georgalos hnos. s.a.i.c.a - טעם 88 (1998) בע"מ, כץ שמשון, כץ גדליהו ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
georgalos hnos. s.a.i.c.a טעם 88 (1998) בע"מ כץ שמשון כץ גדליהו
 
georgalos hnos. s.a.i.c.a - טעם 88 (1998) בע"מ, כץ שמשון, כץ גדליהו ואח'

מידע על כץ שמשון    מידע על כץ גדליהו   


16029/06 א     05/09/2006תיקים נוספים על georgalos hnos. s.a.i.c.a
תיקים נוספים על טעם 88 (1998) בע"מ
תיקים נוספים על כץ שמשון
תיקים נוספים על כץ גדליהו
א 16029/06 georgalos hnos. s.a.i.c.a נ' טעם 88 (1998) בע"מ, כץ שמשון, כץ גדליהו ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
016029/06


בפני
:
כב' השופטת נועה גרוסמן
תאריך:
05/09/2006


georgalos hnos. s.a.i.c.a
.
בעניין:

התובעת / המבקשת
נגד1.
טעם 88 (1998) בע"מ
2.
כץ שמשון
3.
כץ גדליהו
4.
כץ צפורה


המשיבים
/ הנתבעים
החלטה


לפני בקשה מטעם התובעת, לביטול החלטתי מיום 30.5.06 המחייבת את התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים.

המדובר בתביעה כספית אשר הוגשה בגין אי תשלום יתרת חוב עבור אספקת מוצרי מזון שבוצעה על ידי התובעת, לרבות טענות התובעת כנגד הנתבע 2 לתכנון "עוקץ" ותרמית וכן תביעה להרמת מסך ההתאגדות של הנתבעת 1.

בעקבות בקשת הנתבעים להורות לתובעת להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאותיהם ולאחר עיון בנימוקי הבקשה והתגובה לה, הוריתי לתובעת להפקיד ערובה.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה לבקשה, נראה לי, כי אכן הדין עם התובעת וכי כפי שיפורט להלן, אין מנוס מאשר לבטל את ההחלטה מיום 30.5.06.

בענייננו, התובעת הנה חברה ארגנטינאית זרה.
כעולה מהאמנה בדבר סדרי הדין האזרחי אשר נחתמה ב- 17 ביולי 1905 בהאג, מהתוספת לתקנות לביצוע אמנת האג דבר הפרוצדורה האזרחית תשי"ד-1954, ולתקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט-1968, ארגנטינה נמנית עם המדינות החתומות על האמנה, ואשר עימן קיים הסדר לגביית הוצאות משפט, ולפיכך התובעת פטורה מהפקדת ערובה להוצאות.

אשר על כן דינה של ההחלטה מיום 30.5.06 להתבטל והבקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה נדחית.

ניתנה היום י"ב באלול, תשס"ו (5 בספטמבר 2006) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

גרוסמן נועה, שופטת

א בית משפט שלום 16029/06 georgalos hnos. s.a.i.c.a נ' טעם 88 (1998) בע"מ, כץ שמשון, כץ גדליהו ואח' (פורסם ב-ֽ 05/09/2006)תיקים נוספים על georgalos hnos. s.a.i.c.a
תיקים נוספים על טעם 88 (1998) בע"מ
תיקים נוספים על כץ שמשון
תיקים נוספים על כץ גדליהו
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט