א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ - אלבוים דורון

 
א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ - אלבוים דורון
תיקים נוספים על א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ | תיקים נוספים על אלבוים דורון

7852/03 א     17/02/2004
א 7852/03 א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ נ' אלבוים דורון
1
בתי המשפט

בשא002552/04
בית משפט השלום חיפה
בתיק עיקרי: א 007852/03

17/02/2004
תאריך:
כב' השופט א. אליקים

בפני
:

א.י.י.ו מבנים בע"מ

וילנסקי חביב אריאל

רסידו יזום פרויקטים בע"מ

בעניין:
המבקשת
צבי הרשקוביץ

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד
אלבוים דורון
המשיבה
אריאלה רוזנטל סודרי

ע"י ב"כ עו"ד
פסק דין

מבוא והשתלשלות ההליכים
1. בפני
י בקשה לדחיית התביעה על הסף. על מנת להבין המחלוקת שבין הצדדים מן הראוי לתאר את השתלשלות ההליכים עד כה.

2. ביום 24.4.03 הגיש התובע כתב תביעה ובה תבע 55,000 ₪ בגין ליקויי בנייה שונים. ביחד עם התביעה הגיש התובע בקשה לסעד זמני לתיקון נזקי הרטיבות בדירתו (בש"א 6959/03).

3. ביום 1.7.03 במועד הדיון בבקשה למתן סעד זמני הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה כך שימונה מומחה מטעם בית משפט. המומחה מסר חוות דעתו ביום 14.9.03.

4. ביום 1.10.03 נתקיימה ישיבה מקדמית בה ביקשה ב"כ התובע כי התיק ייקבע להוכחות, בהתאם לכך הוחלט כי שמיעת הראיות תהיה ביום 16.2.03 וכי התובע יהיה רשאי להגיש תצהירים מטעמו עד ליום 1.12.03.
התובע לא הגיש תצהירים מטעמו עד למועד הנ"ל.

5. ביום 13.1.04 פנתה ב"כ התובע בבקשה לזמן את המומחה לישיבת ההוכחות, נעתרתי לבקשה בכפוף להפקדת הוצאות העד.
התובע לא הפקיד הוצאות העד ולא דאג לזימונו.

6. ביום 20.1.04 פנו הנתבעים בבקשה לדחיית התביעה על הסף (בש"א 2552/04), בבקשה נטענו טענות קשות כנגד התובע ובאת כוחו. החלטתי כי על התובע להגיב לבקשה עד ליום 7.2.04.
התובע לא מסר תגובה לבקשה עד למועד הנ"ל.

7. ביום 27.1.04 הגישה ב"כ התובע בקשה לדחיית מועד שמיעת ההוכחות בטענה כי התובע הגיש תביעה כנגד שכניו אצל המפקחת על בתים משותפים. החלטתי ביום 29.1.04 לדחות הבקשה לדחיית הדיון בהחלטה נקבע "אין בנימוקי הבקשה כל הצדקה לדחות דיון שנקבע זה מכבר ושלא ניתן בזמן הקצר שנותר למצוא תחליף לזמן השיפוטי".

8. ביום 27.1.04 הגישה ב"כ התובע בקשה דחופה להגיש שאלות הבהרה למומחה. ביום 29.1.04 החלטתי "הדיון להוכחות יתקיים ביום 16.2.04. המבקש בקש לזמן העד ונעתרתי לבקשתו, לא ייתכן שייזכר כעת המבקש בבקשה שיכולה להביא לדחיית המועד. מעבר לכך יתכבד המבקש ויצרף את רשימת השאלות שבכוונתו לשאול. לאור כל האמור הנני דוחה את הבקשה. המבקש רשאי לחקור המומחה בישיבת ההוכחות, כמובן בכפוף להפקדת הוצאותיו ומסירה אישית של ההזמנה לדיון".

9. ביום 29.1.04 הגישה ב"כ התובע בקשה דחופה לדחיית מועד להגשת תצהירי עדות ראשית. הבקשה הינה בנוסח דומה מאד לבקשת דחיית הדיון שנדחתה, בהחלטתי מיום 5.2.04 קבעתי כי אין בכוונתי לדחות את ישיבת ההוכחות, אך אמתין לתגובת התובע בבש"א 2552/04 בה נתבקשה דחיית התביעה על הסף.

10. ביום 12.2.04 הגישה ב"כ התובע "הודעה על צרוף תצהיר עדות ראשית". להודעה צורף תצהיר שהוגש ללא בקשה להארכת מועד.

11. ביום 16.2.03 התייצבו הצדדים לישיבת ההוכחות. בנוסף לנתבעת התייצב ב"כ צד ג' מס' 1 אשר נותר כצד ג' יחידי לאחר מחיקת הצדדים האחרים.
12. נכון למועד פתיחת ישיבת ההוכחות בתיק שעמד בפני
י לא היו תצהירי התובע. בפתיחת הדיון מסרה לי ב"כ התובע את ההודעה על הגשת תצהירי התובע ביום 12.2.04 להודעה צורף תצהיר. תצהיר זה הועבר לב"כ הנתבעים יום או יומיים לפני ישיבת ההוכחות, הוא לא נמסר כלל לצד ג' ועיתוי הגשתו גם אם היתה ניתנת הארכת מועד מנע מהצדדים האחרים למסור תצהירי תגובה מטעמם כפי שנקבע בהחלטתי המקורית להגשת תצהירי עדות ראשית.

13. לאור האמור לעיל ישיבת ההוכחות לא נתקיימה. בתחילת הישיבה הודיעה ב"כ התובע כי היא לא מסרה תגובה לבקשת דחיית התביעה על הסף כי טרם חלף המועד לתגובה. בתום הדיון לאחר שהצדדים טענו טענותיהם נשאלה ב"כ התובע האם בכוונתה להשלים טיעוניה לבקשת הדחייה על הסף והיא בקשה כי ההחלטה בבקשה זו תנתן לאלתר ללא כל תגובה נוספת.

דיון
14. תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת "(א) בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להורות לבעל דין כי עד שיובא על ידו יקדים ויגיש תצהיר על עדותו או שעובדה פלונית תוכח על ידי תצהיר, בין אם הוגשו כבר תצהירים אחרים בענין זה ובין אם לאו ורשאי הוא להורות, על אף האמור בתקנה 158, כי בעלי הדין יגישו תצהירים במועד אחד. (ב) לא הגיש בעל הדין תצהיר של עד כפי שנדרש על פי תקנה זו או על פי תקנה 143, לא יורשה להביא את העד או להוכיח את העובדה, אלא אם כן שוכנע בית המשפט, על פי בקשת בעל הדין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות".

15. התובע היה צריך להגיש תצהיריו עד ליום 1.12.03. לפי השתלשלות הענינים כפי שתוארה לעיל, עולה כי כל הבקשות שהוגשו ע"י התובע הוגשו החל מיום 13.1.04 דהיינו בחלוף כ-45 מתום המועד שנקצב להגשת תצהיריו וגם אז כל שרצה התובע נכון לאותו מועד הוא זימונו של המומחה להעיד ואין בזימון כזה כדי להשפיע על הגשת תצהיריו. נושא שאלות ההבהרה למומחה עלה לראשונה ביום 27.1.04 כאשר חלפו כמעט חודשיים מהמועד האחרון להגשת תצהיריו. תמוה בעיניי הכיצד תובע המחזיק בידיו את חוות דעת המומחה מחודש ספטמבר פונה בבקשה לשאלות הבהרה רק בסוף חודש ינואר וזאת במיוחד כשהוא יודע כי התיק נקבע להוכחות בחודש פברואר.

16. לו מנמק התובע את השתהותו בשל השביתה שהיתה בבתי המשפט, הרי ששביתה זו נסתיימה ביום 5.1.04, מועד בו יכול היה להגיש כל בקשה לו רצה בכך וכזכור בקשה הקשורה בשאלות הבהרה הוגשה לראשונה בסוף חודש ינואר ולאחר שהבין התובע כי בית המשפט מסרב לדחות את ישיבת ההוכחות.

17. התובע גם לא סבר כי עליו להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תצהיריו כמתבקש לפי האמור בתקנה 168(ב), בקשה שלא הוגשה עד היום. העדר בקשה זו בולט לאור עמדת ב"כ התובע בתום הדיון בו בקשה מתן החלטה לאלתר בבקשה לדחייה על הסף ודחתה בכך את האפשרות שהוצעה לה למסור טעונים משלימים לבקשה לדחייה על הסף.

18. לאור כל האמור לעיל, דין התביעה להדחות. לתובע ולבא כוחו הוברר חד משמעית כי ישיבת ההוכחות תתקיים במועד וזאת בשל הזמן הקצר שנותר ממועד הגשת בקשת הדחיה ועד לדיון ובשל בזבוז זמן שפוטי יקר שהיה נגרם לו היה נדחה הדיון, (ר' החלטתי בבקשת הדחיה על נימוקיה).

19. לישיבת ההוכחות התייצבו הצדדים אך לא היו בפני
י תצהירי התובע וגם לא היתה בקשה על פי תקנה 168(ב) להארכת מועד להגשת התצהירים. למעלה מן הצורך אוסיף כי נימוקי התובע לאי הגשת תצהיריו כפי שעלו מטענות בא כוחו בדיון אינם מהווים סיבות מוצדקות להארכת מועד.

20. אמנם דחיית התביעה ללא דיון הינה בבחינת סעד קיצוני, אלא שאין לתובע אלא להלין כנגד עצמו. מי שסבר בחודש 9/03 כי יש להחיש הדיון בתביעתו ולחץ לקביעת התיק להוכחות, היה צריך להמשיך בעקביות ולעמוד במועדים שנקבעו או לכל הפחות להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד ולהגיב לבקשה לדחייה על הסף עד ליום הדיון או מיד לאחריו. התובע בהפגנתיות באמצעות באת כוחו סבור כי הוא פטור מכל האפשרויות הללו ודי בכך שישמיץ את המומחה, את פקיד העזר ואת הצדדים האחרים, אין זו דרך המקובלת עליי. מתקין התקנות נתן פתח למי שאינו עומד במועד להגיש בקשה בהתאם, ב"כ התובע בחרה בדרך דיונית אחרת שאינה מוכרת לי, דרך של מתן הודעה לבית משפט על הגשת תצהיר כ-75 יום לאחר המועד. בית משפט אינו כתובת להודעות ובקשה לא הוגשה כאמור.

21. מאחר ולא הביא התובע עדויות במועד להוכחת תביעתו הנני דוחה את התביעה.

22. התובע ישיב לנתבעים את חלקם בשכר טרחת המומחה כפי ששולם על ידם בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום ועד ליום ההשבה בפועל וכן ישיב התובע לנתבעים את האגרה ששולמה על ידם בגין ההודעה לצד ג' על שני חלקיה. האגרה תושב בצרוף הפרשי הצמדה מיום כל תשלום ועד ליום ההשבה בפועל.

23. בהתחשב בדיונים המקדמיים שקוימו בתיק זה, אשר לא בכולם השתתף צד ג' מס' 1 לא אפסוק שכר טרחה זהה לשניהם. הנני מחייב את התובע לשלם לנתבעים שכר טרחת עו"ד בסכום של 7,000 ₪ לב"כ צד ג' מס' 1 2,500 ₪. סכומי שכר הטרחה יהיו בצרוף מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

24. ההודעה לצד ג' כנגד צד ג' מס' 1 תמחק.

ניתן היום כ"ה בשבט, תשס"ד (17 בפברואר 2004)
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

_________________
אליקים אברהם, שופט

א בית משפט שלום 7852/03 א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ נ' אלבוים דורון (פורסם ב-ֽ 17/02/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על אלבוים דורון

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על א.י.י.ו מבנים בע"מ, וילנסקי חביב אריאל, רסידו יזום פרויקטים בע"מ      דוחות בדיקת רקע על אלבוים דורון


להסרת פסק דין זה לחץ כאן