בנק דיסקונט לישראל בע"מ - קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ

 
בנק דיסקונט לישראל בע"מ - קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ
219764/02 א     24/10/2003
א 219764/02 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ
1
בתי המשפט
א 219764/02, בש"א 160981
בית משפט השלום תל אביב-יפו
29/10/2003
תאריך:
כב' השופטת שושנה אלמגור

בפני
:
בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בעניין:
תובע
עו"ד לוינבוק בנימין

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
1 . קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ

2 . בלום יואב
3 . גינסבורג דוד
4 . ברי מאייר
5 . וייס אדגר

נתבעים
עו"ד מילשטיין ארי

ע"י ב"כ עו"ד
החלטה

בנק דיסקונט לישראל בע"מ
(להלן: "הבנק") הגיש תביעה בסך 739,423 ₪ נגד נתבעת 1 (להלן: "הנתבעת") בגין יתרת חוב שנצברה בחשבונה. הנתבעים 2-5, בעלי המניות בנתבעת, נתבעים מכוח ערבותם לפרעון חובותיה.
בקשת הרשות להתגונן שהגישו הנתבעים כולם נתמכת בתצהירו של נתבע 2, יואב בלום (להלן: "בלום").

ואלה טענות ההגנה והדיון בהן:

1. החל מיום 1.9.02 הועמדה מסגרת האשראי בחשבון על סכום 750,000 ₪ לתקופה של שלושה חודשים. למרות זאת, אף משלא הגיעה יתרת החובה לסכום האמור, החליט הבנק באופן שרירותי, וללא כל סיבה מוצדקת לבטל את מסגרת האשראי.

יש לדחות טענת הגנה זו משני טעמים: 60221
א. גם אם נכונה הטענה בדבר הפרת חוזה מסגרת האשראי על המבקשת רשות להתגונן להראות כי נגרם לו נזק כספי כתוצאה מההפרה. (ראה סעיף 10 לחוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה- התש"ל-1970). המבקשים לא טענו כי נגרם להם נזק כתוצאה מאי העמדת האשראי עד לסכום המוסכם (למעט בושה כלפי סוכנות הנסיעות) קל וחומר לא הציגו חוות דעת חשבונאית או כל דרך חישוב אחרת לכימות סכום הנזק.
אשר על כן, יש לדחות על הסף הטענה בדבר הפרת החוזה בכך שלא הועמד לנתבעת מלוא סכום מסגרת האשראי.

ב. הטענה בדבר ביטול שרירותי של מסגרת האשראי נסתרה מניה וביה בחקירה נגדית.
עובר להפסקת האשראי ניהלו הנתבעות משא ומתן עם הבנק בדבר סילוקו של החוב אשר הגיע כדי הסך של 700,000 ₪. ממכתבו של בלום לבנק מיום 4.8.02 (מוצג מש/1) עולה כי הוא הציע לבנק חלופות לפרעון החוב והבנק השיב לו במכתבו מיום 13.8.02 (מוצג מש/2). בסעיף האחרון למש/2 מבהיר הבנק כי:

"אין במכתב זה משום פגיעה, ויתור, גריעה או פגימה בזכות כלשהיא מזכויות הבנק"

דהיינו, במהלך המשא ומתן לסילוק החוב, לפני הפסקת מתן האשראי עד למסגרת המאושרת, הבהיר הבנק למבקשים כי אין בניהול המשא ומתן כדי להוות ויתור על זכויות הבנק על פי החוזים שנחתמו בין הצדדים. סעיף 7(א)(14) לחוזה תנאים בחשבון עו"ש (נספח ג' לכתב התביעה) מקנה לבנק - בין היתר - הזכות להעמיד את יתרת החוב בחשבון לפרעון מיידי אם הוא סבור שהוא עלול להסתכן באי יכולת לגבות את החובות.
הואיל ועובר להפסקת העמדת האשראי התקרבה יתרת החוב לגובה מלוא מסגרת האשראי והואיל ויואב בלום הודה כי נוהל משא ומתן לפרעון החוב, ובסופו של דבר לא נפרע חוב זה, לא ניתן לומר שהמבקשים הוכיחו, ולו לכאורה, כי הבנק נהג באופן שרירותי משהפסיק את מסגרת האשראי.

לפיכך דין טענת הגנה זו להדחות.

2. במסגרת ליווי פרויקט בניה הבנק מעכב תחת ידיו סכומי כסף, אשר אם היו משולמים לנתבעת היתה עושה בהם שימוש להקטנת החוב וחיוב בשיעורי ריבית מופחתים. (סעיף 30 לתצהיר יואב בלום). לטענת הנתבעים ליווי הבנק הוא לפרויקט של חברת גני שרונים אבן יהודה בע"מ (להלן: "גני שרונים"), החייבת כספים לנתבעת ושאותם יש לשלם מכספי הליווי. בהתאם להסכם פשרה שנכרת ביום 12.1.03 בין הנתבעת לבין גני שרונים (נספח ז' לתצהיר), התחייבה האחרונה לשלם לנתבעת סך של 320,000 ₪ ולהעביר ליד הנתבעת דירה בפרויקט, דירה הממושכנת לבנק.
לטענת המבקשים, הפחיתה גני שרונים את חובה לבנק כדי מחצית, אך הבנק נוקט תרגילי סחבת - נטען ולא הוסף (סעיף 32 סיפא לתצהיר יואב בלום).

טענה זו הינה יותר מתמוהה בהתחשב בעובדה שהסכם הפשרה נכרת בין הנתבעת לבין גני שרונים והבנק אינו צד לו. אם אכן הדירה ממושכנת לבנק, לא הראה התצהיר שגני שרונים הסירה המשכנתא, לא הראה התצהיר מהי יתרת החוב של גני שרונים לבנק המצדיקה לכאורה הסרת המשכנתא. לא ברור מהי הטענה המופנית כלפי הבנק שעה שהחיוב לתשלום חובה של גני שרונים לנתבעת חל על הראשונה ולא על הבנק. התצהיר אינו מגולל עובדה כלשהי מהביאה למסקנה כי הבנק גרם להפרת הסכם הפשרה ועל כן דין טענת הגנה זו להדחות גם כן.

3. בסוף חודש אוקטובר 2000 - כך נטען - הופטרו הערבות מערבותם. בטענה זו רב הנסתר על הגלוי.

א. הטענה הינה סתמית ולוקה בחוסר פירוט מובהק. נטען בסעיף 24 לתצהיר כי ..."סוכם כי חתימת הערבים בגין החשבון שניתנה בעת פתיחת החשבון מבוטלת החל מחודש אוקטובר 2000" לא פורט בתצהיר מי מטעם הבנק הפטיר את הערבים ובאילו נסיבות הדבר נעשה. בחקירה נגדית הוסיף בלום כי הסיכום נעשה עם שמעון ויג ומחליפו זאב ישעיהו. המצהיר מסתמך על מסמך, שלטענתו נשלח על ידו לבנק בחודש נובמבר 2000 (נספח ו' לתצהירו), בו הוא חוזר על הסיכום הנטען. בניגוד לאמירה הגורפת בסעיף 24 לתצהיר על כי הוסכם עם מאן דהוא על הפטר כל הערבים הרי שבמכתב הנטען כותב יואב בלום כי הסיכום הוא רק לגביו. יתר על כן, בעדותו (עמ' 5 לפרוטוקול) טען בלום כי יש לו אישור למשלוח הפקס לבנק, אך הוא נמנע מלהציגו.

ב. למרות שנטען כי הערבים הופטרו מערבותם בחודש אוקטובר 2000 הרי שבמהלך חודש אוגוסט 2002 ניהל בלום משא ומתן עם הבנק לפרעון החוב ואף הציע שלושה שיקים אישים של הנתבעים כל אחד על סך 150,000 ₪, לפרעון חוב זה.
ספק רב אם הנתבעים הערבים היו אכן מופטרים מחובם הם היו מתנדבים להוציא מכיסם סכום של 450,000 ₪. בכל עסקה כלכלית צריך שיהא הגיון כלשהו, אשר ספק אם נמצא במקרה הנדון.

ג. נטען כי הבנק שחרר את אחד הערבים מערבותו, רואה חשבון דרור בר משה, מבלי שהודיע על כך לנתבעים מראש או בדיעבד. אמנם על פי חוזה הערבות הבנק רשאי לעשות כן, אולם נטען כי בהעדר הודעה מראש ליתר הערבים מדובר על שימוש בזכות בחוסר תום לב.
אין ספק אם יפסק כי אכן שחרור הערב נעשה אגב שימוש בזכות בחוסר תום לב, נגרם ליתר הערבים נזק על פי יחסם בגובה ההפטר.

הואיל ובשלב זה של הדיון בית המשפט אינו נכנס לשאלת מהימנות ולמרות התהיות העולות מטענת ההגנה בדבר הפטר הערבים והואיל וגם טענה דחוקה מצדיקה מתן רשות להתגונן, יש ליתן לנתבעים 5-2 רשות להתגונן בטענה זו.

לסיכום, טענות ההגנה כמפורט בסעיפים 1-2 נדחות וממילא - לכן - נדחית בקשת הרשות להתגונן של הנתבעת.
ניתנת לנתבעים 2-5 רשות להתגונן כאמור בסעיף 3 לעיל.

הוצאות הבקשה בסך 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ - על פי התוצאות.

ניתן היום כ"ח בתשרי, תשס"ד (24 באוקטובר 2003) בלשכה.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

שושנה אלמגור
, שופטת
א בית משפט שלום 219764/02 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ (פורסם ב-ֽ 24/10/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על בנק דיסקונט לישראל בע"מ      דוח מידע משפטי על קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על בנק דיסקונט לישראל בע"מ      דוחות מידע עסקי על קבוצת יובל פיתוח פרויקטים ושיווק בע"מ