מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ - כדורי אחזקות והשכרה בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ כדורי אחזקות והשכרה בע"מ
 
מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ - כדורי אחזקות והשכרה בע"מ
תיקים נוספים על מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ | תיקים נוספים על כדורי אחזקות והשכרה בע"מ

42856
8865/02 א     21/09/2003
א 8865/02 מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ נ' כדורי אחזקות והשכרה בע"מ

בתי המשפט
1

בשא 9029/02 - לביטול פס"ד בהעדר
בשא 9028/02 - לעיכוב ביצוע פס"ד
בית משפט השלום ירושלים
לפני כב' השופטת אילתה זיסקינד

בת.א. 8865/02
מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ

בעניין:
המבקשת
הנתבעת
עו"ד כץ אופיר

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
כדורי אחזקות והשכרה בע"מ
המשיבה
התובעת
עו"ד רבינוביץ ירון

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה
רקע וההליך
1. לפניי בקשה לביטול פסק הדין מיום 18.11.02 שניתן כנגד המבקש בהעדר הגשת כתב הגנה. ביום 4.12.02 עוכב ביצוע פסה"ד הנ"ל עד להחלטה אחרת או עד להחלטה בבקשה דנן לביטול פסק הדין.

2. במועד הדיון שנקבע ליום 24.3.03 בבקשה לביטול פסה"ד, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה ואף חתמו על הסכם פשרה ואף הגישוהו, אלא שבדעתם גם לחתום על הסכם שכירות נוסף אותו יגישו בתוך 30 יום לאישור ביהמ"ש ולשם כך ביקשו ארכה וקיבלוה.

3. דא עקא שהמשיבה (התובעת) הודיעה לביהמ"ש כי הצדדים לא הגיעו להסכמה לאור תנאי שהציבה המבקשת לפיו יותר לה להמשיך ולבנות בשטחי המשיבה, ושלא היה מקובל על המשיבה. לפיכך נדרשת החלטתי בבקשה לביטול פסה"ד הנ"ל שניתן בהעדר הגשת כתב הגנה מטעם המבקשת.

4. על המבקש לבטל פס"ד שניתן בהעדר הגנה, ליתן הסבר משכנע לביהמ"ש לסיבת השתהותו בהגשת כתב הגנתו וגם לשכנע כי סיכויי הגנתו טובים ולכן מוצדק וראוי כי פסה"ד שניתן בהעדר הגנתו יבוטל. ככל שהסיבה להעדר הגשת כתב ההגנה פחותת משקל, גובר הצורך לשכנע כי סיכויי ההגנה טובים יותר ולהפך.

הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה
5. לטענת המבקשת, לא הומצאה לה כדין הזמנה לדין, שכן טופס ההזמנה לדין אינו חתום ואף אינו נחזה להיות חתום ולפיכך קיימת חובה מן הצדק לבטל את פסה"ד. ואולם, עיון באישור המסירה מעלה כי הוא חתום ע"י נפתלי דייבלד, בחתימת המקבל ושם גם מתנוססת חותמת הנושאת את שם התובעת.

6. מר חיים ניימן, מנהל המשיבה/הנתבעת מאשר בתצהירו כי כתב התביעה שהומצא למשיבה הגיע לידיו "זמן רב" לאחר שנמסר לעובד זוטר אצלה - מנהל החשבונות, מר נפתלי זייבלד ואולם, חרף חשיבות העניין מר ניימן אפילו לא טרח לציין מתי קיבל הוא את כתב התביעה, דבר המלמד על אדישותו להליך המשפטי ומכל מקום על אף שנוכח אף הוא כי המסירה למר זיבלד בוצעה ביום 28/08/02 הוא לא טרח להודיע מאומה לביהמ"ש ולא פעל לצורך הגשת כתב ההגנה.

7. בנסיבות אלה, סבורני כי המבקשת לא הרימה את הנטל המוטל עליה ליתן הסבר מדוע לא הוגש כתב הגנתה, שכן כתב התביעה הומצא לה עוד ביום 26/08/02, ואף הגיע לידי מנהלה, אשר לא טרח לציין מתי קיבלו, ומכל מקום המבקשת לא נקטה כל צעד כדי להגישו או כדי לקבל ארכה להגשתו, ובכך הראתה זילזול ואדישות כלפי ההליך המשפטי.

8. הסברה הנוסף של המבקשת להימנעותה מהגשת כתב הגנתה נעוץ בהבהרותיו של מר יצחק כדורי, מנהל המשיבה, כי התראותיו החוזרות כלפי המבקשת אודות "שימוש בלתי מורשה כביכול בנכסיה", הנן מן השפה אל החוץ ומטרתן נועדה אך כדי להקים טענת הגנה טובה למבקשת כנגד עיריית ירושלים, אם תעלה כנגדה נושאי תכנון ורישוי הנוגעים למקרקעין, הינו הסבר תמוה וקלוש שאינו מתיישב עם השכל הישר ועם נסיון החיים ואין לי אלא לדחותו בשתי ידיים.

המבקשת עצמה אינה חולקת כי קיבלה מהמשיבה התראות על שימושה הבלתי מורשה בנכסי המשיבה, אך אפילו אם סברה או האמינה כי מדובר בהתראות סרק, הרי שאין בכך משום הצדק להימנע מהגשת כתב ההגנה לביהמ"ש, שכן משהוגשה כנגדה תביעה לביהמ"ש, משמעותה היא כי ננקט כאן הליך משפטי שאינו תלוי בחסדיו או בהצהרותיו של צד זה או אחר, והוא מתנהל עפ"י החוק ולוחות זמנים ברורים. מכל מקום, על פי תקנות סד"א היה על המבקשת להגיש כתב הגנה במועד, שאחרת ברי כי צפוי היה שיינתן נגדה

פסק דין
בהעדר הגנה, עקב מחדל זה, וסיכון זה ידוע מראש, והמבקשת לא נסתה להדפו, או למנעו.

גם טענת המבקשת כי נוהל מו"מ באמצעות שליחים בין המשיבה למבקשת והעלאת הצעות באשר להעלאת דמי השכירות שהביאו את המבקשת למסקנה כי אין בכוונת המשיבה לבקש מביהמ"ש פס"ד נגדה, אינה מקובלת וראויה, שכן היה על המבקשת לפנות בענין זה לביהמ"ש בין אם בבקשה או הודעה משותפת לצדדים ובין אם מטעמה והיה בכך יותר מהתרשלות בהימנעותה מפנייה לביהמ"ש.

לפיכך, היה על המבקשת לנהוג ככל בעל דין נתבע ולהגיש את כתב הגנתה במועד, או לפחות להגיש לביהמ"ש בקשה להארכת המועד להגשת כתב ההגנה, אם אכן נכונה טענת המבקשת כי התנהל בין הצדדים משא ומתן על גובה דמי השכירות.

9. מכלול הנסיבות מלמד כי המבקשת קיבלה את כתב התביעה, אלא השתהתה או התרשלה בהגשת כתב הגנתה ומכל מקום לא פעלה ועשתה מאומה להגשתו או לחלופין לקבלת ארכה להגשתו.

לפיכך אין לה למבקשת אלא להלין על עצמה ואין בנימוקיה משום הצדקה לביטול פסק הדין מהטעם הפשוט, שאין לפני הסבר מוצדק לאי הגשת כתב ההגנה ואין מקום בנסיבות המקרה לביטול פסק הדין ובוודאי שלא מחובת הצדק.

אשר על כן, אני דוחה את הסבר המבקשת לאי הגשתה כתב הגנתה במועד.

10. לכאורה, די היה בכך כדי לדחות את הבקשה המונחת בפני
י, אולם למען הזהירות והסדר הטוב אבחן גם את סיכויי הגנתה של המבקשת.

סיכויי הגנתה של המבקשת
11. מכתב התביעה שהגישה המשיבה, עולה כי המבקשת ומר חיים ניימן (הנתבעים) שכרו את המושכר ברח' ירמיהו 9 בירושלים כלהלן:

א. ביום 5.8.99 וביום 10.4.00 שכרו את הנכס הנ"ל בתוספת נכס הצמוד למושכר בשטח כולל של 553 מ"ר (להלן: מושכר א').
ב. ביום 15.6.00 נחתם הסכם משולש בין הצדדים וגם בין מר אפריים וינפלד לפיו שכרו הנתבעים מהמשיבה שטח נוסף שהושכר קודם לכן למר אפריים וינפלד.
ג. ביום 3.1.01 הושכר לנתבעים שטח נוסף של 2 יחידות נפרדות בשטח כולל של 117 מ"ר (להלן: מושכר ב').

12. לטענת המשיבה בסעיף 4 להסכם התחייב השוכר "שלא לערוך כל שינויים, שכלולים, תוספות או כל עבודות בנייה כלשהן במושכר, בלא לקבל את הסכמת המשכיר לכך בכתב ומראש", אך למרות זאת בתחילת שנת 2002 הנתבעים הרחיבו את שטח המושכר מעבר להסכם והמשיכו להשתלט עליו כלהלן:

א. הרחיבו את שטח מושכר א ב-90 מ"ר ע"י הרחקת הקיר הצפוני ופתיחת חדר נוסף בצמוד לו.
ב. הרסו את אחד המבנים ממושכר ב' ובנו עליו מבנה מתכתי גבוה בשטח הגדול בכ-10 מ' משטח המושכר, כן הקימו בצידה המערבי סככה והתקינו בה דחסן לארגזי קרטונים, ללא הסכמת המשיבה.
ג. במרכז החצר, בשטח המיועד לחניה, השתלטו הנתבעים על שטח של כ-30 מ"ר, גידרוהו בגדרות ברזל והתקינו מעקות ברזל, שביניהם הציבו עגלות קנייה.
ד. במחצית הראשונה של שנת 2002, השתלטו על שטח של כ-100 מ"ר החלק המזרחי של המתחם המשמש אותם לאחסנת סחורות, גידרוהו והציבו בו שערי ברזל.
ה. בצמוד לשטח זה בנו הנתבעים סככה בשטח כולל של 400 מ"ר המשמשת אותם לאחסנת סחורות וכן הציבו בה חדר קירור.
ו. חודשיים לפני הגשת כתב התביעה נכנסו הנתבעים למחסן בשטח של כ- 120 מ"ר הנמצא בחלקו הדרום מערבי של המתחם והם משתמשים בו לצרכיהם. הגם שכניסתם נעשתה על דעת המשיבה, היא הותנתה בחתימתם על הסכם שכירות, אך זאת לא עשו הנתבעים על אף פניות המשיבה אליהם, וגם נמנעו מלשלם כל דמי שכירות בגין שימושם בנכס.
ז. בצמוד למחסן יצקו הנתבעים רצפת בטון ובנו קיר בגובה של כ- 4 מטר ובכוונתם לסגור שטח של כ- 100 מ"ר נוסף ללא הסכמת המשיבה, חרף התנגדויותיה, ותוך הפרעה לשכנים השוכרים חלקים אחרים במתחם.

13. המשיבה טוענת בכתב תביעתה כי מעשי הנתבעים הנם הפרה יסודית של הסכמי השכירות שנחתמו בין הצדדים, והסגת גבול במקרקעיה שגרמה למשיבה נזק ממון ולנתבעים התעשרות על חשבון המשיבה, ולפיכך עתרה המשיבה בכתב התביעה כי בית המשפט יורה לנתבעים לסלק ידם מכל נכסיה, למסרם לחזקתה שהם פנויים מכל אדם וחפץ ולחייב את הנתבעים בדמי שכירות ראויים בגין השימוש שהם עשו ועושים בשטחים שנתפסו על ידם שלא כדין, תוך פרוט דמי השכירות בגין המקומות השונים שנתפסו על ידי הנתבעים, לרבות פיצוי מוסכם בגין הפרת סעיף 9ה' להסכם השכירות.
14. טענת המבקשת בסעיף 12 לבקשה ובסעיף 16 לתצהיר ניימן, כי המשיבה הביעה מטעמה הסכמות במעשים ובדיבורים לעבודת השיפוץ של המבקשת, בכך שמנהלה מר כדורי נהג להגיע מדי יום למושכרים, גילה מעורבות רבה בשיפוצים ובשימושי הנתבעים במושכרים ואף השיא עצות לקבלני השיפוצים, אינן מתיישבת כלל ועקר עם מכתבי ההתראות של המשיבה כלפי הנתבעים שצורפו לכתב התביעה והמבקשת לא טרחה להציג מצידה מכתבי תגובה המעידים על טענתה כי מדובר בהתראות סרק.

15. בתגובתה לבקשה הכחישה המשיבה כי נעשו בינה לבין הנתבעים הסכמים בעל-פה, שכן לטענתה כל ההסכמים שנערכו נעשו בכתב, ומפורטים בהם החלקים השונים במתחם שהושכרו. משהמגעים שנערכו בין הצדדים לא הועלו על הכתב, הם אינם באים בגדר הסכם השכירות, והנתבעים לא היו רשאים להמשיך ולהחזיק בנכסים ללא חתימה על הסכם שכירות.

16. סבורני שהתראות המשיבה ודרישותיה מהנתבעים לחדול מהחזקתם בשטח ב-9 המכתבים, מעידות על כך שהיה על הנתבעים לסלק ידם מנכסים אלה. גם טענת המצהיר ניימן בסעיף 13 לתצהירו לפיו לא ראה צורך להתגונן מפני התביעה על אף הסעד של צו מניעה הכלול בה, מעידה על התעלמות הנתבעים מדרישות המשיבה והתראותיהם ולטענתו בסעיף 17 לתצהירו כי השיפוצים במקום היו חיוניים לתקינות המבנים אינה נותנת הסבר לבניית מבנים חדשים בשטח.

17. מאחר והשטחים והנכסים נשוא כתב התביעה, אינם נכללים בהסכמי השכירות, הרי שלכאורה הנתבעים, לרבות המבקשת, אינם רשאים להחזיק בהם ולעשות בהם שימוש בניגוד להסכמת המשיבה. כמו כן שמו"מ בין צדדים אינו מהווה תחליף להסכם, ובענייננו מדובר בנכס מקרקעין המחייב הסכם בכתב.

18. כאמור, לכתב התביעה צורפו 9 מכתבי דרישה שונים, בהם חוזרת המשיבה בדרישותיה מהנתבעים לחדול מביצוע כל שינוי במושכר ומהשתלטות על שטחים נוספים, ולהסדיר את דמי השכירות בגין השטחים המוחזקים על ידי הנתבעים. לפיכך, סבורני כי טענת המבקשת כי התראות אלו הן מן השפה ולחוץ, הינה טענה סתמית, הנטענת בעלמא, משום שהמבקשת אפילו לא טרחה לבסס טענתה זו במכתבי תשובה למכתבי המשיבה, המלמדים על טענתה זו.

מכאן שסיכויי טענות הגנתה של המבקשת כי מדובר בהתראות מן השפה ולחוץ, קלושים, וחסרי ביסוס בכתובים, בעוד שמנגדן עומדות מולן התראות המבקשת החוזרות והרבות בכתב, שצורפו לכתב התביעה ולא זכו למענה המבקשת.

19. סבורני כי בנסיבות המקרה לא רק שהמבקשת גילתה אדישות להליך המשפטי המתנהל נגדה, אלא היא גם גילתה אדישות למכתבי ההתראה שנשלחו אליה, לא מצאה לנכון לגבותם במכתבי תשובה, המלמדים על טענתה כי מדובר בהתראות שווא, או כי קיימות הסכמות בעל פה בין הצדדים, ומכל מקום המבקשת לא הרימה את הנטל להראות סיכויי הצלחה בטענת הגנתה.

20. באשר להסכם הפשרה שהוגש בדיון שהתקיים ביום 24/03/03, סבורני כי גם העובדה שהצדדים הגיעו להסכמה זו, עליה גם חתמו, תומכת בטענות המשיבה ובסיכויי הצלחת התביעה בדבר תשלום דמי שכירות עבור שטחים שלא הושכרו למבקשת, שכן על פי אותו הסכם מיום 23.3.03, התחייבו הנתבעים לשכור קרקעות מנכסי המשיבה ולשלם בגינם דמי שכירות. בין הנכסים הללו כלולים אלה המסומנים במספרים 11-1 למעט מספר 5 בתסריט שצורף כנספח להסכם, לרבות 4א' ו- 4ב', נכס 6 וכן "שטח לעגלות קנייה", נשוא התביעה, שנכללו הפעם בתוך הסכם הפשרה, והמבקשת חוייבה בגינם בתשלום דמי שכירות.

גם הסכם הפשרה לפיכך מעיד על חולשה או אפילו העדר סיכויי הגנת המבקשת.

21. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין בבש"א 9029/02 ולעיכוב ביצוע פסק הדין בבש"א 9028/02 ומחייבת את המבקשת בהוצאות המשיבה בסך 3,500 ₪.

22. המזכירות תשלח העתק מהחלטתי לב"כ הצדדים בפקס.

ניתנה היום כ"ד באלול, תשס"ג (21 בספטמבר 2003) בהעדר הצדדים.

אילתה זיסקינד
, שופטת

א בית משפט שלום 8865/02 מפעלי החסד שערי עזרה בע"מ נ' כדורי אחזקות והשכרה בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/09/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן