בסט ביי רשתות שיווק בע"מ - פידיאס אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בסט ביי רשתות שיווק בע"מ פידיאס אחזקות בע"מ
 
בסט ביי רשתות שיווק בע"מ - פידיאס אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על בסט ביי רשתות שיווק בע"מ | תיקים נוספים על פידיאס אחזקות בע"מ

5723
3668/98 עא     17/06/1999
עא 3668/98 בסט ביי רשתות שיווק בע"מ נ' פידיאס אחזקות בע"מ
ת.א. 385/98
בבית משפט המחוזי בתל אביב יפו
המבקשים : 1. יורם גלובוס, ת.ז. 6853584
2. establishment rialto

3. establishment .h.j.w

4. holdings .j.b.n
5. establishment bush

6. establishment dreistif
7. רב רון להשקעות בע"מ
ח.פ. 51-080336-4
מרחי גליקסון 10, תל-אביב
8. קולנוע שחף תל-אביב בע"מ
ח.פ. 51-074931-0
מכיכר אתרים, תל-אביב
הנתבעים 1-8 מיוצגים ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל כספי ו/או שלמה לברון
ו/או רם כספי ו/או אסף כספי ו/או שלמה שפיר ו/או גרשון שניידר
ו/או גיא כספי ו/או שמואל עיני ו/או צבי לברון ו/או נבות תל-צור
ו/או ארנה קדר ו/או גד טיכו ו/או עמי גלעד ו/או דן כספי ו/או יריב
כספי ו/או יצחק נעימי ו/או רונית אמיר-יניב ו/או גלי נוה-שטרן ו/או
שלהבת טיקוצקי ו/או דפנה וינברג ו/או גבע חביב ו/או יורם בר ו/או
יובל בז'רנו, מרחוב יעבץ 33, תל-אביב 65258 ; טל': 03-5171010 ;
פ"ס : 03-5172357 ; 03-5106644.

- נ ג ד -

המשיב: אמנון גלובוס, ת.ז. 6853568
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר קשת ו/או גיא גיסין
ו/או רות נצר ו/או שמואל פייפל ו/או דפנה פישר
מרחוב יגע כפיים 1, תל-אביב 67778
טל' : 03-6876666 ; פקס : 03-6874747

נתבע נוסף: 9. רשם המקרקעין בתל-אביב-יפו
תצהיר משלים

רצוף בזאת תצהיר משלים של מר יורם גלובוס, המבקש מס' 1 שהינו תצהיר משלים לבקשה שבכותרת להעברת הדיון לבית המשפט הנכבד לעניני משפחה והכולל תשובה לתגובה שהוגשה על ידי המשיב וכן פורס מסכת עובדתית הכוללת עובדות שנודעו למר גלובוס בעת האחרונה.תצהיר

אני הח"מ, יורם גלובוס נושא ת.ז. מס' 6853584, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן :

1. הנני עושה תצהירי זה במסגרת ת.א. 385/98 (להלן: "התביעה"), כתצהיר משלים לבקשה 101390/98 להעברה לבית משפט לענייני משפחה שהוגשה על ידי בבית המשפט המחוזי הנכבד בתל אביב-יפו.
תצהיר תשובה זה נדרש על מנת להשיב על טענות אחי אמנון בתגובה שהוגשה על ידו וכן לפרוס מסכת עובדתית הכוללת עובדות שנודעו לי בעת האחרונה.

2. על פי חוות דעת יועציי המשפטיים דין תביעה זו להיות מועברת לבית המשפט לענייני משפחה בשל העדר סמכות עניינית מעצם מהותה וטבעה של התביעה וזאת לאור סעיף 1 ו3- לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה1995-. המדובר הוא בסכסוך תוך משפחתי ביני לבין אחי והכל כפי שפורט בבקשה שהוגשה ביום 20.5.98 ונתמכה בתצהירי (להלן : "הבקשה").

3. בתגובתו של המשיב (להלן : " אחי אמנון") לבקשה, ניתן לראות כי אחי אמנון, באמצעות בא כוחו מנסה ליצור מצג לפיו הסכסוך העומד מאחורי התביעה מקורו בסכסוכים עיסקיים למיניהם ולא בקרבה המשפחתית שביני לבין אחי. נסיון עגום זה הינו מגוחך לאור העובדה כי הסכסוך שביני לבין אחי עילתו היא בקרבה המשפחתית ודבר זה ידוע לאחי היטב, והכל כפי שיובהר להלן.

4. תמוה בעיני ביותר כי אחי מתעקש לנהל את התביעה בבית המשפט המחוזי הנכבד ולא במקום . הנכון, שם אני מאמין ייעשה נסיון על ידי הגורמים המקצועיים לסיים את המחלוקת, והכל תוך שמירת צנעת חיי המשפחה שלנו (הדיונים שם מתנהלים כפי שהוסבר לי בדלתיים סגורות) והכל תוך הימנעות מלחשוף פרטים אישיים ומשפחתיים מביכים ברבים ובעיתונות. ההתעקשות של אחי מלמדת אותי, לצערי, כי אין רצונו בפתרון הסכסוך בצדק, אלא כל רצונו הינו ללחוץ עלי באמצעות הליך פומבי המלווה בפרסומים בעיתונות תוך ניצול רגישותי בשל היותי אדם ידוע בדרך אשר רק מרחיבה הפערים והסכסוך.

5. בא כוחו של אחי אמנון מביא מקורות ואסמכתאות רבות אשר דנות בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר כולן תומכות במסקנה כי בנסיבות של היחסים ביני לבין אחי הסמכות נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.
במקרה שלנו המדובר הוא בסכסוך בין בני משפחה אשר עילתו בתוך המשפחה וככזה דינו להידון בבית המשפט לענייני משפחה והכל כפי שפורט על ידי בא כוחי בבקשה ובהתאם למקורות הנוספים אותם טרח בא כוחו של אחי להביא בתגובתו. המסמך מיום 17.8.94, אשר צורף כנספח ג' לתביעה (להלן : "המסמך"), לא נעשה על רקע עסקי כפי שמנסה בא כח אחי לטעון כי אם בשל הקרבה המשפחתית שבין הצדדים למסמך (אחי ואנוכי) ומטרתו היתה שמירה על יחסי הקרבה במשפחה. הכל כפי שיפורט בהמשך.

6. כמו כן, בא כוחו של אמנון טורח להביא פסיקה וספרות רבים הדנים בסכסוך כספי בין בני משפחה והוא אף מצטט מתוך מאמרו של השופט הנכבד דן ארבל אשר טוען "שסכסוך כספי שאין לו קשר לסכסוך משפחתי לא ייכנס לגדר "עניניי משפחה".
מכלל הלאו נלמד כלל ההן על פיו סכסוך כספי שמקורו בסכסוך משפחתי דינו להידון בבית המשפט לענייני משפחה. זהו בדיוק המקרה הנדון בתיק זה - סכסוך כספי שמקורו בסכסוך משפחתי! ,

7. גירסתו "המרתקת" של אחי אמנון לרקע לסכסוך ולניסוח המסמך אינה רלבנטית כלל להכרעה בשאלה האם התביעה תידון בבית המשפט לענייני משפחה, שכן לכל הגרסה הזו אין כל שמץ של זכר בתביעה.

8. כדי לנסות באופן מלאכותי ליצור סמכות לבית המשפט המחוזי הנכבד, מנסה בא כח אחי בכל כוחו להכניס לסכסוך בין האחים טענות מופרכות אשר אינן קשורות לתביעה זו. גרסה זו, העוסקת בעבר הרחוק, הינה כשלעצמה הפרה בוטה של ההתחייבות שנטל על עצמו אחי אמנון במסמך. הגרסה הינה מגוחכת, הדברים האמורים בה לא רלוונטיים, אבד עליהם הכלח ואינם ראויים לתגובה. יתרה מכך, אף הטענות על פי הגרסה הזו מקורם ובסיסם ביחסים המיוחדים שביני לבין אחי אמנון עקב היותנו אחים.

9. ביני לבין אחי קיימות שתי מערכות יחסים, האחת היא היותנו אתים והשניה הינה היותה של חברה בשליטתי מעבידה של אמנון, מערכת יחסים אשר נולדה אף היא אך ורק בשל קירבתנו המשפחתית והכל כפי שיובהר בהמשך. בהקשר לתביעה וו אין אנו דנים בסכסוך הנוגע מיחסי העבודה של אמנון אלא בשל הסכסוך המשפחתי. סכסוך שהביא אותנו היום למצער למצב בו אנו נאלצים לעמוד זה מול זה בפני
בית המשפט.

10 . להשלמת התמונה אבקש לציין כי הטענות של אחי, הנובעות מיחסי העבודה מהיותו עובד, מתבררות בתביעה שהוגשה על ידו לבית הדין האזורי לעבודה. מכך נובע כי התביעה שהוגשה על ידו לבית המשפט המחוזי הנכבד כנגדי אינה קשורה בכל דרך להיותו עובד והינה אך ורק סכסוך כספי הנובע מקשרי המשפחה.
11. לצורך העמדת הדברים על דיוקם מובא להלן השתלשלות העניינים כפי שאכן התרחשה במציאות ואשר תצביע על כך שהמקום הנכון לדון בתביעה שבנדון הינו בפני
בית המשפט לענייני משפחה.

12. בשנת 1972, זמן קצר לפני פטירתה הזהירה אותי אימנו היקרה לבל אעבוד עם אחי אמנון וזאת למען השמירה על אחדות המשפחה.

13. לאחר פטירתה, פנה אלי אחי אמנון שגר באותה תקופה בצפת ועבד כחבר אגד, בבקשה, שאעזור לו לעבור לתל אביב בכדי להיות קרוב אל אבינו.
החלטתי - בניגוד לאזהרתה ובקשתה של אימי (כי על האחים להשאר מרוחקים זה מזה) - לעזור לאחי אמנון, להעתר לבקשתו ולסייע לו.בעבודה כדי שיוכל לעבור לתל אביב.

14. באותה העת עסקתי בהפקת סרטים והיו בבעלותי בתי קולנוע, לאמנון אחי לא היה כל ידע באשר לדרך ניהול והקמת בתי קולנוע ולא היה בעל כל השכלה או הכשרה ניהולית שכן עד 1972 היה התובע כ- 16 שנה חבר ב-"אגד" בצפת, ולכן נאלצתי בשנים הראשונות להעסקתו ללמד אותו איך לנהל עסקים בכלל וניהול עסקי הקולנוע בפרט.

15. בשל רצוני, בתמימותי כי רבה, לשמור על אחדות המשפחה, לקחתי על עצמי לדאוג לאמנון ודאגתי לו למקום עבודה בו יקבל משכורת גבוהה ותנאים נלווים מעולים. (רכב צמוד וכיו"ב).
16. כעבור מספר שנים פתחתי בקריירה של מפיק בינלאומי והעברתי לצורך כך את מעוני לחו"ל, אי לכך
העברתי את הניהול השוטף של עסקי לידי אחי אמנון, כל זאת בשל הסיבה כי סמכתי על נאמנותו של אחי, בשר מבשרי.

17. אחי אמנון לא יועד מלכתחילה לניהול אלא שפעמים רבות אחי צייר בעיני תמונה לפיה הסובבים אותי מנסים לעשוק אותי ולנצלני וכי רק הוא ובניו (שהצטרפו לעבודה בשל היותם בני משפחה) מגינים עלי מפני הרמאים והגנבים מעצם .היותם בני משפחה. יתרה מכך, בשל היותו של אמנון אחי נאלצתי לא אחת, במשך שנים, לעשות שקר לעצמי ולהעדיף את אחי על פני אנשי מקצוע אשר עימם אחי אמנון הסתכסך.

18. ואם לא די באמור לעיל הרי שכאשר בשנת 1994 נוצר קרע ביני לבין אחי אמנון. במהלך הויכוח עלתה אפשרות שאחי אמנון יעזוב את החברה אך שוב נכמרו רחמי על אחי, בשר מבשרי ובעקבות לחצים שהופעלו עלי בתוך המשפחה, החלטתי שוב לוותר ויתרה מכך, החלטתי, למען השגת שלום ושמירה על יחסי הקרבה במשפחה, להעניק כספים נוספים במתנה לאחי. רצון שהביאני למעמד חתימת המסמך.

19. עצם מתן המתנות למעשה מגלם בתוכו את רצוני ליישר את ההדורים עם אחי ובכך לשמור על אחדות המשפחה. ויתרה מכך, הלכתי לקראת אחי ולא רק שהובטחו לו במתנה דירות אלא ניתנה לו האופציה לקבל שווי כספי של $500,000! ללא כל תמורה. לא הייתי חייב לו דבר והענקתי לאחי מתנות על מנת לרצותו. בנוסף למתנות הנזכרות במסמך נתתי לאחי אמנון מתנות רבות נוספות בסכומי כסף ניכרים.

20. כל השנים סמכתי על אחי, בן משפחתי. לא בדקתי ולא ראיתי צורך בביקורת ולכן גם לא הייתי מצוי בפרטים. התייחסתי אליו בכבוד, ערכתי לכבודו מסיבות והרעפתי עליו מעל ומעבר למקובל ובכלל זאת מימון נסיעות לחו"ל. נוצלתי שוב ושוב, והודות לי אחי וילדיו הינם כיום אנשים מבוססים היטב כלכלית. ניתן לתאר אם כך את גודל ההפתעה והתדהמה שאחזה בי כאשר גיליתי כי אחי לא היסס להפר את האמון שנתתי בו כל השנים בהן לא שהיתי בארץ ואף לאחר שובי.

21. אם לא די בכך, הרי שלתדהמתי אחי הגיש כנגדי תביעות בבתי המשפט השונים, תביעות אשר הינן חסרות תום לב וקנטרניות במיוחד. והכל על מנת לנסות ולסחוט ממני - ש שהיה עד לא מזמן מקור בלתי נדלה של כספים - כספים נוספים.

22. הנני המום וכואב על המצב העגום אליו הגעתי עם אחי. מצב אותו צפתה וממנו חששה אימי המנוחה, מצב בו אני מוצא את עצמי חייב לעמוד אל מול אחי. אחי לא הותיר בידי כל ברירה ויצר מצב בו שני האחים עומדים משני צידי המתרס וחמור מכך לפי רצונו ועיקשותו של אחי עושים זאת לעת עתה בדלתיים פתוחות בפני
כל הציבור.

23. לאור כל האמור לעיל, נאלצתי להודיע על ביטול המתנות וההבטחות למתנות ובימים אלו מוגשת על ידי תביעה בבית המשפט לענייני משפחה נגד אחי אמנון בגין המתנות שניתנו על ידי.

24. ב"כ אחי אמנון טוען כי הסיבה בשלה אני טוען לגרסת המתנה הינה בכדי להתחמק מסמכות השיפוט של בית המשפט המחוזי הנכבד. הרי המדובר הוא באבסורד שכן אני לא טוען כי הרשות המשפטית כולה אינה יכולה לדון בסכסוך שבין האחים אלא כי מקומו הנכון של הדיון בתיק זה הינו בפני
ערכאה אחרת שהיא בית המשפט לענניני משפחה שהוקם לצורך ספציפי זה!. הסיבה בשלה מנסים

אמנון ובא כוחו בחירוף נפש שכזה למנוע את העברת התיק לבית המשפט לענייני משפחה הינה שונה בתכלית וקשורה במערכת לחצים ופרסומים אשר הינם מנסים להפעיל נגדי תוך שימוש בהיותי אדם ידוע. הם יודעים כי לאחר העברת הדיון הוא ינוהל בדלתיים סגורות דבר שיביא להפחתת הלחצים ולהוצאת האמת לאור. ברור כי הפחתת הלחצים תסייע לפתרון הסכסוך בדרכי שלום כפי שצריך להיות במשפחה.

25. כל השנים אחי שימש חבר אגד. האם בית המשפט מתאר לעצמו כי חברה מצליחה גדולה ובעלת היקף כה רציני היתה לוקחת חבר אגד אשר רוב זמנו עבד כנהג אוטובוס ומכתירה אותו כמנכ"ל נותנת לו סכומי כסף עצומים ומאפשרת לו לנהל את ענייני החברה ללא כל פיקוח ומעקב ? סומכת עליו בעיינים עצומות? הרי ברור לכל כי דבר שכזה אפשרי רק אם הינך קרוב משפחה של מי שהוא מבעליה של חברה שכוו. הנתבע שלא היה בעל כל השכלה או הכשרה ניהולית, קיבל עבור עבודתו בחברות הרשת משכורת גבוהה ותנאים נלווים מעולים.

26. בעצה אחת אם עורכי הדין שלי החלטתנו שלא להגיב לטיעונים המופרכים והשיקריים האחרים שבתגובה המנסים באופן מאולץ להראות כאילו המדובר הוא בסיכסוך עיסקי. טיעונים אלו הינם מגוחכים, לא רלוונטיים ואינם ראויים לתגובה.

27. החברות הורות הנתבעות גם הן בתביעה לא קשורות בשום דרך למסמך ולא נטלו על עצמן על פיו כל התחייבות, בכל מקרה התביעה כנגדן אשר הינה מופרכת לחלוטין הינה אך סרח עודף לתביעה כנגדי, הרי כל הסעדים מבוקשים ממני על כן אין בצירופן (שנועד כנראה כדי לנסות לחמוק מבית המשפט לענייני משפחה) כדי לגרוע ממהותו של הסכסוך.

28. במסגרת נסיונותיו הפתטיים של אחי אמנון להתחמק מדיון אמיתי במהות המסמך הועלתה על ידו טענה, לפיה, יש להפעיל במקרה שלנו את הכלל הידוע לפיו פרשנות סעיף הינה נגד המנסח. אבקש להתייחס לטענה וו למרות שאין בה דבר לעניינו שכן עסקינן בהעברת הדיון בתיק לבית המשפט לענייני משפחה.
לפי "הכלל נגד המנסח" דו משמעות בניסוח חווה תתפרש כנגד הצד המנסח. לאור זאת כלל זה אינו חל כלל בעניינו שכן :

1 28. הניסוח של המסמך הינו חד משמעי וברור ואין בו כל דו משמעות.

2 28. עורך הדין אשר אחראי לניסוח המסמך המדובר היה במועד החתימה על המסמך עורך דינם של שני הצדדים.

3 28. ויתרה מכך, אם כבר היה עורך הדין שניסח את המסמך עורך דינו של מי מהצדדים, הרי שהוא היה יותר עורך דינו של אחי אמנון ולא שלי ולראיה העובדה כי עורך הדין נהג להכין עבור אמנון חוזים לדירות פרטיות אותן רכש וכיוצא באלה.
הווה אומר, "הכלל נגד המנסח" לא חל במקרה שלנו ואם כבר הוא חל אז הוא חל נגד אחי אמנון.

29. על פי חוק המתנה תשכ"ח - 1968 בהתחייבות ליתן מתנה ישנה דרישת הכתב, על כן ברור כי המסמך ינוסח ויכתב על ידי עורך דין. טענת אחי אמנון כי מהעובדה שהמסמך נוסח בעזרת עורך דין עולה כי אין המדובר בסכסוך משפחתי הינה מגוחכת בלשון המעטה. הסכמי מתנה, יחסי ממון, חלוקת ממון וכיו"ב נעשים בהמוניהם כל יום על ידי עורכי דין וברור כי המחלוקת בגינם הינה סכסוך משפחתי.30. עוד לפני ותוך כדי הגשת התביעה נגדי על ידי אחי פורסמו בעיתונים ידיעות בדבר התביעות והסיכסוך בין האחים (הקטעים מצורפים לתצהיר זה כנספח א') אחי אמנון עושה לצערי במאבק בין האחים שימוש בעיתונות כדי להפעיל לחץ ולכן ברור למה התנגדותו הכה נחרצת של אמנון להעברה לבית המשפט לענייני משפחה שכן הדבר יפריע לו בהפעלת לחצים. הרי מה זה משנה לו איפה הסיכסוך ידון ובית המשפט לעניייני משפחה הינו בית משפט מכובד המתאים להכרעה בסיכסוכים כגון אלה. מה כל שכן שבדרך זו יתבררו שתי התביעות, התביעה שלי נגדו והתביעה שלו נגדי יחדיו ללא פיצול ודיונים מיותרים.

31. הנני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

יורם גלובוס

אישור
היום 17 ינואר, 1999 הופיע בפני
גד טיכו, עו"ד מרחוב
יעבץ 33 תל-אביב, מר יורם גלובוס נושא ת.ז. מס'
6853584 ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה
כן, הצהיר כי זה שמו, זו חתימתו ותוכן תצהירו
דלעיל אמת ונכון.
גד טיכו, עו"ד רשיון מס' 13237


עא בית המשפט העליון 3668/98 בסט ביי רשתות שיווק בע"מ נ' פידיאס אחזקות בע"מ, [ פ"ד: נג 3 180 ] (פורסם ב-ֽ 17/06/1999)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן