א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ - חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ

 
א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ - חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ
תיקים נוספים על א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ | תיקים נוספים על חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ

9143/00 בש     10/12/2000
בש 9143/00 א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ נ' חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ
1
בתי המשפט
בשא009143/00
בית משפט מחוזי באר שבע
בתיק עיקרי: א 001192/00
כבוד השופט ברוך אזולאי
בפני
:
א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ

בעניין:
המבקשת
נגד
חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ
המשיבה

החלטה

1. 1. מדובר בבקשה למתן סעדים זמניים כלהלן:

א. א. צו אשר לפיו זכאים המבקשים לשוב ו/או לתפוס חזקה באתר בניה.

ב. ב. צו האוסר על המשיבים להימנע מלהפריע לביצוע עבודות הבניה באתר ע"י המשיבים או מי מהם.

ג. ג. צו האוסר על המשיבים להעביר זכויות ב-20 יחידות דיור שטרם נמכרו מתוך הדירות המצויות באתר.

ד. ד. לחלופין, צו המורה כי כל התקבולים ממכירת הדירות האמורות לא יוזרמו לחשבון הליווי המתנהל אצל משיב 4, אלא לחשבון אחר שבפיקוח בית המשפט, ובמידת הצורך - למנות את ב"כ הצדדים כנאמנים ו/או כונסים לצורך זה.

ה. ה. לחלופין ו/או בנוסף, צו האסור על המשיבים או מי מטעמם לאכלס 20 יחידות דיור מתוך הפרויקט נשוא הדיון.

ו. ו. לחלופין ו/או בנוסף צו האוסר על המשיבים למסור לרוכשי הדירות מפתחות של 20 יחידות דיור בפרויקט האמור.

2. 2. בענין האמור התקיים דיון וניתנה החלטה ביום 6.9.00 בבש"א 7850/00 ובבש"א 7884/00, בה תואר הרקע לאותו הליך ולמערכת היחסים בין אותם צדדים, וניתנה החלטה כלהלן:
"1. מדובר בבקשה למתן צו מניעה זמני (בש"א 7850/00), בה ביקשה המבקשת (להלן -קו רקיע) להורות למשיבה 1 (להלן: "א.י.מ.ב.ל") ו/או מי מהם מטעמה, להימנע מלהיכנס לאתר הבניה בפרוייקט הבניה של קו רקיע, על המקרקעין הידועים כמגרש 12א' חלקות 4, 5, 6, 12 בגוש 1948 ברחוב בית אל, פינת השילה באשקלון (להלן - אתר הבניה), ולפיו ימנעו מלהפריע לעבודות הבניה באתר.

2. ראשיתו של ההליך בתביעה שהוגשה ביום 19.7.00 (ת.א 1192/00) על ידי קו רקיע בה ביקשה לחייב את א.י.מ.ב.ל בתשלום סכום של 1,200,000 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו לה, לטענתה, על ידי א.י.מ.ב.ל, ולהורות לא.י.מ.ב.ל להימנע מלהיכנס לאתר הבניה.

ביום 19.7.00 ניתן צו מניעה זמני במעמד צד 1 המורה לא.י.מ.ב.ל או למי מטעמה להימנע מלהיכנס לאתר הבניה, בכפוף לכך שקו רקיע תפקיד ערבות עצמית וצד ג' על סך 750,000 ש"ח (להלן - צו המניעה הזמני), ונקבע מועד לדיון בבקשה במעמד שני הצדדים.

ביום 23.7.00 הוגשה בקשה לביטול צו המניעה הזמני (בש"א 7884/00).
...
9. מבחינת הראיות לכאורה, נראה לי כי כל אחד מהצדדים הציג ראיות לכאורה לעמדתו, ואין מקום לקבוע עמדה נחרצת בשלב זה, ביחס לשאלה - מי מהצדדים הפר את ההסכם הפרה יסודית או אחרת המזכה את הצד שכנגד בביטולו, או בהשהייתו.
לאור זאת יש להעמיד את ההכרעה בשלב זה על שאלת מאזן הנזקים העלולים להיגרם לצדדים ולשיקולים נוספים הנוגעים לשיקול הדעת הנתון לבית המשפט ביחס למתן צו מניעה זמני מהסוג הנדון.
מבחינת מאזן הנזקים שיכולים להיגרם לצדדים אם יושאר צו הזמני על כנו או אם יבוטל, נראה לי כי השארת צו המניעה על כנו יכולה לפגוע במוניטין של א.י.מ.ב.ל ובמשאבים שהושקעו על ידיה בפרוייקט.
בקשר לכך נראה לי כי השארת הצו הזמני על כנו, יכולה לשנות את המצב שהיה קיים לפני מתן הצו במעמד צד אחד, לנשל את א.י.מ.ב.ל מכל המשאבים שהושקעו על ידיה באתר, הכוללים כספים רבים, כלים וציוד, לאפשר למבקשת להשתמש במשאבים שהושקעו על ידי המשיבה 1, בטרם הוכחה באופן ממשי זכאותה לכך, ויכול להיות בכך לכאורה כדי למוטט את המשיבה 1 מבחינת יכולתה לתפקד כמבצעת עבודות בניה, בטרם הוכח באופן ממשי כי יש למבקשת עילה לכך.
אכן השאלה הינה שאלה כספית כלכלית, בעיקרה אך אין מדובר בנזק כספי שניתן לתיקון, אלא בנזק הנוגע לשמה הטוב של א.י.מ.ב.ל ושל מנהלה, בפגיעה אקטיבית במשאבים שהושקעו על ידיהם בפרוייקט, וביכולתם להמשיך לתפקד כמבצעי עבודות בניה, כאשר הם נפגעים גם בשמם הטוב וגם ביכולתם הכספית לתפקד עד לגמר הברור במכלול השאלות השנויות במחלוקת שיכול להימשך זמן רב.
גם העובדה שקו רקיע הציגה בשלב של הבקשה למתן צו במעמד צד אחד נתונים לא נכונים ביחס למועד סיום העבודה, פועלת לרעתה במסגרת השיקולים למתן צו מניעה זמני.

מנגד, נזקם של קו רקיע, אם לא יינתן הצו, נראה לכאורה פחות כבד. בשלב זה, נותר לכאורה זמן די והותר לסיום בניית הפרוייקט והעברתו לידי קו רקיע, ומכל מקום לא הוכח באופן ממשי כי המשיבה אינה יכולה לעמוד בלוח הזמנים לסיום העבודה במועד שנקבע לכך בהסכם.
המועד הקרוב למסירת החלק הראשון של הפרוייקט הוא 25.12.00, בנסיבות הענין נראה לכאורה כי לא היתה הצדקה מספקת למנוע מא.י.מ.ב.ל את האפשרות לסיים את הפרוייקט במועד שנקבע לכך על פי ההסכם, ולא היתה הצדקה מספקת לאפשר למבקשת להמשיך בביצוע הפרוייקט תוך שימוש במשאבים שהושקעו על ידי המשיבה 1 בטרם הוסדרו החשבונות ביניהם.
ביחס לטענת קו רקיע באשר לליקויי הבניה או ליקויי בטיחות, נראה לי לכאורה כי נימוק זה לא היווה בסיס ממשי להפסקת הביצוע על ידי המשיבה. הצדדים ניהלו משא ומתן להמשך ביצוע הפרוייקט על ידי המשיבה, ולא היה לכאורה בטענות הנוגעות לליקויי בניה או ליקויי בטיחות כדי למנוע המשך ביצוע הפרוייקט על ידי המשיבה.
כמו כן, ניתן היה לטפל בכל הטענות לליקויי בניה או ליקויי בטיחות בהתאם להוראות החוק וההסכם בקשר לכך.
גם העובדה, שחלק מהיומנים הנוגעים לליקויים לא נחתמו על ידי נציג המשיבה והוצגו רק במהלך הדיון, מחלישה את טענות המבקשת בקשר לכך.
שאלות אלה יכולות להתעורר בשלב מאוחר יותר בדיון בתביעה לגופה, אך אין בהן כדי להכריע את הכף בשלב זה.
על פי ההסכם בין הצדדים אחראית המשיבה 1 לכל ליקויי הבניה ויש למבקשת גם כספי עכבון וערבות בקשר לכך.
כמו כן, נראה לכאורה כי העובדה שהמבקשת אישרה למשיבה לבצע עבודות גמר לאחר גמר עבודות השלד, מראה לכאורה כי לא היו פגמים שאינם ניתנים לתיקון בעבודות השלד.
שיקול נוסף לאי השארת הצו הזמני על כנו הוא כי הפרוייקט נמצא בשלביו המתקדמים לאחר גמר ביצוע כל השלדים, וחלק ניכר מעבודות הגמר, ובאיזון הנכון, ראוי לתת לכך משקל בהכרעה ביחס לשאלה אם להותיר את הצו הזמני על כנו.

באשר לטענות הנוגעות לסיווג הקבלני, נראה לי כי אין מקום להיזקק לכך בשלב זה.
מצב הסיווג היה ידוע לקו רקיע בעת שנחתם ההסכם, הטענה לא נטענה בכתב התביעה ובבקשה למתן צו מניעה זמני והיא הועלתה רק במהלך הדיון.
שאלה זאת גם ניתנת לפתרון חוקי, בה במידה שמתעוררת בעיה בקשר לכך, ואין בכך כדי לחייב מתן צו מניעה זמני בשלב זה.

ביחס לטענות בדבר איומים מצד מנהל המשיבה 1, נראה לי לכאורה כי לא הובאו ראיות מספקות בקשר לכך, ומכל מקום נראה לכאורה כי לא היה זה הנימוק של המבקשת לרצונה של המבקשת להוציא את המשיבה 1 מאתר הבניה.
כמו כן, ניתן לפנות בתלונה למשטרה ביחס לאיומים, באם סבורים המבקשת או נציגיה שיש ממש באיומים.
ביחס לטענה בדבר פיגור בביצוע העבודות והחשש שהמשיבות לא תספקנה להשלים את ביצוע העבודות, נראה לי לכאורה שלא הובאו ראיות מספקות בקשר לכך.
כמו כן, נראה לי לכאורה כי לא הובאו ראיות די הצורך ביחס לאי יכולת המשיבה 1 לסיים את הפרוייקט מההיבט הכלכלי.

10. לאור האמור, אני מבטל את צו המניעה הזמני שניתן במעמד צד אחד בתאריך 19.7.00, דוחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני, ומחייב את המבקשת לשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שיחולקו ביניהם בחלקים שווים.
מאידך גיסא, נראה לי כי מן הראוי להפנות את תשומת לב שני הצדדים לכך שעליהם לפעול לקיום הוראות ההסכם בתום לב, ומבחינה זאת, כשם שעל המבקשת מוטלת לכאורה החובה להימנע מהפסקת עבודת המשיבים מסיבה בלתי מספקת ובלתי עניינית, כך מוטלת על המשיבים לכאורה, החובה להימנע משימוש בלתי תקין בזכות שיש לה על פי ההסכם לטענתה להפסיק או להאט את קדם הבניה, ושני הצדדים צריכים לפעול במשותף למציאת הדרך להמשך ביצוע משותף של הפרוייקט באופן תקין או לפרדה מוסכמת.

המצב שנוצר לאור החלטה זאת הוא כי מצב זכויות הצדדים כיום הינו כפי שהיה ערב הגשת הבקשה, ביחס למערכת היחסים בין הצדדים או של גורמים הפועלים מטעמם, אך אין בכך כדי לקבוע דבר ביחס למצבים או לזכויות אחרות שנוצרו, אם היו כאלה, מאז ניתן הצו הזמני בקשר לכך. מומלץ כי הצדדים הנוגעים לענין יפעלו בקשר לכך בתיאום ובהסכמה הדדית.

כמו כן, אני ממליץ להחיש את ניתוב ההליך העיקרי לשופט שידון בו ולהחיש בו את הדיון, ככל האפשר, על מנת לצמצם את הנזקים שיכולים להיגרם כתוצאה מהימשכות הדיון".

3. 3. ביום 2.11.00 הגישו המבקשים בהליך העיקרי כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד בו טענו כלפי המשיבים וביקשו סעדים נגדם כלהלן :

א. א. עיכוב מכוון במועד חתימת החוזה.

ב. ב. נסיון לשינוי צורת התמורה בחוזה.

ג. ג. אי תשלום מקדמה בסך 500,000 ₪ בתוספת ריבית ממועד יום התשלום 1.8.99.

ד. ד. אי תשלום התמורה במועד ובכלל, וריבית ופיגורים בשל כך.

ה. ה. חובות בגין ביצוע העבודות.

ו. ו. חובות בגין "עבודות ראשוניות באתר".

ז. ז. חובות בגין "החלפת קרקע לביסוס" שבוצעה אתר.

ח. ח. הפרשי חיוב בגין בניית "רפסודות" באתר.

ט. ט. חובות בגין תוספות לחריגים / שינויים שהבטיחה המשיבה 1 לדיירים.

י. י. חובות בגין הכנות למיזוג שבוצעו באתר ודרישה לתשלום בגין "חדר טרנספורמציה" העתיד להיבנות באתר.

יא. יא. הוצאות בגין עיכוב בבניה ובתשלומים של 6 חודשים.

יב. יב. חוב בגין עכבון בסך 975,000 ₪, בתוספת ריבית של כ-10 חודשים בממוצע.

יג. יג. חובות כספים עד ליום 14.6.00 ובין המועדים 14.6.00 עד ליום 19.7.00.

יד. יד. חוסר תום לב בשלב מו"מ לפשרה ובפשרה שהחל בביצועה.

טו. טו. פיצוי בגין פגיעה במוניטין ובשמה הטוב של המבקתש ופיצוי בגין נזקי העיקולים שלא כדין ונזקים כספיים כתוצאה מאי תשלום התמורה במועדה ובמלואה.

טז. טז. ביטול חוזה שלא כדין ואכיפה ו/או פיצויים בגין הפרת חוזה.

4. 4. לטענת ב"כ המבקשים בדיון זה:

א. א. המשיבים הפרו את חוזה ההתקשרות שנכרת ב-8/99, ולא מתקיימת נסיבה המצדיקה הימנעות מאכיפה.

ב. ב. החזקה באתר הינה בידי המבקשים, אך זו נשללת מהם שלא כדין על ידי המשיבים.

ג. ג. לזכות המשיבים עומדת זכות עיכבון ברורה על פי מספר מערכות דינים הן על פי חוק חוזה קבלנות והן על פי חוק המכר והן על פי דיני החוזים.

ד. ד. לא היה שיהוי מצד המבקשים, בשל דחיית הדיונים נדחתה הגשת הבקשה.

ה. ה. יש בהימנעות ממתן הסעדים הזמניים המבוקשים כדי לפגוע במוניטין של המבקשים. סילוק המבקשים מהאתר עלול להסב נזק כבד לשמם הטוב.
הנזק אשר עלול להיגרם למבקשים הינו בלתי הפיך; כל רכושם וכספם מושקע באתר נשוא התובענה.

ו. ו. הסעדים הנדרשים אינם עשויים להסב נזק למשיבים ו/או לרוכשי הדירות הואיל וקיימת תקופה ממוצעת בת שמונה חודשים לפחות לצורך סיום הבניה בכל האתר.

5. 5. לטענת ב"כ משיבה 1:

א. א. מתן צו עשה למבקשת - משמעו הכרעה סופית במשפט, שבפועל יגרום לקריסת הפרויקט , באין כל אפשרות לממשו בדרך של המשך בניה ללא מימון המשיבה 1.

ב. ב. מהות התביעה היא לתשלום כספי, ואין צורך בסעדים המבוקשים כדי להבטיח את האינטרסים של המבקשים.

ג. ג. המבקשים השתהו בהגשת הבקשה.

ד. ד. מאזן הנזקים נוטה לטובת המשיבה 1.
המבקשים מעריכים את נזקי המוניטין בכ-300,000 ₪ כששווי הפרויקט מעל 50,000,000 ₪.
כפי שעולה ממסמכי השעבוד, המבקשים ממילא עוסקים כיום בעבודה באתר חדש, על כן אין כל חשש שאי החזרתם לאתר תמנע מהם אפשרויות לבצע עבודות בניה.

ה. ה. למבקשים לא היתה חזקה בלעדית או שליטה בניגוד לרצון המשיבה 1 באתר הבניה.
באתר הבניה נותרו חמישה מעובדי המבקשת; המבקשת סילקה את מרבית פועליה ונטשה את האתר.

ו. ו. זכות העיכבון מתייחסת לשכר חוזי. אין עכבון על זמן אכיפה לפיצוי בגין נזק עתידי רב, מדובר בחוזה קבלנות ועליו חלות הוראות ספציפיות של חוק חוזה קבלנות הקובעת כי לקבלן זכות לעכב נכס כדי המגיע לו בגין העסקה, להבדיל מזכות לפיצויים וכד'.

6. 6. לטענת ב"כ משיבה 2:

א. א. הבקשה אינה מגלה עילה כלפי משיב 2, ויש למחוק אותו מרשימת המשיבים.
אין סעד ברור כלפי משיב 2. המטרה בצירוף המשיב 2 היא להטרדה וללחץ על המשיבה 1 באמצעות עובדיה.

ב. ב. אין כל יסוד לבקשה. כל סעד מהמנויים בבקשה יוביל לתוצאה קשה של נזקים בהיקף של עשרות מליוני שקלים, פגיעה בלתי צודקת במשתכנים והתדיינויות ביחס לפרוייקט.

7. 7. לטענת ב"כ משיב 3:

א. א. הבקשה אינה מצביעה על עילה נגד משיב 3, אין כל יריבות בין המשיב 3 לבין המבקשים.

ב. ב. המשיב 3 מועסק כעובד אצל משיבה 1, ובשל כך אין לו כל מעמד ביחס לסעדים המבוקשים ביחס לפעילות אשר כלל אינן בשליטתו או בסמכותו.
8. 8. לטענת ב"כ משיב 4:

א. א. כל תקבולי מכירת הדירות מופקדים בחשבון מיוחד, ממנו אין היזם יכול למשוך כספים, החשבון משועבד לטובת הבנק, ורק הבנק יכול לאשר משיכת כספים ממנו, ובכך דואג הבנק שהכספים שימשכו, ישמשו רק למימון הפרויקט.

ב. ב. שמאי מקרקעין מוסמך עוקב אחר התקדמות הפרויקט, ורק על פי אישורו משחרר הבנק כספים מהחשבון לתשלום השקעות, אשר כבר בוצעו על ידי היזם בפרויקט.

ג. ג. הוסכם בין המשיבה 1 לבין המשיב 4 לשתף את "אליהו" חברה לביטוח בע"מ בהנפקדת בטחונות לקוני הדירות בפרוייקט וזאת בשל היקף הפרוייקט
(60,000,000 ₪).

ד. ד. אין כל יריבות בין המבקשים לבין המשיב 4.

ה. ה. אין כל ערך להחזרת הפרוייקט לידי המבקשים שהרי המשך בנייתו מחייב מקורות מימון לא מבוטלים.
כפי שעולה מכתבי הטענות מצבם הכלכלי של המבקשים אינו שפיר, ולהם חובות רבים, ובמצב זה אין כל ערך להחזרת הפרוייקט לידי המבקשים שהמשך בניית הפרוייקט מחייב מקורות מימון.

ו. ו. אם יוכח הסכום אשר הושקע על ידי המבקשים בפועל בפרוייקט, ייקבע מהו סכום העכבון, כל עוד לא נקבע סכום זה, לא ניתן לפגוע בזכותו של בעל השעבוד.
9. 9. לאחר עיון בכל החומר הנוגע לענין, נראה לי כי ביחס לסעדים המבוקשים בתביעה ובתביעה שכנגד, יש לשני הצדדים ראיות לכאורה ביחס לעיקרי טענותיהם, כך שהשאלה העיקרית שיש בה כדי להכריע בענין, היא שאלת מאזן הנזקים העלולים להיגרם לצדדים אם ינתנו או לא ינתנו הסעדים המבוקשים במלואם או בחלקם.
כמו כן, יש להתייחס לשיקולים נוספים במסגרת שיקול הדעת הנתון לבית המשפט בהיענות למתן הסעדים הזמניים המבוקשים.
מבחינה זאת, נראה לי כי השיקולים והעמדות שהוצגו בהחלטה מיום 6.9.00, ביחס למצב העובדתי כפי שהיה נכון לאותו מועד, עדיין תקפים גם ביחס לסעדים הזמניים המבוקשים בדיון זה.
שיקולים אלו נכונים גם ביחס למצב העובדתי לכאורה כפי שהוצג בדיון זה, אלא שמבחינת מכלול השיקולים, נראה לי שיש לתת משקל גם לעובדה שהמבקשים בדיון זה השתהו במידת מה בהגשת הבקשה, שאותה היו יכולים להגיש למעשה מיד כאשר הוגשה בקשתה של משיבה 1 בבש"א 7850/00, שהוגשה כבר ביום 19.7.00, וודאי שהיו יכולים לעשות כן, עם קבלת ההחלטה בבקשה האמורה מיום 6.9.00, לאחר שלא ניתנה להם האפשרות להיכנס לאתר הבניה ולהמשיך בביצוע העבודות.
העובדה שנעשו נסיונות פישור בענין זה יכולה להוות הסבר מסוים לאותה השתהות, אך אין בכך כדי לבטל את ההשתהות במלואה, ואין בכך כדי לבטל את המציאות החדשה שנוצרה באתר הבניה, לאחר שמשיבה 1, קו רקיע, המשיכה במידה זו או אחרת בהמשך ביצוע עבודות באתר.
מאידך גיסא, עדיין תקפים השיקולים המחייבים הימנעות מפגיעה במבקשים בכך שהמשך ביצוע העבודות באתר על ידיהם ללא הבטחת האינטרסים הלגיטימיים והזכויות שיש למבקשים במשאבים שהושקעו על ידיהם באתר, יכולה לפגוע בהם כאמור בסעיף 9 להחלטה מיום 6.9.00.
כמו כן, ניתן להבין במידת מה את השתהות המבקשים בהגשת הבקשה בכך שנעשתה פניה מצידם בבקשה לאכיפה על פי פקודת בזיון בית המשפט, ובכך שניסו להגיע להסכם עם משיבה 1.

10. 10. לאחר ששקלתי את השיקולים הנוגעים לענין, נראה לי כי אין מקום בשלב זה להיענות לבקשת המבקשים לאפשר להם להמשיך בביצוע העבודה, אך מאידך גיסא יש לבדוק מסגרת ארגונית מתאימה להמשך ביצוע העבודה.
בקשר לכך, נראה לי כי על מנת להחליט על מסגרת ארגונית מתאימה להמשך ביצוע העבודה, אם על ידי המבקשת ואם על ידי המשיבה 1, אם בדרך משולבת של מעורבות ופיקוח הדדי של כל הצדדים, ואם בדרך אחרת, יש להיזקק לחוות דעת מקצועית שבדעתי לקבל הן לצורך הדיון בהליך הזמני והן לצורך הדיון בהליך העיקרי, כפי שהוסכם בין הצדדים.
לאור זאת, אני נמנע בשלב זה ממתן צו הנוגע להמשך ביצוע העבודה, ואני מסתפק בשלב זה במתן צו המורה כי כל התקבולים ממכירת הדירות שטרם נמכרו עד היום לא יועבר לחשבון הליווי המתנהל אצל המשיבה 4, אלא לחשבון נאמנות שייפתח על ידי ב"כ המבקשת, משיבה 1 ומשיבה 4, שישמשו כנאמנים בקשר לכך, ככל שיסכימו לכך, בהעדר הסכמה של כל ב"כ המשיבים, יופקדו הכספים בחשבון נאמנות שייפתח על ידי ב"כ המבקשת 1 לבדו.
גם ביחס לסעדים הנוספים המבוקשים, הנוגעים לשימוש בכספים המתקבלים ממכירת הדירות שנותרו, וביחס לסעדים הנוספים, נראה לי כי מן הראוי שהחלטה זו תתקבל לאחר קבלת חוות דעת המומחה כאמור.

11. 11. צו זה יהיה מותנה בערבות המבקשים להבטחת כל נזק שייגרם כתוצאה ממתן הצו.

12. 12. לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכם ביחס לזהות מינוי המומחה המוסכם, אני ממנה בזה את מר דניאל יאסו, מרח' סלומון 5, פתח תקוה, למתן חוות דעת ביחס לכל השאלות המקצועיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, ככל שיוצגו על ידי הצדדים או מי מהם, וביחס למסגרת הארגונית המתאימה להמשך ביצוע העבודה אם על ידי המבקשת, אם על ידי המשיבה 1, אם בדרך משולבת ופיקוח הדדי של כל הצדדים, או בדרך אחרת, שיש בה כדי למזער ככל האפשר את הנזקים שיכולים להיגרם למבקשים ולמשיבים או למי מהם, ונזקים נוספים היכולים להיגרם לגורמים נוספים בעלי זכויות ואינטרסים בהמשך ביצוע עבודה באתר.
13. 13. המומחה מתבקש לתת תחילת חוות דעת ביניים במועד מוקדם ככל האפשר, שתתייחס לשאלות האמורות, שיהא בה כדי לסייע בידי בית המשפט לקבוע מסגרת ארגונית להמשך ביצוע העבודה, תוך התייחסות למאזן ביצוע העבודות והתשלומים נכון למועדים בהם היתה הפסקה או האטה בעבודה על ידי המבקשת או בעת שהוצאה משיבה 1 מאתר הבניה, וכישורי המבקשת או משיבה 1 להמשך ביצוע העבודה, לא יאוחר מ-21 יום מיום קבלת ההחלטה, ואת חוות הדעת המלאה הנוגעת לכל ההליך תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה.

14. 14. הצדדים מתבקשים להמציא למומחה תוך 7 ימים את שאלותיהם ואת כל החומר הנוגע לחוות דעת הביניים האמורה, ותוך 30 יום את כל החומר הנוגע לחוות הדעת המלאה הנוגע להליך העיקרי.

15. 15. לאור זאת, אני קובע למעקב ולדיון נוסף ביחס להליך הזמני ביום 11.1.01 שעה 15:00
ולקדם נוסף בהליך העיקרי ביום 22.2.01 שעה 15:00.

ניתנה היום י"ג בכסלו, תשס"א (10 בדצמבר 2000) בהעדר הצדדים
ברוך אזולאי
- שופט

בש בית משפט מחוזי 9143/00 א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ נ' חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/12/2000)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ      דוח מידע משפטי על חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על א.י.מ.ב.ל ייזום פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ      דוחות מידע עסקי על חברת קו רקיע חברה לבנין בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן