א.מ. חטיפי העמק בע"מ - משה סבג

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
א.מ. חטיפי העמק בע"מ משה סבג
 
א.מ. חטיפי העמק בע"מ - משה סבג
תיקים נוספים על א.מ. חטיפי העמק בע"מ | תיקים נוספים על משה סבג

2822/03 בשא     23/10/2003
בשא 2822/03 א.מ. חטיפי העמק בע"מ נ' משה סבג
1
בית הדין לעבודה

בש"א 2822/03
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
23/10/2003

השופט: חיים ארמון

בפני
א.מ. חטיפי העמק בע"מ

בענין:
המבקשת
ע"י עו"ד יצחק שרף
נ ג ד
המשיבים
1. משה סבג

2. יצחק סבג
3. מ.י. חטיפים בע"מ
הצד השלישי

4. עפיף בן סלים (דושי) ח'וטבא
ה ח ל ט ה
1. הבקשה שבפני
הינה למינויו של ב"כ המבקשת להיות כונס נכסים ולהסמיכו להיכנס לחצרי המשיבים והצד השלישי. הבקשה הוגשה על פי סעיפים 16(א) ו-20(א)(2) לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק העוולות המסחריות"), ועל פי הנטען בה, היא באה כהקדמה לתביעה כספית למתן חשבונות ו/או לפיצוי המבקשת על נזקיה עקב העוולות המסחריות שהמשיבים והצד השלישי מבצעים כנגדה (על פי הנטען בבקשה).

2. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני סבור שנכון לקבל את הבקשה במעמד צד אחד, וזאת בהתחשב בטעמים אלה:

(א) אם טענות המבקשת נכונות - הרי שקביעת הבקשה לדיון במעמד שני הצדדים, בטרם מינוי כונס נכסים, עלולה לסכל את מטרת הבקשה, שכן על פי הנספחים לבקשה קיים חשש שמא השהיית מינויו של כונס הנכסים עד לדיון שהמשיבים והצד השלישי יהיו מודעים לו - יביא להעלמת הנכסים שלגביהם מבוקש הצו.
(ב) שיקול נוסף שאותו אני מביא בחשבון לשם קבלת הבקשה במעמד צד אחד, הוא שבין המבקשת לבין המשיבים כבר התנהל דיון בבית דין זה (בתיק עב' 1997/03), ובו התקבלה טענת המבקשת על העוולות המסחריות שהמשיבים ביצעו כלפיה (בעבר) וכי ביחד עם הגשת בקשה זו, הגישה המבקשת בקשה למתן צווים על פי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, בשל טענתה כי המשיבים, בעזרת הצד השלישי, מפרים צווים שניתנו נגדם בפסק הדין בתיק עב' 1997/03.

בענין זה יש להוסיף, שהמשיבים ביקשו לעכב את ביצועו של פסק הדין שניתן כנגדם (בש"א 2204/03) ובקשתם נדחתה.

(ג) כן הבאתי בחשבון שב"כ המבקשת כבר מונה ככונס נכסים בעניינים של המשיבים (בהחלטה מיום 9/6/03 בתיק בש"א 1940/03), וככל שעלה בידי להתרשם מהדו"חות שהגיש ומעדותו שנשמעה במסגרת תיק עב' 1997/03 - הוא ביצע נאמנה את תפקידו זה.

3. אני מורה בזה על מינויו של ב"כ המבקשת, עו"ד יצחק שרף
, לכונס נכסים ומסמיך אותו לפעול כאמור להלן:

(א) להיכנס לחצרי המשיבים והצד השלישי, המצויים במקומות הבאים: מפעל המשיבים באזור התעשיה עפולה עלית, דירת המגורים של משיבים מס' 2-1 ברח' דפנה 14 במגדל העמק, בית עסקו של הצד השלישי ברחוב 42/709 בנצרת (מול מסגד השלום), בית עסקו של הצד השלישי בכביש נצרת-שפרעם, בכניסה לנצרת.

(ב) לחפש ולתפוס נכסים שהופקו תוך גזילת סודות מסחריים של המבקשת ו/או תוך הפרת צווים שניתנו במסגרת פסק הדין בתיק עב' 1997/03.

(ג) לחפש ולתעד נכסים ששימשו לביצוע גזילת סודות מסחריים של המבקשת ו/או להפרת צווים שניתנו במסגרת פסק הדין בתיק עב' 1997/03.
(ד) לחפש ולתפוס או לתעד ראיות כמפורט בסעיף 2 לבקשה (החל מעמ' 2 לבקשה), בשינויים האמורים להלן:
(1) בכל מקום בסעיף 2 לבקשה שבו רשום "התובעת" יבוא "המבקשת". בס"ק ח' במקום "מפעל הנתבעת" יבוא "מפעל משיבה מס' 1".
(2) בכל מקום בסעיף 2 שבו רשום "המשיבים" באופן כללי, יתייחס הרישום למשיבים וכן לצד השלישי. בכל מקום בסעיף 2 שבו רשום "משיב 4" יתייחס הרישום לצד השלישי. (הוראה זו ניתנת באשר נראה כי בסעיף 2 לבקשה היתה התייחסות אל הצד השלישי כאילו הוא משיב מס' 4, בשונה מהאמור בכותרת הבקשה - ובעקבות זאת גם בכותרת החלטה זו).
(3) בס"ק ל"ז, אחרי המלים "תנאי ההתקשרות", יבואו המלים: "של המבקשת".
(4) בס"ק ל"ח, אחרי המלה "מסמכים", יבואו המלים: "של המבקשת".

(ה) בענין כל הראיות האמורות בס"ק (ד) לעיל, אין נפקא מינה אם מדובר במסמכים, בדיסקטים, בדיסקים קשיחים, בתקליטורים או במדיה מגנטית אחרת.

4. תשומת לב כונס הנכסים מופנית לחובות המוטלות עליו מכח תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש"ס-1999.

5. כניסתו לתוקף של המינוי האמור בסעיף 6 לעיל, תהיה לאחר שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין פקדון בסך 40,000 ₪, או ערבות בנקאית צמודה ובלתי תלויה על הסכום האמור.

6. תוקף המינוי האמור בסעיף 6 לעיל, יהיה עד לקיום הדיון בבקשה במעמד שני הצדדים.

7. אינני מקבל את הבקשה הנוגעת לצו איסור פרסום דבר הגשת הבקשה וההחלטה. האפשרות לאסור פרסום מכח סעיף 23 לחוק עוולות מסחריות נוגעת רק לפרסום הסוד המסחרי עצמו. הגשת הבקשה וההחלטה - אינן בבחינת סוד מסחרי.

סעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אינו מאפשר לאסור את הפרסום על פי המבוקש.
8. בענין האמור בסעיף 7 לעיל, מופנית תשומת לב המבקשת לכך שהיא זכאית לבקש כי הדיון בתובענה יתנהל בדלתיים סגורות, בהתאם לאמור בסעיף 68(ב)(8) לחוק בתי המשפט, ואם בקשתה תתקבל ובמידה שתתקבל - יהיה גם הפרסום אסור לפי סעיף 70(א) לחוק בתי המשפט.

9. אני קובע דיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 2/11/03 בשעה 9:30.

10. על ב"כ המבקשת לדאוג למסירה אישית של הבקשה, נספחיה והחלטה זו, אל המשיבים ואל הצד השלישי, לא יאוחר מיום 27/10/03.
ניתנה היום, כ"ז בתשרי תשס"ד (23 באוקטובר 2003), בהעדר הצדדים.

חיים ארמון
- שופט

בשא בית דין אזורי לעבודה 2822/03 א.מ. חטיפי העמק בע"מ נ' משה סבג (פורסם ב-ֽ 23/10/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן