הסעות סחנין (1997) בע"מ - מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים נהר הירדן בע"מ הסעות חאיק אליאס בע"מ, הסעות צלמון בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
הסעות סחנין (1997) בע"מ מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים נהר הירדן בע"מ הסעות חאיק אליאס בע"מ הסעות צלמון בע"מ
 
הסעות סחנין (1997) בע"מ - מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים נהר הירדן בע"מ הסעות חאיק אליאס בע"מ, הסעות צלמון בע"מ
תיקים נוספים על הסעות סחנין (1997) בע"מ | תיקים נוספים על מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים נהר הירדן בע"מ הסעות חאיק אליאס בע"מ | תיקים נוספים על הסעות צלמון בע"מ |

56130
689/02 עתמ     21/12/2003
עתמ 689/02 הסעות סחנין (1997) בע"מ נ' מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים נהר הירדן בע"מ הסעות חאיק אליאס בע"מ, הסעות צלמון בע"מ
1
בתי המשפט
עת"מ 689/02

בבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה
21/12/2003
תאריך:
השופט ש. ברלינר

בפני
:

הסעות סחנין (1997) בע"מ
ח.פ. 5-251342-51
בענין:
העותרת
- נ ג ד -
1. מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים
2. נהר הירדן בע"מ
3. הסעות חאיק אליאס בע"מ

4. הסעות צלמון בע"מ
המשיבים

בשם העותרת: עו"ד אבו ריא

בשם המשיבה: עו"ד אשקר


פסק דין
1. המשיבה מספר 1 פירסמה מכרז לביצוע הסעות של תלמידים. הצעתה של העותרת לגבי שלושה קוי הסעה היתה הזולה ביותר. למרות זאת זכו מציעות אחרות במכרז לגבי קוים אלו, זאת לאחר שהצעת העותרת נפסלה, ומכאן העתירה.

2. הנימוקים לפסילת הצעתה של העותרת היו שניים:

א. היא לא צירפה להצעתה אישור לקיום ביטוחים לרכבים המבצעים את ההסעות.

ב. הצעתה היתה פסולה, משום שבסוף ההצעה הכוללת פירוט של קוי ההסעה ומחיריהם, הוספה הערה בכתב יד "הנחה 15% מהמחיר הנ"ל. המחיר ללא מע"מ".

3. באשר לאישור על קיום הביטוחים: תנאי המכרז לא כללו דרישה להמצאת אישור כזה בד בבד עם הגשת ההצעה במכרז. המכרז כלל אמנם מסמך (נספח ד' לחוזה), אותו חייב היה הזוכה לצרף לחוזה, כשהנספח צריך להיות חתום על ידי חברת ביטוח, אך מועד ביצוע ההתחייבות בקשר לכך הוא מועד החתימה על החוזה. אם היתה העותרת זוכה במכרז, היה ביכולתה לקיים תנאי זה ולהמציא את ההתחייבות חתומה כדרוש. 60221

על כן, נימוק זה בדבר דחיית הצעת העותרת, לא יכול לעמוד.

4. באשר לתוספת להצעה:

פעולה זו של העותרת יכולה להיכלל בשתי קטגוריות:

א. פעולת הטעיה שלגביה קובע סעיף 20 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א - 1950 כדלקמן:

"היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוב שכוונתו של בעל מסמכי המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא - לאחר שנתנה לבעל מסמכי המכרז הזדמנות להביא טענותיו - להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהגיש".

ב. פעולה הפוסלת את ההצעה מכח האמור במסמכי המכרז (סעיף 10.1) הקובע כדלקמן:

"אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהן, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה".

5. באשר לסעיף 20 האמור, פסילת ההצעה מכוחו אינה יכולה להתקבל במקרה דנן, משום שלא ניתנה לעותרת ההזדמנות להביא טענותיה לגבי נסיון הולכת הוועדה שולל על ידי שגיאות שנעשו במכוון או על ידי תכסיס בלתי הוגן, כנדרש בסעיף האמור.

6. באשר לסעיף 10.1 הנ"ל: הכתוב על ידי העותרת בתחתית הדף האחרון של טבלת מחירי ההצעות הוא בגדר "שינוי או תוספת" שנעשו במסמכי המכרז. המכרז קובע במפורש כי הדבר "עלול לגרום לפסילת ההצעה".

בסמכותה של המשיבה היה, על כן, לפסול את ההצעה, והשאלה היא אם המשיבה פעלה בקשר לכך בשיקול דעת סביר או שמא נפל בפסילה זו פגם מהותי.

7. אני מסופק אם היה זה מוצדק לייחס לעותרת טענת הטעיה. ככל הנראה, נעשתה תוספת זו בהצעתה בתום לב, ולא בהכרח יש לראותה כ"נסיון להטעות וליצור בלבול אצל ועדת המכרזים", כרשום בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים (סעיף 3ב' - נספח א' לעתירה).

8. אולם, גם בלא שייוחס לעותרת נסיון הטעיה, ואף אם פעלה בתום לב, נראה לי כי התוספת האמורה מצדיקה את פסילת ההצעה.

התוספת מהווה כאמור שינוי במסמכי המכרז, והיא פותחת פתח לויכוחים ומחלוקות ויוצרת חוסר בהירות בהצעה. לא ברור אם ההנחה היא מן המחיר ללא מע"מ או ההנחה היא מהמחיר כולל מע"מ. עשויה להיות מחלוקת אם ההנחה מתייחסת רק לעמוד האחרון או לפריט האחרון בהצעה, או לכלל הפריטים שבהצעת העותרת, לגבי כל הקוים. הדבר גם עשוי לפתוח פתח לטענות בדבר זיופים.

9. כאמור, לא היה מקום, אך מחמת התוספת האמורה, לייחס לעותרת טענת הטעיה או שימוש בתכסיס, אך עצם התוספת האמורה יש בה כדי להצדיק, כך אני סבור, את פסילת ההצעה.

10. לאור כל האמור, אני מחל'יט לדחות את העתירה, בלא להטיל הוצאות.

המזכירות תמציא העתק הפסק לצדדים, בדואר.
ניתן היום כ"ו בכסלו, תשס"ד (21 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים.
ש. ברלינר
- שופט
000689/02עתמ061 שמואל ברילנר
עתמ בית משפט לעניינים מנהליים 689/02 הסעות סחנין (1997) בע"מ נ' מועצה מקומית דיר חנא - ועדת המכרזים נהר הירדן בע"מ הסעות חאיק אליאס בע"מ, הסעות צלמון בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/12/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן