חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח - חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ ואח',חברת עמידר,עוה"ד ע. זרנקין

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ חברת עמידר עוה"ד ע. זרנקין
 
חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח - חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ ואח',חברת עמידר,עוה"ד ע. זרנקין
תיקים נוספים על חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח | תיקים נוספים על חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על חברת עמידר | תיקים נוספים על עוה"ד ע. זרנקין |

50578
524/01 ברע     05/08/2001
ברע 524/01 חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח נ' חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ ואח',חברת עמידר,עוה"ד ע. זרנקין
3
בתי המשפט
ברע000524/01
בית משפט מחוזי באר שבע
05.08.01
תאריך:
כבוד השופט ניל הנדל

בפני
:
חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח

המבקשת:

י. עוז

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1. חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ ואח'

המשיבות:

י. שקד

ע"י ב"כ עוה"ד
2. חברת עמידר
י. מזור

ע"י ב"כ עוה"ד
3. עוה"ד ע. זרנקין
בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום באשדוד
בבש"א 2976/00 בת.א 2592/00
שניתנה ע"י כב' ס. הנשיא ש. חמדני
החלטה
1. המבקשת עותרת להרשות לה לערער על החלטת ביניים שניתנה על ידי בית משפט קמא. בהחלטה זו, נעתר בית משפט קמא לבקשת המבקשת והורה על צו מניעה זמני נגד משיבה 1 (להלן "המשיבה"). הסתייגותה מופנית כלפי התנאים הנלווים למתן הצו הזמני.

המבקשת זכתה במכרז מטעם משרד הקליטה להשכרת 85 דירות. על פי ההסכם שנכרת בין המבקשת למשיבה, העמידה המשיבה לרשות המבקשת 50 דירות מתוך הדירות הנ"ל. לימים נתגלעו סכסוכים כספיים בין המבקשת למשיבה (להלן "הצדדים"). העניין כולו הועבר לבורר. המבקשת הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי לאישור פסק הבורר, ואילו המשיבה עתרה לבטלו. הליכים אלו תלויים ועומדים בפני
בית המשפט המחוזי.

לטענת המשיבה, המבקשת חבה לה סכומים בהיקף של מאות אלפי שקלים. על רקע זה הודיעה המשיבה למבקשת על ביטול ההסכם ודרשה את פינוי 50 הדירות נשוא ההסכם. המבקשת מצידה הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני על מנת למנוע את פינוי הדיירים. חברת עמידר
צורפה אף היא להליך. בית משפט קמא נעתר לבקשה והוציא צו מניעה נגד המשיבה. הוא נימק תוצאה זו באופן ששני הצדדים קשורים להסכם עם המדינה- עמידר, ואי מתן צו המניעה יפגע בזכויות המדינה ובדיירים. לכן, העדיף לשמור על המצב הקיים. יחד עם זאת, ולנוכח קביעתו, כי לכאורה "המבקשת גובה כספים ומנהלת חשבונות חד צדדים על פי ראות מנהל החשבונות שלה, וכנראה גם על פי הפרשנות שלו, והמשיבה יוצאת מקופחת, כאשר הכספים שמשלמת המדינה- עמידר עוברים ישירות לידי המבקשת בלבד" קבע את התנאים הבאים: החל מהחודש הראשון לאחר מתן החלטתו ועד להחלטה אחרת, יועבר למשיב 3, שישמש ככונס נכסים, כל סכום שיתקבל מן המדינה ויהא עליו לחלק את הפידיון על פי עקרונות ההסכם בין הצדדים.

המבקשת תוקפת את החלטת בית משפט קמא בשניים. הראשון, כי בית משפט קמא לא התייחס בהחלטתו להפקדת חלקה של המשיבה בבטחונות, אותם הפקידה המבקשת אצל המדינה- עמידר על פי המכרז וכתנאי לתשלום. השני, כי בית משפט קמא הורה על חלוקת הפידיון על פי ההסכם בין הצדדים ולא לפי פסיקת הבורר.

2. לאחר עיון בחומר, גיבשתי עמדה כי אין מקום להעתר לבקשה.

"התיקונים" בהחלטה המוצעים על ידי המבקשת אינם חסרי היגיון. ניתן היה לקבלם באופן מלא או חלקי. ברם, גם ניתן היה להגיע לתוצאה אחרת אשר תעניק יותר משקל לטענות המשיבה.

עסקינן בתקיפה ערעורית ברשות את החלטת בית משפט קמא למתן צו זמני. יתרה מזו, המבקשת אינה מסתייגת מהחלטת בית משפט קמא למתן צו מניעה, שכן לתוצאה זו עתרה, אלא לתנאים לקיום הצו. אף בזאת הסתייגות המבקשת הנה חלקית. אין היא מתנגדת למינוי כונס הנכסים ולחלוקת הפידיון, אלא לדרך חישובה ולבסיס החלוקה.

הצניעות בעתירה אף היא יכולה לעמוד לה לרועץ. השאלה באופן רחב הנה באיזו מידה על ערכאת הערעור להפעיל את שיקול דעתה בבואה לבחון את אופן הפעלת שיקול הדעת של ערכאה קמא. ככלל, ערכאת הערעור נוטה שלא להתערב בהחלטות מעין אלו. הרי צו מניעה הנו כולו סעד מן היושר. בתור שכזה, נתון הוא לשיקול דעתו של בית המשפט הדן בעניין לראשונה. למעט מקרים חריגים בהם שיקול הדעת הופעל שלא כדין בצורה קיצונית, אין מקום לערכאת הערעור להתערב בעניין ולדון בו כאילו הוא הובא לפניו לראשונה (ראה ספרו של ד"ר זוסמן- סדרי הדין האזרחי, סעיף 496 וספרו של ד"ר וינוגרד- צוי מניעה, עמ' 241-244).

ומן הכלל אל הפרט. בית משפט קמא הבהיר כי מטרתו בהכרעה הנה לצפות פני עתיד. באשר לפסק הבוררות, יש לזכור כי טרם אושר על ידי בית המשפט. שני הצדדים העלו טענות קוטביות. ניתן להבין את גישתו של בית משפט קמא, לפיה משבחר להעתר לבקשת המבקשת, הציב מנגנון ניטרלי לשמירה על המצב הקיים, תוך הטיית אוזן קשבת לטענות שני הצדדים ומבלי להעדיף צד זה או אחר בשלב המקדמי של המשפט.

3. הבקשה נדחית.

המבקשת תשא בהוצאות המשיבה בבקשה זו בסך 1,500 ₪ להיום.

ניתנה היום ט"ז באב, תשס"א (5 באוגוסט 2001) בהעדר הצדדים.
ניל הנדל
- שופט
ברע בית משפט מחוזי 524/01 חברת חי- טל פרוייקטים בנייה ופיתוח נ' חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ ואח',חברת עמידר,עוה"ד ע. זרנקין (פורסם ב-ֽ 05/08/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן