חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ - חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ
 
חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ - חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ

45684
9163/00 בשא     18/12/2000
בשא 9163/00 חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ נ' חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ
1
בתי המשפט
בשא009163/00
בית משפט מחוזי באר שבע
18/12/00
תאריך:
כבוד הנשיא אפרים לרון
בפני
:
חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ

בעניין:
המבקשת
נגד
חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ
המשיבה
בשם המבקשת: עו"ד עוז

בשם המשיבה: עו"ד שקד
החלטה

המשיבה הגישה כנגד המבקשת תביעה כספית לתשלום דמי ניהול ואחזקה בקשר לדירות שהמבקשת היא בעליהן. לטענת המשיבה, נערך בינה לבין המבקשת הסכם, על פיו נמסרו למבקשת ניהול ואחזקת הדירות בבנין תמורת תשלום דמי אחזקה וניהול והמשיבה טוענת כי המבקשת לא שילמה לה תשלומים אלה במשך כ- 4 שנים ולכן הגישה את תביעתה.

המבקשת הגישה בקשה לעיכוב הליכי התביעה ולמחיקת או לדחיית התביעה על הסף תוך שהתבססה על כך שבין הצדדים קיים הסכם בוררות בקשר למחלוקת נשוא התביעה, ויתרה מכך, במסגרת אותו הסכם בוררות אף נערכה הבוררות וניתן כבר פסק בוררות והמשיבה עצמה הגישה, עוד לפני הגשת התביעה הכספית, בקשה לביטול פסק הבוררות.

במהלך הדיון הסכימה המשיבה כי אין מקום לדון בתביעתה הכספית כל עוד פסק הבוררות עומד בתוקפו, ולכן הסכימה לעיכוב הדיון בתביעה עד לסיום הדיון בבקשה לביטול פסק הבוררות.

לאחר שהמשיבה הגישה, עוד קודם לכן, בקשה לתיקון הבקשה לביטול פסק הבורר הסכימה המבקשת לתיקון זה תוך שביקשה כי תוגש בקשה מתוקנת שתכלול את הבקשה המקורית ואת התיקון המבוקש. ביהמ"ש נעתר לבקשה והורה על הגשת בקשה מתוקנת כאמור. המשיבה הגישה בקשה מתוקנת לביטול פסק הבורר ואז הגישה המבקשת את הבקשה הנוכחית, בקשה למחוק מהבקשה המתוקנת טענות, עובדות וסעדים שלא נכללו, לטענתה, בבקשה המקורית או בבקשה לתיקון הבקשה לביטול פסק הבורר.

לטענת ב"כ המבקשת, הסכמתו לתיקון הבקשה ניתנה על סמך הבקשה לתיקון ועל כן, הוספת טענות ובקשות שלא נכללו בבקשה זו מהווה נסיון של המשיבה לבצע מקצה שיפורים, נוסף על זה שאושר לה, תוך שהיא לוקחת לעצמה את הסמכות להוסיף ולתקן גם דברים שלא ביקשה ושלא אושרו לה מבלי לבקש בקשה מתאימה ומבלי להפנות את תשומת ליבו של ביהמ"ש לתוספות שבחרה להוסיף על דעת עצמה.

בבקשה המקורית, ביקשה המשיבה לבטל את פסק הבורר ואת ההבהרה שניתנה ע"י הבורר לפסק הבורר. נימוקי הבקשה היו כי לא ניתנה למשיבה הזדמנות נאותה לטעון טענותיה ולהביא ראיותיה בפני
הבורר וכי במסגרת זו, הכרעתו של הבורר בסעיף 1 לפסק הבוררות המתבססת על מסמך, נספח א' לפסק הבורר, אינה תקפה, שכן לטענתה אותו מסמך שעליו הסתמך הבורר (שכונה הסכם מסגרת בין המבקשת לבין המשיבה) הוא מזוייף, אך בשל העובדה שלא ניתנה למשיבה הזדמנות נאותה לטעון טענותיה ולהביא ראיותיה נבצר ממנה לטעון זאת בפני
הבורר.

כמו כן טענה המשיבה בבקשתה המקורית כנגד סעיף 4 לפסק הבורר הנוגע להכרעת הבורר בשאלת דמי הניהול והאחזקה. לטענתה, פרש הבורר את הסכמת המשיבה לדחיית התביעה לתשלום דמי האחזקה כויתור על תשלום דמי האחזקה באופן מוחלט ובכך הוטעה ע"י המבקשת. בנוסף לכך טענה המשיבה כי מחדליו של הבורר בניהול הבוררות מהווים עיוות דין למשיבה וכתוצאה מכך נפלו בפסק הבורר טעויות היורדות לשורש העניין בסעיפים האמורים לפסק הבורר שפורטו וטעויות אלה ישפיעו גם על עתיד היחסים העסקיים שבין הצדדים כיוון שנשללו מהמשיבה זכויותיה כלפי המבקשת.

בבקשה לתיקון הבקשה המקורית, ביקשה המשיבה למחוק את המשיבה 2 (חב' ס.ש. צרפתי בע"מ) מהבקשה, מחיקה זו אושרה בהסכמת המבקשת והיא אינה מופיעה יותר בבקשה המתוקנת לביטול פסק הבוררות. בהמשך, ביקשה המשיבה לתקן מספר סעיפים העוסקים ברקע העובדתי ובמערכת ההסכמים שבין הצדדים ובחלק העוסק בבוררות ביקשה להוסיף כי הבורר, אברהם כהן, הוצג בפי המשיבה כרב מוסמך ועקב מעמדו המוצהר הזה, הסכימה המשיבה לקיים את הליך הבוררות בפני
ו וכי בעקבות בירור שערכה, רק לאחר מתן פסק הבוררות, התגלה לה כי הבורר התחזה לרב ואם היתה יודעת על כך מראש, לא היתה מסכימה לניהול הבוררות בפני
ו ולכן ביקשה לבטל את פסק הבוררות.

בבקשה המתוקנת, נשוא דיון זה, חזרה המשיבה על בקשותיה וטענותיה הקודמות, שנכללו בבקשה המקורית ובבקשה לתיקונה, אך הוסיפה על כך כי גילוי העובדה שמדובר במתחזה משמיטה את הקרקע מתחת להסכמתה שישמש כבורר ולכן כתב המינוי שניתן לבורר משולל תוקף וביקשה לבטל גם את הסכם הבוררות בעוד שבבקשה המקורית ובבקשה לתיקון ביקשה לבטל רק את פסק הבוררות. המשיבה גם טענה כי הסכימה לחרוג מהמנגנון שנקבע בהסכם הבוררות לגבי אופן מינוי הבורר רק משום שהבורר הוצג בפני
ה כרב מוסמך.

טענות אלה ובקשה זו אומנם לא נכללו בבקשה המקורית או בבקשה לתיקונה. אך מעיון בהן עולה כי הטענה שהמשיבה חתמה על כתב המינוי לבורר עפ"י מצג שווא ולכן היה מקום לבטלו נכללה בבקשה לתיקון אם כי בפועל לא ביקשה זאת אלא ביקשה רק לבטל את פסק הבוררות. בנסיבות אלה, לא היתה רשאית המשיבה, על אף שהדברים נובעים מהעובדות כפי שנטענו בבקשת התיקון, לתקן את הסעד לאחר שהדבר לא התבקש במפורש בבקשה לתיקון הבקשה לביטול פסק הבוררות והסכמת ב"כ המבקשת לא התייחסה לתיקון זה שלא התבקש וגם אישור ביהמ"ש לתיקון לא כלל תיקון זה, שלא פורט והמשיבה לא היתה רשאית לעשות דין לעצמה ולהוסיף בבקשה המתוקנת סעד שלא התבקש, גם אם התיקון נובע ממה שביקשה.

עם זאת ולאחר שהתיקון שהוסף בבקשה המתוקנת מתייחס, כאמור, למה שנובע מהתשתית העובדתית שאכן פורטה ע"י המשיבה בבקשה לתיקון הבקשה המקורית, שבה נאמר כי המשיבה לא היתה מסכימה לניהול הבוררות בפני
אותו בורר, לו ידעה מראש שלא מדובר ברב מוסמך, הרי שמדברים אלה נובע למעשה כי לא היה בסיס להסכמתה של המשיבה לניהול הבוררות בפני
הבורר וכי כתב המינוי שניתן לבורר חסר תוקף ויש לבטלו. מהבקשה המתוקנת עולה כי המשיבה מבקשת את ביטול ההסכם המהווה את כתב המינוי לבורר (ההסכם מיום - 12.3.00) ולא את סעיף הבוררות היוצר את מנגנון הבוררות המצוי בהסכם שבין הצדדים מיום - 25.7.99 וסעד זה אכן נובע, כאמור, מהעובדות והטענות שפירטה בבקשת התיקון.

לכן על מנת לייעל את ההליכים ולמנוע הליכים נוספים, ועל מנת שהמשיבה לא תדרש להגיש בקשה נוספת לתיקון שבמהות הדברים כבר התבקש, יש להתיר את התיקון הכלול בבקשה המתוקנת.

לכן, אני דוחה את הבקשה למחיקת בקשות וטענות מהבקשה המתוקנת. אך לאור האמור מחייב את המשיבה בהוצאות הבקשה בסך - 2,000 ₪ בלי שים לב לתוצאה בהליך המקורי של הבקשה לביטול פסק הבוררות.

ניתן היום כ"א בכסלו תשס"א, 18.12.2000 בהעדר הצדדים והמזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.
אפרים לרון
, נשיא
בשא בית משפט מחוזי 9163/00 חב' חי-טל פרוייקטים בניה ופיתוח בע"מ נ' חב' ש.י. סימון אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 18/12/2000)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן