ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ - רימון פרויקטים והכשרה בע"מ

 
ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ - רימון פרויקטים והכשרה בע"מ
תיקים נוספים על ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ | תיקים נוספים על רימון פרויקטים והכשרה בע"מ

169596/02 א     22/12/2003
א 169596/02 ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ נ' רימון פרויקטים והכשרה בע"מ
1
בתי המשפט
א 169596/02
בית משפט השלום תל אביב-יפו
22/12/2003
תאריך:
כב' השופט מרדכי בן חיים

בפני
:

1 . ליגד השקעות ובנין בע"מ

2 . ליגד מלונות בע"מ

בעניין:
התובעות
ד. גילד חיו

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
רימון פרויקטים והכשרה בע"מ
הנתבעת
מ. גוזלן

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין
א. מושא התביעה ועיקר טענות הצדדים
1. התובעות, מקימת מלון סול מרין בנהריה (להלן: "המלון") ומפעילתו תבעו מן הנתבעת, חברה העוסקת בניהול פרוייקטים להכשרת עובדים בשרות הציבורי - סך של 27,133.49 ₪ בגין התמורה הכוללת לשרותי שהייה וארוח של עובדי חברת עמידר (להלן: "הקבוצה") במלון לתקופה שבין הימים 27.10.01 - 25.10.01.
2. התובעות טוענות כי חרף תקלות בהזמנת שירותי הארוח על ידי הנתבעת עלה בידה לפנות מקום לחברי הקבוצה, 35 במספר (כולל מלווה).
בתום שהיית הקבוצה במלון שיגרו התובעות לנתבעת חשבון מפורט ע"ס 27,133.49 ₪ כולל מע"מ, בגין שהיית חברי הקבוצה והפקת חוברת.
3. אין חולק בפני
כי הנתבעת לא שילמה לתובעות את סכום החוב הנ"ל כולו או מקצתו, וזאת חרף דרישות חוזרות ונשנות מטעם התובעות.
4. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת הודתה האחרונה בקבלת החשבון, לא כפרה במרכיביו ולמעשה הטענה היחידה שהעלתה נגד התובעות נוסחה בסעיף 10 לכתב ההגנה שם נטען:
"הנתבעת לא העבירה תשלום למלון בשל השרות הגרוע שניתן לקבוצת העובדים... כפי שבאה לידי ביטוי במכתב התלונה...
5. הנתבעת טענה לפגיעה בשמה הטוב ובמוניטין שלה כחברה הנותנת שירותים לגופים ציבוריים וטענה כי מחמת השרות הגרוע שקיבלה הקבוצה במלון נגרם לה נזק בסכום המוערך על ידה בסך 100,000 ₪ שיש לקזזו כנגד תביעת התובעות.
ב. דיון וממצאים
1. העדויות שהובאו בפני
התרכזו בניסיון להוכיח כי חברי הקבוצה ככאלו לא נהנו מן הארוח (אם לנקוט לשון המעטה) וכי רמת הניקיון בחלק מן החדרים שהוקצו לקבוצה הייתה נמוכה, השרות שניתן בחדר האוכל היה פגום ואף התעוררה אי הבנה באשר לארוחת הצהרים ביום השבת.
2. כפי שיתברר להלן - ההכרעה בהתדיינות זאת אינה מחייבת קביעת ממצאים מדויקים בשאלת רמת השרות די לי אם אציין כי התרשמתי מכנות תלונותיהם של מקצת חברי הקבוצה שהלינו קשות על רמת הניקיון בחדרים והשרות (לוי מרים, צדק פנחס, דנינו בני וברוך אבי, עמ' 14-6 לפרוטוקול) בעוד שבאשר לתלונה שעניינה ארוחת הצהרים בשבת - התרשמתי כי אין לבוא אל התובעות בטרוניות (עדות בן יוסף
בעמ' 17 לפרוטוקול). 60221
ג. המחלוקת
השאלה הטעונה הכרעה הינה האם הוכיחה הנתבעת זכותה להימנע מתשלום שרותי הארוח כולם או מקצתו- בטענת קיזוז בגין נזקיה ו/או הפסדיה.

ד. הכרעה
לאחר שנתתי דעתי לחומר הראיות שבפני
ולטענות ב"כ הצדדים הגעתי למסקנה כי התביעה בדין יסודה ואין לשעות לטענות הנתבעת ולהלן עיקר נימוקי:
1. נטל הראייה
1.1 הנתבעת לא כפרה בנכונות סכום החיוב שנכלל בחשבון התובעת כמו גם בעצם העובדה שהחיוב הינו בגין שרותי ארוח אשר סופקו בפועל; יתר על כן בכתב הגנתה לא טענה הנתבעת כי לא עלה בידה לגבות מן הקבוצה (או מן הגוף המארגן) את סכום החיוב.
בנסיבות אלו, בין אם אקבל את טענת התובעות לפיה מדובר "בהודאה והדחה" ובין אם לאו, הרי שאין ספק כי על הנתבעת להוכיח את נזקיה על יסוד העיקרון הבסיסי בדיני ראיות לפיו בעל דין הטוען טענה מהותית לעניינו במשפט - נושא בנטל הראייה להוכיחה (השוו: ע.א. 4612/95 פד"י נ"א (4) 480).
2. טענת הנתבעת לגבי גביית תשלומים
2.1 רק בסעיף 13 לתצהיר עדותה הראשית ( תצהיר בן יוסף מיום
3.12.02) העלתה הנתבעת לראשונה טענה לפיה: "העובדים (חברי הקבוצה - מ.ב.ח.) שהתארחו במלון סרבו לשלם לנתבעת את הכספים המגיעים לה בגין הארוח במלון התובעת".
גירסה זו הינה בבחינת חריגה מחזית המחלוקת כפי שגובשה בכתבי הטענות; יתר על כן הטענה האמורה לא הוכחה בפני
.
2.2 בתשובה לשאלת בית המשפט העיד ברוך אבי כי שילם לחברת רימון (הנתבעת) בפועל 600 ₪ (עמ' 15 לפרוטוקול). יתר על כן שנשאל בן יוסף בסוגיה זו השיב: "העמותה לא שילמה ולא העבירה לנתבעת סכום כלשהוא וזה עיקר הכסף. הכספים שנגבו ישירות מן האורחים (חברי הקבוצה - מ.ב.ח.) אכן נגבו בחלקם לא מכולם והוא החלק הקטן יותר (עמ' 18 לפרוטוקול) ולהלן המשיך: "לא הגשתי תביעה נגד העמותה במסגרת היחסים בינינו ביקשתי להמתין עד שתתברר התביעה" (שם בעמ' 18).
2.3 ודוק: בכתב ההגנה טענה הנתבעת לנזק מיוחד הנובע מפגיעה במוניטין (בסכום של 100,000 ₪) בעוד שבעדותה נתפשה לטענה לפיה לא עלה בידה לגבות את מלוא מחיר האירוח.
2.4 אני פוסק כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח מהו הסכום שלא עלה בידה לגבות מן הקבוצה ו/או מן "העמותה" גירסתה בענין זה, מלבד היותה חורגת מכתבי הטענות - הינה רופפת ולא הובאו בפני
כל ראיות שיש בהם כדי לאששה בנתונים כספיים.
2.5 לא זו אף זו - העובדה שהנתבעת טענה בפני
טענות סותרות פעם טענה כי לא עלה בידה לגבות את חלקם של העובדים לאחר מכן חזרה בה וטענה כי לא קיבלה כסף מן העמותה - צריכה להיזקף לחובתה מה גם שלא נטען בפני
כי הנתבעת פנתה אל העמותה בדרישה לקבל את חלקה בעוד שטענתה המאוחרת לפיה לא הגישה תביעה מתוך ציפייה לתוצאות ההתדיינות שבפני
, מעלה עליה כי גם בהנחה המטיבה ביותר עם הנתבעת הרי שסכום נזקיה הנטען (והלא מוכח) טרם גובש.
3. טענת הקיזוז
3.1 אין בידי לקבל את טענת הקיזוז שהעלתה הנתבעת.
נטל ההוכחה רובץ על הנתבעת בטענתה כי בשלו התנאים המזכים אותה לקזז ובכלל זה התנאי בדבר קיום "חיובים שהגיע המועד לפרעונם" כמו גם סכומי הקיזוז. ראו ע.א. 2196/93 מכבסת שלג חרמון נ. סלע חברה לבטוח (פד"י מ(3) 246).
לא הובאו בפני
ראיות באשר להתרחשות הנזק הנטען (מניעת תשלום לנתבעת) ואף לא אפס קצה של נתונים לכימות סכום הנזק, אותו מבקשת הנתבעת לקזז.
3.2 הלכה פסוקה היא כי בעל דין המבקש לגבות דמי נזק נושא בנטל הראיה להוכיחם ואין הוא יכול לצפות שבית המשפט יעשה את מלאכתו (של הטוען) וישום את הנזק על פי אומדן הדיינים.
השוו: ע.א. 277/89 ציאם נ. טעמקו (פד"י מ"ו(3) 288 ולקט האסמכתאות שם).
4. העולה מן המקובץ כי לא עלה בידי הנתבעת לבסס את טענותיה ומכאן שאין בידה עילה לשלול מן התובעות את תמורת הארוח בסכום שנתבע על ידן.
5. סוף דבר: אני דוחה את טענותיה הבלתי מבוססות של הנתבעת ומקבל את התביעה. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעות את סכום התביעה בסך של 27,133.49 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין על סכום זה החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל וכן בתשלום הוצאות התביעה ושכ"ט עו"ד התובעות בסכום של 4,000 ₪.

הודעה זכות הערעור.

המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ז בכסלו, תשס"ד (22 בדצמבר 2003) , בהעדר הצדדים.
בן חיים מרדכי, שופט
א בית משפט שלום 169596/02 ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ נ' רימון פרויקטים והכשרה בע"מ (פורסם ב-ֽ 22/12/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ      דוח מידע משפטי על רימון פרויקטים והכשרה בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על ליגד השקעות ובנין בע"מ, ליגד מלונות בע"מ      דוחות מידע עסקי על רימון פרויקטים והכשרה בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן