ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה - מנרב פרויקטים 88 בע"מ

 
ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה - מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה | תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ

9559/02 א     21/04/2004
א 9559/02 ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ


בתי המשפט

11
א 009559/02
בבית משפט השלום בירושלים
21/04/2004
תאריך:
כב' השופט יצחק מילנוב

בפני
:

1 . ביילין דינה

2 . בן עטר זקלין

3 . מעוז מנחם

4 . גורלט פייר

5 . ברודט נירה

6 . בכר עליזה

7 . פז חיים
8 . דרוקר לאור
9 . דנון יוכי
10 . נציגות בעלי הדירות
בעניין:
התובע/ת/ים
ט' ליפר

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
מנרב פרויקטים 88 בע"מ
הנתבע/ת/ים
ד' דגן-אולקינצקי

ע"י ב"כ עוה"ד
נגד
1. הוק דורית
2. הוק דורון

צד ג'
ש' נוביק
ע"י ב"כ עוה"ד
החלטה
למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הבניה והוראות נוספות

לאחר ששמעתי (ביום 23/10/03) את באי כח הצדדים בענין מינוי מומחה מוסכם / מטעם בית המשפט, וביצוע תיקונים בהתאם לחוות דעתו, ובהמשך להחלטה מיום 14/12/03 מחליט בית המשפט כדלקמן:
1. מינוי המומחה
בית המשפט ממנה בזה, מומחה מטעם בית המשפט, מהנדס בנין ושמאי מקרקעין במקצועו.
המומחה הוא: חיים בריסקמן שמענו: רח' שמריהו לוין 36 ירושלים 96664 טלפון: 6437697-02.

2. תפקידי המומחה
לבדוק את הנכס/ים: הרכוש המשותף של הבית המשותף ברח' מיכאלסון 4, ירושלים (להלן הנכס), ולחוות דעתו בנושאים הבאים:
2.1 האם קיימים בנכס/ים ליקויים, פגמים או אי התאמות (להלן: ליקויים) כמפורט בחוות הדעת של "טרמינל" (יוסי בן חורין) מיום13/11/01? או כמפורט בחוות הדעת של "מסד" (יצחק לזר) מיום31/03/03?
2.2 אם קיימים ליקויים, יקבע המומחה:
2.2.1 את פירוט הליקויים ומי אחראי לכל ליקוי או חלק מליקוי? (מוכר, מתכנן, קבלן, יצרן, דייר, מבצע שיפוצים, ועד הבית, גורם אחר).
2.2.2 את ההוראות וההנחיות בדבר אופן תיקונם, לרבות ביצוע הצפה, אם יש צורך בה?
2.2.3 מהי עלות תיקון הליקויים לקבלן, מחד, ולתובע/ת/ים מאידך?
2.2.4 את פירוט הליקויים שאינם ניתנים לתיקון (אם קיימים כאלה) ושווים המוערך? (לא ירידת ערך).
2.2.5 מהו משך הזמן הדרוש לתיקון הליקויים?
2.2.6 האם ניתן להתגורר בנכס/ים, מגורים סבירים, בעת ביצוע התיקונים, ואם לא, מהו משך הזמן המוערך, שעל התובע/ים להתגורר מחוץ לנכס/ים?
2.3 האם לדעת המומחה יש לכאורה "ירידת ערך" של הנכס/ים, לאחר ביצוע תיקונים ו/או בגין ליקויים שלא ניתנים לתיקון, יחווה המומחה דעתו באשר לירידת הערך.
2.4 בחוות דעתו יציין המומחה את מועד/י הבדיקה/ות, הנוכחים בבדיקה/ות והמסמכים, שהיו בפני
ו בעת עריכת חוות דעתו.
לחוות הדעת תצורף רשימת האסמכתאות אשר המומחה הסתמך עליהן בחוות דעתו. אסמכתאות אשר לא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.
2.5 לאחר הגשת חוות הדעת, תינתן לנתבע/ת/ים ו/או לצד ג' הזדמנות לבצע התיקונים, בהתאם לחוות הדעת, בתוך תשעים (90) ימים, מיום קבלת חוות הדעת.
2.6 הצדדים יודיעו למומחה על סיום ביצוע התיקונים, בתוך חמישה (15) עשר ימים מסיומם, ויזמינו אותו לבדוק הדירה ולהגיש חוות דעת משלימה/עדכנית.
2.7 לאחר ביצוע התיקונים, יבדוק המומחה את הנכס/ים פעם נוספת, ויגיש חוות דעת משלימה/עדכנית, בה יחווה דעתו אם תוקנו הליקויים בהתאם לחוות דעתו, ואם לא תוקנו, מה לא תוקן או לא תוקן כראוי, ומהי עלות התיקונים שנותרו לביצוע.

3. פניה למומחה
ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה, בתוך חמישה (15) עשר ימים ממועד קבלת החלטה זאת, את המסמכים הרלוונטיים (להלן המסמכים) ויבקשו אותו להתחיל בתפקידו. מומלץ/אפשר להמציא למומחה רק את המפרט, התשריט וחוות דעת (אם יש), אך לא את כתבי הטענות, כדי לא לסרבל ולייקר עבודת המומחה, שלא לצורך.

4. ביקור המומחה בנכס/ים
המומחה יבקר בנכס/ים נשוא התביעה בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלת החלטה זאת (לענין חוות הדעת הראשונה) ובתוך 30 ימים מיום שיודע לו על סיום ביצוע התיקונים (לענין חוות הדעת המשלימה / העדכנית), לאחר תיאום מוקדם עם ב"כ בעלי הדין. הביקור יהיה בנוכחות בעלי הדין / ב"כ, אלא אם כן בעל דין / ב"כ מסוים, ויתר על נוכחותו.

5. הגשת חוות הדעת וחשבונו של המומחה
המומחה יגיש את חוות דעתו (הראשונה ו/או המשלימה/העדכנית) וחשבונו לבית המשפט, במקור, והעתקים במישרין לב"כ בעלי הדין, בתוך שלושים
(30) ימים מיום שהומצאו לו המסמכים, או מיום שבדק הנכס/ים (לפי המאוחר).

6. שאלות הבהרה
בעלי הדין יהיו רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה, בתוך חמישה (15) עשר ימים, מיום קבלת חוות הדעת ו/או חוות הדעת המשלימה/עדכנית.
שאלות ההבהרה ישלחו למומחה בכתב, עם העתקים לביהמ"ש ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.
המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בכתב, בתוך חמישה (15) עשר ימים מיום קבלתן, עם העתקים לביהמ"ש ולב"כ בעל/י הדין האחר/ים.
מספר מועט של שאלות הבהרה (לא חקירה נגדית) לא כרוך בתשלום. שאלון שהוא למעשה חקירה נגדית, כרוך בתשלום נוסף שיחול על מציג השאלון, כפי שיקבע בית המשפט.

7. חקירת המומחה
לבעלי הדין הזכות לבקש לחקור את המומחה על חוות דעתו ו/או חוות דעתו המשלימה/ עדכנית ו/או על תשובותיו לשאלות ההבהרה, בתוך חמישה (15) עשר ימים מקבלת חוות הדעת / חוות הדעת המשלימה / תשובות הבהרה, לפי המאוחר.
זימון המומחה לחקירה בבית המשפט, יהיה כרוך בהפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט, כפי שיקבע ע"י בית המשפט, על חשבון שכרו והוצאותיו של המומחה.

8. שכר המומחה והוצאותיו
8.1 התובעים והנתבעת ישאו בשלב זה, כמימון ביניים, בשני (02) חלקים שווים, בשכר המומחה ובהוצאותיו.
8.2 בפסק הדין או אף לפני כן, יקבע בית המשפט, את אופן החלוקה של שכר המומחה והוצאותיו, בין בעלי הדין.
8.3 שכר המומחה והוצאותיו כפופים לאישור בית המשפט. המומחה מתבקש לשלוח (לבית המשפט והעתקים לצדדים) את חשבונו או הערכתו בדבר שכרו והוצאותיו, כבר עתה, לפני תחילת עבודתו. בהעדר התנגדות/הסתייגות לשכר המומחה, בתוך חמישה (15) עשר ימים מיום קבלת החשבון/הערכה יחשב הדבר כהסכמה.
8.4 כל צד ישלם את חלקו בשכרו והוצאותיו של המומחה בתוך חמישה (15) עשר ימים מיום קבלת חשבונו / דרישתו של המומחה.
8.5 המומחה ישחרר את חוות דעתו / חוות דעתו המשלימה/עדכנית, רק לאחר ששולם חשבונו או שהתשלום הובטח להנחת דעתו.
8.6 לאחר קבלת שכרו והוצאותיו ימציא המומחה חשבוניות מס/קבלות ישירות לבעלי הדין.

9. הוראות בדבר המשך ההליכים
אם אין בדעת הצדדים לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לאחר סיום הליכי שאלות / תשובות הבהרה, יפעל/ו בעל/י הדין כך:
9.1 בעל דין המעונין בחקירת המומחה, יגיש, בקשה לבית המשפט, בתוך שלושים (30) ימים מיום קבלת חוות הדעת, עם העתק ישירות לב"כ בעל/י הדין האחר/ים, ויפרט בה מועדים מוסכמים (על בעל/י הדין והמומחה) לשלושה חודשים מיום הגשת הבקשה.
9.2 אם בעלי הדין (כולם) לא מעונינים בחקירת המומחה, יודיעו על כך לבית המשפט בכתב, ויגיש/ו בקשה לקיום המשך לקדם משפט, עם תאריכים מוסכמים לשלושה חודשים, מיום הגשת הבקשה, לדיון עפ"י "הערכה מוקדמת", בנסיון להגיע לפשרה.
9.3 לצרכי הדיון עפ"י "הערכה מוקדמת", יגישו הצדדים הערכותיהם, באופן תמציתי, בלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויות ו/או בטענות הצדדים. התובעים לא יאוחר משלושים (30) ימים לפני מועד הדיון ושאר בעלי הדין, לא יאוחר מחמישה (15) עשר ימים לפני מועד הדיון. העתקים ימסרו ישירות לצדדים / ב"כ.

10. פגרה
תקופת פגרה תובא במנין הימים הנקובים בהחלטה זו.

11. התיק לעיוני ביום 01/09/04.

12. המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים.

13. ניתנה היום, ל' בניסן תשס"ד (21 באפריל 2004) בשעה 12:31 בהעדר הצדדים וב"כ.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יצחק מילנוב
, שופט

009559/02א 130 גלית טובינה
א בית משפט שלום 9559/02 ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/04/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה      דוח מידע משפטי על מנרב פרויקטים 88 בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על ביילין דינה, בן עטר זקלין, מעוז מנחם, גורלט פייר, ברודט נירה, בכר עליזה      דוחות מידע עסקי על מנרב פרויקטים 88 בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן