דוד בלס, איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ - דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי, עו"ד יעקב מ. בויארהנאמן על נכסי החייבים,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,עו"ד אליצור פלד, ר.נ.י. פרעם אחזקות

 
דוד בלס, איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ - דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי, עו"ד יעקב מ. בויארהנאמן על נכסי החייבים,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,עו"ד אליצור פלד, ר.נ.י. פרעם אחזקות
תיקים נוספים על דוד בלס | תיקים נוספים על איזבל בלס | תיקים נוספים על דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א | תיקים נוספים על דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ | תיקים נוספים על דוד בלס | תיקים נוספים על איזבל בלס | תיקים נוספים על כונס הנכסים הרשמי | תיקים נוספים על עו"ד יעקב מ. בויארהנאמן על נכסי החייבים | תיקים נוספים על בנק לאומי למשכנתאות בע"מ | תיקים נוספים על עו"ד אליצור פלד | תיקים נוספים על ר.נ.י. פרעם אחזקות |

61470
5195/04 בשא     29/02/2004
בשא 5195/04 דוד בלס, איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ נ' דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי, עו"ד יעקב מ. בויארהנאמן על נכסי החייבים,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,עו"ד אליצור פלד, ר.נ.י. פרעם אחזקות
1
בתי המשפט

בשא005195/04
פשר 001166/00
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
03/03/2004
תאריך:
כב' השופטת ד. קרת-מאיר

בפני
:

"החייבים"
"הדירה"
"המבקשת"
דוד בלס
איזבל בלס
דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א

דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ

בעניין:

נ ג ד
"הכנ"ר"

"הנאמן"
1. דוד בלס
2. איזבל בלס
3. כונס הנכסים הרשמי

4. עו"ד יעקב מ. בויאר
הנאמן על נכסי החייבים

5. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

6. עו"ד אליצור פלד

7. ר.נ.י. פרעם אחזקות
בע"מ

"המשיבים"
החלטה

1. הבקשה שבפני
י הינה בקשה דחופה לעיכוב ביצוע החלטה מיום 29.1.04, על פיה
נקבע כי בימ"ש ימשיך וידון בבש"א 11887/03 בדרך של בקשה למתן הוראות.
בנוסף לבקשת המבקשת (להלן: "דבל") מונחת בפני
י גם בקשת החייבת לדחיית הדיונים.
אדון בשתי הבקשות במסגרת ההחלטה הנוכחית.
בבקשת דבל נאמר כי לאור ערעור אותו מתכוונת דבל להגיש לבית המשפט העליון, שהוא ערעור בזכות מכוח סעיף 182 לפקודת פשיטת הרגל, מתבקש בית המשפט לעכב את החלטתו בדבר המשך הדיון במתכונת של בקשה למתן הוראות.
בבקשה נטען כי אם תזכה דבל בערעור, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו וכן כי קיים סיכוי לכאורה לזכות בערעור.
גם בבקשת החייבת נאמר כי המשך הדיון יש בו כדי ליצור מצב בלתי הפיך, שכן אם יתקבל הערעור ידרש הנאמן לתמוך את בקשתו בתצהיר ולפתוח בהבאת הראיות.
לאור זאת, ביקשו דבל והחייבת לדחות את הדיון ולעכב את ביצוע ההחלטה.

2. בקשת דבל והחייבת מתייחסת להליך המתקיים במסגרת בקשת נאמן למתן
הוראות. בבקשה זו התבקש בימ"ש להורות על ביטול עסקאות אשר נעשו בדירה, בטענה כי אלה נעשו במטרה להברחת נכסים. כמו כן, התבקש בימ"ש להורות כי הדירה הינה למעשה נכס של פושטי הרגל.
במסגרת הבקשה פורטו עובדות העולות, לטענת הנאמן, ממסמכים שונים אשר צורפו לבקשה.
בתגובה לבקשה זו הגישו המשיבים, ובכללם דבל, תגובות אשר נתמכו בתצהירים.

במסגרת הבקשה, הוגש על ידי הנאמן פרוטוקול חקירה של עו"ד אליצור פלד
ומר שלמה דובין אשר התנהל בפני
הנאמן והכנ"ר לתיק בימ"ש.
המבקשת והחייבת הגישו בקשה לעיין במסמכים אלה והמסמכים אכן נמסרו לרשותם.
כמו כן, ביקש ב"כ החייבת לזמן כעד מטעמה את החייב לדיון בבקשת הנאמן ובקשה זו נענתה בחיוב.
יש לציין כי הבקשה עצמה הוגשה עוד ביוני 2003. לאחר שהוגשו תגובות המשיבים, נקבע מועד לדיון במעמד הצדדים.
לקראת הדיון, הגיש הנאמן באופן מסודר בקלסר כרוך את הבקשה ואת כל המסמכים אליו היפנה במסגרת בקשתו למתן הוראות.
3. בדיון אשר התקיים ביום 29.1.04, טען ב"כ החייבת כי אין לדעתו אפשרות לנהל
את הדיון לגופו במתכונת של בקשה למתן הוראות. לדבריו, מדובר בעבירות חמורות המיוחסות למשיבים. לכן, אין הנאמן פועל במסגרת בקשה זו כפקיד בימ"ש ואינו יכול להגיש בקשות ללא תצהיר.
לדברי ב"כ החייבת, פועל הנאמן בבקשה לביטול עסקה כבעל דין אשר הגיש תביעה חמורה ביותר.
אין לכן מקום לנהל את ההליך בדרך של בקשה למתן הוראות והיה על הנאמן להגיש תצהיר התומך בתביעתו.
ב"כ החייבת הציע כי יתקיימו הליכים מקדמיים כי הנאמן יענה על שאלון וכי יוגשו על ידו תצהירים ומסמכים.
ב"כ החייבת הדגיש כי יש אמנם לבימ"ש סמכות לדון בבקשה, אולם לבימ"ש מוקנה שיקול דעת ושיקול הדעת מורה כי התיק יתנהל בדרך של תביעה רגילה.
על הנאמן להוכיח את הטענות המועלות על ידו במסגרת הבקשה, ולכן יש קודם כל לנהל קדם משפט.

ב"כ דבל הצטרף לבקשתו של ב"כ החייבת, וטען כי קיימת מצוקה בניהול הדיון באופן חפוז. עוד ציין ב"כ דבל כי הוא קיבל מסמכים מהנאמן רק ביום הדיון.
בתשובה לכך נאמר על ידי הנאמן כי ההליך הוא הליך ראוי, החומר הרלווונטי מצוי בפני
בימ"ש והעדים מטעם המשיבים ייחקרו על תצהיריהם.
גם לדברי ב"כ הכנ"ר אין מקום לנהל קדם משפט, ויש מקום לנהל את הדיון במסגרת בקשה למתן הוראות. לדברי ב"כ הכנ"ר מהווה בקשתו של ב"כ החייבת ניסיון לרוקן את הליך פשיטת הרגל ממהותו, במסגרתו מבקשים להתחקות על נכסים הנמצאים בידי צדדים שלישיים.
במקרה הנוכחי, אין בירור העובדות מסובך והנטל המוטל על הנאמן, על פי הפסיקה, הוא נטל קל.
בהחלטתי במועד הדיון נקבע כי הבקשה הוגשה כאמור עוד ביוני 2003, כאשר צורפו לבקשה המסמכים הרלוונטיים.
בזמן שנקבע הדיון נשמרה מתכונת הדיון כדיון של בקשה למתן הוראות, אם כי נקבע שניתן להגיש תצהירים בנוסף לתצהירי התגובה, ובפועל כאמור גם הוזמן עד נוסף על ידי ב"כ החייבת.

צויין על ידי כי המסמכים אשר נמסרו על ידי הנאמן נמסרו לצדדים גם קודם לכן, וחלק מהעדים אשר תצהיריהם תמכו בתגובות המשיבים נחקרו כבר בפני
בימ"ש זה ובפני
הכנ"ר.
עוד נקבע כי אין מקום כי הנאמן יחקר בדרך כלשהו ודי במסמכים אשר הוגשו על ידו כדי לפתוח בהבאת הראיות.
לאור זאת, התנהל הדיון כסדרו כאשר החלה חקירת המצהירים מטעם המשיבים.

4. אינני רואה מקום לעכב את ביצוע ההחלטה או לדחות את הדיון על פי בקשת דבל
והחייבת.
פי שקבעתי בהחלטתי לעיל, נראה כי דרך הדיון במסגרת בקשה למתן הוראות הינה הדרך הנאותה לבירור בקשתו של הנאמן.

למרות זאת, הרחבתי את היריעה, בדומה לניהול התיק בדרך של תביעה רגיל, על ידי כך שהתרתי להזמין עדים נוספים או מצהירים נוספים מעבר לאלה שתמכו בתגובות.
יש לציין כי בקשתו של הנאמן איננה נסמכת על ידיעה אישית שלו בדבר העובדות הרלוונטיות, אלא על מסמכים וחקירות של חלק מהמשיבים אשר התנהלו בפני
הכנ"ר.
מסמכים וחקירות אלה מצויים בפני
המשיבים ולכן לא סברתי כי יש מקום כלשהו לדרוש תצהיר מאת הנאמן.
שאלת נטל ההוכחה והשאלה האם יש לקבל את מסקנות הנאמן אשר הוסקו על ידו על יסוד אותם מסמכים וחקירות - הינה שאלה שעל בימ"ש לדון בה בסיומו של ההליך.

איני רואה לכן כל בסיס לטענת המבקשים כי ייגרם להם נזק אם ההליך יימשך בדרך אשר נקבעה על ידי.
יש לציין לעניין זה כי המבקשים לא טענו כי נשללה מהם עצמם זכות דיונית שכן תצהירים מטעמם כבר הוגשו, ובכל מקרה ייחקרו מצהירים אלה על האמור בתצהיריהם.

לא נשמעה טענה מטעם דבל כי היא מבקשת להגיש ראיות נוספות וכי הדבר נמנע ממנה. בקשת החייבת להעיד כעד נוסף מטעמה את החייב עצמו, אשר לא הגיש תגובה לבקשה, נעתרה על ידי.
לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לעיכוב ביצוע או לדחיית דיון והדיון ביום 8.3.04 יתקיים כסדרו.

ניתנה היום ז' באדר, תשס"ד (29 בפברואר 2004) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים בדואר רשום.
מותר לפרסום מיום 3.3.2004
ד. קרת-מאיר
, שופטת
בשא בית משפט מחוזי 5195/04 דוד בלס, איזבל בלס ,דירת מגורי החייבים בשדרות חן 32 ת"א, דבל השקעות נכסים מניבים בע"מ נ' דוד בלס,איזבל בלס,כונס הנכסים הרשמי, עו"ד יעקב מ. בויארהנאמן על נכסי החייבים,בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ,עו"ד אליצור פלד, ר.נ.י. פרעם אחזקות (פורסם ב-ֽ 29/02/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן