נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995 - רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה

 
נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995 - רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה
תיקים נוספים על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995 | תיקים נוספים על רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה

186215/02 א     22/03/2004
א 186215/02 נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995 נ' רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה
20
בתי המשפט
א 186215/02
בית משפט השלום תל אביב-יפו
22/03/2004
תאריך:
כב' השופטת אחימן יעל

בפני
:
התובעת
נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995

בעניין:

עו"ד עמרם רן

ע"י ב"כ
נ ג ד

הנתבעים
1 . רחמיאל ראובן

2 . רחמיאל צילה
עו"ד מורג

ע"י ב"כ
פסק-דין

מבוא:

בפני
הונחה תביעה כספית על סך של 258,977 ₪.
התובעת הינה תאגיד משפטי אשר עסק בהקמת פרוייקט לבניית דירות במרינה החדשה באשקלון (להלן: "התובעת"(.
הנתבעים הינם בני זוג (להלן:"הנתבעים").
טענות הצדדים:

לטענת התובעת נחתם ביום 6.4.98 בינה לבין הנתבעים הסכם מכר (להלן: "ההסכם") על פיו רכשו הנתבעים מהתובעת דירה מס' a-516במרינה באשקלון (להלן: "הדירה") תמורת הסך של 431,400 ₪ (להלן: "התמורה"). לפי טענת התובעת לא השלימו הנתבעים את מלוא התמורה עד להגשת התביעה ויתרתה היא זו הנתבעת.
הנתבעים, מצידם, מכחישים את התביעה. אלה גורסים כי ההסכם נשוא התביעה אינו משקף את מלוא המסגרת ההסכמית החלה על הצדדים. לטענתם נעשה ההסכם מטעמי נוחות גרידא, כחלק מעיסקת "חליפין" כוללת בין תאגיד בשם "מיחמית" לבין התובעת. בהתייחס להפרה המיוחסת להם, טוענים הנתבעים, כי בהיבט של עיסקת החליפין הכוללת עמדו אלה בתנאי ההסכם והשלימו את מלוא התמורה על פיו ואף מעבר לכך.

העיסקה הכוללת לפי הנתבעים הינה "עיסקת-על" לחילופין שמשמעותה ביצוע עבודות בפרוייקט על בסיס קבלני על ידי תאגיד בשם "מיחמית" תמורת זכויות בדירה שנערכה בשלושה שלבים:

א. סיכום בע"פ מיום 22.3.98 (להלן: "השלב הראשון").

ב. הסכם בכתב מיום 26.3.98 (להלן: "השלב השני").

ג. ההסכם מיום 6.4.98 (להלן: "השלב השלישי").
הצדדים, לשלב הראשון, לפי הנתבעים הם התובעת ותאגיד בשם "מיחמית" (להלן: "מיחמית") אשר מחצית מהון מניותיה כמו גם ניהולה היו בידי הנתבעת מס' 2 ואדם נוסף בשם אפוטה דוד (להלן: "אפוטה"). לפי טענתם, בשלב הראשון התחייבה "מיחמית" לבצע עבור התובעת עבודות התקנת 312 דוודים בפרוייקט שנבנה במרינה באשקלון ובפרוייקטים נוספים והתמורה תשולם באמצעות העברת זכויות בשתי דירות בפרוייקט שיוקנו לבעלי המניות של "מיחמית" הם הנתבעת מס' 2 ואפוטה ותמורה נוספת במזומנים.
לפי הנתבעת מס' 2 תועד השלב הראשון שנעשה כאמור בעל-פה והועלה על הכתב בשלב השני ב- 26.3.98 כפי השתקפותו בנספח ה' שצורף לעדותה והשלמתו, מטעמי נוחות בלבד, נעשתה בשלב השלישי בהסכם מיום 6.4.98 אשר הצדדים לו הינם התובעת , הנתבעת מס' 2 ובן זוגה. חובת התשלום לפי ההסכם בשלב הראשון מולאה עפ"י ס' 26 לעדותה של הנתבעת מס' 2, בהעברת 100,000 ₪ ע"י "מיחמית" ביום 22.3.98 (עפ"י נספח ב'), בהעברת 240,000 ₪ ב- 1.11.98 באמצעות נטילת משכנתא (נספח ו') ובקיזוז של 110,864 ₪ כנגד יתרת התחייבויותיה של התובעת כלפי "מיחמית" שלא קויימו.

מהלך זה של דברים המתואר על ידי הנתבעת מס' 2 בעדותה אינו יוצר על פניו מערכת עובדתית כלשהיא כבסיס להגנת הנתבע מס' 1 ולפיכך נותר הנתבע מס' 1 "חשוף" ללא כל הגנה וחב את סכום התביעה.

מכאן ולהבא מתייחסת, איפוא, בחינת הדברים להגנת הנתבעת מס' 2 בלבד.
חלקה של הגנת הנתבעת מס' 2 היינו זה הנוגע להעברת הסך של 100,000 ₪ על ידי מיחמית ביום 22.3.98 וזה העוסק בהעברת 240,000 ₪ ב- 1.11.98 אינו שנוי במחלוקת כיוון שהתובעת מודה בקבלת סכומים אלה ודרישתה מצומצמת ליתרה.
הגדרת המחלוקת:

המחלוקת, אם כן, מתמקדת בטענת הנתבעת מס' 2 לזכותה לקיזוז היתרה כנגד התחייבויות התובעת כלפי "מיחמית" אשר הופרו לטענתה. הבסיס לקיזוז מוצג בעדותה של הנתבעת מס' 2 בפירוט על פי הסיכום שנעשה לטענתה, בשלב הראשון, ביום 22.3.98.
ראיות הצדדים:

סיכום זה מוצג על ידי הנתבעת מס' 2 בס' 11 לעדותה על בסיס של זיכרון מהפגישה של יום 22.3.98 אשר בה נכחו מלבדה מנכ"ל התובעת, ומר סמי גל (להלן: "גל") שהיה באותה עת לפי עדותו מהנדס התובעת .

עדותו של גל אשר תומך את עדותה של הנתבעת מס' 2 במילים זהות נשמעה בפני
.

בשם התובעת העיד בפני
המנכ"ל מר שמשון גבאי (להלן: "גבאי"). גבאי מתייחס אף הוא בעדותו לאותה פגישה מיום 22.3.98 אלא שתוכנה מוכחש על ידו. לדבריו , בס' 11 לעדותו, לא התחייבה התובעת לביצוע עסקאות בפרוייקטים בת"א ובאשדוד , שכן התובעת לא מקימה פרוייקט באשדוד או בת"א וגם לא נוהגת להתחייב בהתחייבויות ארוכות טווח לפרוייקטים שאיננה מבצעת. בה בעת חולק גבאי בעדותו על זכותה של הנתבעת מס' 2 לעמוד על קיום התחייבויות התובעת כלפי "מיחמית" שאיננה צד לתביעה.
על פניו, מבוססת דרישת הקיזוז של הנתבעת מס' 2 על הפרת התחייבויות התובעת כלפי "מיחמית". "מיחמית" איננה צד לדיון והנתבעת מס' 2 לא הוכיחה כי היא זכאית לייצג אותה או לתבוע בשמה זכויות ולפיכך חסרה טענתה לקיזוז כל בסיס.

מסקנה:

די היה בקביעה זו כדי להביא לדחיית הגנתה של הנתבעת מס' 2 ללא כל אומר נוסף.

יחד עם זאת, למידה שקביעתי זו תתהפך ולמען הסר ספק אתייחס לטענת הקיזוז של הנתבעת מס' 2 לגופם של דברים בהתעלם מקביעתי דלעיל.
דיון אלטרנטיבי:

כאמור לעיל, מונחות בפני
שתי עדויות באשר לדרך התרחשותם של הדברים בפגישה מיום 22.3.98 מטעם הנתבעת מס' 2 וכנגדן עדותו של גבאי. לכאורה, "על פי שני עדים יקום דבר" וכשמדובר בשתי עדויות זהות המתארות התרחשות זהה של הדברים מקל וחומר. אלא , ש"אליה וקוץ בה". דווקא מתוך הזהות המילולית המוחלטת של העדויות אתה מתרשם מאי אמינותן. לא סביר בעיני ששני אנשים , גם אם הם יושבים באותו חדר וגם אם הם שומעים את אותם נתונים מסוגלים כעבור שנים למסור עדות שפרטיה ההשוואתיים זהים במאה אחוז. הרושם המתעורר למיקרא שתי העדויות הינו כי מאן דהוא ישב, ערך את הפרטים, שיכפל אותם והחתים שני אנשים על תוכנה.
ואם קם ספק בעניין די היה בשמיעת עדותו של העד גל שלא היה מסוגל, בחקירתו הנגדית, לחזור, ולו על פרט אחד, מתוך עדותו שנמסרה בחקירה הראשית כדי להסיר מיידית הספק לגבי מידת "האותנטיות" של העדות. ואם בכל אלה לא די כי אז לנוכח גירסתו של גל המתגלית במוצג ת/3 שנמסרה גם שם תחת אזהרה מסתבר כי מידת מהימנותו של העד פגומה בפגם כבד ומשמעותי.
גם לו היינו מתעלמים מכל הקשיים, מהם לא ניתן להתעלם, לצורכי ניתוח אנליטי גרידא גם אז פגומה עדותם של הנתבעת מס' 2 וגל בפגמים משמעותיים המותירים את עדותם ככזו שעליה לא ניתן לבסס כל מימצא עובדתי. הקושי המשמעותי ביותר נעוץ בעובדה הפשוטה ולפיה אין איש מהם מעיד בחקירתו הראשית כי פירטי הסיכום הכספי הם כאלה שנעשו במעמד המיפגש ביום 22.3.98 בשלב הראשון, שכן כל החלק התחשיבי בס' 12 לעדותו של הנתבעת 2 וס' 9 לעדותו של סמי גל היא עדות סברה המוצגת כמסקנה ולא כסיכום. בהעדר עדות לגבי סיכום שנעשה בחלק התחשיבי אין כל משקל וערך לטענת הקיזוז.
גירסת הנתבעת מס' 2 והעד מטעמה לגבי קיומה של הסכמה תחשיבית מפורטת לפרוייקטים בת"א ואשדוד שטרם נולדו כלל באותה עת של המיפגש היא טענה בלתי סבירה בעליל.

מסקנת הדיון החלופי:

לפי זה, הגם שלא ניתן לשלול את גירסת הנתבעת 2 לקיומה של הסכמה עקרונית לעיסקה מסוג "ברטר" כהגדרתה , עדיין נכשלה הנתבעת מס' 2 כישלון חרוץ בהוכחת היקף התחייבויות התובעת על-פיה כבסיס לטענת הקיזוז.
מסקנה כוללת:

בכל היבט שבו נבחן את הדברים, וגם לאחר שהלכתי כברת דרך ארוכה לקראת הנתבעת מס' 2 בהנחותיה ובדרישותיה "הלהטוטניות", נמצאת הגנתה כבלתי ראוייה וכבלתי קבילה ודינה לדחייה.
לסיכום:

התוצאה היא כי התובעת הוכיחה את תביעתה וזו מתקבלת.

היות ומטעם הנתבעים לא הוצגה כל ראייה המפריכה את תחשיב היתרה לתשלום המוצג על ידי התובעת יש לקבל את סכום התביעה במלואה.

לסיכום: על הנתבעים 1 ו-2, שניהם ביחד וכל אחד מהם לחוד, לשלם לתובעת את הסך של 258,977 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

עוד הינני לחייב את הנתבעים שניהם ביחד וכל אחד לחוד בהוצאות בגין דחיית הגנתם שהייתה, להבנתי, הגנת סרק בסך של 30,000 ₪.
ניתנה היום כ"ט באדר, תשס"ד (22 במרץ 2004) במעמד הצדדים בשם התובעים עו"ד עמרם רן
ובשם הנתבעים עו"ד מורג
.
יעל אחימן, שופטת
ראיות: 25.11.03
סיכומי תובעת: 21.1.04
סיכומי נתבעים: 18.2.04
א בית משפט שלום 186215/02 נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995 נ' רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה (פורסם ב-ֽ 22/03/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995      דוח מידע משפטי על רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על נוף ים כחול השקעות ופיתוח פרויקטים 1995      דוחות בדיקת רקע על רחמיאל ראובן, רחמיאל צילה


להסרת פסק דין זה לחץ כאן