אורנה דריהם - מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אורנה דריהם מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ
 
אורנה דריהם - מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ
תיקים נוספים על אורנה דריהם | תיקים נוספים על מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ

1715/01 עב     08/12/2003
עב 1715/01 אורנה דריהם נ' מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ
1
בית הדין לעבודה
עב' 1715/01
בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
08/12/2003

כב' השופט חיים סומך
- שופט ראשי
נציג ציבור עובדים: מר ברוך ויצמן
נציג ציבור מעבידים: מר דן מיבר

בפני
:

אורנה דריהם

בענין:
התובעת
ע"י ב"כ עו"ד דר' ניצה אורצקי
נ ג ד
1. מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ

2. מוניר חמדאן

הנתבעים
ע"י ב"כ עו"ד שולמית כנען
פ ס ק ד י ן

1. לפנינו תביעה לחייב הנתבעים לשלם לתובעת סכום כולל של 102,876 ₪ המתייחס לרכיבים הבאים:
א) שכ"ע עבודה עבור 16 חודשים,
בגין הסכם עבודה שהופר טרם זמנו 84,000 ₪
ב) הפרשות לביטוח מנהלים לחודשים הנ"ל 16,828 ₪
ג) שכר שהופחת במהלך יחסי העבודה 2,048 ₪

זאת בגין התחייבות הנתבעים להעסיק התובעת למשך שנתיים לפחות, התחייבות שהופרה ע"י הנתבעים.

2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובעת, נטען שאין יריבות בין התובעת ונתבע 2 וצירופו לתביעה נעשה מטעמים פסולים, לכן דין התביעה נגדו להידחות.

הנתבעים מודים שנחתם הסכם לרכישת החברה המוכרת, במסגרתו הוסכם להעסיק התובעת, אך זאת בתנאי והתובעת תבצע את המוטל עליה בנאמנות ובמסירות ולא תוך זלזול ורשלנות, כמפורט בכתב ההגנה, דבר שהביא לפיטורי התובעת לאחר 8 חודשי עבודה.

הואיל והתובעת הפרה ההסכם, הפרה יסודית אין הנתבעים חייבים דבר לתובעת.

כן נטען ששכרה של התובעת עמד על 5,000 ₪ ברוטו, ורכיב החזר הוצאות טלפון אינו נחשב כמרכיב שכר לחישוב.

בנוסף, התובעת היא שחייבת סכום של 862 ₪ לנתבעים, מהטעם, שהתובעת הגדילה הכיסוי הביטוחי שלה בניגוד למוסכם.

כמו כן קוזזו מהתובעת סכומים שונים מידי חודש בחודשו (5%) בגין חובה לביטוח מנהלים.

3. להלן העובדות הנוגעות לענין:
א) התובעת אחות מוסמכת במקצועה, וכן מנהלת ובעלת מניות בחברה בשם "מרכז רפואי מדיקל העמק בע"מ" (להלן: "החברה").

ב) הנתבעת נוסדה ב- 6/4/00 לצורך רכישת החברה.

ג) נתבע 2 (להלן: "הנתבע") הנו בעל מניות ומנהל של הנתבעת.

ד) ביום 22/3/00 נחתם הסכם בין החברה לנתבעת, לפיו, מכרה החברה את כל זכויותיה לנתבעת (ראה נספח א' לת/1) (להלן: "ההסכם").

ה) בסעיף 11 להסכם התחייבה הנתבעת להעסיק התובעת לתקופה של שנתיים לפחות.
לצורכי נוחות להלן נוסח הסעיף:

"11. העסקת עובדים
הקונה מתחייבת להעסיק לתקופה של שנתיים לפחות את אורנה בתנאי כלדקמן:
11.1 משכורת נטו של 5,000 ₪ חודש.
11.2 ביטוח מנהלים לאחר 3 חודשי עבודה.
11.3 הוצאות פלאפון עד 250 ₪ לחודש.

תפקידיה של אורנה אצל הקונה יהיו כדלקמן:
א. ניהול שוטף של המרכז הרפואי.
ב. בדיקות גנטיות, חלבון עוברי, בדיקות תקופתיות, בדיקות ססופט.
ג. אחריות לעבודת הצוות בשתוף ההנהלה.
ד. אחריות לבדיקות עבור חברות ביטוח.
ה. אסוף והכנת נתונים להנה"ח ומשכורות.
ו. תנאי ההעסקה ישולבו בהסכם העסקה כנספח ג'.
ז. כל עבודה או תפקיד כפי שראה שנראה להנהלת החברה או מי מטעמה".

ו) ביום 5/12/00 שלחה הנתבעת לתובעת מכתב שנושאו "בצוע תפקיד והפרת משמעת" (נספח ג' לת/1), למכתב זה הגיבה התובעת - לטענות הנתבעת - ביום 10/12/00, תוך דחיית הטענות נגדה (ראה נספח ד' לת/1).

ז) ביום 19/12/00 נשלח לתובעת מכתב הפסקת עבודה (נספח ב' לת/1).
לצורכי נוחות להלן נוסח המכתב:

"לכבוד 19/12/2000
גב' דרהם אורנה
כאן

ג.נ.
הנדון: הפסקת עבודה

הננו מצטערים לראות, כי למרות שיחותנו הרבות והוראותינו כפי שבאו במכתבינו אליך מיום 5/12/2000, אינך מקיימת את המוטל עליך.

אי לכך הנני להודיעך על הפסקת עבודתך אצלנו ביום 31/12/2000, בסוף התקופה נערוך עבורך חשבון מסכם.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך".

ח) במהלך תקופת העסקתה שלחה התובעת מזכרים שונים לנתבע (ראה נספח ט"ו לת/1 - בהם התייחסויות שונות לפעילות התובעת).

ט) כמו כן צורפו לתצהיר התובעת מסמכים שונים אליהם ישנה התייחסות בסעיף 27 לתצהירה.

י) לגרסת הנתבע, כפי שהדבר עולה מתצהירו, העסקת התובעת נבעה מתוך אמונה כי העסקתה תתרום תרומה מכרעת להצלחת הנתבעת (ראה סעיף 4 לנ/7), ובהמשך התברר לנתבע כי תקוותיו באשר לתפקיד התובעת התבדו ובפועל היא ביצעה תפקיד פקידותי.
תצהיר הנתבע גדוש פרטים בדבר חוסר התפקוד, חוסר נאמנות, והעדרויות וכד' של התובעת אשר הביאו את הנתבע להפסקת עבודתה.

יא) לפי גרסת הנתבע בתצהירו, היוזמה למכירת החברה היתה של התובעת, ובתום בדיקות כלכליות נחתם ההסכם (ראה סעיף 1 לנ/7).

יב) בחודש 11/00 שהתה התובעת בחו"ל, לגרסת הנתבע הדבר היה בתקופת מחלה, עובדה המוכחשת ע"י התובעת, לגרסתה מדובר היה בחופשה מתוכננת והיא אף טופלה ביום 30/11/00 כדי שהנסיעה תתאפשר (ראה סעיפים 23 ב' - ג' לת/1).
כן ציינה התובעת בתצהירה כי הנתבע ידע על הנסיעה המתוכננת.

יג) אין מחלוקת שעובר ליום 5/12/00 לא נשלחה כל הודעה בכתב מצד הנתבע לתובעת, והנתבע הודה בכך במהלך חקירתו (ראה עמ' 5 שורה 30).

4. העידו בפני
נו התובעת, עד מטעמה, כמו כן העידו הנתבע, שותפו לחברה ומספר עדים אשר נחקרו חקירה נגדית, כמו כן, הוצגו מסמכים בצירוף לתצהירים ובלעדיהם.

5.(א) אין מחלוקת שהסכם העבודה עם התובעת הופסק טרם זמנו.

(ב) הנטל להוכיח כי התובעת הפרה הפרה יסודית את ההסכם, מוטל על הנתבעים ונטל זה לא הורם בנסיבות הענין.

(ג) גודש העובדות שפורטו בתצהיר על ידי הנתבע באשר לחוסר תפקוד התובעת פועל נגד הנתבעים, בנסיבות הענין, זאת גם לנוכח הודאת הנתבע כי לפני 5/12/00 לא הוצאו על ידו מכתבים כל שהם המתרים בתובעת.

(ד) טענות הנתבע כי לתובעת נמסרו אזהרות בעל פה פעמים רבות בטרם משלוח מכתב מ- 5/12/00 אינו מתיישב עם הגיונם של הדברים.
ככל הנראה הציפיות מהתובעת היו גדולות אך המציאות תפחה על פני הנתבעים, אך אין בעובדה זאת כדי להוביל למסקנה כי התובעת הפרה הפרה יסודית את ההסכם, והנטל בענין זה לא הורם.

(ה) בין יתר הטענות שהועלו כלפי התובעת נתן להתייחס לטענה כי התובעת תלתה פליירים המתייחסים למ.ל.ר (מוקד שירות לילה שעוסק בו בעלה של התובעת) במשרדי הנתבעת, ובכך קידמה התובעת את עסקי מ.ל.ר. שהתחרו בנתבעת, וטענה נוספת כי במהלך עבודתה עסקה בעסקי מ.ל.ר.
באשר לעיסוק התובעת במ.ל.ר. הרי עובדות אלה הוכחשו על ידי התובעת ונתמכו בעדותו של ד"ר פרץ כי בכל תקופת עבודת התובעת אצל הנתבעת לא התעסקה כלל בעסקי מ.ל.ר., עדות ד"ר פרץ מהימנה עלינו ולא הופרכה (ראה ת/3 וכן חקירתו הנגדית בעמ' 5 לפרוטוקול המודפס).
באשר לתליית פליירים בלוח המודעות הרי עובדה זאת לא הוכחה, עדי הנתבעים נשאלו על כך ולא קבלנו מהם תשובה שתתמוך בגרסת הנתבעים (ראה עמ' 11 שורה 31, עמ' 12 שורה 23, עמ' 13 שורה 26, עמ' 14 שורה 31).

6. המסקנה מהנ"ל שיש לחייב הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים על הפרת הסכם עבודה בסכום של 84,000 ₪ שלא הופרך.
סכום זה ישא הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

7. באשר לרכיבי התביעה הנוספים דינם להידחות מהטעמים הבאים:

באשר להפרשות לביטוח מנהלים - זכויות אלה מעוגנות בקיום יחסי עבודה ולא העדרם.

באשר לסכום שקוזז - הדבר נובע מחובת התובעת להפריש 5% משכרה לביטוח מנהלים, ואין מקום להטיל חובה זאת על הנתבעים.

8. באשר לנתבע 2 - דין התביעה נגדו להידחות, בראיות שהוצגו בפני
נו לא הורם הנטל המוטל על התובעת לחייבו באופן אישי או בדרך של הרמת מסך.
9. לענין טענתה של ב"כ הנתבעים כי הפיצוי שלו זכאית התובעת לא יכול לעלות על האמור בסעיף 24.6 להסכם - לכך נשיב שהסעיף מתייחס להפרת ההסכם ע"י מי מהצדדים להסכם, והרי התובעת אינה צד להסכם באופן אישי אלא כנציגת החברה, ובכך השוני.

10. ניתן היום י"ג בכסלו תשס"ד, 8 דצמבר 2003 בהעדר הצדדים.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.

בנסיבות הענין יש לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
סכום זה ישא הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
ניתן לפרסום מיום 8 דצמבר 2003.
__________________ ________________ ________________
ח. סומך - שופט ראשי נציג ציבור עובדים נציג ציבור מעבידים
יעל
עב בית דין אזורי לעבודה 1715/01 אורנה דריהם נ' מרכז רפואי מדיקל העמק יקנעם 2000 בע"מ (פורסם ב-ֽ 08/12/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן