אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ - מדינת ישראל – משטרת ישראל, חברת א. כפיר אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ
 
אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ - מדינת ישראל – משטרת ישראל, חברת א. כפיר אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ | תיקים נוספים על מדינת ישראל – משטרת ישראל | תיקים נוספים על חברת א. כפיר אחזקות בע"מ |

59985
1301/03 עתמ     16/02/2004
עתמ 1301/03 אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ נ' מדינת ישראל – משטרת ישראל, חברת א. כפיר אחזקות בע"מ
בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים

בפני
כב' השופט אברהם טל
עת"מ 1301/03

העותרת: אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ
נגד

המשיבות: 1. מדינת ישראל - משטרת ישראל

2. חברת א. כפיר אחזקות בע"מ
פסק-דין

1. העותרת, חברה לכוח-אדם, עותרת להצהיר כי החלטת המשיבה 1 לפיה המשיבה 2 (להלן: "המשיבה") היא הזוכה במכרז 20/2003 שפורסם ביום 16.2.2003 למתן שירותי כוח-אדם (ראה המכרז נספח א' לעתירה) בטלה, ולהכריז כי היא הזוכה במכרז, אליו הגישה את ההצעה שצורפה כנספח ד' לעתירה.
אין מחלוקת כי על-פי תוצאות שקלול הצעות המחיר שהגישו המשתתפות במכרז, המשיבה זכתה בניקוד של 90.34 נקודות, חברת "תגבור" זכתה בניקוד של 85.08 נקודות והעותרת זכתה בניקוד של 82.70 נקודות.

2. העותרת טוענת כי יש לפסול את הצעת המשיבה מהנימוקים שמנויים בסעיפים 16-40 לעתירה:

(א) העדר רשיון קבלן להעסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם.

(ב) העדר רשיון קבלן כוח-אדם.

(ג) הונאה בקשר לערבות בנקאית שהפקידה המשיבה על-פי חוק קבלני כוח אדם או בקשר למספר המועסקים.

(ד) סטייה מהותית של 12.5% מאומדן כלכלן המשטרה לתקורה של 49%, כאשר שיעור הרווח במכרזי כוח-אדם נמדד באחוז או שניים לכל היותר.

(ה) המחיר שהציעה המשיבה לא סביר ולא הוגן, והיה על ועדת המכרזים של המשיבה 1 לא להמליץ עליה למרות היותה הזולה ביותר שכן אין למשיבה הכושר המקצועי והיכולת לבצע את העבודה, ואין לה יכולת לעמוד בתנאי המכרז כפי שהצהירה מנהלת המשיבה בישיבת ועדת המכרזים ביום 20.3.2003.

(ו) התעלמות ועדת המכרזים מאי-שביעות הרצון מעבודת המשיבה וניתוק הקשר בינה למשרד לביטחון פנים לוקה בחוסר-סבירות.

3. בד בבד עם הגשת העתירה ביקשה העותרת לאסור על המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה בהסכם למתן שירותי כוח-אדם בעקבות זכייתה במכרז עד למתן פסק-דין בעתירה (בש"א 30519/03) בית-המשפט (כב' השופט זפט) דחה את הבקשה לאחר שקבע, בין השאר, כי סיכויי העתירה אינם גבוהים וכי העתירה והבקשה הוגשו רק ביום 1.6.2003 בעוד שההודעה על אי-זכיית העותרת במכרז נמסרה לה ביום 12.5.2003.

4. המשיבה עותרת לדחות את העתירה על הסף מנימוקים שאדון בהם, והמשיבה 1 הצטרפה לבקשה בהודעה ששלחה ביום 16.2.2004 (ראה סעיף 6 להודעה).
העותרת טוענת שעל בית-המשפט השוקל לדחות עתירה על הסף לנקוט בזהירות, שכן מדובר באמצעי חמור שיש לנקוט בו רק כשברור שגם אם היא תוכיח את העובדות והטענות שנטענות בעתירה לא תוכל לקבל את הסעד המבוקש, ורק אם לא ניתן לרפא את הפגמים בגללם מבוקש לדחות את העתירה על הסף על-ידי תיקון כתב-העתירה (ראה סעיפים 4-7 לתגובת העותרת).
בא-כוח העותרת סומך טענותיו על הוראות תקנות 100 ו-101 לתקנות סד"א, תשכ"ג-1963 ועל הפסיקה והספרות המשפטית, שקבעו את הקריטריונים לשימוש בהן.
אינני מקבל טענה זו של העותרת שכן תקנה 8(3) לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים מסמיכה את בית-המשפט לעניינים מינהליים לדחות עתירה על הסף מנימוקים בגללם היה בית-המשפט העליון נוהג כך, בהעדר עילת התערבות ראויה, בשל שיהוי והעדר ניקיון כפיים ומכל נימוק ראוי (ראה פסק-דינה של כב' השופטת גילאור בסעיף 6 ל-עת"מ (חי') 147/00, אדר' שמואל גלבהרט נ' המועצה הארצית לתיכנון ולבנייה ואח', תק-מח 2001(2), 1783).

5. בא-כוח העותרת טוען בסעיף 8 לתגובת העותרת כי יש לדחות את הבקשה מאחר והייתה צריכה להיות מוגשת במסגרת בקשה בכתב כשהיא נתמכת בתצהיר.
אינני מקבל טענת העותרת, שכן ב-רע"א 218/85, אריה חברה לביטוח בע"מ נ' שטמר, פ"ד לט(2), 452 עליו מסתמך בא-כוח העותרת, נאמר על-ידי כב' הנשיא שמגר כי המשיבה טענה בכתב-הגנתה כי יש לדחות את התביעה על הסף, לא היה צורך בהגשת הבקשה בדרך המרצה.
במקרה שבפני
י כללה המשיבה את טענתה בדבר דחיית העתירה על הסף בפתח תגובתה לעתירה, תוך פירוט הנימוקים לבקשה זו.
התגובה, לרבות הבקשה לדחות העתירה על הסף, נתמכת בתצהירו של עדי אלדר, סמנכ"ל המשיבה, שמתייחס גם לנימוקי הבקשה לדחיית העתירה על הסף.

אדון בנימוקי המשיבה לדחיית העתירה על הסף על-פי סדרם.

(א) העדר ערבות מכרז בתוקף.

6. המשיבה טוענת כי לעותרת אין ערבות מכרז בתוקף, שכן הערבות הוחזרה הל ביום 12.5.2003 והיא לא החזירה אותה למשיבה 1 עד הגשת הבקשה לדחיית העתירה על הסף, ולכן העותרת לא יכולה לטעון לזכייתה במכרז (ראה סעיף 9 לפסק-דינה של כב' השופטת שטרסברג-כהן, בהסכמת כב' השופט א.א. לוי וכנגד דעתו החולקת של כב' השופט חשין ב-ע"א 7699/00, טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרוייקטים בע"מ ואח' נ' רשות הניקוז קישון ואח', פ"ד נה(4), 873).
העותרת טוענת בסעיף 10 לתגובתה כי הערבות נתקבלה אצלה לאחר שהודע לה על אי-זכייתה במכרז והוחזרה על-ידה למשטרת ישראל
(ראה גם סעיף 7 לתצהיר אהרון קורן שתומך בתגובה), אך העותרת לא פירטה מתי החזירה הערבות למשטרה ואל הציגה כל מסמך המלמד על החזרת הערבות למשטרה ועל מועד ההחזרה.
בנסיבות אלה לא זכאית העותרת לטעון לאי-זכייתה במכרז.

(ב) צירוף תצהיר כדין לעתירה ולהודעה.

7. המשיבה טוענת שהעותרת לא צירפה תצהיר כדין לעתירה ולהודעה שהגישה לבית-המשפט ביום 1.7.2003, בדבר פתיחת חקירה נגד המשיבה במשרד העבודה והרווחה בגין התרמית שבוצעה על-ידה.
עיון בעתירה מעלה כי היא נתמכת בתצהירו של אהרון קורן, סמנכ"ל כספים בעותרת, לפיו האמור בסעיפים 1-14, 17 ו-20-26 לבקשה (צ"ל "העתירה" - א.ט.), הוא בידיעתו האישית, ואילו האמור בסעיפים 16, 18, 19 ו-27-47 שבבקשה הוא נכון "למיטב ידיעתו ואמונתו".
מר קורן לא ציין בתצהירו התומך בעתירה, כפי שלא ציין גם בתצהיר שתומך בבקשת העותרת לדחות את בקשת המשיבה, מה מקור ידיעתו ואמונתו לגבי העובדות שנכללות בעתירה.
העותרת לא הגישה תצהיר שעונה על דרישות תקנה 5(ג) לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א - 2000, לפיה כשמדובר בעובדות נכונות לפי מיטב אמונתו וידיעתו של המצהיר, עליו לפטר את מקור ידיעתו ואמונתו, וזאת חרף החלטת כב' השופט זפט ב-בש"א 30519/03 הנ"ל, לפיה העותרת (המבקשת) מצהירה על העובדות הרלוונטיות על-פי מיטב הידיעה, מבלי לציין את מקור ידיעת העובדות.

8. העותרת מבקשת בתגובתה לבקשה להוסיף את מקור הידיעה, ובמקביל להגשת התגובה מבקשת ממשרד העבודה והרווחה לתת ממצאים שקשורים בחקירת המשיבה.
בקשה זו מאוחרת מדי ואין צורך בממצאי החקירה על-מנת שמר קורן יצהיר על המקור ממנו נודע לו דבר פתיחת החקירה נגד המשיבה, דבר שאינו עושה גם בתצהירו, שתומך בתגובת העותרת לבקשה.
יש באי-צירוף תצהיר כדין כדי לגרום לסילוק העתירה על הסף, שכן יש בכך משום ביטוי לחוסר תום ליבה של העותרת, שמעלה בעתירתה, ובמיוחד בסעיפים 16-28, טענות חמורות כלפי המשיבה, כמו הונאה בקשר לערבות בנקאית שהפקידה במשרד העבודה והרווחה, העדר רשיון קבלן והעדר רשיון קבלן כוח-אדם, אשר לגביהן יש לנהוג בזהירות ולאמתן תוך ציון ומקור הידיעה בדבר אמיתותן.

(ג) העדר פנייה קודמת למשיבה 1.

9. המשיבה טוענת כי יש לדחות את העתירה על הסף, מאחר והעותרת לא צירפה לעתירה כל העתק של התכתבות המעידה על פנייה קודמת שפנתה למשיבה 1 לפני הגשת העתירה, וזאת כמצוות תקנה 5(ב)(6) לתקנות הנ"ל.
העותרת לא צירפה גם לתגובתה לבקשה עותק של התכתבות כזו, ואף לא הביאה נימוקים להגשת העתירה ללא פנייה מוקדמת.
כל מה שכתב בא-כוח העותרת בסעיף 11 ובתגובתו, שנתמכה כאמור בסעיף 8 בתצהירו של מר קורן, הוא שנעשתה פנייה מוקדמת למשטרה, אולם זו לא צלחה.
אין בדברים אלה כדי לקיים את מצוות תקנה 5(ב)(6) לתקנות הנ"ל וגם מנימוק זה דין העתירה להידחות על הסף.

(ד) שיהוי.

10. המשיבה טוענת כי העותרת השתהתה בהגשת העתירה, שכן תוצאות המכרז הודעו לה ביום 8.5.2003, או לכל המאוחר ביום 12.5.2003, והעתירה הוגשה ביום 1.6.2003, הוא המועד שנקבע לתחילת עבודתה של המשיבה אצל המשיבה 1.
המשיבה סומכת טענתה בעניין זה על החלטתו של כב' השופט זפט ב-בש"א 30519/03 הנ"ל, לפיה העותרת פעלה בשיהוי לא ראוי.
המשיבה טוענת כי העותרת לא העלתה כל נימוק להגשת העתירה באיחור, כך שהתקיים הפן הסובייקטיבי שמצדיק סילוק העתירה על הסף, ובאשר לפן האובייקטיבי, ייגרמו לה נזקים אם לא תסולק העתירה על הסף, שכן מאז זכייתה במכרז ועד לתחילת עבודתה ביום 1.6.2003 שינתה מצבה לרעה בכך שגייסה עובדים, ציוד וכספים לצורך ביצוע העבודה.

11. בא-כוח העותרת טוען בסעיף 9 לתגובתו שהודעה לא רשמית על אי-זכיית העותרת במכרז הגיעה לידיעתה רק ביום 25.5.2003, והודעה רשמית הגיעה אליה במכתב רק ביום 28.5.2003.
עיון במכתב ההודעה ששלחה המשיבה 1 לעותרת, שצורף כנספח ב'1 עתירה, מעלה שהוא נשלח ביום 12.5.2003, וגם בעתירה נכתב שמר קורן נפגש עם נציג המשטרה ביום 25.5.2003 לאחר שנודע לו באופן לא רשמי על אי-הזכייה (הדגשה שלי - א.ט.).
בנסיבות אלה, לא סתרה העותרת את קביעתו של כב השופט זפט בדבר השיהוי בהגשת העתירה. גם א נעשה ניסיון להגיש העתירה לבית-המשפט ביום ו', 29.5.2003, מדובר בשיהוי לא מוצדק, נוכח העובדה שעבודת המשיבה אמורה הייתה להתחיל ביום 1.6.2003.
תקנה 3(ב) לתקנות הנ"ל קובעת כי כאשר לא נקבע בדין מועד להגשת עתירה מינהלית "תוגש העתירה בלא שיהוי לפי נסיבות העניין".
בנסיבות המקרה נשוא העתירה כפי שפורטו לעיל, יש בהגשת העתירה ביום 1.6.2003 משום שיהוי שיש בו כדי לגרום לדחיית העתירה על הסף.

סיכום

12. לאור כל אחד מנימוקי המשיבה, ובהצטרף כולם, אני דוחה את העתירה על הסף.
העותרת תשלם למשיבה 2 הוצאות ושכר-טרחתך עו"ד (כולל מע"מ) בסכום כולל של 20,000 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל; ולמשיבה 1 תשלם הוצאות ושכר-טרחת עו"ד כאמור, בסכום כולל של 5,000 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח עותקים מפסק-דין זה לבאי-כוח הצדדים.

ניתן היום, כ"ד בשבט התשס"ד, 16 בפברואר 2004.

אברהם טל
, שופט
עתמ בית משפט לעניינים מנהליים 1301/03 אורטל שירותי כוח-אדם בע"מ נ' מדינת ישראל – משטרת ישראל, חברת א. כפיר אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 16/02/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן