעושה השטר, אינם חתומים על ידי מורשי החתימה ועל כן פקעה ערבותו.

ה. כי חתימתו כערב הותנתה בתנאים.

ו. החוב בגינו ניתנה הערבות משולם על ידי בעלי החברה במסגרת תיק הוצל"פ אחר ונוסף שנפתח לשם גבייתו של החוב.

5. מנגד, טוענת התובעת כי שטר החוב נחתם על ידי הנתבע לאחר שהליכי הוצל"פ כנגד החברה ובעליה החלו, אך אלו לא הביאו לגביה ממשית על חשבון החוב ומשכך נדרשה ערבותו של הנתבע ועל כן הטענה כי זו אינה ערבות לשטר לאו טענה היא.

כן טענה התובעת כי גם אם מתקיימים בנתבע הסייגים שנקבעו בחוק הערבות לגבי "ערב יחיד" אין לכך כל רלונטיות במקרה דנן מאחר ונגד החייב העיקרי - לין מערכות ופתוח בע"מ, ניתן ב-14.7.96, צו פרוק.
עוד טענה התובעת כי גם אם השטר לא נחתם על ידי מורשי החתימה מטעם עושה השטר, זה אינו פגם בצורה ועל כן אין בו כדי להפקיע ערבותו של הנתבע.

ציינתי בפני
י העובדה כי שטרות החוב לא נחתמו במהלך העסקים הרגיל שבין התובעת לבין לקוחותיה אלא אלו נחתמו שעה שהיה ברור, כך לפחות לטענת התובעת, כי גבייתו של החוב מהחייבת העיקרית נתקל בקשיים וכי הסיכויים לגביית החוב מהחייבת אינם גבוהים.
ומנגד את העובדה כי שטרות החוב נמסרו לעו"ד וחזקה עליו שהוראות פקודת השטרות ופקודת החברות היו בתחום ידיעתו, עת החתים הערב וככל שזה חתם בפני
ו על השטרות.

כן הבאתי בחשבון טענות הנתבע לענין חוסר המעש מצדה של התובעת אשר גרם לטענתו לפקיעת ערובות שניתנו להבטחת חוב החברה.

כידוע הרעיון הנעוץ בבסיס ההסמכה לפסוק על דרך הפשרה הוא הסמכת ביהמ"ש להכריע בסכסוך שבין הצדדים שלא על יסוד ראיות מלאות או ראיות בכלל אלא על יסוד הערכת השופט בדבר סיכויי התיק.
ראה בספרו של ד"ר ש. לוין תורת הפרוצדורה האזרחית עמ' 155.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, לתצהירי הנתבע ולתצהירה של עו"ד ס. כהן אשר היא זו שהחתימה הנתבע על שטרי החוב ועל פי הסמכות שהעניקו הצדדים לביהמ"ש לפסוק בענין על דרך הפשרה, נראה לי לנכון לחייב הנתבע לפרוע לידי התובעת את אחד משני השטרות שהוגשו לבצוע.

כידוע הלכה פסוקה היא כי ביהמ"ש בפוסקו על דרך הפשרה ימנע מלנמק את פסק דינו.

על כן הנני קובעת על דרך הפשרה כי הנתבע ישלם לתובעת, עידן 88 שיווק כל עבודה בע"מ, סך של 34,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 25.9.95 ועד לתשלום המלא בפועל וכי לסכום זה יתווספו חיובי אגרות והוצאות כנהוג בתיקי הוצל"פ ככל שהוצאו בפועל וכן, שכ"ט עו"ד בשעורים הנוהגים והמקובלים בלשכות ההוצל"פ.

לנוכח המסקנה אליו הגעתי איניי עושה צו להוצאות בהליך זה וכל צד ישא בהוצאותיו.

התובעת תהיה רשאית לגבות הסכום אותו פסקתי במסגרת תיק הוצל"פ 8-95-02242-22 ובלבד שתוגש על ידה הודעה לתיק הנ"ל בדבר הקטנת קרן החוב וקרן האגרות וההוצאות על מנת שהחוב העדכני בתיק ההוצל"פ יעלה בקנה אחד עם פסיקתי דלעיל.

ניתן היום 15 ביוני, 2001 (כ"ד בסיון תשס"א) בהעדר הצדדים.

נ' נצר, שופטת

קלדנית: רחל מ.
א בית משפט שלום 1207/98 עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ נ' גדליה קושניר (פורסם ב-ֽ 15/06/2001)תיקים נוספים על עידן 88 שיווק כלי עבודה בע"מ
תיקים נוספים על גדליה קושניר
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט