משרד עו"ד שושי - שבח, שרון שושי, דניאל שבח - צביה פקליירו, מדינת ישראל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
משרד עו"ד שושי - שבח שרון שושי דניאל שבח
 
משרד עו"ד שושי - שבח, שרון שושי, דניאל שבח - צביה פקליירו, מדינת ישראל
תיקים נוספים על משרד עו"ד שושי - שבח | תיקים נוספים על שרון שושי | תיקים נוספים על דניאל שבח | תיקים נוספים על צביה פקליירו | תיקים נוספים על מדינת ישראל |

511209
11406-11/08 סע     12/02/2009
סע 11406-11/08 משרד עו"ד שושי - שבח, שרון שושי, דניאל שבח נ' צביה פקליירו, מדינת ישראל
בקשה מס'בית דין אזורי לעבודה בחיפה

ס"ע 11406-11-08 פקליירו ואח' נ' משרד עו"ד שושי - שבח
ואח'12 פברואר 2009
בקשה מס'

4


בפני

כב' השופטת
אביטל
רימון-קפלן

מבקשים

1
.
משרד עו"ד שושי - שבח


2
.
שרון שושי


3
.
דניאל שבחנגד

משיבים

1. צביה פקליירו

2. מדינת ישראל


החלטה1.
בפני
בקשת המבקשים הם הנתבעים והתובעים שכנגד בתביעה זו, להתיר להם להגיש הודעת צד ג' בתביעת המשיבה 1 היא התובעת והנתבעת שכנגד כלפיהם, כנגד המשיבה 2 – מדינת ישראל
/הממונה על חוק עבודת נשים, בכל הנוגע לסעדים המתייחסים לתקופה

שהחל מהפסקת עבודתה של המשיבה 1 ואילך.

2.
לטענת המבקשים, כעולה מבקשתם ובקשתם המתוקנת, הממונה על חוק עבודת נשים (להלן – הממונה) התרשלה בין היתר בעיכוב בלתי

סביר

של
4
חודשים מיום


הגשת

הבקשה

למתן היתר לפיטורי המשיבה 1 ועד

ליום

מתן החלטתה ועיכוב

זה

גרם

להגשת

תביעתה

של המשיבה 1 כנגד

המבקשים, בחלק מראשי

התביעה

שהוגשו.
לטענתם, אין

זה

סביר

ולא

עולה

על

הדעת

כי

החלטה

בבקשה

למתן

היתר

לפיטורים

תינתן

רק

לאחר 4

חודשים ממועד

הפנייה, באופן שהוראות

החוק

הופכות

פלסתר
.
בנסיבות

אלו, מבוקש על ידי המבקשים כי בית הדין יתן

את

דעתו

על

אופן

אכיפת

החוק

ע
"
י

הממונה במשרד התמ
"
ת

ויבקר

את

הליך

קבלת

ההחלטה

מבחינה

שיפוטית
.

3.
הבקשה הועברה לתגובת המשיבות.
המשיבה 2 מתנגדת לבקשה מכל וכל בטענה של חוסר סמכות עניינית לדון בתביעת המבקשים כנגדה, ואילו המשיבה 1 אשר הודיעה כי היא משאירה את ההכרעה לשיקול דעת בית הדין, פירטה באריכות את טעמיה מדוע לשיטתה אין סמכות לבית הדין לדון בתביעת המבקשים כנגד הממונה.

4.
עסקינן בענייננו בנסיבות בהן בקשת המבקשים להתיר את פיטורי המבקשת בעת הריונה, נדחתה על ידי הממונה.
לציין, כי בהתאם לסעיף 13ד' לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954
(להלן -
לחוק עבודת נשים ) הגישו המבקשים ערעור על החלטה זו לבית הדין בתיק אחר (תיק עב 4102/07) אשר נקבע לדיון ליום 30/3/09.
מכל מקום, בהמשך לדחיית הבקשה למתן היתר לפיטורי המשיבה 1 וופיטורי המשיבה 1 מעבודתה על ידי המבקשים, הגישה המשיבה 1 את תביעתה שבנדון, אשר כוללת בין היתר סעדים בגין פיטורים שלא כדין בזמן הריונה.

5.

הפרוצדורה של מתן הודעה לצד שלישי אינה מעוגנת בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.
פרוצדורה זו הלקוחה מתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984,
אומצה בבית הדין לעבודה מכוח הוראתו של סעיף 33 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן- חוק בית הדין).
תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984
(להלן -
תקסד"א)
דנה בפרוצדורה של הודעה לצד שלישי, וקובעת:
"בתובענה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי נתבע ליתן לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים אלה:
(1)
כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו בשל כל סעד שייפסק נגדו בתובענה;
(2)
כשהנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התובענה והוא בעיקרו כסעד שמבקש התובע;
(3)
כששאלה או פלוגתה בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התובענה היא בעיקרה כזו השנויה במחלוקת בין התובע לנתבע, ומן הראוי שתיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי".

7.
כבר ב
דב"ע לא/ 0-19
בלנגה נגד המוסד לביטוח לאומי
, פד"ע ב, עמ' 14,
נפסק על ידי בית הדין הארצי:
"... כבר פסקנו בעבר שמכוח סעיף 33 לחוק, ולשם "עשיית משפט צדק" רשאי בית-הדין לאמץ לו, ולפעול על פי תקנות מתקנות סדר-הדין האזרחי, תשכ"ג- 1963, אף שלא נימנו בין אלה שסעיף 109 לחוק החיל על הליכים בבית - הדין לעבודה. בערעור לא/ 0-8 (פרלה נגד המוסד לביטוח לאומי) אמרנו, כי צד להליך רשאי לבקש את בית-הדין לאמץ תקנה מתקנות סדרי-הדין שאינן חלות על בתי-הדין לעבודה, ובית-הדין ישקול ויחליט במסגרת הסמכויות הרחבות הניתנות בידיו לענין סדרי-הדין, והוספנו כי "בצדו של חופש פרוצדורלי זה קיים הסייג שאל לו לבית-הדין לפגוע בעקרונות המחייבים כל הליך משפטי". נוסיף כאן, שבית-הדין בודאי ובודאי יישמר מכל משמר לא לחרוג מהסמכויות המוקנות לו בחוק.
כן צדק בית-הדין האזורי, בסרבו להפעיל במקרה זה את תקנות סדר-הדין האזרחי הנוגעות להודעת צד ג', באשר בית הדין לא היה נזקק מחוסר סמכות לתובענתו של המערער נגד המשיב, אילו הוגשה בנפרד בבית-הדין"
(ההדגשה הוספה - א.ר.ק.).


6.
הנה כי כן, על פי ההלכה הפסוקה, תנאי למשלוח הודעה לצד שלישי בבתי הדין לעבודה מותנה בכך שלבית הדין סמכות עניינית לדון בתביעה כלפי שבין הנתבע לאותו צד שלישי, אילו זו הוגשה מלכתחילה לבית הדין.

בשורה של פסקי דין שניתנו בעת האחרונה, חזר בית הדין הארצי והבהיר כי האפשרות ליישום הליך משלוח הודעה לצד שלישי בבתי הדין לעבודה מותנה בכך שישנה לבתי הדין לעבודה סמכות עניינית לדון בתביעה כלפי אותו צד שלישי.

[ראה לעניין זה:
בר"ע 206/07
קדם הדרכות (2002) בע"מ – יואל שי
(ניתן ביום 7.6.07);

ע"ע 755/05
סעיד

עבד אל חאק – ועדה מקומית

לתכנון ובניה "גליל

מזרחי
(ניתן ביום 18.10.06)
].
ובאשר לאופן הבחינה, נפסק שם:
"הבחינה של קיום סמכות עניינית לבית הדין לעבודה תעשה, אפוא, על ידי בירור השאלה האם הייתה לבית הדין סמכות לדון בתביעת פלוני לו פלוני היה מבקש להגישה במישרין כלפי צד שלישי – כנתבע".

7.
ומן הכלל אל הפרט.
עסקינן בענייננו בטענות המבקשים כלפי הממונה במסגרת הפעלת סמכותה מכח חוק.

וכך, בכל הנוגע לתקיפת ההחלטה לגופה, הרי שכאמור המחוקק היקנה זכות ערעור על החלטות הממונה לבית הדין לפי סעיף 13ד' לחוק עבודת נשים, ובית הדין מוסמך לדון בערעור כאשר במסגרת זו בוחן בית הדין את סבירות ההחלטה לרבות עיתוי קבלתה, ואמנם המבקשים ניצלו זכות זו בערעור שהגישו.
דא עקא שבמסגרת בקשתם שבנדון מעוניינים המבקשים לתבוע את המדינה בשל התרשלות הממונה לשיטתם, במסגרת טיפולה בבקשת המבקשת שבנדון.

אף מבלי להידרש לשאלה האם הבקשה מגלה עילת תביעה ככזו, ברי שגם אם כן, המדובר בתביעה נזיקית מובהקת שאינה מצויה בסמכותו של בית דין זה.

אי לכך, וכבר מטעם זה אין בידי להיענות לבקשה.

8.
סוף דבר -

אשר על כן, הבקשה למשלוח הודעת צד ג' - נדחית.

המבקשים ישאו בהוצאות המשיבות בסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ לכל משיבה לתשלום בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפעל.

9.
בדיון שנקבע בתיק עב 4102/07 יתואם מועד במעמד הצדדים לקיום דיון מוקדם בתיק זה.


ניתנה היום,
י"ח שבט תשס"ט, 12 פברואר 2009, בהעדר הצדדים.סע בית דין אזורי לעבודה 11406-11/08 משרד עו"ד שושי - שבח, שרון שושי, דניאל שבח נ' צביה פקליירו, מדינת ישראל (פורסם ב-ֽ 12/02/2009)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן