מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה - בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738

 
מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה - בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738
תיקים נוספים על מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה | תיקים נוספים על בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738

1523/04 א     06/05/2004
א 1523/04 מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה נ' בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738
14


בתי המשפט
בית משפט השלום עפולה
בשא001524/04

בתיק עיקרי: א 001523/04
בפני
:
רשם: נסים שי תמר

תאריך:
06/05/2004בעניין:
1 . מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ

2 . עדרי מיכאל מישל

3 . אביטבול אביבהע"י ב"כ עו"ד
ילון שבח

מבקשים


נ ג דבנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738ע"י ב"כ עו"ד
מירון אילן

משיב

החלטה

ביום 22.3.04 הגיש התובע (להלן: הבנק) כתב תביעה כנגד שלושה נתבעים. הנתבעת מס' 1 הינה חברה רשומה (ולהלן: מתן תבור) הנתבעים 2 ו- 3 בעלי עניין בה.
התביעה הוגשה על יסוד יתרת חוב בחשבון עו"ש של מתן תבור ובהלוואות שנטלה.

וכך נכתב בתביעה –
ביום 4.2.04 פתח הבנק למתן תבור חשבון עו"ש מס' 156892 יתרת החוב בעו"ש נכון ליום 21.3.04 עמדה ע"ס 59,635.68 ₪.
בנוסף לכך על פי בקשת מתן תבור העמיד הבנק לזכותה ערבות בנקאית בסכום של 70,000 ₪. בקשה שהגיש הבנק לעכב את חילוט את הערבות נדחה במסגרת בר"ע 1079/04 וסכום הערבות יחוייב בחשבון העו"ש מיד עם ביצוע ההעברה.

עוד ובנוסף לאלה העמיד הבנק למתן תבור ביום 26.1.03 הלוואה בסך של 70,000 ₪ אותה התחייבה מתן תבור לסלק ב- 36 תשלומים. היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה עמדה נכון ליום 21.3.04 ע"ס של 50,777 ₪.

הנתבעים 2 ו-3 חתמו ביום 4.2.02 על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבל בסכום לחשבונותיה של מתן תבור.

לכתב התביעה צירף הבנק בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון (נספח א'), דף ריכוז יתרות יומי (נספח ב'), כתב התחייבות בדבר הוצאת ערבות בנקאית (נספח ג'), פירוט אשראי שיקלי בחשבון ערבויות (נספח ג 1), כתב התחייבות וערבות להחזרת הלוואה מיום 21.6.03 (נספח ד') וכתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום (נספח ה').

בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה גם בקשה למתן צו עיקול זמני על נכסי הנתבעים אצל מחזיקים כמפורט במבוא לבקשה.

על פי הנטען בבקשה זו ובנוסף לאמור בכתב התביעה מצוי בידי הבנק פיקדון בסך של 94,432 ₪ של מתן תבור, פיקדון זה משועבד לבנק ויפרע ביום 1.4.04 ויבוא תחת הערבות שתיפרע בחשבון.

עוד נטען בצו העיקול כי מזה זמן אין המשיבים פורעים את חובותיהם לבנק וזאת על אף פניות חוזרות ונישנות אליהם ומתחמקים מתשלום חובם. לבנק ידוע כי למתן תבור חובות רבים, עסקיה קרסו והיא חייבת כסף לנושים שונים ואין הוא יודע על כל כספים או נכסים אחרים הקיימים לה.
בנסיבות אלה קיים חשש סביר שלא יהא לבנק מהיכן להיפרע חובו כשיינתן פס"ד לטובתו.

צו העיקול נעתר כמבוקש וביום 30.3.04 הוגשה בקשה דחופה לביטולו.

על פי האמור בבקשה זו הוגשה התביעה כמו גם הבקשה למתן צו עיקול זמני בחסר ומן הראוי כי בפני
בית המשפט תוצב התמונה בשלמותה.

מתן תבור ניהלה חשבון עו"ש בבנק וקיבלה ממנו מסגרת אשראי (תמורת בטוחה מתאימה בדמות פיקדון) ששונתה מידי פעם בפעם ונעה מרבית התקופה בין 150,000 ₪ ל- 300,000 ₪. מחודש 10/03 או בסמוך למועד זה הועמדה מסגרת האשראי ע"ס 68,000 ₪.
מתן תבור הקפידה להיצמד למסגרת האשראי אך גם כאשר חרגה ממנה לא ביטל הבנק את ההסכם עימה.
אכן, כאמור בסעיף 4 לתצהיר התומך בבקשה להטלת העיקול עמדה יתרת החובה בעו"ש ערב הטלת העיקול ע"ס של 59,000 ₪. יחד עם זאת מסגרת האשראי (אשר לא צויינה בבקשת העיקול) עמדה באותה תקופה ע"ס של 68,000 ₪. בנסיבות אלה עמדה מתן תבור בתנאי האשראי.ביום 12.9.02 העמיד הבנק לזכות מתן תבור ערבות בנקאית בסכום של 70,000 ₪ כאשר המוטב בערבות היתה חב' פנסי דרינקס בע"מ (להלן: פנסי). באותו מועד עמדה מסגרת האשראי ע"ס של 150,000 ₪ ויתרת החובה בעו"ש ע"ס של 19,586 ₪. לשם קבלת התמורה עבור הערבות הבנקאית חייב הבנק את חשבון העו"ש של המבקשת בסך של 70,000 ₪ כך שיתרת חובה לבנק עמדה ע"ס של 89,586 ₪ גם במועד זה לפיכך, עמדה מתן תבור בתוך תחומי האשראי.

ביום 26.1.03 העמיד הבנק למתן תבור הלוואה בסכום של 70,000 ₪, זו נועדה להקטין את יתרת החובה בעו"ש. להחזרת ההלוואה ערבו 2 ערבים, מתן תבור עמדה בתנאי ההלוואה והיתרה הבלתי מסולקת עמדה ע"ס של 50,777 ₪ ערב הגשת התביעה.

בתאריך 23.10.03 שלחה פנסי לבנק בקשה לחילוט הערבות הבנקאית, הבנק הודיע למתן תבור מנגד כי יחלט את הערבות עד ליום 4.11.03.

באותו מועד עמדה יתרת החובה של מתן תבור אצל המשיב ע"ס של 71,923 ₪ ומסגרת האשראי ע"ס של 68,000 ₪.

בין מתן תבור לבין פנסי דרינקס היו דין ודברים לרבות הליכים משפטיים באשר לחילוט הערבות ולבסוף סוכם כי הערבות תחולט ופנסי תפצה מתן תבור בסך של 90,000 ₪.

בקשה שהגיש הבנק ביום 10.3.04 לעיכוב החילוט בטענה כי נכרתה ברית בין פנסי לבין מתן תבור להונות אותו נדחה ע"י בית המשפט, כן נדחתה בר"ע שהוגשה עליה.

על אף שהיה על הבנק לחלט את הערבות כפי שהודיע עד יום 21.3.04 המתין והגיש בקשה למתן צו עיקול זמני שנדונה ביום 24.3.04 רק אז חולטה הערבות.

מתן תבור טוענת כי ידיו של הבנק בבקשה זו אינן נקיות, הערבות היתה צריכה להיות מחולטת ביום 10.3.04 הבנק עשה דין לעצמו וחילט אותה 20 יום לאחר המועד ואף זאת לאחר שהיה סיפק בידו לקבל צו עיקול זמני ובכך להכשיל את ההחלטות שנתן בימ"ש נכבד זה ובית המשפט המחוזי.

בנסיבות אלה ולו מטעם זה בלבד יש טעם לדחות את הבקשה.

בנוסף לכך אין האמור בבקשה בדבר פניות חוזרות ונישנות של הבנק למשיבה לפרוע את חובותיה נכונות.

המשיבה טוענת כי מיום הגשת הבקשה לחילוט ע"י פנסי (27.10.03) ועד ליום הגשת הבקשה לעיקול זמני (22.3.04) לא תבע הבנק מהמשיבה לפרוע את כל חובותיה ולא ביטל את מסגרת האשראי שלה למרות שבמועדים אלה חובותיה לבנק היו גבוהים יותר ולמרות שידע שפנסי עומדת לחלט את הערבות. הסיבה לכך היתה כי הבנק ידע שמצבה של מתן תבור מאפשר לה לעמוד במסגרת האשראי ולפרוע את החובות. ואכן במהלך התקופה הלך ופחת חובה של מתן תבור לבנק. בנסיבות אלה ניכר בבקשה למתן צו העיקול כי באה לעולם כנקמה על חילוט הערבות ומכל מקום לא מטעמים עניניים.
סירובו של הבנק להמשיך ולקיים את הסכם האשראי כאשר המשיבה עומדת בתנאיו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א – 1981.
הואיל ומתן תבור עמדה בתנאי האשראי אין עילה ואין להתיר לבנק לבטלו ללא סיבה וצידוק.

הבקשה נמסרה לתגובת הבנק והתיק נקבע לדיון בפני
י.

במעמד הדיון הונחה בפני
י תגובה עבת כרס שהגיש הבנק לבקשת מתן תבור.

יוער כבר בפתח הדברים כי מן הסתם לא היה סיפק לעבור על התגובה טרם הדיון אך לאחר עיון בה מתברר כי תגובה זו רובה ככולה מהווה תוספת לבקשה להטלת צו העיקול הזמני.

במהלך הדיון ביקש ב"כ מתן תבור להתעלם מהתשובה שהוגשה ע"י הבנק לבקשה לביטול העיקול כמו כן העידו מר זכריה לוי, מר גדעון יוסף ומר מישל עדרי.

הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

דיון

אשר לבקשה להוצאת התשובה שהגיש הבנק מהתיק -

בקשה להטלת צו עיקול זמני על פי תקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי מתבררת (במרבית הפעמים) מפאת דחיפותה במעמד צד אחד, יחד עם זאת הלכה היא כי בקשה לביטול צו עיקול (הנפתחת אומנם בבית המשפט כבש"א נפרדת) הינה למעשה תגובה לבקשה זו.

בהקשר לכך קובע כב' השופט לוין בהחלטתו ברע"א 8420/96 דן מרגלית נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ פד"י נ"א(3) 789 כי:
"משהועמד העיקול הזמני על בסיס משותף יחד עם שאר הסעדים הזמניים שוב אין מקום לראות את הבקשה למתן צו העיקול ואת הבקשה לביטולו כשני הליכים נפרדים זה מזה. התהליך שהתחיל בתקנה 362, וקודמתה תקנה 240 משנת תשכ"ז ונסתיים בתיקונים האחרונים של התקנות, מחייב עתה לראות את הדיון בבקשת הביטול כהמשך הדיון בבקשה המקורית. אמת נכון הדבר, שתקנה 244 אינה חלה על העיקול הזמני ותקנה 362 מסמיכה את בית המשפט או הרשם ליתן צו עיקול על פי צד אחד כשנתקיימו לכאורה דרישותיה של תקנה 360, להבדיל מהצווים הזמניים האחרים; אך כמעט מכל בחינה אחרת אין עילה להבחין בין צו העיקול לבין הצווים הזמניים האחרים, לאמור: לענין כל הצווים הזמניים רובץ נטל השכנוע על המבקש המקורי וסדרי הדין בבקשת הביטול הם כסדרי הדין בבקשה המקורית, כאילו הוזמן המשיב מלכתחילה לדיון בבקשה; אכן, אם כן בדיון בבקשת הביטול, ימנע המשיב מלהביא ראיות יכול שעל יסוד "המסמך" או "הראיות המהימנות המקימות זכות לכאורה" ושאר הנסיבות המפורטות בתצהירו של המבקש המקורי, שבית המשפט או הרשם, יקבע על יסוד חומר הראיות שבתצהיר שניתן ויקיים את הצו; אך מאידך גיסא אפשר הדבר, שבין על יסוד חומר הראיות שבתצהירו שניתן לתמיכה בבקשת הביטול ובין על יסוד חקירתו של המצהיר מטעם מבקש העיקול, יוכל מבקש הביטול "לטעת ספק" בצדקת התביעה או בטענת מבקש העיקול כי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין, ובמקרה זה יבטל בית המשפט או הרשם את צו העיקול".

מדברים אלה עולה למעשה כי אין הבקשה לביטול עיקול (על אף האופן הפרוצדורלי של הגשתה) מהווה הליך עצמאי אלא הליך המשך של תשובה לבקשת להטלת צו העיקול וצודק ב"כ מתן תבור בדבריו כי תשובה לתשובה (בהתאם לתקנות) אינה יכולה להוות מקצה שיפורים לבקשה המקורית או מקום להבאת טענות חדשות אשר זכרן לא בא בבקשה המקורית.
ראה בין השאר ד"ר י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית, עמ' 283.

יתרה מכך, מדובר בתמצית תגובה וזאת נוכח דחיפותו של ההליך.

מעיון בתשובת הבנק עולה כי בחלקה היא תשובה ישירה לבקשה לביטול העיקול אולם בחלקה האחר נשמעות בה טענות רבות חדשות שהיה מקום להביאן בבקשה המקורית. למשל בפרק הטיעונים במסגרתו מתואר החשש הסביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסה"ד - החלק המתייחס לאמור בכתבי הטענות שהוגשו בין פנסי לבין מתן תבור. אם עובדות אלה אכן היוו את הבסיס לחשש שהתעורר אצל הבנק עוד במועד הגשת הבקשה המקורית, הרי שהיה מקום לטעון טענות אלה מלכתחילה והעובדה שלא נטענו אומרת דרשני. בנסיבות העניין מצאתי להתעלם מהן.

נראה גם כי לו ראה הבנק בפירוט תולדות האשראי של מתן תבור וההתראות שנשלחו אליה ראיה משמעותית להליך העיקול הרי גם זאת היה עליו להביא בבקשה המקורית. אין המסמכים מסמכים חדשים שלא ניתן היה לצרפם בעבר ומשלא צורפו דאז מן הדין להתעלם מהם עתה.

יחד עם זאת ראיתי לקבל את הסברי הבנק באשר להליכים לחילוט הערבות.

אשר לעיקול –

התנאים להטלת עיקול זמני קבועים בפרק כ"ח לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984.
תנאים אלה עיקרם: קיומן של ראיות מהימנות לכאורה המבססות את עילת התביעה וחשש סביר שאי מתן הצו יצביע על ביצוע פסה"ד.
הפרשנות שניתנה לתנאי השני למן חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (ראה ברע"א 8420/96 שם) הינה כאמור זהירה יותר ומעדיפה את זכותו של הנתבע שלא יפגע קניינו על יסוד ראיות חלקיות. בנסיבות אלה וכנגד האמור לעיל באיזון האינטרסים בין התובע לנתבע ינתן הצו רק על מנת למנוע שינוי לרעה במצבו של מבקש העיקול עד למועד מתן פסה"ד. לענין זה רלוונטית השאלה למשל אם קיים חשש שהמשיב עלול להבריח נכסיו או לעשות מעשה להכשלת פסה"ד.

בקשת העיקול אם כן תיבחן על פי אלה.

אשר לראיות התביעה –

כתב התביעה כאמור מדבר ביתרת חוב בעו"ש וביתרת חוב בגין הלוואה. אין מתן תבור חולקת על הסכומים הנקובים בתביעה או על מי מהם.
יחד עם זאת נעדר מכתב התביעה תאור מערכת היחסים בין הבנק למתן תבור ובעיקר מסגרת האשראי שהועמדה לה על ידו. לכאורה, וכפי שהדברים הוצגו בכתב התביעה ניתן להניח כי מתן תבור חרגה ממסגרת האשראי.
טענה זו כפי שהוברר אינה נכונה ולכל הפחות לא היתה נכונה במועד הגשת הבקשה למתן הצו.

כפי שהוכח לי ע"י מתן תבור (ואושר ע"י עדי הבנק) מסגרת האשראי במועד הגשת התביעה עמדה ע"ס של 68,000 ₪.
הואיל וכך עמדה מתן תבור בתוך תחומי ההסכם שבינה לבין הבנק במועד הגשת התביעה.

נכון הוא כי באופן יסודי לבנק שמתקשר בחוזה עם לקוח הזכות להחליט אם ליתן אשראי או שלא לעשות כן. יחד עם זאת הזכות לשלול את האשראי צריכה להעשות בצורה סבירה ולא באופן שרירותי.
ראה בין היתר נרקיס ומור, חובות החלות על הבנקים, עמ' 309 ואילך.

בדיון שהתקיים בפני
י אומר מר גדעון יוסף, הוא מנהל סניף הבנק עימו עבדה מתן תבור, כי "בשלב ההתחלתי (של הקשר בין הלקוח לבנק – ת.נ.ש) הלקוח נדרש להמציא בטחונות מלאים עבור האשראיים שקיבל, עם הזמן לאחר שנוצרה מערכת יחסים בין הבנק ללקוח הגדלנו אשראיים כנגד בטחונות שהם שיקים וגם על סמך חתימת ידם בערבותם האישית הגדלנו אשראיים... הבנק נותן אשראי גם עם חשיפות מסוימות"
ראה עמ' 6 שורות 6- 11 לפרוטוקול.

מדברים אלה ברור הוא כי הצדדים בונים יחסים על פני תקופה. בתחילה נעדר מהיחסים אלמנט האמון ונדרשות בטוחות רבות אך ככל שחולף הזמן וטיב הקשר מתברר מוכן גם הבנק לחשוף עצמו לסיכון.
ניהול יחסים באופן זה הינו סביר והגיוני.

כאשר התחילו קשיים כך המשיך והעיד מר גדעון יוסף, לא אושר אשראי נוסף ונדרש פירעון האשראי הקיים, אך מתן תבור, כך אישר, פעלה לצימצום מסגרת האשראי.
גם אם הדבר נעשה לאחר משלוח מכתבי התראה, לאחר מו"מ ארוך ופריסה של חלק מהאשראי בהלוואה.

עוד אישר העד כי הוחלט לסגור את החשבון הואיל ולא היתה בו פעילות עסקית אולם אכן "יש פעילות של הקטנת אובליגו לכל אורך הדרך".
כך גם העיד מר עדרי מנהל מתן תבור - החבות של מתן תבור לבנק עמדה בתקופה מסויימת בסכום של 330,000 ₪ וקטנה לאורך שנה וחצי כאשר החובות נפרעים כל הזמן.
בהקשר זה יוסף כי לא מצאתי את טענת הבנק כאילו האשראי נפרע רק באמצעות פירעון פקודונות נכונה. מעיון בתדפיסי החשבון שצורפו לבקשה לביטול העיקול עולה כי מופקדים שיקים בחשבון, כי נפרע פיקדון, כי יש העברות, יש הו"ק ואף תשלומים במזומן (כפי שהעיד עדרי).

בנסיבות אלה לא ברור מדוע באופן פתאומי ניטל האשראי במלואו וכתב התביעה כמו גם בקשת העיקול שותקים לעניין זה.

גם בתשובותיו של מר גדעון יוסף לא מצאתי מענה מספיק. לדבריו על ההסכם עם פנסי נודע לבנק ביום 8.3.04, כבר ביום 9.3.04 הוצא מכתב לביטול מיידי של האשראי מפאת חשש של מרמה. יחד עם זאת בשלב זה היה בידי הבנק פיקדון ע"ס של למעלה מ- 90,000 ₪ כמו גם לקוח העומד בתנאי אשראי.
נספח א' לכתב התביעה מסדיר את זכות הבנק לשנות את תנאי האשראי הניתן ללקוח.

מעיון בסעיף 14.2 עולה כי הבנק רשאי לסרב להקצות או להמשיך להקצות אשראי. אולם עוד נכתב כי על הבנק, במידה וכך יבחר לעשות, לשלוח הודעה מוקדמת על ענין זה 10 ימים מראש.
הואיל והמבקש עמד בתוך תחומי מסגרת האשראי ולא קיבל הודעה כאמור, על פניו, לא היה מקום ולא היה סביר להעמיד את יתרת החוב לפירעון מיידי.

בנסיבות אלה נראה כי שעה שהמבקש עומד בתנאי המסגרת והאובליגו הולך וקטן והמשיבה אינה חדלת פירעון (כפי שהעידו הצדדים) לא היתה הצדקה ענינית לבטל את האשראי ולעמוד את יתרת החוב לפירעון.
יתרה מכך ככל שהיה באותו מועד 9.3.04 פיגור כלשהו בתשלום ההלוואה (ולא הוכח כי כך היה) או שהסתמן שתהא חריגה ממסגרת האשראי לאחר חילוט הערבות הרי שהעדים העידו כי היו פעמים בהם היו למתן תבור חריגות גבוהות יותר ומסגרת האשראי לא בוטלה, מדוע אם כן בוטלה כעת זאת לא הוברר.

בנסיבות האמור לעיל נותר בליבי ספק רב באשר למהימנותן של ראיות התביעה.

על אף האמור לעיל לא אפטור עצמי מבלי להתייחס לדבר החשש אותו מעלה הבקשה שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסה"ד.

המשיבה כאמור פעילה, גם הבנק לא טען אחרת. אומנם אין פעילות עסקית עם הבנק להמשך הקצאת אשראי, יחד עם זאת ולאורך תקופה של שנה וחצי תוך הסכמת הצדדים כפי הנראה ותשלום מחיר הכסף (בריבית הנדרשת ע"י הבנק) מצמצמת מתן תבור את האובליגו באופן שוטף. מיתרות חובה בסכומים של 330,000 ₪ הופחת הסכום לסכום עליו הוא עומד כיום. גם אם היה פיגור כלשהו בתשלומי ההלוואה לא הוכח מועד הפיגור ומכל מקום הוא מינורי.

בנסיבות אלה אין הוכחה כי הבנק נפגע בעבר.

יתרה מכך לא הובאה ראיה כי מתן תבור מתכוונת להבריח נכסיה.

בנסיבות אלה ונוכח כל האמור לעיל מצאתי להורות על ביטולו של צו העיקול הזמני.

הבנק ישא בהוצאות מתן תבור בגין הליכים אלה בסך של 2,000 ₪ ומע"מ כדין.

ביטול העיקול יכנס לתוקפו החל מיום א' 9.5.04 בשעה 12.00.

המזכירות תמציא החלטה זו היום בפקס לצדדים.

ניתנה היום ט"ו באייר, תשס"ד (6 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

תמר נסים שי, רשמת

001524/04בשא115 נאוה אסרף
א בית משפט שלום 1523/04 מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה נ' בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738 (פורסם ב-ֽ 06/05/2004)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה      דוח מידע משפטי על בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מתן תבור יזמות וניהול פרויקטים בע"מ, עדרי מיכאל מישל, אביטבול אביבה      דוחות מידע עסקי על בנה"פ בע"מ סניף עפולה עלית 738


להסרת פסק דין זה לחץ כאן