אנטילי עקל - מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה

 
אנטילי עקל - מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה
תיקים נוספים על אנטילי עקל | תיקים נוספים על מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה

1688/00 א     01/01/2004
א 1688/00 אנטילי עקל נ' מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה
1
בתי המשפט
א 001688/00
בבית משפט השלום בפתח תקוה
01/01/2004

כב' השופט א. קסירר

בפני
:
התובע
אנטילי עקל

בעניין:

נ ג ד

הנתבעת
מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה
פסק דין

(בפשרה - על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט)

1. התובע יליד 1.3.71 הועסק על ידי הנתבעת כשומר באתר בניה, נפגע ביום 4.10.97 בתאונת עבודה לה אחראית הנתבעת (פס"ד חלקי מיום 7.5.01) ועתירתו היא לחייבה בפיצוי נזקי הגוף שנגרמו לו בגין התאונה.
התאונה הוכרה כתאונת עבודה על ידי המל"ל ובמסגרתה זוכה ויזוכה התובע בתשלומים וגמלאות על פי דין.

2. נכות רפואית

אורטופדית: מומחה התובע - פרופ' נרובאי - 30% לפי תקנה 48 (3) ג' לתקנות המל"ל (המלצה להפעלת תקנה 15).
מומחה הנתבעת - ד"ר מיכלס - 30% לפי תקנה 48 (3) ג' לתקנות המל"ל (המלצה לניתוח אשר יפחית את הנכות ל-20%).
מל"ל - 30% לפי תקנה 48 (3) (ג) (הופעלה תקנה 15).
פסיכיאטרית:
מומחה מטעם ביהמ"ש - ד"ר פישר - 10% לפי תקנה 34 ב' לתקנות.
מל"ל - 10% לפי תקנה 34 ב'.

נכות רפואית משוקללת - 37%.

3. תקבולי המל"ל אשר התובע קיבל וזכאי לקבל הינם 622,372 ₪ (על פי חוו"ד אקטוארית).

4. הסדר דיוני לפיו: מסכימים הצדדים למתן פס"ד לפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט בשיעור נזקו של התובע בסכום הנתחם בין אפס לשבעים וחמישה אלף ₪, על סמך החומר בתיק, תחשיבי נזק מעודכנים ומסמכים שיצרפו אליהם.

להסדר ניתן תוקף של החלטה, הוגשו תחשיבים מעודכנים ומסמכים מצורפים להם.

5. לפשרה כח רב, אך היא אינה נעדרת מגבלות.
הפשרה אינה מנותקת מן הדין אלא יוצקת חסד בו.
הפשרה אינה מתעלמת ממושכלות בסיסיות בדין, כגון המוציא מחברו עליו הראיה, עדות יחיד, מידת ההוכחה ונטל הראיה. 60221
כפי שבמקום בו אין חבות לא יפסק סכום נזק, אף אם הוא קיים, כך לא ייפסק סכום נזק נעדר בסיס ראייתי של ממש במקום שקיימת בו חבות.

"בעלי דין שנלחמו את מלחמת המשפט והביאו לידי חשיפתו, ברורו, ניתוחו וביצועו - תבוא עליהם ברכה. ואולם, ברכה כפולה ומכופלת תיפול על ראש בעלי דין המוחלים על מלחמתם ועושים שלום ביניהם".
(חיים ה' כהן, המשפט, 1991, עמ' 914).

"מצווה לאמר לבעלי דינים בתחילה: בדין אתם רוצים או בפשרה? אם רצו בפשרה עושין ביניהם פשרה. וכל בית דין שעושין פשרה תמיד - הרי זה משובח ועליו נאמר: משפט שלום שיפטו בשעריכם (זכריה, ח', טז').
איזהו משפט שיש עימו שלום? הווי אומר: זה בצוע. וכן בדוד הוא אומר: ויהיה דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו (שמואל, ב, טו') איזהו משפט שיש עימו צדקה? הווי אומר: זה ביצוע והיא הפשרה" (רמב"ם, סנהדרין, כב, ד).

"המשפט נעשה ונועד למען סלילת הדרכים לעבר השלום, ואם השלום המושלם עצמו אינו ניתן להגשמה, טוב עשו הצדדים בהחלטתם ללכת לפחות בדרכים העשויות להוביל אליו, וכל ההולך בהן, מתקרב אט אט לעולם בלי מלחמות" (חיים כהן, שם).

מביא ואומר כב' השופט טירקל (ע"א 97\1639 ניתן 17.1.99): "את המילים צדק צדק תרדוף" (דברים ט"ז כ') דרשו חז"ל - "אחד לדין ואחד לפשרה" (סנהדרין ל"ב ע"ב). כביכול, שני "מיני צדק" הם, צדק הדין וצדק הפשרה.

כביכול, שניהם עומדים זה בצד זה, אינם דוחקים זה את זה: ואולי אף מותר להם שיבואו, ברב או במעט, זה בגבולו של זה.... גם שיקול דעתו של בית המשפט הפוסק על דרך הפשרה מבוסס הן על הדין והן על השיקולים הנוספים שהזכרתי ("בעיקר, שיקולים אנושיים ומוסריים העולים מתוך הנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים" - תוספת שלי מתוך דבריו - א.ק.).
אולם כאן, לא ניתנה הבכורה לאלה או לאלה.

ראה בית המשפט לטוב לפניו, ישקול כך - או, בעיקר שיקולים שבדין: ראה טוב לפניו, ישקול כך - או, בעיקר - שיקולים נוספים, בתהליך ההכרעה רשאי הוא לאחוז באלה כמו באלה, במידה היפה בעיניו.

מאמרו הקלאסי של המשורר הלאומי ח"נ ביאליק "הלכה ואגדה" פותח בקטע בלתי נשכח:

"להלכה - פנים זועפות, לאגדה פנים שוחקות.
זו קפדנית, מחמרת, קשה כברזל - מידת הדין; וזו
ותרנית, מקילה, רכה משמן - מידת הרחמים. זו
גוזרת גזרה ואינה נותנת לשעורים: הן שלה הן
ולאו שלה לאו; וזו יועצת עצה ומשערת כחו ודעתו
של אדם: הן ולאו ורפה בידה. זו -קלפה, גוף,
מעשה; וזו - תוך, נשמה, כונה. כאן - אדיקות
מאובנת, חובה, שעבוד; וכאן התחדשות תמידית,
חרות, רשות". (ח"נ ביאליק "הלכה ואגדה" כל כתבי
ח"נ ביאליק (מהדורה שמינית, הוצאת "דביר"
תל אביב, תש"ז) בעמ' ר"ז).

גם הדין והפשרה כך. לדין - פנים זועפות, לפשרה - פנים שוחקות.
הפשרה מאירה פנים לכל המתדיינים, מכבה את אש המחלוקת שביניהם ואינה משאירה גחלים לוחשות העלולות להציתה מחדש. לעומתה, ההכרעה השיפוטית "מזעיפה", בדרך כלל, את פניה למי מן המתדיינים, היא סופה המשפטי של המחלוקת, אולם לא בהכרח מכבה את גחליה.

"בסיכום, ראוי לעודד את המתדיינים ללכת בדרך הפשרה ומשפסק בית המשפט על דרך זאת, ראוי לה לערכאת הערעור שלא תתערב בפסיקתו אלא במקרים נדירים ויוצאי דופן המצדיקים התערבות כזאת. המקרה שבפני
נו איננו כזה". (השופט טירקל שם).

מוסיף כב' הנשיא בפס"ד זה כי: "...אכן, פשיטא בעיני כי בגדרי הפשרה ההתחשבות בדין היא אפשרית".

6. לאחר שעיינתי בכל החומר בתיק ונתתי דעתי לטענות הצדדים בתחשיביהם המעודכנים על מצורפותיהם ובתוקף הסמכות אותה העניקו הצדדים בהסדר הדיוני, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע, מעבר לסכום המל"ל, ולסילוק סופי של תביעתו נגדה סך של 56,000 ₪ נכון להיום.

שכ"ט פרקליט התובע בגין ההליך הכולל (אחריות ונזק) נקבע ל-12,800 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
יתרת האגרה - ככל שתחול - על הנתבעת.

7. המזכירות תעביר פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום ו' בטבת, תשס"ד (31 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים.
א.קסירר, שופט

א בית משפט שלום 1688/00 אנטילי עקל נ' מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה (פורסם ב-ֽ 01/01/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אנטילי עקל      דוח מידע משפטי על מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על אנטילי עקל      דוחות בדיקת רקע על מירמן שרייטר חברה לניהול פרויקטים ובניה


להסרת פסק דין זה לחץ כאן