סולימאני שמשון - החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
סולימאני שמשון החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ
 
סולימאני שמשון - החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ
תיקים נוספים על סולימאני שמשון | תיקים נוספים על החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ

451936
9076/01 בשא     19/12/2001
בשא 9076/01 סולימאני שמשון נ' החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ
בעניין:


בתי המשפט

4
בית משפט השלום ירושלים
בשא009076/01

בתיק עיקרי: הפ
000761/01

לפני
כב' השופטת אורית אפעל - גבאי
תאריך:
19/12/01בעניין:
סולימאני שמשוןע"י ב"כ עוה"ד
דובר אילן ויוסף גזיב

המבקשנגד
החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מע"י ב"כ עוה"ד
רוגל גלעד

המשיבה

החלטה


1.
את הבקשה שבפני
למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על המשיבה למסור את האוטובוס הממוגן נשוא הבקשה לאחר, לרבות המועצה האזורית בקעת הירדן, ניתן לתאר לכל הפחות כתמוהה.

2.
ראשיתם של ההליכים בבקשה למתן צו מניעה זמני (בש"א 7841/01), בה נתבקש בית המשפט לאסור על מסירת אוטובוס זעיר ממוגן ירי (להלן: האוטובוס) לידי אחר, מר שמעון גלם, על בסיס טענת המבקש כי יש להכריז על זכייתו במכרז לתפעול האוטובוס שפרסמה המשיבה.

המשיבה הגיבה לבקשה, ובתגובתה נאמר, בין היתר, כי החליטה על ביטול המכרז מושא הבקשה, הואיל ועליה להחזיר את האוטובוס לידי המועצה האזורית בקעת הירדן (להלן: המועצה האזורית). זאת, על יסוד הוראות ההסכם שמכוחו קיבלה המועצה האזורית את האוטובוס ממרכז המועצות האזוריות ועל-פי חוות דעת של יועצה המשפטי. לא למותר לציין, כי לא נאמר בשום מקום בכתב התגובה כי האוטובוס כבר הוחזר למועצה האזורית, אלא נאמר במפורש כי יש להחזירו (ראה, למשל, סעיף 1 לכתב התגובה).

בדיון שהתקיים במעמד הצדדים בתאריך 29.11.01 חזר בו ב"כ המבקש מן הבקשה למתן צו מניעה זמני, על יסוד תגובת המשיבה כאמור לעיל ועל יסוד הצהרת בא כוחה, כי "בשם המועצה האזורית בקעת הירדן וכיועצה המשפטי, אני מצהיר בשמה שהאוטובוס הזה יופעל כדין ככלל, ועל פי ההסכם עם מרכז המועצות האזוריות בפרט". על יסוד הסכמת הצדדים כאמור לעיל, נמחקה הבקשה למתן צו מניעה זמני והתבטל הצו הארעי שניתן ביום 30/10/01. המרצת הפתיחה נקבעה לקדם משפט ליום 13/2/02 וניתנה החלטה בדבר קיום הליכים מקדמיים בין הצדדים.

3.
בבקשה שבפני
, אשר הוגשה בתאריך 12/12/01, מתבקש בית המשפט לאסור על העברת האוטובוס לאחר, לרבות המועצה האזורית, על יסוד מידע המצוי בידי המבקש כי האוטובוס טרם הועבר למועצה האזורית. הבקשה נקבעה לדיון לתאריך 18/12/01 במעמד שני הצדדים.

בתאריך 14/12/01 חש המבקש לבית המשפט וביקש מן השופט התורן, כבוד סגן הנשיא יואל צור, כי ינתן צו מניעה האוסר על המשיבה למסור את האוטובוס במיוחד למועצה האזורית, שכן לפי מיטב ידיעתו של המבקש מתכוונת המשיבה להחזיר את האוטובוס למועצה האזורית באותו יום (בש"א 9157/01). בית המשפט נעתר לבקשה, והורה כי איסור העברת האוטובוס יעמוד בתוקף עד לדיון בבקשה המקורית אשר נקבע ליום 18/12/01.

ב"כ המשיבה בתגובתו לבקשה החדשה לצו מניעה הדגיש, כי העברת האוטובוס מן המשיבה לידי המועצה האזורית נעשית על פי הוראות הדין וההסכם שמכוחו קיבלה המועצה האזורית את האוטובוס מידי מרכז המועצות האזוריות, הכל כפי שנטען בתגובה לצו המניעה המקורי (בש"א 7841/01), שעל יסודו הסכים המבקש למחוק את הבקשה. עוד נטען, כי מאחר והחזרת האוטובוס למועצה האזורית תואמת לחלוטין את עמדת המשיבה בבש"א 7841/01 ומהווה את הביצוע למעשה של אותה עמדה, שעל פיה מחק המבקש את בקשתו לצו מניעה, מה לו כי ילין על החזרת האוטובוס למועצה האזורית, כאשר הוא עצמו הסכים לכך.

4.
כפי שצויין לעיל, בדיון שהתקיים בבקשה המקורית בתאריך 29/11/01 הסכים בא כוח המבקש לחזור בו מן הבקשה לצו מניעה. הסכמתו ניתנה על יסוד האמור בתגובת המשיבה, הן בכתב והן בעל פה. בשום מקום לא נאמר, כי האוטובוס כבר הוחזר לידי המועצה האזורית. כל שנטען היה, כי הוראות ההסכם שמכוחו התקבל האוטובוס על-ידי המועצה האזורית מונעות את הפעלתו באמצעות המשיבה, ולכן החליטה המשיבה לבטל את המכרז מושא הבקשה בתיק העיקרי (ה"פ 761/01) ולהחזיר את האוטובוס למועצה האזורית. כך היו פני הדברים בדיון מיום 29.11.01 ומאומה לא השתנה. לו היה המבקש נמנע מלחוש לבית המשפט בתאריך 14.12.01, כבר היה האוטובוס מגיע ליעדו ומופעל לרווחת תושבי המועצה האזורית.


בנסיבות אלה, לא ברור על מה מלין המבקש ומה היסוד לבקשתו החוזרת לצו מניעה, אשר תכליתה למנוע את ביצוע מה שהוסכם עליו בדיון בבקשה המקורית. במובן זה הבקשה תמוהה, שכן יש בה משום התכחשות מוחלטת למה שהוסכם בין הצדדים, כי האוטובוס צריך להימסר לרשות המועצה האזורית, ואין אפשרות חוקית להפעילו במסגרת המשיבה.

5.
על יסוד כל האמור לעיל, אני מחליטה לדחות את הבקשה.


בנסיבות העניין, יש לחייב את המבקש בהוצאות המשיבה ובשכר טירחת עו"ד בסכום כולל של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתנה היום ד' בטבת, תשס"ב (19 בדצמבר 2001) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אורית אפעל - גבאי
, שופטת

009076/01בשא130 יפה ברמיבשא בית משפט שלום 9076/01 סולימאני שמשון נ' החברה הכלכלית ערבות הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 19/12/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן