מנרב אחזקות בע"מ - aquafund

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מנרב אחזקות בע"מ aquafund
 
מנרב אחזקות בע"מ - aquafund
תיקים נוספים על מנרב אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על aquafund

57212
10647/02 בשא     14/10/2002
בשא 10647/02 מנרב אחזקות בע"מ נ' aquafund
1
בתי המשפט
בשא010647/02
בית משפט המחוזי בבאר שבע
בתיק עיקרי: א 001189/02
כבוד השופטת חני סלוטקי

בפני
:
מנרב אחזקות בע"מ

בעניין:
המבקשת

נגד
aquafund
המשיבה
החלטה

1. בפני
בקשה למתן היתר המצאה לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד
1984 [ להלן :"התקנות "].

המבקשת טוענת כי במקרה דנן מתקיימות החלופות הקבועות בתקנות 500 (4) (א), 500 (4) (ג), 500 ( 5) ו- 500 (10) לתקנות, שיש בהן כדי להתיר המצאת כתב התביעה אל מחוץ לתחום המדינה

2. המבקשת- חברה ציבורית המאוגדת בישראל, טוענת כי המשיבה - חברה המאוגדת בדרום אפריקה, הגיעה להסכמה משותפת עם המבקשת לגבי השתתפות במכרז שפרסמה עיריית באר שבע. לטענת המבקשת, הקימו המבקשת והמשיבה חברה אשר השתתפה וזכתה במכרז לצורך הקמת והפעלת מכון טיהור בבאר שבע.

3. המבקשת טוענת כי לפי ההסכם שחתמו ביניהם הצדדים, ניתנה למבקשת הזכות לרכוש מהמשיבה את המניות בחברה שהוקמה על ידן, בערכן הנקוב.
המבקשת טוענת כי בסוף חודש דצמבר 2001, פנתה המבקשת למשיבה, בין היתר בקשר למימוש האופציה הנ"ל. לטענת המבקשת, פניותיה נותרו ללא מענה.
המבקשת טוענת כי סירובה של המשיבה לחתום על שטר העברת המניות, בעקבות מימוש
האופציה, מהווה הפרת חוזה.
המבקשת טוענת כי עילת תביעתה טובה וסיכויי תביעתה כנגד המשיבה הנם גבוהים וטובים.

המבקשת טוענת כי ההסכם נערך בישראל, באשדוד ולפיכך התקיימו התנאים הקבועים
בתקנה 500 (4) (א) לתקנות.

המבקשת טוענת עוד, כי ההסכם דן בהקמת חברה במדינת ישראל ובביצוע עבודות בתחום מדינת ישראל. לפיכך, טוענת המבקשת חלים על ההסכם דיני מדינת ישראל והתקיימו התנאים הקבועים בתקנה 500 (4) (ג) לתקנות.
עוד טוענת המבקשת כי אי העברת המניות לשמה של המבקשת נעשה בישראל, שכן, מקום רישום המניות הוא בישראל. לפיכך, התקיימו התנאים הקבועים בתקנה 500 (5) לתקנות.
בנוסף, טוענת המבקשת, מתקיימים התנאים הקבועים בתקנה 500 (10) לתקנות, שכן
רשם החברות הוא בעל דין בתובענה.

4. היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה ניתן אם מתקיים לפחות אחד מהסעיפים
המנויים בתקנה 500 לתקנות.
מקום מושבה של המשיבה הוא בדרום אפריקה ואכן , לכאורה, ההסכמים בין המבקשת למשיבה (לפי נספחים ג'1 ו ג' 2), נערכו באשדוד וההסכמים דנים בביצוע עבודות ושירותים בתחום ישראל. התובענה היא לאכיפת הסכם, כך שלפחות נתקיימו התנאים שבתקנה 500(4)(א) ו- 500 (4)(ג) לתקנות.
לבקשה צורף תצהיר כנדרש בתקנה 501(א) לתקנות.
על פי התצהיר נראה כי לכאורה יש בסיס לתביעה וכי המבקשת עמדה בנטל להוכיח "עילת תביעה טובה" כנגד המשיבה.
לעניין שיעורו של נטל זה נאמר :
"די בכך שהמבקש יראה שיש בסיס לתביעתו, כפי שנאמר במשפט האנגלי שעל המבקשת להראות שיש לה "a good arguable case"... בשלב שבו עותר בעל דין למתן היתר כאמור [היתר להמצאה מחוץ לתחום, צ.ז.], אין בית המשפט עורך חקירה יסודית ואין המבקש חייב להראות שיש לו עילה טובה באותה מידת וודאות הדרושה במשפט עצמו"...ברור גם שבאותו שלב מוקדם אין המבקש חייב להראות שיש לו עילה טובה באותה מידת וודאות הדרושה במשפט עצמו. השופט המלומד ציטט מדברי הלורד סימונדס ... שהמבחן הוא אם יש למבקש תביעה ראויה לטיעון (a good arguable case), ואת המבחן הזה נוכל לאמץ לעצמנו". (ראו:בש"א 6939/01 מחוזי-ירושלים,fila fabrica italiana נ' ל. האן צעצועים, תק-מח 2001(3), 4435 ,עמ' 4436).

5. משהתקיימו התנאים שנקבעו בתקנות, אני נעתרת לבקשה ומתירה המצאת כתב התביעה, ביחד עם הבקשה והחלטה זו לכתובתה של המשיבה.
לכתבי בי-דין הנ"ל יצורף תרגום לאנגלית.

6. כתב הגנה יוגש תוך 60 יום מיום קבלת כתב התביעה.

7. המזכירות תשלח העתק ההחלטה למבקשת.

ניתנה היום ח' בחשון, תשס"ג (14 באוקטובר 2002) בהעדר הצדדים

ח. סלוטקי, שופטת
בשא בית משפט מחוזי 10647/02 מנרב אחזקות בע"מ נ' aquafund (פורסם ב-ֽ 14/10/2002)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן