נירית אחזקות 1997 בע"מ - סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
נירית אחזקות 1997 בע"מ סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה
 
נירית אחזקות 1997 בע"מ - סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה
תיקים נוספים על נירית אחזקות 1997 בע"מ | תיקים נוספים על סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה

42823
4822/02 א     22/09/2003
א 4822/02 נירית אחזקות 1997 בע"מ נ' סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה
1
בתי המשפט
בשא002151/03
בית משפט השלום חדרה
בתיק עיקרי: א 004822/02

22/09/2003
תאריך:
כב' השופטת דיאנה סלע

בפני
:
נירית אחזקות 1997 בע"מ

אייל בן חיים
בעניין:
המבקשים
נ ג ד
סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה


המשיבה
החלטה

1. בפני
י בקשה לביטול

פסק דין
שניתן ביום 8.5.03, בישיבת קדם משפט בה לא התייצבו המבקשים / הנתבעים ובא כוחם.

2. נימוקי הבקשה הם כדלקמן:
א. לטענת ב"כ המבקשים עמד לצאת למילואים ביום 4.5.03, ולכן ביקש ממזכירתו להגיש בקשה לדחיית מועד הקד"מ שנקבע ליום 8.5.03.

ב. ביום 1.5.03 נמסר לב"כ המבקשים כי נדרש להגיש תצהיר בתוך 5 ימים, ואם לא יוגש תצהיר, יובא התיק בפני
ביהמ"ש למתן החלטה.
לכן הגיש בקשה למתן ארכה להגשת תצהירים, אשר הועברה בפקס.

ג. מזכירתו של ב"כ המבקשים הכינה בקשה לדחיית הדיון, אך כשפנתה למבקש 2 (להלן: המבקש) והודיעה לו כי תתבקש דחיית הקד"מ, התבלבל המבקש והודיע לה כי הגיע להסכם פשרה עם המשיבה/התובעת, אף שלמעשה הגיע להסכם פשרה עם המשיבה בתביעות אחרות.

ד. לכן מאחר שמדובר בטעות אנוש, מתבקש ביטול פסק הדין.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה לביטול פסק הדין מהטעמים הבאים:
א. אין ממש בטענת המבקש כי טעה וסבר שהגיע להסכם פשרה עם התובעת, מאחר שמדובר בצדדים שונים אשר הוגשו לבתי משפט שונים, ומכל מקום ביום 1.5.03 כבר ידע ב"כ המבקש כי הצדדים לא התפשרו ואף הודיע על כך לביהמ"ש.

ב. טענת בא כוחו של המבקש כי לא ידע על הסכם פשרה בתיק זה אינה סבירה.

ג. גם לגופו של ענין אין טענות הגנה ממשיות בתצהירו של המבקש, ואין בהן ממש.

ד. המבקש הודה בחובו כלפי המשיבה, ולא העלה טענות בדבר גובה החוב.

4. דיון:
א. אין מחלוקת כי אין מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.

ב. "לא היה פגם בהחלטה אשר מבקשים לבטלה, תלוי המבקש בחסדו של ביהמ"ש. במקרה כזה לעולם אין זכות קנויה בידו לדרוש את הביטול, אלא בית המשפט יציג לעצמו שתי שאלות אלה:
"ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט?
שנית: מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע - המבקש, אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט?.
השאלה השניה היא עיקר, ולשאלה הראשונה נודעת אך חשיבות משנית.
אין ביהמ"ש רוצה לעשות מלאכת סרק. אמנם יטה הוא לבטל

פסק דין
אשר ניתן "שלא בפני
בעלי דין", כדי לתת לאותו בעל דין שעת כושר להשמיע את דברו, אפילו גרם הוא באשמתו למתן

פסק דין
שלא בפני
ו, אך בטרם יאות לבקשת ביטול ירצה להשתכנע, כי אמנם יש טעם לביטול. הרי מדובר כאן לא ב

פסק דין
פגום שחובת הצדק דורשת את ביטולו, אלא ב

פסק דין
שניתן כהלכה, ומה לבטל

פסק דין
כדי לשמוע את הנתבע לגופו של ענין, אם ברור מראש, שאחרי שמיעתו יתן בית המשפט מיד אותו

פסק דין
? לכן הלכה פסוקה היא, כי

פסק דין
כזה, שניתן כהלכה, לא יבוטל על פי בקשת הנתבע, אלא אם כן יש בידו להראות, שתצמח לו תועלת מהביטול, היינו שיש לו סיכוי לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין והוא יורשה להתגונן. אך אין דורשים, כמובן מהנתבע יותר מאשר ראיה לכאורה לכך". (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 738).

ג. רוב הטענות בבקשה לביטול פסק הדין נטענות על ידי ב"כ המבקש ללא תצהיר. מההזמנה של ב"כ המבקש לשירות מילואים עולה כי ההודעה על שירות המילואים נשלחה לו עוד ביום 28.1.03, וכי שירות המילואים היה אמור להתחיל ביום 30.4.03.
לא היתה כל הצדקה להגשת בקשה לדחיית דיון סמוך למועד הדיון, וב"כ המבקשים היה צריך להגיש את הבקשה לדחיית הדיון מבעוד מועד, ולא לבקש ממזכירתו להגיש את הבקשה סמוך למועד הדיון.
המבקשים לא הגישו תצהירי עדות ראשית במועד ללא כל הצדקה, ואם ידע ב"כ המבקשים כי הוא עומד לצאת למילואים, היה צריך להכין את התצהירים מבעוד מועד, או לבקש ארכה מביהמ"ש, ולא לבקש ממזכירתו להגיש את הבקשה למתן ארכה.

ד. המבקש הצהיר כי סבר בטעות שהתפשר עם המשיבה, ואולם, כפי שטענה המשיבה, לא היה בסיס לטעותו, שהרי אין מדובר באותה תובעת ובאותה נתבעת.

ה. באשר לטענות ההגנה של המבקשים, לכאורה הודה המבקש בכך כי הוא חייב כספים לתובעת, אך לטענתו הוא חייב סכום נמוך מזה הנתבע ממנו, ולחיזוק גירסתו הוא מצרף כרטסת לקוחות ממנה עולה כי חובו לתובעת עמד על סך 22,625 ₪ ביום 9.4.02.
מתצהיר העדות הראשית של התובעת עולה כי הכרטסת שהפיקה ב- 9.4.02 אינו מעודכן, מאחר שהוא כולל שיקים של חברה אחרת, "חברת תעשיות נהר הירדן" אשר נמסרו לתובעת לכיסוי חובות הנתבעת, ואלה חוללו.
אמנם, מעיון בכרטסות שצורפו לכתבי הטענות של הצדדים עולה כי הכרטסת שצירף המבקש להתנגדותו לביצוע השטר כוללת חיובים וזיכויים עד 12.12.01 בלבד, ואילו הכרטסת שצירפה התובעת לתצהירה כוללת גם דיווח בדבר שיקים שחוללו בשנת 02'.
דא עקא שמעיון בכרטסת זו לא ניתן ללמוד אלו שיקים נמסרו על ידי "נהר הירדן", וכן לא ניתן הסבר לכך שהכרטסת שהופקה ב- 9.4.02 לא כללה חלק מהשיקים שחוללו.
לכן, יתכן כי יש לנתבע הגנה לכאורה לגבי חלק מהסכום הנתבע.

5. נוכח כל האמור לעיל, לפנים משורת הדין, יבוטל פסק הדין אם הנתבע יעמוד בתנאים שיקבעו בהחלטה זו, וזאת כדי ליתן לו יומו בביהמ"ש.

6. פסק הדין יבוטל אם הנתבע יפקיד סך של 40,000 ₪ בקופת ביהמ"ש במזומן או בערבות בנקאית, וכן סך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק לצורך תשלום הוצאות התובע בגין החלטה זו, עד יום 26.10.03.

אם יופקד הסכום בקופת ביהמ"ש במועד שנקבע, יבוטל פסק הדין וההוצאות יועברו לתובע באמצעות בא כוחו.
אם לא יופקד הסכום במועד שנקבע, יעמוד פסק הדין על כנו.
המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לצדדים.
ניתנה היום 22 בספטמבר, 2003 (כ"ה באלול תשס"ג) בלישכה

דיאנה סלע
, שופטת
ו.ב.
א בית משפט שלום 4822/02 נירית אחזקות 1997 בע"מ נ' סונוקל (1999) שותפות מוגבלת רשומה (פורסם ב-ֽ 22/09/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן