בנק המזרחי המאוחד בע"מ - נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ

 
בנק המזרחי המאוחד בע"מ - נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ
78561/01 א     02/09/2003
א 78561/01 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ
1
בתי המשפט
א 078561/01
בית משפט השלום תל אביב-יפו
02/09/2003
תאריך:
כב' השופטת אביגיל כהן

בפני
:

בנק המזרחי המאוחד בע"מ

בעניין:
התובעת
נ ג ד
נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ
הנתבעת
פסק דין
1. התובעת הגישה לביצוע כנגד הנתבעת 13 שיקים שפרטיהם כדלקמן:
שיק על סך 14,612 ₪ שמועד פרעונו 25/7/99.
שיק על סך 14,612 ₪ שמועד פרעונו 25/8/99.
שיק על סך 14,612 ₪ שמועד פרעונו 25/9/99.
שיק על סך 14,612 ₪ שמועד פרעונו 25/10/99.
שיק על סך 14,612 ₪ שמועד פרעונו 25/11/99.
שיק על סך 14,612 ₪ שמועד פרעונו 25/12/99.
שיק על סך 20,000 ₪ שמועד פרעונו 17/5/99.
שיק על סך 20,000 ₪ שמועד פרעונו 17/8/99.
שיק על סך 20,000 ₪ שמועד פרעונו 17/9/99.
שיק על סך 20,000 ₪ שמועד פרעונו 17/10/99.
שיק על סך 20,000 ₪ שמועד פרעונו 17/11/99.
שיק על סך 20,000 ₪ שמועד פרעונו 17/12/99.
שיק על סך 23,000 ₪ שמועד פרעונו 25/1/00.
השיקים ניתנו לפקודת שלומוביץ חיים (להלן: "שלומוביץ") והם בחתימת הנתבעת (להלן: "נוף ים").
הכיתוב "למוטב בלבד" נמחק על ידי הנתבעת.
השיקים לא כובדו, כיון שניתנה לגביהם הוראת ביטול.

2. הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שטר, קיבלה רשות להתגונן, והתקיים דיון לגופו של ענין בתיק העיקרי.

3. תמצית טענות הנתבעת:
א) בין נוף ים ובין שלומוביץ נכרת ביום 2/6/98 הסכם עבודה לביצוע עבודות טיח פנימי בפרויקט נוף המרינה באשקלון.
ובין הצדדים סוכם כי מימון העסקה יבוצע בשיטת "ברטר".
דהיינו - שלומוביץ לא יקבל כסף עבור העבודה שיבצע, אלא שווה כסף ובתמורה לעבודתו יקבל דירה בפרויקט. (סעיף 3 לתצהיר הנתבעת).

לאחר סיום בניית הדירות בפרויקט נדרשה נוף ים לבצע עבודות נוספות של טיוח וחיפוי ולפיכך, סוכם כי שלומוביץ יבצע עבודות חיפוי חיצוניות בפרויקט ונחתם הסכם עבודה נוסף הנושא תאריך 1/3/99 (נספח ג' לתצהיר).

הנתבעת טענה, כי גם מימון עסקה זו בוצע בשיטת הברטר ולפיכך סוכם כי בתמורה לעבודתו תשלם נוף ים לשלומוביץ בדירה בפרויקט.
מאחר ונוף ים ושלומוביץ היו צריכים להציג בספריהן את עסקת הברטר כשתי עסקאות נפרדות, סוכם כי יוחלפו בין נוף ים ושלומוביץ סדרות חופפות של שיקים כאשר השיקים שלומוביץ מסר יהיו על חשבון רכישת הדירה בפרויקט, והשיקים של נוף ים מסרה לשלומוביץ, יהיו מקדמה לביצוע עבודות חיפוי בפרויקט שטרם בוצעו.

ב) הנתבעת טענה, כי הותנה שהשיקים שמסרה נוף ים לשלומוביץ יפרעו כנגד ביצוע עבודות החיפוי החיצוני בפרויקט על ידי שלומוביץ.

ג) הנתבעת טענה, כי התובעת ידעה על ביצוע עסקת הברטר בין הצדדים וידעה כי אין מאחורי השיקים עסקה אמיתית.

ד) הנתבעת טענה, כי לבקשת מנהל סניף התובעת, סוכם עובר למסירת סדרת השיקים הראשונה כמועד הפרעון של השיקים שמסרה נוף ים לשלומוביץ יהיה מוקדם ביום אחד מהשיקים המקבילים שמסרה שלומוביץ לנוף ים.

ה) הנתבעת טענה, כי במסגרת העסקאות שבין הצדדים הוחלפו מספר סדרות שיקים נוספות וכי נוף ים עמדה בהסדר ופרעה את השיקים כסידרם עד ששלומוביץ התחיל לחלל את השיקים המקבילים אשר מסר, וכאשר התחיל שלומוביץ לחלל את השיקים, נתנה נוף ים הוראת ביטול לשאר השיקים.
נוף ים פרעה שיקים בסך כולל של 150,524 ₪ ומנגד פרע שלומוביץ שיקים בסך כולל של 123,836 ₪ ולפיכך נתנה נוף ים הוראת ביטול ליתרת השיקים המקבילים אשר מסרה לשלומוביץ.
ו) הנתבעת טענה, כי התובעת ידעה על נסיבות מתן השיקים, ואינה תמת לב ועל כן איננה אוחזת כשורה, ומאחר והתובעת אינה אוחזת כשורה, ובין הצדדים הקרובים לשטר לא בוצעה עסקה אמיתית ולא ניתנה תמורה בגין השיקים, אזי התובעת אינה יכולה להפרע בגין השיקים.

4. תמצית טענות התובעת:
א) התובעת טענה, כי היא אוחזת כשורה בשיקים, שכן נתנה תמורה לשלומוביץ בגין השיקים וקיבלה את השיקים כשהם שלמים ותקינים לפי מראם ובתום לב.

ב) התובעת הכחישה את טענת מנהל הנתבעת ולפיה מנהל סניף הבנק ידע שאין מדובר בעסקה אמיתית בין הצדדים הקרובים לשטר, וכי מנהל סניף הבנק פעל יחד עם שלומוביץ במטרה לסייע לשלומוביץ.

ג) לחלופין טענה התובעת, כי גם אם היא אינה אוחזת כשורה, הרי שהיא אוחזת בעד ערך, ומחקירת מנהל הנתבעת עולה כי אין לנתבעת טענות הגנה שטריות גם כנגד אותו שלומוביץ.

5. לאחר עיון בטענות הצדדים ובסיכומיהם, הגעתי למסקנה ולפיה דין התביעה להתקבל מהנימוקים כדלקמן:
א) האם הבנק אוחז כשורה בשיקים?
התשובה לכך היא חיובית.
על פי סעיף 29 לפקודת השטרות כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהוא אוחז כשורה.
במקרה דנן, לא התקימו התנאים המנויים בסעיף 29 (ב) לפקודת השטרות ונטל ההוכחה הוא על הנתבע והוא זה אשר צריך להוכיח שהתובעת אינה אוחזת כשורה.

הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה.

על פי סעיף 28 (א) לפקודת השטרות:
אוחז כשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו, נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו ונטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסחרו לו את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קניינו של המסחר פגומה.

השיקים נשוא תביעה זו ניתנו על ידי שלומוביץ לתובעת כאשר פרטי השיקים כבר היו מלאים.
מר גבאי אישר כי גם התאריכים על השיקים כבר נכתבו ( עמוד 15 שורות 5 - 7 לפרוטוקול).

השיקים היו תקינים לפי מראם ואין כל טענה באשר לכך.
מנהל הנתבעת אף אישר כי הנתבעת היא זו ביטלה את הכיתוב ל"מוטב בלבד".

השיקים נשוא תביעה זו ניתנו לבנק כאשר מועדי פרעונם טרם הגיע שכן מדובר בשיקים דחויים כך שהתובעת גם עונה לקריטריון של "נעשה אוחז השטר" לפני שעבר זמנו.
ב) האם התובעת נטלה את השטר בתום לב?
התשובה לכך היא חיובית.

מנהל הנתבעת טען בסעיף 11 לתצהירו : "לא מן הנמנע לציין כי התובע, בנק המזרחי סניף אשקלון ידע על ביצוע עסקת הברטר בין הצדדים והוא ידע כי מאחורי השיקים לא מסתתרת עסקה אמיתית".

כאשר נשאל בחקירה הנגדית למה הכוונה התברר כי מדובר בטענה אשר נטענה בעלמא.

מנהל הנתבעת ציין כי הוא התכוון לכך שמנהל הסניף ידע שמדובר בסדרת שיקים מול סדרת שיקים נגדית, אך לא טען כי הבנק ידע על עסקת הברטר. (עמוד 14 שורות 8 - 12 לפרוטוקול).

מנהל הנתבעת ציין בסעיף 12 לתצהירו כי שלומוביץ "בידיעת מי מעובדי התובע" החליט לנצל את השיקים של נוף ים כדי להשיג רווחים קלים לצורך קבלת אשראי ומחקירתו עלה, כי גם סעיף זה נכתב בעלמא וללא כל בסיס, וכאשר נשאל במי מעובדי הבנק מדובר הוא ציין, כי מדובר במנהל וכן ציין כי מדובר בהשערה (עמוד 14 שורה 26 לפרוטוקול).

מנהל סניף הבנק מר אלי פרלמוטר העיד בפני
, ומחקירתו, אשר תאמה לחלוטין את תצהיר העדות הראשית שלו ולא נסתרה כהוא זה בחקירה הנגדית, עלה, כי הוא לא ידע על עסקת ברטר כלשהי ולא שוחח כלל עם מנהל הנתבעת או עם מאן דהוא אחר מטעם הנתבעת בטרם חוללו השיקים.
מר גבאי מנהל הנתבעת ציין בעדותו כי גם לגרסתו היתה שיחת טלפון אחת עם מי שהציג את עצמו כמנהל סניף התובעת.

באשר לפרטי השיחה טען מר גבאי בתחילת עדותו כי בשיחה הוא התבקש לבטל את הכיתוב "למוטב בלבד" ולכן הוא ביטל את הכיתוב למוטב בלבד.
לאחר מכן נשאל כיצד השיחה נסובה סביב הענין של מחיקת הכיתוב ל"מוטב בלבד" שכן בסעיף 13 לתצהירו טען מנהל הנתבעת כי הרעיון שמועדי פרעון השיקים יהיו בהבדלים של יום אחד היה רעיון של מנהל סניף הבנק, ואז ציין כי בשיחה עם מנהל סניף הבנק עלה גם נושא של מועדי הפרעון והשיב כי לא היו עוד נושאי שיחה. (עמוד 15 שורות 14 - 16 לפרוטוקול).
לאחר מכן בהמשך חקירתו הוא גם ציין כי באותה שיחה הובטח לו האמור בסעיף 20 לתצהיר.
דהיינו - כי השיקים של שלומוביץ יפרעו וכי מדובר בלקוח סולבנטי.

עצם קיומה של שיחה זו עם מנהל סניף הבנק לא הוכח כלל.
מנהל סניף הבנק העיד באופן חד משמעי כי לא היתה שיחה כזו, וכי הבנק לא מתקשר למושך שיק אשר נתן שיק ללקוח שלו על מנת לבקש ממנו לבטל את הכיתוב ל"מוטב בלבד".

אמינה בעיני לחלוטין עדותו של מנהל סניף הבנק.

מנהל הנתבעת ציין אף הוא כי הוא לא מכיר את מנהל סניף התובעת ולא ראה אותו שכן השיחה ביניהם לטענתו היתה שיחה טלפונית.

לאותה שיחה לא היו עדים נוספים.
וגם אם מאן דהוא הציג עצמו כמנהל סניף התובעת בפני
מר גבאי, שוכנעתי כי לא היה זה מר פרלמוטר אשר העיד בפני
- מנהל סניף הבנק בתקופה הרלוונטית.

מר גבאי גם לא יכל לנקוב בשמו של פקיד בנק כלשהו אשר היה מעורב בענין השיקים נשוא תביעה זו ולפיכך לא הוכח ולו לכאורה כי מי מטעם הבנק ידע שמדובר בעסקת ברטר, או בעסקה שאין בה ממש, או שמדובר בשיקים שהתנאי לפרעונם הוא בכך ששיקים נגדיים של שלומוביץ יפרעו.

לפיכך, לא מצאתי כל פגם בתום ליבה של התובעת.

ג) האם נתן הבנק ערך בעד השטרות?
התשובה לכך חיובית.

מנהל הנתבעת אישר כי הוא מחק את ההגבלה ל"מוטב בלבד" מהשיקים.
דהיינו - מדובר בשיקים סחירים לכל דבר וענין ( כאמור לעיל אינני מקבלת את טענת הנתבעת ולפיה הכיתוב ל"מוטב בלבד" נמחק לדרישת מנהל סניף בנק התובעת).

התובעת הוכיחה כי היא נתנה ערך בעד השטרות.
ראה ע"א 665/83 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' בן עליזה פד"י ל"ח (4) 281.

הבנק העמיד לבקשת שלומוביץ מסגרות אשראי בחח"ד, מסגרת אשראי לנכיונות שיקים ולהלוואות.
ועל פי ההסכם שבין הבנק ושלומוביץ (נספח 1 לתצהיר התובעת) לבנק יש זכות משכון ועכבון בנקאי על כל נכס של הלקוח שנמסר לבנק ובכלל זה שטרות שנמסרו לבנק לגובינא ו/או לבטחון ו/או למשמרת.

בתצהירו של מר פרלמוטר פורט אילו שיקים הופקדו לנכיון, ואילו שיקים הופקדו לגבייה.
ובגין כל שיק ושיק הוסבר איזה תמורה נתן הבנק ללקוח.

מר פרלמוטר כלל לא נחקר בענין זה בחקירתו הנגדית, ושוכנעתי כי אכן על יסוד האמור בתצהיר [סעיפים 7, 8 לתצהיר ונספחים 4 - 12 (4)] כי אכן שלומוביץ קיבל תמורה מהבנק בגין השיקים.

עסקינן בשיקים סחירים אשר ניתנו לבנק בתום לב ובתמורה ולא מצאתי כי נסתרה ולו לכאורה החזקה ולפיה ניתן ערך בעד השטר.

אין גם חולק על כך שחלק מהשיקים אשר נתנה נוף ים לשלומוביץ נפרעו כך שלא היה מקום לחשוד שדבר מה אינו כשורה בקשר לשיקים אלו, וכאשר חוללו השיקים נשוא התביעה יתרת חובו של שלומוביץ לבנק עלתה על סכומי השיקים שהבנק החזיק בהם ויתרת החוב של שלומוביץ לבנק עולה על סכומי השיקים. (תדפיס יתרת חשבון צורף כנספח 13 לתצהיר התובעת).

לאור האמור לעיל, התובעת היא אוחזת כשורה ולפיכך אין צורך להכנס לגופו של ענין לניתוח עסקת היסוד שבין שלומוביץ ובין נוף ים, כפי שנעשה בהרחבה בסיכומים.

לאור האמור לעיל, אין גם צורך להכנס לטענה החלופית של התובעת ולפיה דין התביעה להתקבל מאחר והתובעת היא אוחזת בעד ערך וקיבלה את השיקים בטרם נכשלה התמורה.
אך בשולי הדברים אציין, כי גם לגרסת הנתבעת עולה כי שלומוביץ לא כיבד את השיקים שנתן לנוף ים החל מיום 25/7/99. (סעיף 18 לתצהירו של מר גבאי).
והשיקים נמסרו לבנק חודשים קודם לכן.
ולפיכך, הבנק קיבל את השיקים עוד בטרם היה כשלון תמורה בין הצדדים הקרובים לשטר (בהנחה שהיה כשלון תמורה).
וגם מטעם זה אין צורך לנתח ארוכות את שאלת עסקת היסוד ואת היחסים בין הצדדים הקרובים לשטר וזכאית התובעת להפרע בגין השיקים נשוא תביעה זו.

6. לסיכום:
א) דין התביעה להתקבל.

ב) הליכי ההוצל"פ 7-00-14320-01 ימשכו כסידרם

ג) הנתבעת תישא בהוצאות התביעה ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ + מע"מ.

ד) המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

ניתנה היום ה' באלול, תשס"ג (2 בספטמבר 2003) בהעדר הצדדים

אביגיל כהן
, שופטת
א בית משפט שלום 78561/01 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 02/09/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על בנק המזרחי המאוחד בע"מ      דוח מידע משפטי על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על בנק המזרחי המאוחד בע"מ      דוחות מידע עסקי על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים בע"מ