צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ - עלי שגם, תמר שגם

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ עלי שגם תמר שגם
 
צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ - עלי שגם, תמר שגם
תיקים נוספים על צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ | תיקים נוספים על עלי שגם | תיקים נוספים על תמר שגם |

556969
1288/97 א     01/10/2003
א 1288/97 צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ נ' עלי שגם, תמר שגם
בעניין:
4בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
א
001288/97

בש"א 16841/03

בפני
:
כב' השופטת שרה סירוטה


בעניין:
צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
משה קמר ו/או הראל

המבקשת

(הנתבעת)


נ
ג
ד


1. עלי שגם


2. תמר שגםע"י ב"כ עו"ד
בראון ו/או ורד כהן

המשיבים

(התובעים)

החלטה
א.
זוהי בקשה להורות על ביטול ערבות בנקאית ע"ס 400,000 ₪ שמספרה


53740/01332-726-701 מיום 10.11.99 שהוצאה ע"י בנק מרכנתיל-דיסקונט סניף השלום לטובת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב יפו במסגרת המרת עיקול ע"ס 400,000 ₪ שהוטל על נכסי המבקשת בבש"א 103167/98.
כב' השופט ד"ר קלינג, ס"נ דחה את תביעת התובעים (המשיבים) וקיבל את התביעה שכנגד של המבקשת בחלקה ופסק לה פיצוי בסך 20,000$ מיום הגשת התביעה שכנגד
(21.11.97), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה. בסיפא של פסק דינו מיום 21.4.03. הוסיף ביהמ"ש כי בהסדר שבין בעלי הדין הדירה נמכרה ע"י הנתבעת ויתכן שיהיה צורך במתן הוראות לנאמנה שהחזיקה את הכספים ששילמו התובעים (המשיבים) ע"ח הדירה שרכשו מהמבקשת.
לאור זאת, הגישו המשיבים בקשה שעניינה השבת כספי המשיבים והותרת הערובה של המבקשת על כנה.
בהחלטתו מיום 20.8.03 קבע כב' השופט ד"ר קלינג, ס"נ כי המשיבים זכאים להחזר הכספים ששילמו לפני ביטול החוזה של רכישת הדירה מהמבקשת וזאת לאחר ניכוי הסכום שנפסק לטובת המבקשת. באותו הקשר דן ביהמ"ש גם בשאלת הערבות הבנקאית ע"ס 400,000 ש"ח נשוא הבקשה הנדונה, וקבע שערבות זו ניתנה כנגד הסרת עיקולים של המבקשת ועל כן עיכוב הערבות יכול שייעשה רק ע"י הגשת בקשה לביהמ"ש העליון בהתאם לתקנה 471 לתקנות סד"א. לשון אחר, כב' השופט קלינג לא קיבל את בקשת המשיבים. בעת מתן ההחלטה כבר הגישו המשיבים ערעור לביהמ"ש העליון על פסק דינו של ביהמ"ש שדחה את תביעתם. לנוכח הלשון הברורה של תקנה 471 (ג) לתקנות סד"א הסמכות לדון בבקשת המשיבים נתונה לביהמ"ש שלערעור.
המבקשת הגישה שתי בקשות, הבקשה הנוכחית ובקשה בבש"א 17169/03 בה ביקשה לעכב את ביצוע חלק מהחלטת ביהמ"ש מיום 20.8.03 ולעכב את החזרת הכספים למשיבים, וזאת לאור העובדה שביהמ"ש לא היה מוסמך ליתן החלטה לאחר שביהמ"ש קם מכסאו, ועל כן יוגש על ידה ערעור.
כב' השופט ד"ר קלינג, ס"נ ביקש ביום 28.8.03 את תגובת המשיבים לבקשה הנוכחית וזאת עד ליום 25.9.03 והורה להעביר את הבקשה לטיפולו של שופט אחר שכן בעת הגעת תגובת המשיבים ייבצר ממנו ליתן החלטה שכן ישהה בשבתון שלפני פרישה.

ב.
ב"כ המבקשת משתית את בקשתו לביטול הערבות על תקנה 370 לתקנות סד"א. עם מתן פסק הדין של כב' השופט קלינג לפיו נדחתה תביעת המשיבים (התובעים) אין מקום לעכב את ביטול הערבות שניתנה כתחליף לעיקול. למבקשת נגרמו נזקים ונגרמים נזקים שכן היא ממשיכה לשאת בתשלום ריבית לבנק.
ב"כ המשיבים מתנגד לביטול הערבות, כדרכם של הצדדים במהלך הדיון בפני
עמיתי ד"ר קלינג שהעיר על רוב מלל של סיכומי הצדדים (ראה עמ' 11 לפסק הדין), האריך בטיעוניו שלא לצורך. לטענתו, כב' השופט קלינג הכריע בשאלה ביום 20.8.03 וביהמ"ש אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו.
זאת ועוד, המשיבים הגישו ערעור על הפסק הדין לביהמ"ש העליון וביקשו לעכב את ביצוע פסק הדין, וזאת לאחר שבקשתם לעיכוב ביצוע סורבה על ידי ביהמ"ש המחוזי. כב' השופט קלינג דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע ביום 20.8.03.
בעת ההמתנה להחלטת ביהמ"ש העליון הגישה המבקשת את הבקשה הנוכחית. להשקפת ב"כ המשיבים אם ביהמ"ש זה יורה על החזרת הערבות הבנקאית למבקשת תתייתר החלטת ביהמ"ש העליון בבקשה לעיכוב ביצוע.
זאת ועוד, המשיבים סבורים שיש להם סיכוי להצליח בערעור והם יעמדו בפני
שוקת ריקה אם תוחזר הערובה וזאת בשל מצבה הכלכלי הקשה של המבקשת.

ג.
הנני רואה עין בעין עם ב"כ המשיבים שביהמ"ש זה אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיו הוא. ואכן, לאחר שקראתי בעיון רב את החלטתו של כב' השופט קלינג והפיסקה הרלוונטית לענייננו מצאתי כי ב"כ המשיבים לא ירד לסוף דעתו של ביהמ"ש.
להלן דברי כב' השופט קלינג בשאלה נשוא דיוננו:
"8. עוד נטען בפני
כי ראוי להשיב למשיבה ערבות בנקאית ע"ס 400,000 ש"ח אשר הופקדה כנגד הסרת עיקולים שהוטלו לבקשת המבקשים
(המשיבים בבקשה הנוכחית-ש'ס').
עניינה של ערבות זו קשור בגורל העיקולים שהוטלו. משניתן פסק הדין ויש החפץ בקיומם של העיקולים - עליו לעתור לכך על פי תקנה 471 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ומשהוגש ערעור על פסק הדין מסורה הסמכות בענין זה לערכאת
ערעור.
ב"כ המבקשים טוען (בש"א 9112/03) כי נעלם כתב הערבות על סך 400,000 ש"ח שהופקד במזכירות בית המשפט. בקשתו היא כי בית המשפט 'יתן תוקף להעתק כתב הערבות'. לא ידוע לי נוהל שכזה ועל כל פנים צריך היה לענין זה לשמוע את עמדת הבנק".


משמעות ההחלטה שביהמ"ש המחוזי איננו מוסמך להאריך את הערבות ועם תום הדיון הערבות פוקעת מכח תקנה 370 כטענת ב"כ המבקשת. לשון אחר, אין בידי הערכאה שנתנה את פסק הדין, לאחר שהוגש ערעור ליתן סעד זמני. למעשה בהעדר הוראה אחרת היה מקום לביטול הערבות עם מתן פסק הדין.
משהגיש ב"כ המשיבים ערעור לביהמ"ש העליון, שאלת מתן הסעד הזמני או ליתר דיוק הותרת הסעד הזמני על כנו נתונה להכרעת ביהמ"ש העליון.
אך בין לבין כאמור היה מקום לבטל את הערבות בהעדר הוראה אחרת. יצויין כי העיקול והערבות הבנקאית גורמות נזק למבקשת וכנראה בשל העובדה שכספי התמורה החלקית לדירה היו מופקדים בידי נאמנה לא ניתנה ע"י המשיבים ערבות לכיסוי כל נזק, כמקובל.

להשקפתי, כאמור, יש מקום לבטל את הערבות ועל כן אני מבטלת אותה. ביטול הערבות היא תוצאה של דחיית תביעת התובעים - המשיבים. הבנק ירשום בפני
ו דבר ביטול הערובה הגם שלטענת המשיבים כתב הערבות נעלם מתיק בית המשפט. בבנק יש וודאי עותק של כתב הערובה. כמובן שלאור העובדה שב"כ המשיבים התעשת והגיש בקשה לביהמ"ש העליון שכותרתה "בקשה לעיכוב ביצוע" בחודש ספטמבר קרי לאחר בקשת המבקשת מן הראוי להמתין להחלטת ביהמ"ש העליון.

ד.
לסיכום אני רואה לציין כי הערבות הנכרת ברישא להחלטתי בטלה עם מתן פסק הדין לאחר דחיית תובענת המשיבים.
עם זאת, הנני מורה על עיכוב ביצוע ההחלטה עד שביהמ"ש העליון שיושב על המדוכה יכריע בשאלת מתן הסעד הזמני המבוקש ע"י המשיבים.
אין צו להוצאות.

ניתנה היום ה' בתשרי, תשס"ד (1 באוקטובר 2003) בהעדר.
בשל העיצומים יודיע המתמחה לב"כ הצדדים שיבואו ליטול את ההחלטה.


שרה סירוטה
, שופטת ס"נ


א בית משפט מחוזי 1288/97 צמרות הירדן ייזום ובניה בע"מ נ' עלי שגם, תמר שגם (פורסם ב-ֽ 01/10/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן